Krótkopowěsće (31.03.16)

Donnerstag, 31. März 2016 geschrieben von:

Na kongres pasiona dla

Chrósćicy. Zastupjerjo Chróšćanskeje wosady su so dźensa na 32. mjezynarodny kongres Europasion do pólskeho Cie­szyna podali. Dźesaćwosobowa skupina pod nawodom Jurja Špitanka, kiž lońše pasionske hry w Chrósćicach nawjedowaše, budźe tam hač do njedźele. Styki k druhim, kotřiž tohorunja pasion předstajeja, bě wón minjene lěta nawjazał.

Město filmowcy rady wužiwaja

Liberec. Liberec je mjez filmowcami jara woblubowany, wšako bě motiw w dźesatkach čěskich kaž tež wukrajnych dokumentarnych a hrajnych filmow abo serialow. Přichodnje chcyła tamniša radnica filmowe skupiny hišće wuraznišo a bóle systematisce wabić. Zaměr je, docpěć wot agentury Czech Tourism wupisany titul „Film Friendly Region“.

Šešelj wuwinowany

Krótkopowěsće (30.03.16)

Mittwoch, 30. März 2016 geschrieben von:

Kozel šwika Bombardier

Drježdźany. Zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel plany koncerna Bombardier, w Budyšinje a Zhorjelcu wjele dźěłowych městnow šmórnyć, raznje šwika. W medijowej zdźělence skedźbnja Kozel na to, zo „je koncern minjene lěta pjeć milionow eurow spěchowanskich srědkow dóstał a nětko ludźi pušća. To je nahrabne a šamałe.“

W Praze bjez čěšćiny

Praha. W „jendźelskorěčnej wjesce Angloville“­ w štwórći Hlubočepy čěskeje stolicy su zajimcy za wučbu jendźelšćiny intensiwnemu imersnemu kubłanju w tutej rěči wustajeni; čěšćina je tule zakazana. W běhu šěsć dnjow absolwuja kursisća 70 hodźin aktiwneje rěčneje komunikacije. Wulku wažnosć kładu zamołwići­ při tym na metodu „1 wobdźělnik na 1 maćernorěčneho“.

Wočakowanja rozdźělne

Krótkopowěsće (29.03.16)

Dienstag, 29. März 2016 geschrieben von:

Serbskaj literataj počesćenaj

Budyšin. Serbskeju literatow Bena Budarja a Dorotheju Šołćinu počesći Mjezynarodna akademija literatury a wuměłstwa Ukrainy z Medalju Nikolaja Gogola „Triumf“ za wuběrne literarne skutko­wanje. Kaž prezident akademije Sergej Dźjuba Zwjazkej serbskich wuměłcow tele­ dny zdźěli, bu wuznamjenjenje jednohłósnje schwalene.

Internet ewangelskich Serbow

Choćebuz. Wotnětka maja Serbja ewangelskeje cyrkwje Berlinsko-braniborsko-šleskeje Hornjeje Łužicy swójski portal w interneće, kaž Choćebuski ewangelski cyrkwinski kruh pisa. Pod www.serby-ekbo.de namakaš tam informacije wo dźěle skupiny Serbska namša, Spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi a planowaneho Zwjazka serbskich křesćanow w EKBO.

Strategiske partnerstwo

Krótkopowěsće (24.03.16)

Donnerstag, 24. März 2016 geschrieben von:

Dźěćacu agresiwitu rozumić

Budyšin. Lětsa steji w srjedźišću hornjoserbskich Staršiskich listow Serbskeho šulskeho towarstwa wašnje wobchadźenja mjez dźěćimi, kubłarjemi a staršimi. K tomu čitaće přinošk prof. dr. Barbary Wolf z Wysokeje šule Mittweida. W delnjoserbskim wudaću rozprawja dr. Jana Markowa wo tym, što chore dźěćo trjeba. We woběmaj wudaćomaj zhoniće wo 25lětnym skutkowanju SŠT.

Dwurěčnosć spěšnišo přesadźić

Praha. Dwurěčne mjena dróhow a napisy móža mjeńšiny w Čěskej republice přichodnje spěšnišo přesadźić. Mjeztym zo dyrbjachu dotal gmejnski wuběrk za narodne mjeńšiny załožić, dosaha nětko žadanje znajmjeńša pjeć lět wobstejacych towarstwow. Wuměnjenje je, zo ma mjeńšina dźesaćprocentowski podźěl na wobydlerstwje gmejny.

Změny pola maltezow

Krótkopowěsće (23.03.16)

Mittwoch, 23. März 2016 geschrieben von:

Zeleni podpěruja zajimy Serbow

Drježdźany. Na přeprošenje frakcije Zelenych w krajnym sejmje wotmě Franziska Schubert (Zeleni) wčera w Drježdźanach fachowu rozmołwu z kubłansko politiskej rěčnicu Petru Zais a z předsydku SŠT Ludmilu Budarjowej. Hłowne temy běchu zwoprawdźenje koncepcije 2plus, wučerski dorost a transport maćernorěčnych šulerjow do serbskich šulow. Dale zaběrachu so z naćiskom no­wele šulskeho zakonja w Sakskej.

Nowy šef rjemjeslnikow

Budyšin. Zwjazk rjemjeslnikow Budyskeho wokrjesa ma noweho předsydu. Čłonojo wuzwolichu Budyskeho elektromištra Franka Scholzu do zastojnstwa, kaž ze zdźělenki zwjazka wuchadźa. Wón naslěduje třěchikryjerskeho mištra Joachima Wintera, kiž bě zwjazk 15 lět nawjedował. Scholze wjedźe swój zawod wot lěta 1993 a ma dźewjeć přistajenych.

Schlierenzauer ćežko zranjeny

Krótkopowěsće (22.03.16)

Dienstag, 22. März 2016 geschrieben von:

Spožča medalju krajneho sejma

Podstupim. Nawodnicy Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz Mari Elikowskej-Winklerowej spožča Medalju Krajneho sejma Braniborskeje. Prezidentka braniborskeho parlamenta Britta Stark (SPD) ma počesćenje Elikowskeje-Winkleroweje za znamjo připóznaća a dźaka­ za jeje wurjadne zasłužby wo zhromadnosć w towaršnosći.

Serbska poetka w antologiji

Wrócław. Pod titulom „Přewodnik po zaminowanym terenje“ je we Wrócławju, lětušej europskej kulturnej stolicy, wušła antologija basnjow a tekstow. Na 511 stronach su basnje w pólskim originalu abo přełožku wozjewjene. Něhdźe 80 basnikow z wjacorych krajow je w antologiji zastupjenych. Mjez poetami z Němskeje je tež Róža Domašcyna.

Hospodarstwo derje startowało

Krótkopowěsće (21.03.16)

Montag, 21. März 2016 geschrieben von:

Uniwersitna medalja Budarjej

Lwow. Rektor Lwowskeje narodneje uniwersity „Iwan Franko“ profesor dr. Wolodymyr Melnyk je serbskeho spisowaćela Bena Budarja k sydomdźesaćinam z diplomom a z uniwersitnej medalju mytował. Tež tamniša katedra za słowjanske rěče a literaturu na filologiskej fakulće šěrjerjej ukrainskeje literatury w Serbach wutrobnje gratuluje.

Hišće raz wolić hić

Dobruša-Huska. Wobydlerjo gmejny Dobruša-Huska dyrbja wjesnjanostu hišće raz wolić. Při wčerawšich wólbach njeje sej po informacijach wólbneho nawody žadyn z kandidatow absolutnu wjetšinu zdobył. Alexander Fischer (CDU) ju ze 47,9 procentami snadnje misny. Maik Schittko z Ewangelskeho wolerskeho zjednoćenstwa docpě 29,6 procentow. Nowy termin je 10. apryl.

Čěska łódź zaso swobodna

Krótkopowěsće (18.03.16)

Freitag, 18. März 2016 geschrieben von:

Mjeno fotografa podawać

Budyšin. Wjetšinje čitarjow je wažne, zo nowiny a časopisy dospołne mjeno fotografow pod fotami podawaja. To je wuslědk internetneho naprašowanja Serbskich Nowin z minjeneho pjatka. 83 procentow wobdźělnikow so za to wupraji, jědnaće proc. so za mjeno fotografa njezajimuje a šěsć proc. to njewě. Nowe naprašowanje w interneće nańdźeće dźensa pod serbske-nowiny.de.

Pawoł Šenkar njeboh

Rowno. Pawoł Šenkar je 15. měrca w starobje 88 lět w Rownom zemrěł. Na 6. junija 1927 w Depsku narodźeneho so Domowinjenjo w Delnjej Łužicy wosebje dopominaja. Wot 1962 do 1973 bě wón šef­redaktor Noweho Casnika. Na to dźěłaše hač do wuměnka 1987 jako 2. sekretar Choćebuskeje Domowinskeje župy. Znaty je wón tež jako awtor Pratyje.

Na aktualne paralele skedźbnił

Krótkopowěsće (17.03.16)

Donnerstag, 17. März 2016 geschrieben von:

Němske zastupnistwa zawrjene

Ankara. Warnowanjow před teroris­tiskimi nadpadami dla su němske zastupnistwa w Turkowskej wot dźensni­šeho zawrjene. Kaž wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) infor­mowaše, běchu pokiwy „jara konkretne“. Zawrěli su němske wulkopósłanstwo w Ankarje, generalny konsulat w Istanbulu a wobě němskej šuli w městomaj.

Wjace prawicarskich njeskutkow

Podstupim. W Braniborskej registruja dale a wjac prawicarskich njeskutkow. Loni su cyłkownje 129 tajkich deliktow zličili porno 73 padam w lěće 2014. To je rozrost 77 procentow a zdobom najwjetša ličba prawicarskoekstremistiskich namócnosćow minjenych 15 lět, kaž nowiny rozprawjeja. Hewak registrowachu kóžde lěto něhdźe 90 njeskutkow.

Inspiracija za Afriku

Krótkopowěsće (16.03.16)

Mittwoch, 16. März 2016 geschrieben von:

„Paradiz“ w pólšćinje wušoł

Budyšin. Wuspěšny roman Křesćana Krawca „Paradiz“ je nětko w pólskej rěči wušoł. Teresinske Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów je přełožk knihi, kotraž so žiwjenju a wosudej serbskeje swójby wěnuje, pod titulom „Koniec Raju“ nakładowało. W nadawku Pólsko-serbskeho towarstwa je so dr. Zbigniew Gajewski wo přełožk postarał. Kniha je dalši wažny přinošk k šěrjenju serbskeje literatury w druhich rěčach.

Łobjo dale zašlahane

Drježdźany. Łobjo wostanje za łódźny wobchad dale zašlahane. Po wjacorych podarmotnych pospytach, před Albertowym mostom znjezboženu łódź wućahnyć, dyrbja ju nětko wuprózdnić. Něhdźe 80 metrow dołha a z 800 tonami sele nakładowana łódź „Albis“ leži hižo wot póndźele wječora prěki před stołpomaj mosta.

Rathenow dale społnomócnjeny

Anzeige