Krótkopowěsće (20.07.18)

Freitag, 20. Juli 2018 geschrieben von:

Spěchowanje přepodate

Budyšin. Statny sekretar Herbert Wolff je dźens dopołdnja Budyskemu wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej (SPD) zdźělenku wo spěchowanskich srědkach za nowu pěstowarnju na Třělnišću přepodał. Sakska spěchuje ju z 2,4 milio­na­mi eurow z programa Zwjazka a krajow „Mosty do přichoda“. Nowotwar ma wjac hač 180 městnow skićić. Cyłkownje płaći wón 5,6 milionow eurow.

Nowy běrow wotewrěli

Běła Woda. Hospodarska iniciatiwa Łužica z.t. (WiL) je dźensa w rumnosćach Běłowodźanskich měšćanskich zawodow nowy běrow wotewrěła. Z nim WiL swoju prezencu w sakskim dźělu Łužicy dale zesylnja, kaž iniciatiwa zdźěla. Zdobom chce wuske zwiski k sakskim partneram polěpšić, rjekny jednaćel WiL Michael Schulz. WiL wudźeržuje hižo běrowaj w Choćebuzu a Wojerecach.

Ponowja šule

Krótkopowěsće (19.07.18)

Donnerstag, 19. Juli 2018 geschrieben von:

Polěpša wohnjoškit

Picnjo. Po wohenju na něhdźe 80 hek­tarach w Luboraskej holi chcedźa tam wohnjoškitne pasma rozšěrić. To ma wo­kol­ne lěsy a wsy lěpje škitać, pisa Picnjanske krajne wyše lěsnistwo. Dale rozmysluja wo tym, lěsne puće wutwarić a přidatne studnje twarić, zo by zastaranje z hašenskej wodu zawěsćene było. Njedawny woheń su hakle po dwěmaj dnjomaj zhašeli.

Digitalny portal za fachowcow

Drježdźany. Pod www.heimat-für­fachkräfte.de maja nětko za wšěch, kotřiž chcyli do Sakskeje ćahnyć, nowe poskitki. Kaž zdźěli sakski hospodarski minister za Martin Dulig (SPD), ma portal być digi­talny pućnik. Z pomocu karty namakaja zajimcy zdobom wšitke pěstowarnje, šule a dalše kubłanišća w regionje, do kotrehož chcedźa.

Za wuspěšny studij

Krótkopowěsće (18.07.18)

Mittwoch, 18. Juli 2018 geschrieben von:

Tež w Rěčicach spěšny internet

Rěčicy. Statny sekretar a społnomócnjeny krajneho knježerstwa za digitalne Stefan Brangs (SPD) je dźensa w Dubcu wot Swobodneho stata Sakskeje z něhdźe 560 000 eurami spěchowanu syć za spěšny internet oficialnje přepodał. Nowa infra­struktura – 41 kilometrow kablow – zmóžnja 1 200 domjacnosćam gmejny Rěčicy přistup k digitalnemu swětej, a to z hač do 100 Mbit/s.

Namjety za Myto Witkojc prašane

Podstupim. Hač do kónca awgusta přijimuje Braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu namjety za no­wowutworjene Myto Miny Witkojc. Z nim maja so zasłužby na polu serbšćiny počesćić. Wšitke gmejny serbskeho sydlenskeho ruma a serbske towarstwa smědźa wosobiny abo cyłki nominować.

Wikowanju z tigrami zadźěwać

Krótkopowěsće (17.07.18)

Dienstag, 17. Juli 2018 geschrieben von:

Kralowski por pytany

Bórkowy. Nowy serbski kralowski por pytaja w Bórkowach. Tuchwilny chce krónu a ceptar na domizniskim a dra­stowym swjedźenju w awgusće dale dać, zdźěla Bórkowski hamt. Alice a Benja­min I. staj region jedne lěto na wše­lakich turistiskich zarjadowanjach a wikach zastupowałoj. Přizjewjenja přijimuje Bórkowska turistiska informacija.

Delnjoserbski Witaj-camp

Jarješk. 19 hólcow a holcow přebywa tón tydźeń w 13. Witaj-campje Choće­buskeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ.­ We wob­lubowanym wočerstwjenišću Ja­rje­šku mjez Baršćom a Mužakowom wu­kmanjeja so wobdźělnicy w delnjoserbšćinje. Tak přewjeduja wšelake akcije a wubědźowanja. Wobhladać chcedźa sej film wo Krabaće, tež do šo­kolodoweje fabriki sej wuleća.

Wustajeńca wo Thietmaru

Krótkopowěsće (16.07.18)

Montag, 16. Juli 2018 geschrieben von:

Nawodnistwo wobkrućene

Kašecy. Na čole gmejnskeje wohnjo­weje wobory Pančicy-Kukow stejitaj dale Markus Richter jako nawoda a Martin Kreuz jako jeho zastupjer. Wobeju je gmejnska rada na zašłym posedźenju wobkrućiła. Wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) přepoda jimaj powołanske wopismo. Wobornikaj staj hižo minjene šěsć lět w zastojnstwje skutkowałoj a dobre dźěło wukonjałoj.

Židowska wosada 20 lět

Choćebuz. Židowska wosada w Choćebuzu swjećeše wčera 20lětne wobstaće. Jeje předsyda Gennadi Kuschnir spomni, zo je čłonstwo wot dźesać na dźensa 490 ludźi rozrostło. Braniborska kulturna mini­sterka Martin Münch (SPD) wu­zběhny, „zo wosadny centrum wosrjedź města pokazuje, zo słušatej židowska wěra­ a kultura ke Choćebuzej“.

Nowe dwórnišćo ma nastać

Krótkopowěsće (13.07.18)

Freitag, 13. Juli 2018 geschrieben von:

Do prózdninskeho lěhwa SŠT

Budyšin. 55 serbskich dźěći chce so wot jutřišeho w rěčnym prózdninskim lěhwje Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach wočerstwić. Předsydka SŠT Ludmila Budarjowa zdźěli, zo čakaja na dźěći dyrdomdejske doži­wjenja, wosebite projekty kaž dźi­wadźe­lenje, zaběra z nowymi medijemi a fotografowanje. Lěhwo traje hač 23. julija.

Arcybiskop skóržbu zapodał

Praha/Brno. Praski arcybiskop Dominik Duka je sudnistwu zapodał skóržbu přećiwo Centrumej eksperimentalneho dźiwadła w Brnje. Přičina je dwójna inscenacija na njedawnym dźiwadłowym festiwalu, w kotrymajž postawu Jězusa kaž tež bamža Jana Pawoła II. na chětro wulgarne wašnje wonječesćeja. Hižo do předstajenja běštej inscenaciji wótre diskusije wo hranicach „wuměłskeje swobody“ zbudźiłoj.

W rěkach kupać so je strašne

Krótkopowěsće (12.07.18)

Donnerstag, 12. Juli 2018 geschrieben von:

Serbske městnosće zbližić

Budyšin. Klětuše předewzaća stejachu w srjedźišću wčerawšeho posedźenja čło­now­ předsydstwa Budyskeje župy. Dosć konkretny je hižo projekt ze šulerjemi 4. lětnika. Jim chcedźa serbske městnosće w Budyšinje zbližić. Dom Měrćina Nowaka w Njechornju chcedźa zjawnosći tohorunja we wobłuku akcije „wuměłstwowy bus“ spřistupnić. Planowane su tež zarjado­wanja w Barće a Hodźiju.

Štó znaje skućićela?

Mortkow. Po morjenju wjelčicy pola Mortkowa je towarstwo Wjelči škit Němska myto 7 000 eurow wupisało. Zwěrinoškitarjo so nadźijeja na te wašnje pokiwy k skućićelej dóstać. Hižo w juniju běchu na kromje jězora pola Mortkowa mortweho wjelka na powjerchu wody wuhladali. Přepytowanja wunjesechu, zo bě jeho něchtó zatřělił a jemu powjaz wokoło brjucha zwjazał, na kotrehož tamnym kóncu bě betonowy kloc.

Schadźowanka lětsa w dźiwadle

Krótkopowěsće (11.07.18)

Mittwoch, 11. Juli 2018 geschrieben von:

Kompaktny kurs

Choćebuz. 40 zajimcow so tuchwilu na kompaktnym kursu delnjoserbšćiny dale kubła. Organizowała je kurs Šula za del­njoserbsku rěč a kulturu w Cho­ćebuzu. Wobdźělnicy tydźenskeho kursa 30 hodźin intensiwnje delnjoserbšćinu wuknu a zeznajomjeja so zdobom zwonka wučby z rěču a kulturu regiona. Spočatk tydźenja je jim dr. Hartmut Leipner nadrobnje wo Bogumile Šwjeli přednošował.

Hórnistwo w swětnišću

Berlin. Zjednoćenstwo němskeje industrije je zwjazkowe knježerstwo namołwiło, zdźěłać zakoń wo wudobywanju resur­sow w swětnišću. Tuchwilu nje­smě­dźa sej staty objekty w kosmosu při­swojić. Předewzaćelam pak je dowolene, na přikład za drohometalemi pytać. USA a Luxemburg su wotpowědne postajenja hižo schwalili.

Rys w Jizerskich horinach

Krótkopowěsće (10.07.18)

Dienstag, 10. Juli 2018 geschrieben von:

2,5 milionow eurow za slědźenje

Choćebuz/Podstupim. Braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu je nowemu projektej „BioPol“ cyłkownje 2,5 milionow eurow spěchowanja přilubiło. Fraunhoferski institut za nałožowane slědźenje na polymerach a Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow chcetej z projektom „inteligentne“ materialije wuwiwać.

Klinika wospjet wuznamjenjena

Budyšin. Chorowni za dźěćacu a młodźinsku medicinu Hornjołužiskich kli­nikow su kwalitny pječat „Wuznamje­njena – Za dźěći 2018 – 2019“ spožčili. Budyska institucija je sej mjeztym pjaty raz certifikat Zwjazka dźěćacych cho­rownjow a wotrjadow Němskeje zdobyła, kaž w zdźělence kliniki rěka.

Žórło Nysy wohrožene

Krótkopowěsće (09.07.18)

Montag, 09. Juli 2018 geschrieben von:

Ukrainjanka wuznamjenjena

Celovec. Ukrainska žurnalistka a spisowaćelka Tetjana Maljarčuk je lawreatka lětušeho Myta Ingeborg Bachmann. We wobłuku Dnjow němskorěčneje lite­ra­tury spožči awstriske město Celovec (Klagen­furt) awtorce z 25 000 eurami dotěrowane wuzna­mjenjenje za tekst „Žaby w morju“. Kóždolětnje přizwolene myto słuša k najwuznamnišim toho razu.

Sorbian Art Trio na festiwalu

Rudolstadt. Na lětušim 28. Rudolstadtskim festiwalu je so kónc tydźenja ně­hdźe­ 130 wuměłcow z wjace hač 30 krajow předstajiło. Mjez druhim wustupištej tam pólska skupina Hańba a Sorbian Art Trio. W srjedźišću wuznamneho zetkanja folklory, ludoweje a swětoweje hudźby steješe Estiska. Dohromady 25 000 ludźi dožiwi něhdźe 300 koncertow.

Swjedźeń Harley-Davidson

Anzeige