Krótkopowěsće (31.01.19)

Donnerstag, 31. Januar 2019 geschrieben von:

Za Europeadu so přizjewić

Flensburg. Wotnětka su přizjewjenja za 4. koparske europske mišterstwa awtochtonych narodnych mjeńšin Euro­peadu móžne, kaž Federacija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) zdźěla. Ko­rutanscy Słowjency wubědźowanje wot 20. do 28. junija wuhotuja. Startować smědźa mustwa z njeprofesionalnymi hrajerjemi a hrajerkami.

Komisija za anticyganizm

Berlin. Zwjazkowe knježerstwo je wčera­ čłonow njewotwisneje komisije ekspertow anticyganizm powołało. Wu­tworjenje gremija je w koaliciskim zrěčenju unije a SPD zapisane. Centralna rada němskich Sintow a Romow po słowach jeho předsydy Romanija Rose krok wita a zdobom wočakuje, zo so Němski zwjazkowy sejm wobšěrnje z bojom přećiwo anticyganizmej zaběra.

Na rozmołwu přeprosyć

Krótkopowěsće (30.01.19)

Mittwoch, 30. Januar 2019 geschrieben von:

Wo jasnosć so postarać

Drježdźany. Z widom na brexit chce so sakske knježerstwo ze zakonjom wo prawnisku jasnosć postarać, kaž je europski minister Oliver Schenk (CDU) dźensa w krajnym sejmje wu­zběhnył. Po wu­stupje Wulkeje Britaniskeje z EU maja rjadowanja krajneho prawa za přechodny čas za britiskich staćanow w Sakskej nimo wólbneho prawa na europskej a komunalnej runinje dale płaćić.

Tarifowe jednanja zahajene

Kulow. W Kulowskim meblowym zawodźe Maja su wčera tarifowe jednanja zahajili. Dźěłarnistwo IG metal sej wot předewzaća žada, w Sakskej płaćiwe ta­rifowe zrěčenje drjewobdźěłanskeje in­dustrije nałožować. W prěnjej rozmołwje wuprajichu so zamołwići za to, spěšne rozrisanje nańć. Přichodne tři dalše terminy jednanjow su hižo jasne.

Nowy wulkan namakali

Krótkopowěsće (29.01.19)

Dienstag, 29. Januar 2019 geschrieben von:

Z třomi Serbami-kandidatami

Budyšin. Z Eriku Bulankowej, Toma­szom Nawku a Benjaminom Wirthom maja třoch Serbow mjez 15 kandidatami SPD za wólby noweje Budyskeje měšćanskeje rady 26. meje. Městne towarstwo SPD Budyšin a wokolina je jich minjeny štwórtk nominowało. Spočatk februara chcedźa wólbny program zestajeć a jón potom wozjewić.

Přehlad aktualizowany

Budyšin. Pjeć sakskich wobchadnych zwjazkow je swój zhromadny plan kolijowych syćow aktualizowało, kaž wobchadny Zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska dźensa zdźěli. „Železnicy w Sakskej“ zaručeja přehlad wo wšitkich železniskich čarach w swobodnym staće, informacije wo tarifach a móžnosćach skontaktowanja. 15 železniskich towaršnosćow je aktualnje w Sakskej po puću.

Za čas smoga darmotnje jězdźić

Krótkopowěsće (28.01.19)

Montag, 28. Januar 2019 geschrieben von:

Změnja wotličenje

Drježdźany. Spěchowanske prawidła programa Leader budu přichodnje za priwatnych zajimcow a předewzaćelow jednoriše. Tak njetrjebaja přichodnje na­stupajo saněrowanje twarjenjow hižo žane­ wobličenja abo dopokazy swojich wudawkow zapodać. Předwidźane je, spěchowanje po kwadratnych metrach z wotpowědnej sumu wotličić. Změnu prawidłow je nětko sakski minister za ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) wukazał.

Namołwa Łužiskeje aliancy

Wětošow. Z namołwu „Smy Łužica“ je so Łužiska alianca tele dny na wolerjow w Delnjej Łužicy wobroćiła, kotrymž su serbske naležnosće wažne. „Namołwjamy was, dajće Łužicy hłós tych ludźi, kotřiž­ tu běchu, su a budu! Dajće nam swoje mocy w regionalnopolitiskim zwjazkarstwje wjazać a rosć!“, tam mjez druhim rěka. Zdobom pozbudźeja zajimcow, při lětušich wólbach za parlamenty wšelakich runin kandidować.

Chce na němske wiki

Krótkopowěsće (25.01.19)

Freitag, 25. Januar 2019 geschrieben von:

Hišće nic na lód

Zły Komorow. Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjad­nistwa (LMBV) a Sakske zarjadnistwo rěčnych­ zawěrow warnujetej před tym, na zamjerznjene wodźizny hić. Tempe­ratury minjenych dnjow drje běchu pod nulu, lód pak njeje dawno hišće tołsty dosć. Tež staw wody w rěkach a jězorach chabła, tak zo njemóže so kruta lodźana woršta wutworić.

Wo prezency serbstwa rěčeli

Wojerecy. Předsydstwo župy „Handrij Zejler“ Wojerecy je swojich delegatow za hłow­nu zhromadźiznu Domowiny wu­zwoliło a z kulturnopolitiskim poradźowarjom Jurjom Łušćanskim, před­sy­du Maćicy Serbskeje, wo lěpšej pre­zency serbstwa w zjawnosći wuradźo­wało. To zdźěli župan Marcel Brauman po srjedownym posedźenju předsydstwa.

Kandidaća nominowani

Krótkopowěsće (24.01.19)

Donnerstag, 24. Januar 2019 geschrieben von:

Hansen nowy předsyda rady

Berlin. W lěće 2019 je Jon Hardon Hansen­, Dana z Južneho Schleswiga, nowy­ předsyda rady štyrjoch awtochtonych na­rodnych mjeńšin a ludowych skupin w Němskej. Kaž mjeńšinowy sekre­tariat w Berlinje zdźěli, naslěduje wón Karla-Petera Schramma w zastojn­stwje. Hansen je danski farar na kupje Sylt a před­syda južnoschleswigskeho towar­stwa Sydslesvigsk Forening.

Ciwilnu towaršnosć zapřijeć

Wjelcej. Čłonce wuhloweje komisije Hannelore Wodtke z łužiskeho a Antje Grohus z porynskeho brunicoweho re­wěra sej žadatej, ciwilnu towaršnosć bóle do procesa strukturneje změny zapřijeć. Dale měło zachowanje wot wotbrago­wanja wohroženych wsow kruty wobstatk kónčneje rozprawy być. W komisiji za­stupujetej Wodtke a Grohus wot wuhlowych jamow po­trje­chenych.

Planuja powjaznicu nad Wołtawu

Krótkopowěsće (23.01.19)

Mittwoch, 23. Januar 2019 geschrieben von:

Program za mjeńše předewzaća

Drježdźany. Sakski kabinet je wčera spěchowanski program za regionalny rozrost wobzamknył a chce přichodnej dwě lěće mjeńšim předewzaćam nastupajo inwesticije zaměrnje pod pažu přimać. Wosebje firmy we wjesnych kón­činach měli ze spěchowanja profitować, kaž sakske hospodarske ministerstwo zdźěla. Hłowny wotmysł je hospodarske wuwiće na wsach podpěrać.

Wuspěšni šulerjo

Wojerecy. Štyrjo šulerjo z Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija su sakske šulske mišterstwa w šachu dobyli a so za němske šulske mišterstwa w meji w Berlinje kwalifikowali. Gino Rössel, Eddie Friedrich, Maciej Lesnikowski a Ramon Schuh běchu pola wučerja Detlefa Bachmanna šach hrać nawuknyli.

Čěska rodźi wo Ukrainjanow

Krótkopowěsće (22.01.19)

Dienstag, 22. Januar 2019 geschrieben von:

CD z klawěrnej hudźbje wušła

Budyšin. Nowa CD ze serbskej klawěrnej hudźbu wot spočatkow srjedź 19. lětstotka hač do přitomnosće je w nadawku Załožby za serbski lud wušła. Na zakładźe wubranych twórbow serbskich komponistow wjacorych generacijow nasta cyłkowny wobraz, kotryž zmóžnja přehlad wo wuwiću. Je pak to zdobom portretowa CD pianistki Heidemarje Wiesnerec jako wirtuozneje hudźbnicy.

Skora znowa njekandiduje

Wojerecy. Wyši měšćanosta Wojerec Stefan Skora (CDU) nazymu za nowu wólbnu dobu w zastojnstwje prezidenta Zwjazka sakskich městow a gmejnow njekandiduje, kaž komunalne zastupnistwo wobkrući. Skora bě funkciju 2015 přewzał a je zwjazk po njeměrnym času z wužadanjemi zaměstnjenja ćěkancow a ćežkich financnych jednanjow dla wjedł.

Wjele nowych čłonow witali

Krótkopowěsće (21.01.19)

Montag, 21. Januar 2019 geschrieben von:

Wuspěšny zazběh ptačeho kwasa

Choćebuz. Zazběh wječorneho ptačokwasneho programa „To tla wěrno njej’!“ Serbskeho ludoweho ansambla bě dosć wuspěšny. 250 ludźi dožiwi premjeru minjeny pjatk w Choćebuzu kaž tež před­stajeni sobotu w Hochozy a njedźelu w Nowej Niwje. Wšitke tři zarjadowanja běchu nimale wupředate. Z wospjetnym scenowym přikleskom mytowachu přihladowarjo wukony sobuskutkowacych.

Sezona zapustow zahajena

Bórkowy. Tradicionelnje zymu wuhnali a 126. zapust woswjećili su ludźo sobotu w Bórkowach. Cyłkownje třiceći po­rikow młodostnych a tři dźěćace po­riki su w narodnej drasće po wsy ćah­nyli. Kaž zastupowacy předsyda młodźiny Do­mowiny w Bórkowach Sebastian Ahr zdźěli, słuša zapust k wjerškam lěta. Sezona zapustow w Delnjej Łužicy je nětko zahajena.

Dowol za wólbny bój

Krótkopowěsće (18.01.19)

Freitag, 18. Januar 2019 geschrieben von:

„Rewolucija a demokratija“

Drježdźany. Před pozadkom 30. róčnicy měrniweje rewolucije a prěnjeho załoženja swobodneho stata před sto lětami je sakska statna kenclija spěchowanski program „Rewolucija a demokratija“ wuwołała. Lětsa a klětu hodźa so z nim projek­ty spěchować, kotrež na historiske podawki a na natwar demokratije dopominaja a swoju hódnotu do fokusa zjawnosće stajeja. Próstwy přijimać budźe wot 31. januara Sakska natwarna banka.

Změna w zastojnstwje

Lipsk. Sakski justicny minister Sebastian Gemkow (CDU) je wčera Martinu Gerhardt jako nowu prezidentku Sak­skeho financneho sudnistwa zapokazał a jeje předchadnika dr. Jürgena Rühmanna ze zastojnstwa rozžohnował. Rühmann dźakowaše so sudnicam, sudnikam a předewšěm njesudniskemu personalej, kotryž ze swojim dźěłom skutkowanje sudnikow hakle zmóžnja.

Dwě jězbje do Ruskeje

Anzeige