Krótkopowěsće (16.05.17)

Dienstag, 16. Mai 2017 geschrieben von:

Najrjeńšu meju zwěsćili

Wotrow. Wubědźowanje Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ wo najrjeńšu meju su Wotrowscy młodostni dobyli. Jich wobraz je so na Facebookowej stronje ze 641 hłosami před fotom Radworskeje meje přesadźił. Třeće městno doby Smječkečanska meja před tej Chróšćanskeje starownje. 15 młodźinskich cyłkow a wjesnych towarstwow bě wobraz zapodało. 2 000 ludźi je sobu wothłosowało.

Wurjadne posedźenje

Choćebuz. Brunicowy wuběrk Braniborskeje je so dźensa w Choćebuzu wurjadnje schadźował. Hłowna přičina běchu njedawno předstajene plany energijoweho koncerna LEAG. Předewzaće bě dotalne plany Vattenfalla za wutwar brunicowych jamow raznje redukowało. W tym zwisku wočakowachu dźensa stejišćo braniborskeho knježerstwa.

Sćelu pjenjezy do domizny

Berlin. Migranća z afriskimi korjenjemi sćelu po trochowanjach kóždolětnje něhdźe 1,2 miliardźe eurow swojim swójbnym do Afriki. Po nowym woprašowanju 90 procentow migrantow prawidłownje pjenjezy do stareje domizny sćele, hač do 10 000 eurow. Z pjenjezami financuja přiwuznym wšědnu potrjebu.

Krótkopowěsće (15.05.17)

Montag, 15. Mai 2017 geschrieben von:

Parlamentariska přirada so zešła

Berlin. Parlamentariska přirada Załožby za serbski lud je dźensa swoje prawi­dłowne posedźenje w Berlinje wotměła. Pod nawodom zapósłanca CDU w Sakskim krajnym sejmje Marka Šimana wuradźowachu wo stawje projekta Witaj a wo wužadanjach přichodneho časa. Nimo toho rěčachu wo dobrym wuwiću Serbskeho ludoweho ansambla.

Žadaja sej koncept za Łužicu

Podstupim. Twarska industrija Braniborskeje a Sakskeje žada sej wot wobeju krajneju knježerstwow jasny koncept za strukturnu změnu we Łužicy. Kaž ze zhromadneje deklaracije wobeju industrijneju zwjazkow wuchadźa, je wažne, zo nastawaja dalše hospodarske srjedźišća. Předewzaća měli so hižo nětko na wužadanja za čas po brunicy nastajić.

Namócnosće zasudźili

Krótkopowěsće (12.05.17)

Freitag, 12. Mai 2017 geschrieben von:

Hladarkam so dźakowała

Wojerecy. Składnostnje dźensnišeho Mjezynarodneho dnja hladanja starych a chorych je zapósłanča CDU w zwjazkowym sejmje Marja Michałkowa Wojerowski Ławrjencowy dom wopytała, zo by so mjez wobydlerjemi a přistajenymi wo wosobinskich naležnosćach wobhoniła. Zdobom dźakowaše so hladarkam a hladarjam za zdokonjane dźěło.

Zakukleny po měsće běhał

Choćebuz. Jako wojowar teroristiskeje milicy Islamski stat zdrasćeny muž je wčera w Choćebuzu njeměr zbudźił. Čorny zdrasćeny, zakukleny a z čornej chorhoju z arabskimi pismikami wón po nutřkownym měsće běhaše. Muža zadźerža­wši policisća zwěsćichu, zo jedna so wo 38lětneho Choćebužana. Motiwy swojeho zadźerženja wón žane njemjenowaše. Wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) nima za akciju žanežkuli zrouzumjenje.

Kónc tydźenja tež njewjedra

Krótkopowěsće (11.05.17)

Donnerstag, 11. Mai 2017 geschrieben von:

Při njezbožu so njezranił

Podstupim. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je wobchadne njezbožo ze swojim słužbnym awtom w Podstupimje njezranjeny přetrał. Jězdźidło bu wobškodźene, rěčnik policije zdźěli. Šofer Woidkoweho woza bě so wčera wječor za wodźidłom zwjezł. Na to awto na kromje puća do płota zrazy. Šofera dowjezechu do chorownje.

Žadaja sej Saksku pruwować

Dissen. W zwisku z planowanym přepołoženjom produkcije mlokowych wudźěłkow předewzaća Homann do Leppersdorfa su so delnjosakscy politikarjo na komisiju EU wobroćili. Woni žadaja sej wot prezidenta Jeana-Claudea Junckera pruwować, w kotrej měrje Sakska přepołoženje pjenježnje spěchuje. W Dissenje by 1 200 městnow wotpadnyło.

Pomhaja čěskim krajanam

Krótkopowěsće (10.05.17)

Mittwoch, 10. Mai 2017 geschrieben von:

Towaršnosć wuznamjenjena

Zhorjelc/Zgorzelec. Na wčerawšim zhromadnym posedźenju měšćanskeju radow Zhorjelca a Zgorzeleca su Hornjołužisku towaršnosć wědomosćow z čestnym titulom „Za zasłužby wo europske město Zhorjelc/Zgorzelec“ wuznamje­nili. Do toho běchu so zapósłancy po tradiciji wosrjedź mosta nad Nysu zetkali a schadźowachu so na to w Domje kul­tury na pólskej stronje rěki.

Studenća startuja w Londonje

Choćebuz/Zły Komorow. Skupina 14 studentow Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow přihotuje so tuchwilu intensiwnje na mjezynarodne wubědźowanje wo energe­tisce najeficientniše jězdźidło, wotměwace so kónc meje w Londonje. Tam chcedźa přećiwo 192 mustwam ze 27 krajow nastupić, uniwersita piše.

Těz w Sakskej bydlenja přepytali

Krótkopowěsće (09.05.17)

Dienstag, 09. Mai 2017 geschrieben von:

Zahaja filmowy festiwal

Žitawa. Z koprodukciju „Centaur“ wo kirgiziskim paduchu koni zahaja dźensa wječor w Žitawje mjezy přesahowacy Nysowy­ filmowy festiwal. Hač do nje­dźele, 14. meje, pokazaja w třikrajowym róžku Němskeje, Pólskeje a Čěskeje 130 hrajnych a dokumentarnych filmow. Za cyłkownje 10 000 eurow spožča wosom mytow. Zarja­dowanja planuja w 23 hrajnišćach na 13 městnach, mjez druhim w Budy­šinje.

Prěnja žona z generalom so stała

Praha. Składnostnje róčnicy kónca Druheje swětoweje wójny je čěski prezident Miloš Zeman nowych generalow powołał. Mjez nimi je prěni raz w stawi­znach čěskeje armeje tež žona – Lenka Šmerdová, poradźowarka načolnika generalneho staba a zamołwita za rekrutow. Podźěl žonow w čěskim wójsku wučinja tuchwilu 13 procentow.

Nowy rozmach w solarnej branši

Krótkopowěsće (08.05.17)

Montag, 08. Mai 2017 geschrieben von:

Domjacnosće maja wjac pjenjez

Kamjenc. Wobydlerjo Sakskeje mějachu lěta 2015 přerěznje 18 691 eurow za přetrjebu a lutowanje k dispoziciji. To bě 461 eurow (2,5 proc.) wjace hač lěto do toho. Přiwšěm su ludźo w swobodnym staće hišće 2 900 eurow wot cyłoněmskeho přerězka zdaleni. Tón wučinja 21 580 eurow. Lońše ličby hišće njepředleža.

Chowaja smjertne powostanki

Seelow. Pod dohladom sobudźěłaćerjow ruskeho wulkopósłanstwa su dźensa započeli, masowy row sowjetskich wojakow­ při zwjazkowej dróze B 1 pola Seelowa rumować. Dotal su smjertne powostanki 21 wojakow namakali, kaž Ludowy zwjazk staraćelstwa wo němske wójnske rowy zdźěla. Rozměr rowa dotal hišće njepřewidźa. Wojacy běchu tam při ćežkich bitwach 1945 padnyli.

Truty za čěsku policiju

Praha. Čěske knježerstwo je nowe směrnicy za natwar wosebiteje policajskeje jednotki schwaliło, kotraž ma truty (Drohne) wužiwać. W běhu přichodneju lět měli zakłady za nje w štyrjoch městach kraja nastać. Policija planuje tež škit před trutami polěpšić, na přikład Praski hród jako sydło prezidenta.

Budyšanam jasnje podleželi

Krótkopowěsće (05.05.17)

Freitag, 05. Mai 2017 geschrieben von:

„Serbske powěsće“ znowa wušli

Budyšin. Po prěnim wudaću „Serbskich powěsćow“ w lěće 1959, kotrež wopřijima wjele znatych a mjenje znatych bajow­, je w LND nětko třeći, přehladany nakład woblubowaneje knihi z rysowankami Měrćina Nowaka-Njechorńskeho wušoł. Zběrka chce pomhać znatosć wódneho muža, lutkow, wurlawow, Pumpota a dalšich postawow wobchować a je přichodnym generacijam zbližić.

Wot jutřišeho su meje widźeć

Chrósćicy. Za wubědźowanje župy „Michał Hórnik“ wo najrjeńšu meju je dotal dwanaće wobrazow dóšło, mjez druhim z Konjec, Wotrowa a Serbskich Pazlic, zdźěli regionalna rěčnica Katharina Jurkowa. Wone budu wot jutřišeho na Facebookowej stronje župy widźeć. Hač do 15. meje móžeće potom wo najrjeńšej meji wothłosować. Dobyćer dóstanje nimo serbskeje chorhoje sud piwa.

Předewzaćeljo maja wolić

Krótkopowěsće (04.05.17)

Donnerstag, 04. Mai 2017 geschrieben von:

Wjace pjenjez do šulow

Drježdźany. Sakske šule dóstanu w šulskim lěće 2017/2018 něhdźe 26 milionow eurow za cyłodnjowske poskitki. To přesahuje poskitk w aktualnym šulskim lěće wo wjace hač tři miliony. Něhdźe 304 000 šulerjow a tak 6 000 wjace změje z toho wužitk. W přichodnych tydźenjach dóstanje 1 278 šulow informaciju wo spěchowanju.

Heinz Keßler zemrěł

Berlin. Něhdyši zakitowanski minister NDR Heinz Keßler je njeboh. Armejowy general je zawčerawšim, wutoru, 97lětny w Berlinje zemrěł, kaž tamniše medije rozprawjeja. Keßler steješe wot lěta 1985 hač k wotstupej 1989 na čole zakitowanskeho ministerstwa. Zdobom bě wón čłon politběrowa SED. Berlinsku murju a socializm je hač do kónca zakitował.

Łužiske hory zwičnić

Nový Bor. Zwjazk gmejnow w čěskich Łužiskich horach je předstajił plany, kak kónčinu turistisce zwičnić. Dotal skerje pozabyty region ma wulki přirodny kaž tež kulturny potencial. Marketingowe pomjenowanje „Łužiske hory“ ma při tym centralne městno měć. Projekt wopřijima tež sobudźěło z organizacijemi w němskich Žitawskich horinach.

Higuain dwójce trjechił

Krótkopowěsće (03.05.17)

Mittwoch, 03. Mai 2017 geschrieben von:

Twarja nowu wobjězdku

Wojerecy. Ze symboliskim prěnim zarywom su dźensa wuchodnje Wojerec nowu wobjězdku wokoło města twarić započeli. Nimale sydom kilometrow dołha čara, kotraž powjedźe wot B 96 pola Mučowa hač k B 97 sewjerowuchodnje Wojerec, ma Ćisk, Němcy a Wojerecy wot wobchada wolóžić. Wobjězdka płaći 20 milionow eurow a ma w lěću 2019 hotowa być.

Lětopis lyriki 2017 z Chěžku

Frankfurt am Main. W nowej knize „Jahrbuch der Lyrik 2017“ je tež baseń „Zelene zet“ Jurja Chěžki zapřijata. Róža Domašcyna bě ju do němčiny přenjesła. Jeje poezija jewi so tež w 31. wudaću lětopisa z načasnej lyriku Němskeje, Awstriskeje a Šwicarskeje, kotryž wuńdźe lětsa prěni raz w Frankfurtskim nakładnistwje Schöffling & Co.

Nowy młodźinski dušepastyr

Drježdźany. Kapłan Martin Kochalski budźe nowy młodźinski dušepastyr Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. 36lětny, kotrehož je biskop Heinrich Timmerevers do zastojnstwa powołał, nastupi 1. awgusta swoju słužbu, kaž biskopski ordinariat w Drježdźanach zdźěla. Kochalski pochadźa z Lipska a bě po swjećiznje 2012 kapłan w Šěrachowje.

Anzeige