Krótkopowěsće (30.10.18)

Dienstag, 30. Oktober 2018 geschrieben von:

Pozitiwny trend traje

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je nětko­ kónc oktobra 17 862 bjezdźěłnych, 401 wosoba mjenje hač w septembrje a 1 509 mjenje hač před lětom. „Zwólniwosć předewzaćow, ludźi přistajić, je wulka a wužadanja, zo bychu městna wob­sadźili, přiběraja“, rjekny nowinarjam dźensa Thomas Berndt, předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło.

Z Gorbačowom festiwal zahajili

Lipsk. Podawki lěta 1968, kaž Praske nalěćo, protesty přećiwo wójnje we Vietnamje a studentske zběžki su ćežišćo lětu­šeho 61. filmoweho festiwala DOK Lipsk. Prěni raz nałožowana kwota za­ruča, zo je 40 procentow přinoškow pod režiju žonow nastał. Na wčerawšim wotewrjenju pokazachu jako zazběh dokumentaciju Wernera Herzoga „Zetkanje z Gorbačowom“.

Nowaj sobudźěłaćerjej w SI

Krótkopowěsće (29.10.18)

Montag, 29. Oktober 2018 geschrieben von:

FDP z nowym předsydstwom

Kamjenc. Budyski wokrjesny zwjazk FDP je zašły pjatk na stronskim zjězdźe w Kamjencu nowe předsydstwo wuzwolił. Nowy a bywši předsyda je Budyski měšćanski radźićel Mike Hauschild. Za jeho naměstnika wuzwolichu Thomasa Kunza a za pokładnika Holgera Johnu. Dalši čłonojo su Sirko Rosenberg, Stefan Richter, Katharina Gerber, Reiner Deutschmann, Matthias Schniebel a Martin Nedo.

IG metal konferencu přewjedła

Kamjenc. Něhdźe 60 aktiwnych čłonow dźěłarnistwa IG metal z najwšelakorišich zawodow je so sobotu na konferency w Kamjencu wobdźěliło. Na diskusijach a forumach woni zhonichu, što sobustawow dźěłarnistwa zajimuje. Zdobom wuwiwachu plany, kak móhli so přichodnje zaměrnišo za dobre tarifowe zrěčenja zasadźić a dobrych zawodnych radźićelow zdobyć.

W Pólskej čitałoj

Krótkopowěsće (26.10.18)

Freitag, 26. Oktober 2018 geschrieben von:

Mostowe myto Libeskindej

Zhorjelc. Daniel Libeskind dóstanje dźensa Mjezynarodne mostowe myto europskeho města Zhorjelca-Zgorzeleca lěta 2018. Myto za spěchowanje dorozumjenja mjez ludami je sej ameriski architekt zasłužił, dokelž „wěnuje so temam, kotrež hłubiny stawiznow 20. a 21. lětstotka wotbłyšćuja a k dopóznaću wjedu, zo njesmědźa so nihdy wospjetować“, we wobkrućenju rěka.

Kockert direktny kandidat

Njedźichow. 43lětny Mathias Kockert nastupi we wólbnym wokrjesu 54 (Bu­dyšin 3) za CDU jako direktny kandidat a naslědnik Stanisława Tilicha k wólbam Sakskeho krajneho sejma klětu 1. sep­tem­bra. 98,3 procenty z wobdźělenych 61 čłonow CDU na wólbnowokrjesnej zhromadźiznje su wutoru w Njedźichowje za Ku­lowčana hłosowali. „Trjebamy zhromadnosć město pačenja a nadźiju město pesimizma“, je wón přeswědčeny.

Dalše wujasnjenja trěbne

Krótkopowěsće (25.10.18)

Donnerstag, 25. Oktober 2018 geschrieben von:

Wuslědki ewaluacije wozjewić

Choćebuz. Aktualne wuwiće nastupajo ewaluaciju Witaj-wučby w Delnjej Łužicy je prezidij Domowiny z předsydstwom župy Delnja Łužica wčera w Choćebuzu rozjimał. Fachowe ministerstwo njeje do­tal­ cyłkowne wuslědki zjawnje předsta­jiło. „Wočakujemy, zo zhonimy wuslědki. Bjez nich njeje móžno trěbne naprawy za braniborske serbske šulske kubłanje postajić“, rjekny předsyda Domowiny Dawid­ Statnik po zetkanju.

Film wo pomnikach widźeli

Pančicy-Kukow. 40 čłonow Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow a dalšich zajimcow wobhlada sej wčera film Alfonsa Kuringa wo nabožno-narodnych pomnikach w swojej wsy. 82lětny je wjace hač 40 swjatych křižow a kapałkow dokumentował. Połojcu z nich, kotrež su přewažnje we wobsydstwje serbskich swójbow, zapřija chronist do hodźinskeho fil­ma­. Tamnu połojcu předstaji wón w dalšim filmje němskim wobydlerjam.

Naćisk plana rozjimali

Krótkopowěsće (24.10.18)

Mittwoch, 24. Oktober 2018 geschrieben von:

Kandiduje za prezidij CDU

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer a předsyda sakskeje CDU kandiduje na zwjazkowym zjězdźe unije spočatk decembra w Hamburgu za prezidij strony. To je krajne předsydstwo CDU póndźelu wječor wob­zam­knyło a wčera wo tym infor­mowało, kaž powěsćernja dpa piše. Kretschmer požada so wo naslědnistwo by­wšeho zwjazkoweho nutřkowneho ministra Tho­masa de Maizièra.

Wo wotsunjenju jednali

Budyšin. Sakske wyše zarjadniske sud­ni­stwo w Budyšinje je dźensa wo wot­sunjenju Libyčana jednało. Próstwa ćěkanca na azyl bu před wjace hač dwěmaj lětomaj wotpokazana. Na to bě před­chłostany, dźensa 22lětny skoržił. Wobdźěleny bě wón tež na rozkorach mjez młodymi ćěkan­cami a Němcami w septembrje 2016 na Budyskich Žitnych wikach. Z rozsudom liča jutře.

Tołmačerjo na šulach

Krótkopowěsće (23.10.18)

Dienstag, 23. Oktober 2018 geschrieben von:

Prezident Duda w Němskej

Berlin. Pólski prezident Andrzej Duda je dźensa do Berlina přilećał, zo by ze zwjazkowym prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom kaž tež ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) zwadne temy kaž twar płunowoda na dnje Baltiskeho morja Nord Stream 2, justicnu reformu a pensionowanje najwyšich sudnikow w Pólskej rozjimał.

Što je Thespis-centrum?

Budyšin. Transkulturny Budyski Thes­pis-centrum poskića wotnětka nowe kur­sy­ kołowokoło lajskeho dźiwadła. W tym zwisku chcedźa sobudźěłaćerjo jutře wot 19.30 hodź. na informaciskim zarjadowanju swoje aktiwity rozłožić a na pra­šenja wotmołwjeć. Zaměr je, „centrum a jeho nadawki bóle do wědomja wo­by­dlerjow zakótwić“, praji za zjawnostne dźěło zamołwita Denise Knorr.

Wojuja přećiwo ambroziji

Krótkopowěsće (22.10.18)

Montag, 22. Oktober 2018 geschrieben von:

Końcaŕ w rozhłosowej radźe

Choćebuz. Marcus Końcaŕ zastupuje serbske zwjazki za dobu 2019–2023 w Rozhłosowej radźe RBB. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je zastupowaceho jednaćela třěšneho zwjazka na swojim posedźenju pjatk w Choćebuzu do zastojnstwa delegowało. Końcaŕ naslěduje Babettu Zenkerowu, kotraž bě dwě wólbnej periodźe serbska čłonka gremija.

Rietzschel swój roman předstajił

Budyšin. We wobłuku rjada Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Litera­tura dopołdnja“ je wčera Worklečan Lukas Rietzschel swój njedawno w na­kład­ni­stwje Ullstein wušły roman „Z pjasću do swěta bić“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe předstajił. W knize rysuje awtor na zakładźe stawizny dweju bratrow struchły wobraz tuchwilneje towaršnostneje klimy we wuchodnej Sakskej.

Při mrěću wjace ludźi přewodźeli

Krótkopowěsće (19.10.18)

Freitag, 19. Oktober 2018 geschrieben von:

Nowa hra z ABC

Choćebuz. Choćebuske Dźěłanišćo za serbske kubłanske wuwiwanje (ABC) je wudało kóstkowu hru z titlom „Magellan – Płachtakowanje wokoło zemje wot lěta 1519 do 1522“. Licencu přewostajił je zarjadnišću Dieter Potente. Anja Piniekojc je přewzała wuhotowanje hry, kotraž zaběra so z płachtakowanjom za čas portugiziskeho kapitana Ferdinanda Magellana.

Pawk protyku zestaja

Wotrow. Serbske młodźinske towarstwo Pawk je runje při tym, terminowu protyku młodźinskich klubow a towarstwow kaž tež tamnych młodźinskich cyłkow za klětu zestajeć. K tomu su sej ju­tře popołdnju do Wotrowskeho młodźinskeho kluba zastupjerjow klubow a dalšich na mjezsobne dorěčenje přeprosyli. Terminy zarjadowanjow a projektow w protyce Pawka 2019 wozjewja.

Inwestuja do interneta

Krótkopowěsće (18.10.18)

Donnerstag, 18. Oktober 2018 geschrieben von:

Zhromadne dźěło sylnić

Mlynky. Rěče narodnych mjeńšin w zjawnosći je ćežišćo 21. seminara dźěłoweje skupiny słowjanskich mjeńšin Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN, kotryž su dźensa w madźarskim Mlynky zahajili. Serbow zastupuje mjez druhim Bjarnat Cyž. Hač do njedźele chcedźa wo zlěpšowanju situacije mjeńšin a wo sylnjenju zhromadneho dźěła na europskej runinje debatować.

Sobudźěłaćerja suspendowali

Rózbork. Wysoka šula sakskeje policije w Rózborku tuchwilu wumjetowanja přećiwo sobudźěłaćerjej manipulowanja dla pruwuje. Muža su mjeztym ze słužby wuwjazali. Přećiwo njemu su chłostanske jednanje a interne disciplinarne jednanje zahajili, kubłanišćo policije zdźěla. Wumjetuja jemu, zo je wobsahi a wuslědki klawsury studentam dale dawał.

Za wjace pólskich studowacych

Krótkopowěsće (17.10.18)

Mittwoch, 17. Oktober 2018 geschrieben von:

Tež Žitawa so předstajiła

Berlin. Kotre město budźe 2025 europska kulturna stolica? Wčera su wurisanje po cyłym Zwjazku wo požadany titl z informaciskim dnjom w Berlinje startowali. Tam su so hižo wosmjo kandidaća předstajili: Kamjenica, Drježdźany a Žitawa ze Sakskeje kaž tež Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg a Nürnberg. Hač do 30. septembra 2019 móža so zajimowane komuny požadać.

Hotuja so na róčnicu wosady

Radwor. 750. róčnicu swojeho wob­sta­ća chce katolska wosada w Radworju w lěće 2020 woswjećić. Tole je wjesnja­nosta Wincenc Baberška (CDU) na wčera­wšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady připowědźił. Wšitke towarstwa su přeprošene, so na přihotach wobdźělić, zo móhli zamołwići planować započeć. Přichodny čas su prěnje zetkanja planowane, zo bychu sej ćežišća róčnicy dorěčeli.

Wo přichodźe rewěra rěčeć

Anzeige