Krótkopowěsće (10.08.16)

Mittwoch, 10. August 2016 geschrieben von:

Powołanske kmanosće zwěsćene

Kamjenica. Něhdźe 900 požadarjow azyla w Sakskej je Kamjeničanska dźě­łowa agentura wot minjeneje nazymy na powołanske kmanosće pruwowała. Kaž agentura zdźěla, móža tele kmanosće mjez ćěkancami z do­brymi němskorěčnymi znajomosćemi w dwanaćetydźenskim kursu zwěsćić. 80 procentow migrantow nima powołanske wukubłanje po němskich předstawach.

Sydlišćo nětko spotorhaja

Lauchhammer. Sydlišćo domskich na nasypje nad něhdyšej brunicowej jamu w Lauchhammeru móža spotorhać. Hórniske zarjadniske předewzaće LMBV chce z tym hišće w awgusće započeć. Něhdźe dwaceći domskich dyrbja spotorhać, dokelž je so dnowna woda něhdyšeje jamy do nasypa předrěła. Twarjenja na nim njejsu tuž hižo wěste.

Ćěkanc z NDR počesćeny

Krótkopowěsće (09.08.16)

Dienstag, 09. August 2016 geschrieben von:

Skorža „lěnjosće“ dla

Nürnberg. Dźeń a wjace ćěkancow so juristisce dlijacemu wobdźěłanju swojich próstwow wo azyl wobara. Kónc meje předležeše w Zwjazkowym zarjedźe za migraciju a ćěkancow cyłkownje 135 skóržbow ćěkancow ze Sakskeje, zdźěli zarjad na naprašowanje medijow. Po wšej Němskej je dotal něhdźe 5 800 migrantow skóržbu „lěnjosće“ dla zapodało.

Jaty so wobwěsnył

Choćebuz. Jaty Choćebuskeho jastwa je sej žiwjenje wzał. 66lětneho běchu wčera wobwěsnjeneho w jeho celi našli, kaž justicne ministerstwo w Podstupimje informuje. Pokazy na to, zo běchu dalše wosoby wobdźělene, po prěnich dopóznaćach nimaja. Muž dyrbješe w Dešanku hižo wot lěta 1987 jastwo na čas žiwjenje wotsedźeć. Jeho běchu te­hdy morjenja a wumocowanja dla zasudźili.

Segwayje zakazane

Krótkopowěsće (08.08.16)

Montag, 08. August 2016 geschrieben von:

Nowi wučerjo jara trěbni

Budyšin. Za wučbu serbšćiny budźe přichodny čas dale a mjenje wučerjow. Po trochowanju Serbskeho šulskeho towarstwa hač do lěta 2020 wjace hač 70 wučerjow w Hornjej a Delnjej Łužicy kubłanišća starobnych přičin dla wopušći. To předsydka SŠT Ludmila Budarjowa zdźěli. „Starosćiwje na tele wuwiće hladamy. Dyrbimy tuž nowe puće kročić, zo bychmy wučerski dorost zdobyli.“

Za nastajenjom so prašeć

Drježdźany. Sakske krajne knježerstwo chce lětsa prěni króć monitor k politi­skemu nastajenju wobydlerjow kraja zestajeć dać. Wotpowědny nadawk k re­prezentatiwnemu woprašowanju ma slědźenski institut dimap, kaž ze statneje ken­c­lije w Drježdźanach rěka. Přichodne tydźenje chcedźa so tysac ludźi za politiskim měnjenjom prašeć.

Přepodadźa mobilne šule

Krótkopowěsće (05.08.16)

Freitag, 05. August 2016 geschrieben von:

Wobrys ćěła před běrowom

Drježdźany. Po informacijach Drježdźanskeje Lěwicy su njeznaći minjenu nóc před twarjenjom, hdźež je krajny běrow strony zaměstnjeny, wobrysy ćěła z běłej barbu a sadu „Waša wina Reutlingen“ napryskali. W Reutlingenje bě připóznaty požadar azyla 24. junija swoju přećelku morił a wjacorych ludźi zranił. Podobne rysowanki běchu hižo w druhich městach, mjez druhim w Lipsku, našli.

Ćěkancam dźěło zmóžnić

Drježdźany. Ćěkancy w Sakskej dóstanu lěpši přistup k dźěłowym wikam. W přichodnych třoch lětach nochcedźa hižo pruwować, hač njemóhli swobodne dźěłowe městno najprjedy z němskim abo europskich dźěławym wobsadźić, kaž z hospodarskeho ministerstwa rěka. Naprawa je wobstatk noweho integraciskeho zakonja, kotryž wot jutřišeho płaći. Z nim chcedźa ćěkancow lěpje do towaršnosće integrować.

Sakska ćerpi sankcijow dla

Krótkopowěsće (04.08.16)

Donnerstag, 04. August 2016 geschrieben von:

Bjez smartphona hižo njeńdźe

Berlin. Smartphone je wjetšinje młodych ludźi mjeztym njeparujomny. To je wuslědk­ woprašowanja slědźenskeho instituta TNS Emnid. Tak 67 procentow ludźi w starobje 14 do 29 lět bjez tajkeho nastroja hižo njewuńdźe. Porno tomu je stej telewizor (wosom procentow) a ra­dijo (pjeć procentow) tutej starobnej skupinje lědma hišće wažnej.

Wjace wukubłanskich zrěčenjow

Kamjenica. Nimale 3 500 młodostnych je za nowe wukubłanske lěto, kotrež so 1. septembra zahaji, wukubłanske zrěčenje z rjemjeslniskimi předewzaćemi podpisało. To je wosom procentow wjace hač loni, kaž Kamjeničanska rjemjeslniska komora wozjewja. Wjace hač 1 000 wukubłanskich městnow je při­wšěm hišće njewobsadźenych.

Azyl přizwolić haj abo nic?

Praha. Čěske nutřkowne ministerstwo ma njewočakowany problem: W kraju je 60 chinskich křesćanow wo azyl prosyło. By-li jim Čěska škit přizwoliła, by zdobom oficialnje připóznała, zo China čłowjeske prawa rani. Runje tohodla je pad w času tučasneho politiskeho a hospodarskeho zbliženja Čěskeje k Chinje chětro łoskoćiwy.

Krótkopowěsće (03.08.16)

Mittwoch, 03. August 2016 geschrieben von:

Jan Budar zrěčenje podpisał

Budyšin. Wot 1. oktobra změje Załožba za serbski lud noweho direktora. Jan Budar je wotpowědne zrěčenje podpisał. Po třećim pospyće bě załožbowa rada 41lětneho diplomoweho inženjera za medijowu techniku na aprylskim posedźenju wuzwoliła. Budar bě naměstnik čłona załožboweje rady, wot lońšeho jej předsyduje. Wón budźe po Marku Suchym druhi direktor 1991 wutworjeneje załožby.

Póndźelu zahaja předań lisćikow

Čorny Chołmc/Drježdźany. Zastupne lisćiki za 6. swjedźenske hry na ležownosći Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna budu wot 8. awgusta na předań. Skazać móžeš tiket internetnje wot 8 hodź., telefonisce wot 10 hodź. pod čisłom 0351/410 79 55. Wot 21. junija do 9. julija 2017 planuja dohromady pjatnaće předstajenjow.

Koncept palasta předstajeny

Krótkopowěsće (02.08.16)

Dienstag, 02. August 2016 geschrieben von:

Při wohenju žiwjenje přisadźiła

Zhorjelc. Wohenja w Zhorjelskej starowni „Při měšćanskim parku“ dla je minjenu nóc 73lětna wobydlerka žiwjenje přisadźiła. Dwanaće wobydlerjow so zdźěla ćežko zrani, policija zdźěli. Jedyn wohnjowy wobornik poćerpje infarkt wutroby. Mjeztym pak njeje hižo w smjertnym straše. Woheń bě w stwě wobydlerki z dotal njeznateje přičiny wudyrił.

Powětr lěpje kontrolować

Drježdźany. Sakska chce lětsa 145 000 eurow inwestować, zo móhła kwalitu powětra lěpje kontrolować. Po informacijach wobswětoweho ministerstwa za­twarja w 29 měrjenskich stacijach nowu techniku, kotraž měri ocon, drobny proch a dusykowe oksidy. Najwjetše problemy ze zanjerodźenym powětrom maja w Drježdźanach a Lipsku.

Železnisku čaru zawru

Krótkopowěsće (01.08.16)

Montag, 01. August 2016 geschrieben von:

Měšćanosta suspendowany

Gubin. Předchłostany a znowa wuzwoleny měšćanosta Gubina Klaus-Dieter Hübner bu ze zastojnstwa suspendowany prjedy hač móžeše słužbu scyła nastupić. 64lětnemu běchu dźensa w tamnišej radnicy wotpowědnu zdźělenku předpołožili, jako chcyše wón runje dźěłać započeć. Pozadk rozkory je, zo bu Hübner w procesu korupcije dla z pruwowanskim časom pochłostany.

Wojerecy a Kamjenc pódla

Drježdźany. Z programom „aktiwne centrumy městow a wjesnych dźělow“ přewostaji Sakska lětsa 12,4 miliony eurow. Tež Wojerecy za centralny wobłuk stareho města a Kamjenc za torhošćo a Budysku hasu su wobstatk spěchowanja, z kotrymž móža města swoje srjedźišća porjeńšić. Suma wostawa něhdźe samsna kaž minjene lěta, zdźěli sakske nutřkowne ministerstwo.

Inwestuja dale

Drježdźany. Sakska je po wulkej wodźe lěta 2002 něhdźe 2,4 miliardy eurow za škitne­ naprawy a wotstronjenje škodow nałožiła. W naćisku etata za lěće 2017/2018 planuje swobodny stat dalše 205 milionow eurow. Tole zdźěli wobswětowe ministerstwo. Dotal je wone 12 400 projektow we wobjimje 1,5 miliardow eurow dowoliło.

Krótkopowěsće (29.07.16)

Freitag, 29. Juli 2016 geschrieben von:

Tójšto wukubłanskich městnow

Kamjenica. Krótko do zahajenja noweho wukubłanskeho lěta w Sakskej ma kóždy požadar znajmjeńša jedne měst­no k dispoziciji. Ze 7 161 njewobsadźenych městnow wolić móže 5 878 młodostnych, kotřiž hišće wukubłanske zrěčenje nimaja. To zdźěli dźensa krajna agentura za dźěło. Potrjecheni dyrbjeli so spěšnje poradźować dać.

Liča z 250 000 wopytowarjemi

Neugersdorf. Jedyn z najwjetšich ludowych swjedźenjow Hornjeje Łužicy, Jacobijowe wiki w Neugersdorfje, su dźensa wotewrěli. Zarjadowarjo wočakuja w přichodnych šěsć dnjach hač do 250 000 wopytowarjow. Na swjedźenišću při něm­sko-čěskej mjezy je 250 wikowarjow a zabawjerjow. Mjeztym 288. Jacobijowe wiki traja hač do 3. awgusta.

Schweinsteiger wotstupi

Krótkopowěsće (28.07.16)

Donnerstag, 28. Juli 2016 geschrieben von:

Sakska najbóle profituje

Drježdźany. Sakska wot minimalneje mzdy bóle profituje hač druhe wucho­doněmske zwjazkowe kraje. Tole wuchadźa z přepytowanja hospodarskeho ministerstwa. W swobodnym staće je wjace firmow wot noworjadowanja potrjechenych hač druhdźe. To płaći tež za ličbu sobudźěłaćerjow, kotřiž wot lońšeho 8,50 eurow na hodźinu dóstawaja.

Arcybiskop Hrušovský njeboh

Nitra. Słowakski arcybiskop Dominik Hrušovský je 90lětny zemrěł. Tole zdźěli Słowakska biskopska konferenca. Hrušovský bě za čas socializma w romskim eksilu. Po přewróće wróći so do domizny, hdźež su jeho za generalneho sekretara biskopskeje konfereny wuzwolili. Lěta 1996 sta so z pósłancom bamža Jana Pawoła II. w Běłoruskej.

Policist nima tetowěrowany być

Praha. Štóž chcył so w Čěskej z policistom stać, njesmě tetowěrowany być. To je­ jedne z wuměnjenjow přistajenja. Mjeztym přiběrajcy kritizuja, zo zakaz tójšto zajimcow wot policajskeje słužby wottraša. Po najnowšim woprašowanju pak njeby 90 procentow ludźi w kraju z tetowěrowanymi policistami žadyn problem měło.

Anzeige