Krótkopowěsće (01.06.18)

Freitag, 01. Juni 2018 geschrieben von:

Ermer wostanje na čole

Drježdźany. Njedźichowski pjekarski mišter Roland Ermer wostanje prezident Sakskeho rjemjeslniskeho zwjazka, zdźěli třěšny zwjazk sakskeho rjemjesła. 54lětneho su srjedu w Drježdźanach za dalše tři lěta wobkrućili. Sakski rjemjeslniski zwjazk je najwyše politiske zastupnistwo zajimow rjemjeslnikow w Sakskej a zastupuje wjac hač 56 000 zawodow z nimale 320 000 sobudźěłaćerjemi.

Ze zapada do wuchoda

Budyšin. Sakska chce přichodnje sylnje wo wučerjow z Badensko-Württembergskeje wabić. Wo tym staj statny sekretar sakskeho kultusoweho ministerstwa Herbert Wolff a nawoda agentury za dźěło w Sakskej Claus-Peter Hansen wčera wjesnjanostow a měšćanostow Budyskeho wokrjesa informowałoj. W awgusće maja zajimcy do Łužicy přińć.

Strach lěsnych wohenjow

Krótkopowěsće (31.05.18)

Donnerstag, 31. Mai 2018 geschrieben von:

Wo Serbach w Texasu

Walburg. „Malschwitz/Malešecy – A Wendish Village in Lusatia“ (Malešecy – serbska wjes we Łužicy) rěka jendźelskorěčna kniha, kotraž je w Texasu wušła. Wo tym informuje Trudla Malinkowa, kotraž je publikaciju z nawodu serbskeho slědźenišća Wendish Research Exchange w Texasu Weldonom Mersiovskym wudała. Nimo dopomnjenkow fararja Awgusta Sykory zbliža edicija čitarjam tež dźensniše serbske slědy w Malešecach.

Namjetej přihłosować

Choćebuz. Prezidij Domowiny je wčera z předsydstwom župy Delnja Łužica kubłanske temy rozjimał. Předsyda Domowiny Dawid Statnik ma to za wažny krok k lěpšemu zapřijimanju zajimow Delnich Serbow do prócowanjow třěšneho zwjazka. Wuhódnoćili su tež njedawne słyšenje w Braniborskim krajnym sejmje wo změnje Serbskeho zakonja. Statnik namołwja politikarjow namjetej přihłosować.

Zaso jednanja „Króny“ dla

Krótkopowěsće (30.05.18)

Mittwoch, 30. Mai 2018 geschrieben von:

Trjebaja dźěłowe mocy

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w meji 19 300 bjezdźěłnych, to je 784 ludźi (-3,9 procentow) mjenje hač w mě­sacu do toho. Wosebje firmy z twarstwa a wobchadnistwa su minjene tydźenje mnohe wosoby přistajili. Naprašowanje za dźěłowymi mocami je w meji přibě­rało, zdźěli dźensa Thomas Berndt, předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło. Aktualna bjezdźěłnostna kwota w regionje wučinja 6,8 procentow.

Zběhanku swjećili

Drježdźany. Nimale po jednym lěće twarskeho časa swjećachu wčera zbě­hanku noweho kubłanskeho centruma Drjež­dźanskeje rjemjeslniskeje komory. Na 7 300 kwadratnych metrach nastanu w sakskej stolicy moderne dźěłarnje za wu­kubłanske wobłuki twarskeje/sko­wan­skeje techniki a metalotwara. 40 milionow eurow ma nowotwar płaćić.

Prawidłowne zwiski zachować

Krótkopowěsće (29.05.18)

Dienstag, 29. Mai 2018 geschrieben von:

Na dobro sobudźěłaćerjow

Budyšin. Předewzaće DEBAG w Budyšinje chce do stejnišća dale inwestować. Hač do kónca junija ma tam 34 nowych parkowanišćow za 85 sobudźěłaćerjow nastać. W twarjenju samym su mjeztym socialne rumnosće tych, kotřiž w produkciji dźěłaja, přetwarili. Inwestowali su tež do dospołnje awtomatiskeho systema za rjedźenje kachli, štož dźěło wolóža.

„Spektrala wotewrjena“

Łukow. Braniborska ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu dr. Martina Münch (SPD) je minjenu njedźelu mjeztym 8. „spektralu“ wotewrěła. Pod he­słom „Kultura we wačoku“ wustaja dźesać wuměłcow swoje twórby na wuzwolenych stejnišćach Łukowa. Na wernisaži wuznamjenichu Choćebuskeho rězbarja Carstena Mertensa z wuměłskim mytom zarjadowanja.

„Porodowa turistika“ w Čěskej

Krótkopowěsće (28.05.18)

Montag, 28. Mai 2018 geschrieben von:

Dalše pjenjezy k dispoziciji

Drježdźany. Za mjezy přesahowace projekty su dalše 7,4 miliony eurow z programa Interreg Pólska-Sakska 2014–2020 k dispoziciji, zdźěli wčera sakske wobswětowe ministerstwo w Drježdźanach. Spěchować maja so zhromadne přirodne a kulturne herbstwo, regionalna mobilita, mjezy přesahowace wu- a dalekubłanja kaž tež partnerske zhromadne dźěło.

Slědźa w nadawku UNESCO

Choćebuz. UNESCO je prof. dr. Annu Amelinu jako mějićelku specifiskeje katedry w fachowym wobłuku mjezykul­turalita Braniborskeje techniskeje uniwersity (BTU) Choćebuz-Zły Komorow wobkrućiła, kaž BTU dźensa wozjewi. Delnjołužiske wysokošulske kubłanišćo přisłuša wubranej syći dwanaće katedrow po cyłej Němskej za přeslědźenje kulturneho namrěwstwa UNESCO.

Hudźbny festiwal zahajeny

Krótkopowěsće (25.05.18)

Freitag, 25. Mai 2018 geschrieben von:

Chce so z kulturnej stolicu stać

Žitawa. Město Žitawa chce so ze swojej němsko-pólsko-čěskej wokolinu wo titul europskeje kulturneje stolicy 2025 požadać. Po słowach wyšeho měšćanosty Thomasa Zenkerta (Žitawa móže wjace) zdźěłaja přichodne měsacy koncept. Hornjołužiske města, wokrjes Zhorjelc a susodźa w Čěskej a Pólskej požadanje podpěruja. Nimo toho maja kooperaciske zřěčenje ze słowjenskej Novej Goricu, kotraž so tohorunja wo titul prócuje.

Nowe čisło digitalnje wušło

Budyšin. Dalše čisło informaciskeho łopjena „Naša Domowina digitalnje“ je dźensa wušło, kaž Domowinski zarjad zdźěla. Temy mjez druhim su zwołanje 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny kaž tež přeprošeni na dźeń wotewrjenych duri w Muzeju Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a na VIII. mjezynarodny festiwal dudakow w Slepom.

Měnjernje skónčnje fairniše?

Krótkopowěsće (24.05.18)

Donnerstag, 24. Mai 2018 geschrieben von:

Annalena Schmidt počesćena

Budyšin. Aktiwistka zwjazkarstwa Bu­dyšin wostanje pisany a bloggerka Annalena Schmidt bu składnostnje Dnja Zakładneho zakonja wčera w Berlinje jako „posołka za demokratiju a tolerancu“ wuznamjenjena. Zapósłanča zwjazko­weho sejma Caren Lay (Lěwica) widźi w tym „nadźijomnje posylnjenje druhim Budyšankam a Budyšanam, so za demokratiju a tolerancu“ w měsće zasadźeć.

Slědźerjo nadźijeja so podpěry

Drježdźany. „Štó su Łužiscy Serbja dźensa?“, to zajimuje team młodych slědźerjow we wobłuku projekta „Serbska wěda“ na Serbskim instituće a na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće. Slědźerjo su naprašowanje wo socialnej iden­tiće našeho ludu wuwili. Nětko nadźijeja so bohateho wobdźělenja w interneće pod https://bildungsportal.sachsen.de/survey/limesurvey/index.php/154854/lang-de.

Dalši nakład časopisa

Krótkopowěsće (23.05.18)

Mittwoch, 23. Mai 2018 geschrieben von:

Wotewrjeni za měšćansku stražu

Podstupim. Delnjołužiska metropola Choćebuz móhła jako reakciju na namócne rozestajenja mjez domoródnymi a ćěkancami nowu měšćansku stražu dóstać.­ Frakcije w Krajnym sejmje Bra­niborskeje maja to za móžne. Pruwować nětko chcedźa, hač hodźi so prezenca policije a porjadniskeho zarjada w nutřkownym měsće we „wěstotnym centrumje“ zesylnić. Wo tym z městom rěča.

Nowa iniciatiwa

Brüssel. Europska komisija je wutoru wjacore iniciatiwy za mobilitu wuknjenja, za sylniše wobdźělenje młodych ludźi, zažnodźěsćowske kubłanje, nawuknjenje cuzych rěčow a kulturu předstajiła. Tak chce wona móžnosće kubłanja w Europskej uniji polěpšić a młodych ludźi wšěch worštow towaršnosće sylnić, zo bychu aktiwnišo do demokratiskeho žiwjenja zapřimnyli.

Modelowy program rozšěrić

Krótkopowěsće (22.05.18)

Dienstag, 22. Mai 2018 geschrieben von:

Dalekubłanje za kubłarki

Budyšin. Pod hesłom „20 lět Witaj – da­le­ tak!?“ chce Rěčny centrum WITAJ w juniju swjedźenske dalekubłanje přewjesć. Narěčeć chcedźa kubłarki a kubłarjow, kiž we Witaj-kubłanišćach a skupinach skutkuja. Zdobom wobroći so RCW na něhdyšich w tajkich zarjadnišćach skutkowacych. Jedne ćežišćo budźetej přednošk a diskusija, kak kwalitu serbskorěčneho kubłanja dźěći stopnjować.

Hotelej Star award spožčili

Bórkowy. Bórkowski hotel „Blejcha“ je přijał myto SPA Star award 2018 a doby tak w kategoriji Green SPA. Wuznamjenjenje přepoda njedawno pućowanski magacin SPA inside w breisgauskim Freiburgu. Wuzwolena jury ekspertow po­česći łužiski hotel za jeho koncept kaž tež trajny angažement za wuwiće wot UNESCO škitaneho přirodneho regiona bio- sferowy rezerwat Błóta.

Pola Škody derje zasłužeja

Krótkopowěsće (18.05.18)

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Bartels nowy direktor instituta

Drježdźany/Podstupim. Dr. Hauke Bartels je nowy nawoda Serbskeho instituta. Dotal komisarisce w zastojnstwje skutkowaceho rěčespytnika bě kuratorij instituta na přichodne pjeć lět powołał. Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) dr. Eva-Maria Stange (SPD) a statna sekretarka Braniborskeje dr. Ulrike Gutheil rozsud wita­štej, kaž w zdźělence z SMWK rěka.

Na 48hodźinskej akciji wuspěšni

Budyšin. We wo­błuku 48hodźinskeje akcije je 9. lětnik Worklečanskeje wyšeje­ šule wosebite myto Budyskeje wokrjesneje lutowarnje dobył. Šulerjo zapodachu w katego­riji „kubłan­ske zarjadnišća“ projekt „MŁODŹI za STARYCH – darujemy chwile“. W Budyskim wokrjesu je so lětsa 94 młodźinskich skupin na 48hodźinskej akciji wobdźěliło. Mjez nošerjemi akcije bě Rěčny centrum WITAJ.

Doskónčny rozsud nazymu

Anzeige