Krótkopowěsće (11.05.15)

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:

Młynkowa naslěduje Kowarja

Choćebuz. Nowa hornjoserbska zastupowaca čłonka rady Załožby za serbski lud je Marlis Młynkowa ze Serbskeho šulskeho towarstwa. Wona naslěduje Marka Kowarja, kotryž je zastojnstwo z wosobinskich přičin złožił, poinformowa předsyda Domowiny Dawid Statnik na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa sobotu w Choćebuzu.

Zwjena z noweje twornje

Kodersdorf. Zajutřišim, srjedu, je za­zběh za nowotwar zawoda k zhotowjenju zwjenow z lochkometala firmy Borbet w Kodersdorfje pola Zhorjelca. Zawod nastanje bjezposrědnje při awtodróze A 4. Tam ma nastać 400 nowych dźěłowych městnow. Požadanja k tomu přijimuje dźěłowa agentura w Niskej.

Sakska atraktiwne stejnišćo

Drježdźany. Hospodarske spěchowanje Sakskeje (WFS) zmóžni loni zasydlenje 13 nowych předewzaćow a rozšěrjenje dalšich dźesać. Z tym bu 600 nowych dźěłowych městnow wutworjenych, wuchadźa ze zdźělenki towaršnosće. Cyłkownje je so 182 milionow eurow inwestowało. WFS zregistrowa 37 procentow wjace naprašowanjow za nowozasydlenje hač 2013.

Kanada dale bjez poražki

Krótkopowěsće (08.05.15)

Freitag, 08. Mai 2015 geschrieben von:

Spěchuja Lessingowy dom

Kamjenc. Zwjazk spěchuje saněrowanje podzemja Kamjenskeho Lessingoweho domu z wjace hač 120 000 eurami z programa „Inwesticije za narodne kulturne zarjadnišća we wuchodnej Němskej“. To wobkrući tele dny zwjazkowa ministerka za kulturu prof. dr. Monika Grütters zapósłanči zwjazkoweho sejma Mari Michałkowej (CDU).

Přijeće k pólskemu swjatkej

Berlin. Wulkopósłanc Pólskeje w Němskej dr. Jerzy Margański je wčera něhdźe sto hosći w Berlinje přijał. Aktualna přičina bě róčnica Konstitucije 3. meje, z kotrejž bě pólski sejm 1791 prěnju modernu wustawu Europy w zmysle rozswětlerstwa schwalił. Za Zwjazk serbskich wuměłcow wobdźělištaj so Alfons Wićaz a prof. dr. Dietrich Šołta na zetkanju.

Chróšćenjo dóstanu premiju

Chrósćicy. Projekt dźěći, młodostnych a staršich ze wsy a z wo­ko­liny „Přirodźe bliska zahroda w Chróšćanskej pěstowarni“ słuša k najlěpšim lětušeje 48hodźinskeje akcije. Za to dóstanu 250 eurow. Premiju zmóžnja Budyska wokrjesna lutowarnja. We wokrjesu Budyšin chce so lětsa dohromady 84 skupin na akciji wobdźělić, kaž zdźělichu.

Krótkopowěsće (07.05.15)

Donnerstag, 07. Mai 2015 geschrieben von:

Nowostka Kita Lorenca wušła

Lipsk. „Windei in der Wasserhose des Eisheiligen – Gedichte und Schmungks“ rěka nowa kniha Kita Lorenca, kotraž je te­le dny w Lipšćanskim nakładnistwje Poetenladen wušła. Na wjace hač sto stronach hromadźi 8. zwjazk rjadu Neue Lyrik nowe němskorěčne basnje wjacekróć wuznamjenjeneho spisowaćela.

Česća tež ameriskich wojakow

Plzeň. Před 70 lětami bě ameriske wójsko­ juhozapadnu Čěsku wot fašizma wuswobodźiło. Składnostnje róčnicy wot­krychu nětko w Plzenje postawu tehdy­ nawjedowaceho generala Georga S. Pattona. W socialistiskej Čěskosłowakskej su jeničce rólu Čerwjeneje armeje při powalenju fašizma wuzběhnyli – ameriski podźěl spytachu zamjelčeć.

Nalada w rjemjesle špatna

Krótkopowěsće (06.05.15)

Mittwoch, 06. Mai 2015 geschrieben von:

Nimale tysac přihladowarjow

Budyšin. Hru „Mój wuměrjeny kraj“ Jurja Kocha w režiji intendanta NSLDź Lutza Hillmanna je sej na šěsć předstajenjach 950 přihladowarjow wobhladało. Nazymu předstaji NSLDź kruch znowa němsce w Budyskim dźiwadle kaž tež w Złym Komorowje. W hrě, kotraž jedna wo wotbagrowanju statoka w serbskej ho­li, su prěni raz slepjanšćinu nałožowali.

Za stawk so wuprajili

Berlin. Po Zwjazku zastojnikow je nětko tež posłužbowe dźěłarnistwo ver.di wobzamknyło w pěstowarnjach stawkować. 92,44 procentow čłonow bě so při wothłosowanju za to wuprajiło, kaž dźensa w Berlinje zdźělichu. Wot pjatka chcedźa tuž w komunalnych pěstowarnjach dźěło złožić. Dźěłarnistwa žadaja sej za 240 000 kubłarjow wyšu mzdu.

Rekord: 38 milionow ćěkancow

Krótkopowěsće (05.05.15)

Dienstag, 05. Mai 2015 geschrieben von:

Zawod Litarion předaty

Kamjenc. Industrijny koncern Evonik je swoju Kamjensku wotnožku Litarion kanadiskemu předewzaću Electrovaya pře­dał. Po informacijach zawodneje rady su wšitkich 154 sobudźěłaćerjow pře­wza­­li. Nowy mějićel chce w zawodźe Litarion zhotowjeny baterijowy system po wšěm swěće zwičnić, štož činješe dotal sobuwobsedźer Daimler. Tón pak bě so wróćo sćahnył.

Młode ryby wusadźili

Podstupim. Něhdźe 250 młodych jasotrow (Störe) je braniborski wobswětowy minister Jörg Vogelsänger (SPD) w Haboli wusadźił. „Je to wažny krok, drohotnu rybu zaso zadomić“, wón w Podstupimje rjekny. Jasotry pućuja nětko do Sewjerneho morja, zo bychu so za něhdźe 15 lět k njerkanju nawróćili.

Barbu přećiwo demonstrantam

Brno. Při pjatkownych prěnjomejskich demonstracijach radikalnych w Brnje je čěska policija prěni raz wosebite třělwo zasadźiła. Z pomocu z barbu pjelnjenych želejowych kulkow woznamjenichu mjez demonstrantami konkretne wosoby a je pozdźišo zajachu. Třělwo na podobnej bazy wužiwaja hewak za paintball.

Krótkopowěsće (04.05.15)

Montag, 04. Mai 2015 geschrieben von:

Film ze Serbowku počesćeny

Wien. Hrajny film „Frau Müller muss weg“ ze serbskej dźiwadźelnicu Gabrielu Šmajdźinej w jednej z hłownych rólow su wčera we Wienje w kategoriji „najlěpši kinofilm“ ze Złotej Romy počesćili, najwyšim wuznamjenjenjom Awstriskeje za filmowe a telewizijne produkcije. Film je hižo milion ludźi widźało.

Namócnosće w Pólskej

Knurów. Po ćežkich namócnosćach wo­koło koparskeje hry z jednym smjertnym woporom w pólskim Knurowje (Delnja Šleska) su hooliganojo wčera wječor­ znowa policajsku staciju nadbě­ho­wali a pjeć policajskich jězdźidłow wobškodźili. Policija 30 z nich zaja. Sobotu bě w Knurowje po hrě k namócnosćam dóšło, při čimž bu 27lětny wot gumijoweje kulki policista smjertnje trjecheny.

Němskej łódźi dojěłoj

Krótkopowěsće (30.04.15)

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

Šwedska Lěwica za brunicu

Podstupim. Delegacija šwedskeje Lěwicy je wutoru łužiske wuhlowe jamy wopytała. Tam potwjerdźi swoje stejišćo, zo ma koncern Vattenfall we Łužicy wostać a nima łužisku brunicu předać. Nowe­ jamy njesměł Vattenfall wotewrěć a dotalne njeměł rozšěrić. Tole wobkrući předsyda strony Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt zawčerawšim w Podstupimje.

Wužiwaja zhromadny labor

Choćebuz. Braniborska techniska uni­wersita Choćebuz-Zły Komorow dóstanje nowy labor, kotryž budźe zhromadnje ze slědźenskim institutom za kompjuterowu wěstotu w Frankobrodźe nad Wódru wužiwać. Zhromadny labor (Joint Lab) chcedźa přichodny tydźeń přepo­dać. Prěni zhromadny projekt zaběra so z wěstosću w „interneće wěcow“.

Žane zrozumjenje za Saksku

Krótkopowěsće (29.04.15)

Mittwoch, 29. April 2015 geschrieben von:

Spěchowanje bliže rozłožili

Budyšin. Sekcija sakskeje hospodarskeje rady je wčera w Budyskej sukelnicy předstajiła posłužbowe portfolio hospodarskeho spěchowanja města Budyšina. Nimo měšćanosty Michaela Böhmera rozłoži nawoda spěchowanskeho zarjada Alexander Scharfenberg předewzaćelam móžnosće, hospodarstwo sprjewineho města zaměrnje podpěrać.

Nowy nawoda krajneho zarjada

Kamjenc. Dotalny wyši měšćanosta Großenhaina Burkhard Müller stanje so z nowym prezidentom Krajneho statistiskeho zarjada w Kamjencu. Tole je nutřkowny minister Sakskeje Markus Ulbig (CDU) dźensa připowědźił. Müller nastupi zastojnstwo 1. awgusta. Prezident statistiskeho zarjada je zdobom tež krajny wólbny nawoda.

Wjace pjenjez za wukubłanje

Podstupim. Krajne knježerstwo SPD a Lěwicy w Braniborskej chce wot oktobra wjace pjenjez za wukubłanje hladarjow starych ludźi nałožić. Měsačna sadźba za šulerjow ma so wot 330 na potom 380 eurow na wosobu zwyšić, kaž so­cialna ministerka Diana Golze (Lěwica) připowědźi. Wyše wudawki su w naćisku eata 2015/2016 zaplanowane.

Krótkopowěsće (28.04.15)

Dienstag, 28. April 2015 geschrieben von:

Zjawny list EFA Domowinje

Brüssel/Budyšin. Ze zjawnym listom je so direktor Europskeje swobodneje aliancy (EFA) Günther Dauwen na předsydu Domowiny Dawida Statnika wo­broćił, zo by pozdatny konflikt mjez Domowinu a čłonku EFA, Łužiskej aliancu, tematizował. Mjez druhim porokuje EFA Statnikej njewobdźělenje na swojim njedawnym kongresu w Budyšinje. Statnik pak nima porok za woprawnjeny.

Konferencny zwjazk wušoł

Budyšin. Serbski institut je nětko cyłkow­ny zwjazk 62 swojeho Časopisa za rěč,­ stawizny a kulturu Łužiskich Serbow wudał. Prěni zešiwk Lětopisa 2015 wěnuje so zhromadnej konferency z Hornjołužiskej towaršnosću wědomosćow „Serbja a Němcy – domizna Łužica, cuza Łužica“, přewjedźeneje loni nazymu w Budyskim Serbskim muzeju.

Sakski lěs w srjedźišću

Kamjenica. Sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) je wčera w Kamjeničanskim lěsnym wobwodźe ze sadźenskej akciju zahajił lětuše Sakske lěs­ne­ tydźenje. Statny zawod Sachsenforst chce nětko na 1 300 hektarach sadźeć klimje­­ a stejnišćam wotpowědowace štomo­we družiny.

Krótkopowěsće (27.04.15)

Montag, 27. April 2015 geschrieben von:

Pegida po měsće kročiła

Budyšin. Prěni króć je so Budyska wotnožka islamokritiskeho hibanja Pegidy sobotu k tak mjenowanemu wječornemu wuchodźowanju zešła. Něhdźe sto wosobow so na tym wobdźěli. Do toho bě w měsće k wšelakim přećiwnym akcijam dóšło. Aktiwisća pomolowachu puće z wotpowědnymi hesłami. Při tym jich prawicarjo nadběhowachu.

Zaspane město wubudźić

Liberec. Nadróžni muzikanća, artisća a keklerjo maja wot najnowšeho w sewjeročěskim Liberecu najlěpše wuměnjenja. Tamniša radnica je wšitke běrokratiske zadźěw­ki, kotrež su jich aktiwity dotal haćili,­ wotstroniła. Za předstajenja nje­trjebaja městu ničo płaćić. Zaměr je, zo měli wuměłcy zaspane měšćanske srjedźišćo wubudźić.

Nagelowa wustaja w Ruskej

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.