Krótkopowěsće (05.02.18)

Montag, 05. Februar 2018 geschrieben von:

Wjace filmow na festiwalu

Zhorjelc. Za lětuši 15. nysowy filmowy festiwal, kotryž wotměje so mjezu překročacy wot 15. do 20. meje w třikrajowym róžku, su wjace hač 600 přinoškow – něhdźe 60 wjace hač loni – zapodali. Wosebity fokus leži na paskach z Pólskeje, kotrež njejsu tam kritiskeho wobsaha dla zjawnje spěchowali.

Urban nowy šef sakskeje AfD

Wojerecy. Nowy krajny předsyda sakskeje AfD je Jörg Urban, zdobom před­syda frakcije strony w Sakskim krajnym sejmje. Delegaća kónctydźenskeho zjězda we Wojerecach su jeho do zastojnstwa wuzwolili, po tym zo bě dotalna před­sydka Frauke Petry loni w septembru ze stro­ny wustupiła. Urban chcył, zo stanje so AfD při wólbach krajneho sejma 2019 z najsylnišej politiskej mocu kraja.

Angažement za přirodowědu

Krótkopowěsće (02.02.18)

Freitag, 02. Februar 2018 geschrieben von:

Dalše koło na dobro wsow

Drježdźany. Třeću namołwu „Witalne wjesne jadra a městne srjedźišća we wjesnym rumje“ je sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo dźensa starto­wało. Z programom podpěruja projekty, wusměrjene na wuwiće wsow, a wudospołnjeja prócowanja we wobłuku regionalneho wuwića Leader. Za lěto 2018 přewostaja Sakska 15 milionow eurow spěchowanskich srědkow.

Nowa železniska karta

Budyšin. Aktualizowana kompaktna karta „Železnicy w Sakskej“ dawa přehlad wo wšěch železniskich čarach w swobodnym staće kaž tež informacije wo tarifach a móžnosće, kontakt nawjazać. Ćišćenku poskićeja wotnětka we wšěch wobchadnych zwjazkach Sakskeje, w ćahach a serwisowych zarjadnišćach, zdźěli dźensa Zaměrowy wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska ZVON.

Hódančko pječa rozłušćene

Krótkopowěsće (01.02.18)

Donnerstag, 01. Februar 2018 geschrieben von:

Minority SafePack podpisałoj

Podstupim. Statnej sekretarce w braniborskim knježerstwje Anne Quart a Daniela Trochowski stej wčera iniciatiwu Minority SafePack podpisałoj. „Hdyž rěč a kulturu mjeńšin njewobchowamy, wostanje europska identita abstraktna“, rjekny europska statna sekretarka Anne Quart. Jako čłonka rady Załožby za serbski lud je Daniela Trochowski Braniborčanow namołwiła, iniciatiwu ze swojim podpismom podpěrać.

Roman wo Zejlerju předstajeny

Bogatynia. Knižna premjera druheho romana z historiskeho „serbskeho cyklusa“ Bogatyńskeje spisowaćelki Haliny Barań­ wotmě so wčera w měšćanskej biblio­­tece Bogatynje. Angažowana awtorka z wuchodneje Łužicy předstaja w knize „Switanje“ na 200 stronach žiwjenje a two­rjenje Handrija Zejlerja, po tym zo bě hižo lěta 2015 biografisku knihu wo Korli Awgusće Kocoru wudała.

Embargo sportowcow zběhnyli

Krótkopowěsće (31.01.18)

Mittwoch, 31. Januar 2018 geschrieben von:

Bjezdźěłnosć postupiła

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w januaru 22 010 bjezdźěłnych, 1 954 wjace hač loni w decembrje (+ 9,7 procentow) a 3 248 mjenje hač před lětom (- 12,9 procentow). Wuwiće wotbłyšćuje sezonalne efekty, wosebje we wot wjedra wotwisnych powołanjach. Nimo toho wuběžachu wobmjezowane dźěłowe městna kónc lěta, rjekny Thomas Bernd, předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło.

Žadaja sej dale wutwar A4

Budyšin/Drježdźany. Wobchad na awtodróze A4 mjez Drježdźanami a Zho­rjelcom je zašłej lěće wo dźesać procentow přiběrał a dale stupa. To wujewja statistika posudźowarja, kotruž je Alianca hornjołužiskich politikarjow tele dny w Drježdźanach předstajiła. Loni bě čaru cyłkownje 45 000 jězdźidłow wob dźeń wužiwało. Politikarjo wokoło zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (CDU) žadaja sej tuž dale wutwar A4 na šěsć­ čarow.

Serbšćina njezastupjena

Krótkopowěsće (30.01.18)

Dienstag, 30. Januar 2018 geschrieben von:

Dalše myto za serbski film

Bochum. Film „Zmij (Der Drache)“ Angele Schuster je zašły tydźeń juryjowe myto wubědźowanja krótkofilmow „Lin­se“­ 2018 Bochumskeje uniwersity dobył. Mjez druhim stej „wosobinske rozesta­jenje filmowče ze swojej zańdźenosću“ a „přeće, zachować kulturny pochad“, juro­row přeswědčiłoj, kaž we wopod­statnjenju rěka.­ Wojerowčanka Schuster zaběra so w filmje ze zachowanjom serbskosće. Zapřijate su tež serbske pasaže, kotrež rěči Celina Šołćic z delnich Sulšec.

Dobry wunošk z błyskanja

Wojerecy. Wjac hač 120 000 eurow je město Wojerecy loni z błyskanjom zasłužiło. Stacionarne błyskače wunjesechu 75 000 eurow, mobilne 46 000. Kaž Sächsische Zeitung rozprawja, běštej bły­ska­čej na Drježdźanskej a Kulowskej dróze w Němcach najwunošnišej. Na Drježdźanskej su dohromady 1 125 přespěšnych šoferow błysknyli, na Kulowskej 1 529.

Planuja domizniski swjedźeń

Krótkopowěsće (29.01.18)

Montag, 29. Januar 2018 geschrieben von:

Serbja na wikach zastupjeni

Berlin/Drježdźany. Smjerdźečanska rejwanska skupina je pjatk a sobotu na Zelenym tydźenju w Berlinje wurězki ze swojeho aktualneho programa předstajiła. Prěni króć hudźiła je na wikach wčera dujerska kapała Horjany. Tež na pućowanskich wikach kónc tydźenja w Drježdźanach běchu Serbja prezentni. Nimo města Budyšina poskićeše tam pčołar Jan Šołta z Konjec swoje wudźěłki.

Přichod wosady rozjimać

Choćebuz. Dźěłowa skupina Serbska namša a předsydstwo towarstwa Serbska rěč w cyrkwi chcetej přichod serbskeje wosady na wosebitym zetkanju w aprylu w Korjenju rozjimać. Njedawno stej předewzaća lěta 2018 tematizowałoj. 17. junija chcedźa pólsko-serbske kemše w Žarojwe k 300lětnemu wudaću serbskorěčneho katechizma wuhotować.

Přetwarja łubju dwórnišća

Krótkopowěsće (26.01.18)

Freitag, 26. Januar 2018 geschrieben von:

114 přinoškow zapodali

Drježdźany/Waršawa. Za lětuše wubědźowanje wo Němsko-Pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho je 114 přinoškow dóšło, kaž jednaćelni w Drježdźanach a Waršawje zdźělatej. Mjez nimi je 36 ćišćanych (14 němskich a 22 pólskich), 13 rozhłosowych) a 26 telewizijnych. Za nowu kategoriju multimedia/online zwěsćeja ze 26 požadanjemi přewšo wulki zajim. Nastupajo­ „žurnalizm w pomjeznym regionje“ předleži 13 přinoškow, dwaj pólskej a jědnaće němskich.

Łódźe město tramwajkow

Praha. Jenički móst, zwjazowacy Praskej štwórći Holešovice a Libeň, bě hawarije dla njenadźicy dospołnje zaraćeny a njewobjězdźomny. Hladajo na komplikowane a dołhe wobjězdne trasy busow a tramwajkow za­sadźichu tuž łódźe mjez brjohomaj Wołtawy. Trěbnu rekonstrukciju wjace hač kilometer dołheho mosta z lěta 1928 jeho­ status jako škitany pomnik chětro poćežuje.

Přihotuja wurjadnu přehladku

Krótkopowěsće (25.01.18)

Donnerstag, 25. Januar 2018 geschrieben von:

Wabja za jězorinu

Drježdźany. Turistiski zwjazk Łužiska jězorina chce kónc tydźenja na Drježdźanskich pućowanskich wikach za přebytk w krajinje jězorow wabić. Zdobom předstaja tam nowy „Jězorinowy magacin“. Nimo poskitkow za aktiwny dowol wabja z industrijnej kulturu w najwjetšej wot čłowjeka wutworjenej jězorinje Europy. Tež wo přenocowanskich móžnosćach budu wobšěrnje informować.

Zhorjelsku turbinownju njespušća

Davos. Słowa šefa koncerna Siemens Joewa Kaesera na kromje swětoweho hospodarskeho­ foruma wčera w šwicarskim Davosu skrućeja nadźiju mjez sobudźěłaćerjemi Zhorjelskeje turbinoweje twornje, kotraž je wot zawrěća wohrožena. „Njespušćimy Zhorjelc. Budźemy ludźom tam pomhać, damy jim přichod.“ Kaeser drje hišće njewě kak, jedyn­ puć pak namaka.

SGB ze slěbrom a bronzu

Krótkopowěsće (24.01.18)

Mittwoch, 24. Januar 2018 geschrieben von:

Zelena swěca za nowy wotrězk

Drježdźany. Nowotwar zwjazkoweje dróhi B 178 mjez Nosaćicami a awtowej dróhu A 4 móže Sakska dale planować. Zwjazkowe ministerstwo za wobchad je sakskemu wobchadnemu ministerstwu planowany přeběh tak mjenowaneho „wotrězka 1.1“ pisomnje wobkrućiło. Dokelž ma so wotbóčka A 4 Wospórk wobchować, dóńdźe „jeničce k snadnuškej změnje přeběha čary, bjeztoho zo so tohodla­ zasady planowanja zanjechaja“, rěka­ we wobkrućenju.

Z dźěćimi delnjoserbsce rěčeć

Bórkowy. Pěstowarnje Bórkowskeho hamta pytaja Delnjoserbow, kotřiž móhli z dźěćimi serbsce powědać, jim bajki bać abo z nimi spěwać. Přizjewić móža so zajimcy pola zamołwiteje za serbske naležnosće Bórkowskeho hamta Anett Zišcyneje, kotraž sama jako kubłarka w Žylowskej Witaj-pěstowarni dźěła, kaž tež w Bórkowskej abo Strjažowskej pěstowarni.

Slěbro a bronzu dobyli

Krótkopowěsće (23.01.18)

Dienstag, 23. Januar 2018 geschrieben von:

Mjeńšinowe wurisanje

Leeuwarden. Wubědźowanje „Liet International“ wotměje so 23. meje w nižozemskim Leeuwardenje. Zajimcy móža so hišće hač do spočatka měrca přizjewić a přinoški zapodać, zdźěla zarjadowar. Za friziske wurisanje hudźbnikow narodnych mjeńšin su jenož nowe pěsnje dowolene, žane tradicionalne. Lěta 2003 zastupowaše skupina Awful Noise Serbow a zdoby sej z „Jarobinku“ 9. městno, 2004 docpě István Kobjela 8. městno.

Premiju za třělene dźiwje swinje

Podstupim. Hońtwjerjo w Braniborskej dóstawaja za kóžde třělene dźiwje swinjo premiju 50 eurow. Kaž tamniše agrarne ministerstwo zdźěla, pak płaća premiju hakle, hdyž su ličbu 71 400 zatřělenych swini překročili. To je wunošk sezony 2015/2016. Jako přičinu postupowanja mjenuja spěšnje rozpřestrěwacu so afrisku swinjacu mrětwu.

Dyrbja znowa pokutu płaćić

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019