Krótkopowěsće (16.01.18)

Dienstag, 16. Januar 2018 geschrieben von:

Serbska rada stejišćo zapodała

Drježdźany. W Sakskim krajnym sejmje su wčera prěnje słyšenje wo nowym kulturnorumowym zakonju přewjedli. Zapósłancam předležeštej namjetaj knježaceje koalicije CDU a SPD kaž tež Lěwicy. Stejišćo k tomu zapodała je tohorunja Rada za serbske naležnosće Sakskeje. Rada so za to wupraja dotalne rjadowanja wobchować, kaž jeje předsydka Marja Michałkowa SN zdźěli.

„Alternatiwne fakty“ su njesłowo

Darmstadt. „Njesłowo lěta 2017“ rěka „alternatiwne fakty“. Tole je njewotwisna jury dźensa w Darmstadće wozjewiła. Za­přij­eće je „zamylacy wuraz za pospyt, wopačne twjerdźenja jako legitimny srědk zjawneho rozestajenja legalizować“, rěka we wopodstanjenju. Šěsćwosobowa ko­mis­ija bě njesłowo lěta ze 684 wšelakich namjetow wuzwoliła.

Wiki za přichodnu generaciju

Krótkopowěsće (15.01.18)

Montag, 15. Januar 2018 geschrieben von:

Wustajeńca zaso přistupna

Budyšin. Aktualna wustajeńca Ludmiły Bizoldoweje w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji „Kak přińdźech za čas wuměnka k molowanju“ je wot dźensnišeho zaso přistupna. Kaž direktor Załožby za serbski lud Jan Budar zdźěli, je SKI swoju inwenturu dwaj dnjej prjedy hač planowane dokónčiła a je tuž nětko zaso wočinjena. SKI je wot póndźele do pjatka wot 10 do 16.30 hodź. wotewrjena.

Znowa mjez najlěpšimi

Stuttgart. Hornjołužiska hórska šćežka słuša znowa k najlěpšim pućowanskim šćežkam Němskeje. Kónc tydźenja su ju w Stuttgarće z wosebitym mytom za kwalitu počesćili. Po lěće 2015 je to druhe tajke wuznamjenjenje. Hornjołužiska hórska šćežka wjedźe po šěsć etapach wjac hač 107 kilometrow wot Wjazońcy hač do Žitawy, mjez druhim tež přez dwurěčne wsy z tykowanymi domami.

Wučerjow nabožiny wuzběhnył

Krótkopowěsće (12.01.18)

Freitag, 12. Januar 2018 geschrieben von:

Tójšto sej předewzali

Choćebuz. Župa Delnja Łužica a młodźinski aktiw stej tele dny lětuše zhromadne zarjadowanja planowali. Tak su na 55 wsach w Delnjej Łužicy zapusty a camprowanja předwidźane, a na 25 wsach chcedźa kokota łapać abo zabiwać. Wjeršk ma być 22. septembra „superkokot“ na Běłej Górje. Župje Delnja Łužica přisłuša dźewjeć wjetšich młodźinskich skupin z wjac hač 400 čłonami.

Přidružnicy prjedy do šule

Kamjenica. Njedostatka wučerjow na sakskich šulach dla chce kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) 400 přidružnikow prjedy přistajić hač planowane. To piše dźenik Freie Presse. Zaměr naprawy je, zo ma spočatk noweho šulskeho lěta dosć wučerjow w rjadownjach skutkować. Mjeztym trěbna třiměsačna kwalifikacija přidružnikow je dalša přičina za doprědkasćehnjene přistajenja.

Gymnaziastki znowa w finalu

Krótkopowěsće (11.01.18)

Donnerstag, 11. Januar 2018 geschrieben von:

Prezentacija modernizowana

Wojerecy. Město Wojerecy je swoju internetnu stronu znowa wuhotowało. Wobsahowje njeje so ničo změniło, optisce pak je wona modernizowana. Zdobom pokazuje město na swoje serbske korjenje, je tež přinoški wo Serbach zapřijało, serbskorěčne pasaže pak žane njenańdźeš. Z přestajenjom je zdobom dalša strona přistupna, kotraž staja 750lětne wobstaće města do srjedźišća.

Zrěčenje podpisałoj

Budyšin. Nawoda Powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a tech­niku Budyšin Uwe Richter a direktorka tudy­šeje statneje studijneje akademije prof. dr. Barbara Wuttke staj kooperaciske zrěčenje podpisałoj. Wusměrjene je wone na praksu bliske a kwalitatiwnje wysoke kubłanje, zo hodźała so potrjeba fachowych mocow zawěsćić. Wobsah dojednanja su zhromadne projekty.

Riziko powodźenjow přiběra

Krótkopowěsće (10.01.18)

Mittwoch, 10. Januar 2018 geschrieben von:

Delenjo pytaja dirigenta

Konjecy. Serbski muski chór Delany dyrbi so za nowym wuměłskim nawodu rozhladować. Tuchwilny dirigent Handrij Henčl zastojnstwo kónc junija złoži, kaž wón spěwarjam wčera připowědźi. Priwatne přičiny, ale tež fakt, zo njeje za čas swojeho skutkowanja młodych spěwarjow do chóra zwabić a w nim dźeržeć móhł, su jeho pohnuli wuměłski nawod ćělesa spušćić.

Łužiske ministerstwo trěbne

Choćebuz. Za wutworjenje łužiskeho ministerstwa, kotrež ma swoje sydło tež w regionje měć, je so krajny předsyda a šef frakcije CDU w Krajnym sejmje Braniborskeje Ingo Senftleben wuprajił. „Hdyž prajimy, zo je nam region tak wažny, měli kompetency za jeho wuwiće we łužiskim minister­stwje wjazać“, rjekny Senftleben w rozmołwje z nowinu Lausitzer Rundschau, přilubjejo, zo z braniborskej CDU tajke ministerstwo budźe.

Wěcownosć město denunciacije

Krótkopowěsće (09.01.18)

Dienstag, 09. Januar 2018 geschrieben von:

Měrja so na 101 000. měšćana

Choćebuz. Delnjołužiska metropola Cho­ćebuz dale rosće. Po tym zo bu loni za status wulkoměsta trěbna ličba woby­dlerjow 100 000 zaso docpěta, liča w přichodnych tydźenjach ze 101 000. měšćanom. Kaž Choćebuski nowinski rěčnik Jan Gloßmann zdźěli, zwěsćeja tam sylny trend přićehnjenja tež staršich ludźi. Dale su ćěkancy k tomu přinošowali, zo bydli w Choćebuzu dźeń a wjace ludźi.

Warnowanski stawk w Załomju

Budyšin/Załom. Warnowanske stawki su Hornju Łužicu docpěli. Zo by žadani za šěsć procentami wjace mzdy a indiwi­duelnymi wólbnymi móžnosćemi za nachwilne přikrótšenje dźěłoweho časa we wosebitym žiwjenskim połoženju po­twjerdźiła, je IG metal wuchodneje Sakskeje dźensa k warnowanskemu stawkej pola firmy GKN Walterscheid w Załomju nad Sprjewju namołwjała.

Čłonski rekord sakskich Zelenych

Krótkopowěsće (08.01.18)

Montag, 08. Januar 2018 geschrieben von:

Do wysokich šulow pohladnyć

Drježdźany. Wšitke 14 sakskich wysokich šulow, sydom studijnych akademijow kaž tež dalše statne připóznate wy­soke šule wotewru 11. januara zajimcam swoje durje. Tradicionalny, w januaru wotměwacy so dźeń je kruty wobstatk studijneho poradźowanja na sakskich wysokich šulach. Přeprošeni su nimo šu­le­rjow a šulerkow gymnazija tež ći z wyšich šulow, kotřiž chcedźa sej pozdźišo přeće za studijom spjelnić.

Sudnistwo podhladny list dóstało

Drježdźany. Podhladny list je dźensa rano wulkozasadźenje wohnjoweje wo­bory a wuchowanskeje słužby w Drježdźanskim justicnym centrumje zawinił. Kuwert wobsahowaše dotal njedefino­wanu maćiznu, kaž rěčnik wohnjoweje wobory zdźěli, „mamy ju za podhladny próšk“. Specialisća próšk přepytuja. Póštownju hamtskeho sudnistwa su zawrěli. Pola dźewjeć tam přebywacych ludźi njemóžachu kontakt k posyłce wuzamknyć.

Golden Globe do Němskeje

Krótkopowěsće (05.01.18)

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

SMWK na Facebooku

Drjěždźany. Wotnětka ma sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) oficialnu stronu na Facebooku. Po słowach statneje ministerki dr. Evy-Marije Stange (SPD) chcedźa tam wo nowosćach z wobłukow slědźenje a wědomosć kaž tež wuměłstwo a kultura in­formować. W direktnej wuměnje z wobydlerjemi zmóžnja tale platforma, najwšela­koriše pozicije wozjewić.

Wobrazowy zwjazk wo jubileju

Biskopicy. Kónc jubilejneho lěta „790 lět Biskopicy“ je měšćanski marketing wobrazowy zwjazk wo swjedźenskim kóncu tydźenja loni w septembrje wudał. Najwjace z tam wozjewjenych fotow bě Rocci Klein zapopadnył. Tež njeboh knihiwjazar Steffen projekt podpěrowaše. Knihu poskića wobydlerski a turistiski serwis w radnicy na předań.

Zwada wo pomnik Konjewa

Krótkopowěsće (04.01.18)

Donnerstag, 04. Januar 2018 geschrieben von:

Dodatne wustawki přizwolene

Drježdźany/Zhorjelc. Sakska krajna direkcija je dodatne budgetne wustawki 2018 Zhorjelskeho wokrjesa přizwoliła, kotrež bě wokrjesny sejmik 6. decembra wobzamknył. Wuslědkowy bugdet wučinja nětko něhdźe 505 milionow eurow, a to hłownje wjetšich wudawkow w socialnym a młodźinskim wobłuku dla. Zdobom zwyši krajna direkcija wokrjesny wotedawk wo 1,04 na 35,888 procentow.

„Piraća“ sej pomhaja

Praha/Brüssel. Čěscy Piraća su so w oktoberskich parlamentnych wólbach njewočakowano z třećej najsylnišej stronu stali. Julia Reda, jenička zastupjerka Piratow w Europskim parlamenće, chcyła stronje nětko w politiskej praksy z radu pomhać. 31lětna Němka, městopředsydka frakcije Greens/EFA, so nadźija, zo so po čěskim přikładźe nahladnosć Piratow tež w druhich krajach powjetši.

Riziko infarkta pola muži wjetše

Krótkopowěsće (03.01.18)

Mittwoch, 03. Januar 2018 geschrieben von:

Milina tuńša

Kamjenica. Energijowy zastaraćel enviaM­ je płaćiznu za milinu znižił. Kaž koncern wčera zdźěli, płaći wot spočatka lěta kilowattowa hodźina něhdźe cent mjenje hač loni. Nimale 750 000 priwatnych a přemysłowych kupcow ma z toho dobytk. Móžne zniženje bě, dokelž wu­dawa enviaM mjenje pjenjez za wužiwanje milinowych syćow a ma tež mjenje dawkow a wotedawkow.

Mało dowěry

Berlin. Ludźo na wuchodźe Němskeje medijam a cyrkwjam mało dowěrjeja. To wujewja Forsa-woprašowanje. Jeno 16 procentow ludźi na wuchodźe dowěrja telewiziji, na zapadźe 30 procentow; 27 proc. wěri nowinam, na zapadźe 43 proc.; a 41 proc. wěri radiju, na zapadźe 59 proc. Na wuchodźe dowěrja jeno 13 proc. ludźi katolskej a 34 proc. ewangelskej cyrkwi, na zapadźe 30 a 50 proc.

Podrězaja štomy

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019