Krótkopowěsće (16.06.20)

Dienstag, 16. Juni 2020 geschrieben von:

Dalšu infekciju zwěsćili

Budyšin Mjez 59 testami, kotrež su w Budyskim wokrjesu přewjedli, zwě­sćichu wčera dalši pad koronainfekcije. Ličba natyknjenych wučinja nětko dohromady 500. Aktualnje je dźesać scho­rjenych, pjatnaćo su w karantenje. 471 wosobow je so mjeztym wustrowiło, 19 pacientow je zemrěło.

Pomoc za sakske pomniki

Berlin/Drježdźany. Z 826 000 eurami spěchujetej Zwjazk a Sakska w zwisku z programom „Narodne hódne kulturne pomniki“ štyri sakske pomniki. Z pje­njezami chcedźa židźanu tapetu chin­skeho kabineta na hrodźe Wildenfels a špundowanje w modlerni Ochranowskeje bratrowskeje wosady wobnowić. Dale maja so w Drježdźanach narowne pomniki na ewangelskim Janskim a Eliasowym kaž tež na bywšim kěrchowje cyrkwje Našeje knjenje zwuporjedźeć.

Šupy a nercy třěleć dowolene

Krótkopowěsće (15.06.20)

Montag, 15. Juni 2020 geschrieben von:

W Braniborskej AfD wobkedźbuja

Podstupim. Braniborski wustawowy škit po dlěšim pruwowanju dospołnu AfD wobkedźbuje. To zdźěli nutřkowne ministerstwo powěsćerni dpa dźensa w Podstupimje. Rozsud zwisuje z wuwićom po wuzamknjenju krajneho a frakciskeho šefa Andreasa Kalbitza ze strony, mjez druhim ze změnu jednanskeho porjada frakcije krajneho sejma, zo móhł Kalbitz jej dale přisłušeć.

Myto Brücke-Most do Israela

Zhorjelc. Bywšu wonkownu ministerku Israela Tzipi Livi počesća z lětušim Mjezynarodnym mytom Brücke-Most europskeho města Zhorjelca-Zgrorzeleca. Wo tym je towaršnosć za spožčenje myta wčera informowała. Politikarka je znata za swobodniske myslenje, demokratiju, wote­wrjenosć a čłowjeskosć, z čimž sćělesnja ideju za mytom Brücke-Most.

Serbski knižny kófer zaso po puću

Krótkopowěsće (12.06.20)

Freitag, 12. Juni 2020 geschrieben von:

Rěčne lěhwo lětsa wupadnje

Budyšin. Lětuše rěčne prózdninske lěhwo, kotrež měješe so wot 7. do 16. awgusta we Wodowych Hendrichecach wotměć, koronapandemije dla wupadnje. Za nje bě so 61 serbskich dźěći w sta­robje dźewjeć do 14 lět přizjewiło, kaž Serbske šulske towarstwo zdźěli. Nětko planuja přichodne tajke lě­hwo klětu w samsnym času zarjadować.

Žadyn dźeń wotewrjenych duri

Budyšin. Předsydstwo župy „Jan Arnošt­ Smoler“ Budyšin je za 11. julij plano­wany dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju z ćežkej wutrobu wotprajić dyrbjało. Na po­sedźenju srjedu w Budyšinje běchu zwěsćili, zo njehodźi so wot tu­dyšeho strowotniskeho zarjada schwa­leny hy­gienowy koncept zeskutkownić, dokelž by mocy župy prosće přežadał.

Z krizy za přichod myslić

Krótkopowěsće (11.06.20)

Donnerstag, 11. Juni 2020 geschrieben von:

SPTWS-akcija zakónčena

Budyšin. Akcija Serbskeho poskitka tydźe­nja w syći (SPTWS), kotruž bě Za­łožba za serbski lud za čas koronakrizy iniciěrowała, je zakónčena, zdźěli jury w dźensa wozjewjenym wideju na kanalu Youtube. Sydom internetnych poskitkow su w minjenych tydźenjach mytowali, žanych nowych pak njeje k tomu přišło. Jury sej přiwšěm přeje, digitalne serbskorěčne poskitki dale šěrić.

Trilex-ćahi zaso do Čěskeje

Drježdźany. Ćahi Trilex maja wot přichodneje póndźele zaso z Drježdźan přez Žitawu do Libereca jězdźić. Wobmje­zowany jězbny plan pak hišće dale płaći, kaž předewzaće Länderbahn zdźěli. Wot 4. julija poskića tež zaso woblubowany kónctydźenski zwisk do Doks. Ćahi do směra na Pólsku pak so hišće dale w Zhorjelcu kónča.

Přećiwo zwičnjenju nacizma

Krótkopowěsće (10.06.20)

Mittwoch, 10. Juni 2020 geschrieben von:

Zakoń w juniju wobzamknyć!

Choćebuz. W zjawnym lisće předsydomaj knježerstwoweju frakcijow CDU/CSU a SPD kaž tež łužiskim zapósłancam w zwjazkowym sejmje sej zastupjerjo łužiskich gremijow žadaja, zakoń wo strukturnej změnje hišće w juniju wobzamknyć. „Nimale połdra lěta čakamy we Łužiskim rewěrje na zakonski zakład strukturneje změny. To je předołho!“, tam rěka. Wobzamknjenje na nazymu pře­sunyć, to podpisarjo wotpokazuja.

Warnowanje podlěša

Berlin. Pućowanske warnowanje koronapandemije dla za wjace hač 160 krajow zwonka Europskeje unije chcedźa hač do kónca awgusta podlěšić. Zwjazkowe knježerstwo chcyše to po informacijach powěsćernje dpa dźensa wobzamknyć. Wuwzaća za jednotliwe kraje, kotrež wěste kriterije spjelnjeja, maja móžne być. Pućowanski zwjazk DRV bě sej tajke měritka zdobom za cile w Europje žadał.

Elektrokolesa jara požadane

Krótkopowěsće (09.06.20)

Dienstag, 09. Juni 2020 geschrieben von:

Dalšej nowoinfekciji

Budyšin. Ličba z koronawirusom natyknjenych wučinješe wčera w Budyskim wokrjesu z dwěmaj nowymaj padomaj 499. Dwaj inficěrowanaj staj so mjeztym zaso wu­strowiłoj, štož je nětko dohro­mady 451. W karantenje je tuchwilu 57 wosobow, dźesać mjenje hač dźeń do toho. Cyłkownje 2 801 karantenu su hižo zakónčić móhli.

Trjebaja wjace darowaneje kreje

Drježdźany. W Sakskej po­trjeba darowaneje kreje zaso přiběra. Wotsrjedź meje je naprašowanje z chorownjow za krejnymi produktami w běhu mało dnjow wo hač do 30 procentow postupiło. To rjekny Kerstin Schweiger z krejdarowanskeje słužby sewjer-wuchod Němskeho čerwjeneho křiža powěsćerni dpa. Re­zerwy za nuzowe pady tuchwilu hišće někak dosahaja.

Marijiny stołp postajili

Krótkopowěsće (08.06.20)

Montag, 08. Juni 2020 geschrieben von:

Dalši korona-pad zwěsćili

Budyšin/Zhorjelc. Z jednej nowoinfekciju wučinja ličba dotal z koronawirusom natyknjenych w Budyskim wokrjesu 497. Nětko je 29 wosobow schorjenych, šěsć z nich lěkuja w chorowni. Dwaj pacientaj staj ćežko schorjenaj. W Zhorjelskim wo­krjesu njejsu hižo wot 28. meje žane dalše­ infekcije zwěsćili. Mjez dohromady 269 natyknjenymi je tu hišće jedna wosoba schorjena.

Wo wuhnaću po wójnje

Kinspork. Pod hesłom „,Do hoan uns die Polen nausgetriebm‘ – Vertreibung, Ankunft und Neuanfang im Kreis Zittau 1945–1950“ wěnujetaj so historikarjej dr. Lars-Arne Dannenberg a dr. Matthias Donath dołho zamjelčanemu kapitlej němsko-pólskich stawiznow. Kniha je w Kinsporskim nakładnistwje Via Regia wušła a ma 268 stron.

Hač potuńšenje pomha?

Praha. Płaćizny w hosćencach a kofejownjach w centrumje čěskeje stolicy su w zwisku z koronapandemiju wokomiknje wo 30 do 50 procentow niše hač do toho. Mjenowane předewzaća, wu­směrjene hewak na wukrajnych turistow, spytaja na te wašnje čěskich ludźi při­wabić. Přiwšěm so mnozy mějićeljo boja, zo dyrbja swoje domy cyle zawrěć.

Krótkopowěsće (05.06.20)

Freitag, 05. Juni 2020 geschrieben von:

Čěska mjezu wočiniła

Praha. Čěska je dźensa po nimale třoch měsacach swoju mjezu k Němskej, Awstriskej a Madźarskej wotewrěła. To je kabinet rano w Praze wobzamknył. Pu­ćowacy njetrjebaja hižo negatiwny test na koronawirus předpołožić. Ministerski prezident Andrej Babiš rjekny: „Je derje, hdyž turisća z mjenowanych krajow swoje pjenjezy zaso w Čěskej wudawaja.

Dalši so wustrowili

Budyšin/Zhorjelc. Staw z koronawirusom natyknjenych je w Hornjej Łužicy stabilny. W Budyskim wokrjesu je jich 496. Ze šěsć dalšimi je so mjeztym 449 ludźi wustrowiło. Ličba postajenych karantenow wučinja aktualnje 69, 2 785 su hižo zběhnyli. W Zhorjelskim wokrjesu je ličba 269 padow hižo tydźeń jenaka, 245 wosobow je tu zaso strowych.

Skónčnje zaso pućować

Krótkopowěsće (04.06.20)

Donnerstag, 04. Juni 2020 geschrieben von:

Žane nowe infekcije

Budyšin/Zhorjelc. We woběmaj hornjołužiskomaj wokrjesomaj njejsu žane nowe infekcije z koronawirusom zwěsćili. Mjez dotal dohromady 496 natyknjenymi w Budyskim wokrjesu je aktualnje 34 schorjenych, šesćoch lěkuja w klinice. 443 ludźi je so wustrowiło, 19 zemrěło. W Zhorjelskim wokrjesu je z dotal 269 inficěrowanych 245 zaso strowych, jedna wosoba je tuchwilu chora. 23 wosobow je tam w zwisku z pandemiju zemrěło.

Myto tydźenja Janej Breindlej

Budyšin. Wučer čěšćiny Jan Breindl je Serbske myto tydźenja w syći (SPTWS) dobył, kotrež je jury wokoło direktora Załož­by za serbski lud Jana Budarja dźen­s­a sedmy raz spožčiła. We wjacorych lóštnych widejach Čerwjenawki-Karkulki Breindl šulerjam rěč na kreatiwne wašnje spřistupnja. Link k widejam jeo na internetnej stronje SPTWS 2020 podaty.

Digitalne poskitki muzeja

Krótkopowěsće (03.06.20)

Mittwoch, 03. Juni 2020 geschrieben von:

Hakle dźensa znowa testuja

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krje­su je dale 496 z koronawirusom na­tyk­njenych. Hakle dźensa chcedźa kon­tak­tne wosoby inficěrowanych znowa testo­wać. Mjeztym je so 440 ludźi wustrowiło, postajenych je 82 karantenow. Tež w Zhorjelskim wokrjesu wosta dotal při 269 natyknjenych.

Zjawny list ministrej

Njebjelčicy. W zjawnym lisće kultusowemu ministrej Christianej Piwarzej (CDU) skedźbnja předsydka kubłanskeho wuběrka Serbskeho sejma Aneta Zahrodnikowa na brachi zwonka katolskich kónčin. Tak „njepřipóznawaja serbšćinu we Wojerecach jako druhu cuzu rěč, tuž njemóža sej šulerjo a šulerki jeje wuwučowanje na zakładźe wobmjezowanja šulskich hodźin jako prawo wužadać. W Hodźiju njeje so staršim dotal radźiło, přesadźić so ze žadanjom za wotpowědnej serbskorěčnej wučbu“, w lisće rěka.

Bjezdźěłnosć znowa přiběrała

Anzeige