Krótkopowěsće (20.10.20)

Dienstag, 20. Oktober 2020 geschrieben von:

Dalekubłanje za zwukopisak

Budyšin. We wobłuku medijoweje akademije Serbskeho rozhłosa a Sakskeho wukubłanskeho kanala SAEK je wučerka Milenka Cyžowa dźensa dopołdnja w Budyšinje dalekubłanje za zwukopisak BOOKii přewjedła. Nimo někotrych zajimcow w rumnosćach SAEK běchu so tež tójšto serbskich wučerkow a wučerjow, sobudźěłaćerjow LND kaž tež nakładnistwa Tessloff online wobdźělili.

Prózdniny w Hornim Hajnku

Horni Hajnk. Wosom dźěći je na poskitk Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ­ přizjewjenych. Wot wčera do ­pjatka zabawjeja so wone w nazymskich prózdninach w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Šulskej socialnej dźěłaćerce RCW chcetej z nimi w běhu tohole tydźenja do přirody hić, wšelake hry hrać a kreatiwni być. Korony dla su wjacori starši wobdźělenje swojich dźěći na prózdninskim poskitku wotprajili.

Idealne wuměnjenja w centrumje

Krótkopowěsće (19.10.20)

Montag, 19. Oktober 2020 geschrieben von:

Dalše wobmjezowanja

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu je ličba schorjenych na koronu wo 33 na cyłkownje 856 rozrostła, zdźěli wokrjes wčera. Kaž bu znate, njejsu wotnětka w Chróšćanskim domje swj. Ludmile k škitej wobydlerjow a personala žane wopyty wjac dowolene. W dalšich starownjach wokrjesa wo tym rozmysluja. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu wčera 21 schorjenjow wjac. Z tym su hranicu 50 inficěrowanych na 100 000 wobydlerjow w běhu sydom dnjow překročili. Wokrjes je dalše wobmjezowanja wukazał.

Z nowym předsydstwom

Budyšin. Budyski měšćanski zwjazk CDU je minjenu sobotu nowe předsydstwo wolił. Nowy předsyda je Christoph Mehnert, kiž je so přećiwo Arno Glauchej přesadźił. Jeho zastupjerjej staj Cindy Schütz a Wolfgang Zettwitz. Mehnert chce měšćanski zwjazk CDU bóle jako politisku móc etablěrować. Wón chce, zo zwjazk strukturnu změnu aktiwnje přewodźa.

Zwada wo wojerske financy

Krótkopowěsće (16.10.20)

Freitag, 16. Oktober 2020 geschrieben von:

Zarjadnistwo naprawy přihotuje Budyšin. 172 wosobow bě wčera ko­ronawirusa dla w Budyskim wokrjesu schorjenych, kaž krajnoradny zarjad zdźěli. Ze 103 nowoinfekcijemi w zašłych sydom dnjach steji wokrjes krót­ko do před­warnowanskeho schodźenka 105 wo­sobow. Za tajki pad trěbne dalše škitne naprawy zarjadnistwo nětko přihotuje. Na Ralbičanskej zakładnej šuli kaž tež w pě­stowarnjomaj w delnich Sulšecach a Hodźiju njejsu mjeztym žane dalše natyknjenja zwěsćili.

Tankowu granatu rozbuchnyli

Terpje. Na firmowym arealu w Terpjom su wčera 8,8-centimetersku tankowu granatu z Druheje swětoweje wójny našli. Hnydom přiwołana słužba za wotstronjowanje bojowych srědkow Bra­ni­borskeje je rozbuchnjenje na městnje postajiła. K wěstotnym naprawam słu­šeše zawrjene pasmo 300 metrow. Po wuspěšnym rozbuchnjenju su wěstotne naprawy w 16.15 hodź. zaso zběhnyli.

Češa z koronu do Němskeje?

Krótkopowěsće (15.10.20)

Donnerstag, 15. Oktober 2020 geschrieben von:

Žadyn kónc natyknjenjow

Budyšin. Ličba zwěsćenych korona­infekcijow w Budyskim wokrjesu je wčera wo 13 na 755 rozrostła. Kaž krajno­radny zarjad zdźěli, je nětko 150 ludźi scho­rjenych (+7), šesćoch dale w chorowni lěku­ja. 139 nowych karantenow bu postajenych, 52 wčera zběhnjenych. Šěsć wosobow je so wustrowiło. Minjene sydom­ dnjow běchu we wokrjesu 31,3 nowo­infekcije na 100 000 wobydlerjow, wot 35 su krućiše škitne naprawy trěbne.

Serbski wječork wotměli

Slepo. Na Serbskim wječorku župy „Jakub­ Lorenc-Zalěski“ steješe wčera w Slepom prašenje w srjedźišću, kak móhła­ Domowina tamnišim regio­nal­nym towarstwam, institucijam, pěsto­warnjam a šulomaj pomhać serbšćinu wožiwić, a zo bychu tež serbske nałožki zaso lěpje pěstować a wozrodźić móhli. Romołwni partnerojo běchu zastupjerjo Domowiny, serbskeje rady, Załožby za serbski lud a Rěčneho centruma WITAJ.

Přidatne srědki za šule

Krótkopowěsće (14.10.20)

Mittwoch, 14. Oktober 2020 geschrieben von:

Wotrjadaj w Kamjencu zawrjenej

Budyšin. Wo zwěsćenych dźewjeć nowonatyknjenjach z koronawirusom (cyłkownje 741) w Budyskim wokrjesu informowaše wčera krajnoradny zarjad. Ličba aktualnje schorjenych postupi wo pjeć na 143, šěsć (+3) z nich stacionarnje lě­kuja. Pozitiwneho testa sobudźěłaćerja Kamjenskeho měšćanskeho zarjadnistwa dla stej w radnicy wotrjadaj porjad a wěstota kaž tež młodźina a socialne nětko za zjawnosć zawrjenej.

Z widom na „hłownu“

Wojerecy. Hłowna a wólbna zhromadźizna župy „Handrij Zejler“ budźe klětu 5. małeho róžka na žurli Wojerowskeje Kulturneje fabriki w domje, hdźež bu Domo­wina 1912 dozałožena. Tam chcedźa­ wjace towarstwam wobdźělenje zmóžnić a tohodla simultany přełožk poskićić. Dosahace rěčne znajomosće wostanu dale wuměnjenje za sobudźěło w župnym předsydstwje.

Žórło Mandawy ponowja

Krótkopowěsće (13.10.20)

Dienstag, 13. Oktober 2020 geschrieben von:

Pěstowarnja zawrjena

Budyšin. Pěstowarnja w delnich Sulšecach je po zwěsćenej koronainfekciji dźěsća hač do 22. oktobra zawrjena. Ralbičansku zakładnu šulu porno tomu za­wrěć njetrjebaja, dokelž njejsu testy žane dalše pozitiwne wuslědki wujewili, kaž Budyski krajnoradny zarjad wčera zdźěli. Přez kónc tydźenja je ličba natyknjenjow w Budyskim wokrjesu wo 34 na 732 rozrostła, 138 (+20) ludźi je schorjenych.

Chór Budyšin z nowym předsydu

Budyšin. Benjamina Wirtha su čłonojo chóra Budyšin na swojej wčerawšej hłownej zhromadźiznje za noweho předsydu cyłka wuzwolili. Dotalna předsydka Janina Krygarjowa bě po wosom lětach na čole funkciju złožiła. W nowym předsydstwje nětko Sylwija Jancyna, Ro­bert­ Lorenc, Anne Pawolski kaž tež Reinhard Simmgen sobu dźěłaja.

Rozrisanje njewotwidźomne

Krótkopowěsće (12.10.20)

Montag, 12. Oktober 2020 geschrieben von:

Korona chětro přiběrała

Budyšin. Wo nahladnym postupje zwěsćenych koronainfekcijow je Budyski krajnoradny zarjad minjeny pjatk rozprawjał. Po 20 pozitiwnych testach rozrosće cyłkowna ličba potrjechenych na 698. Přez kónc tydźenja bě dalšich pjeć natyknjenjow, dohromady 703, kaž Roberta Kochowy institut dźensa zdźěli. W Budyskim wokrjesu bě pjatk 118 na korona­wirus schorjenych (+20).

Do dźěłowych skupin wuzwoleni

Budyšin. Prěni raz online přewjedźena hłowna zhromadźizna Młodźiny europskich narodnych mjeńšin je sobotu štyrjoch čłonow towarstwa Pawk do dźě­łowych skupin organizacije wuzwoliła. Su to Chrystof Grofa a Rejzka Lipičec w dźěłowej skupinje mjeńšinowe prawa a politika kaž tež Syman Sćapan a Jakub Wowčer w skupinje komunikacija.

Lěkuja zranjenych Běłorusow

Krótkopowěsće (09.10.20)

Freitag, 09. Oktober 2020 geschrieben von:

Za myto nominowanaj

Drježdźany. Slepjanski gmejnski ra­dźićel a Rownjanski wjesny předstejićel Matthias Jainsch kaž tež Wojerowska młodźinska měšćanska rada staj mjez nominowanymi kategorije „Zhromadnje skrućić – kraj wuhotować“ za lětuše Sakske­ wobydlerske myto. Spožčić chcedźa myto mjeztym dźesaty raz w cyłkownje pjeć kategorijach 14. oktobra w Drježdźanskej cyrkwi Našeje knjenje.

Nobelowe myto Louisy Glück

Stockholm. Ameriska basnica, esejistka a mjez druhim hižo z Mytom Pulitzera počesćena Louise Glück je lawreatka lětušeho Nobeloweho myta za literaturu. Šwedska akademija wuznamjeni lyri­karku za jeje „njezaměnjomny poetiski hłós. Wona spřistupnja indiwidualnu eksi­stencu jako uniwersalne dožiwjenje“, jury rozsud wčera wopodstatni.

„Mały Tibet“ blisko Łužicy

Krótkopowěsće (08.10.20)

Donnerstag, 08. Oktober 2020 geschrieben von:

Znowa smjertny pad korony dla

Budyšin. Koronapandemija je sej w Budyskim wokrjesu dalši wopor žadała, dohromady je jich 23. Potrjechenu 69lětnu žonu běchu do toho w chorowni lěkowali, krajnoradny zarjad wčera zdźěli. Stacionarnje nětko dweju hladaja. Ličba natyknjenych je wo dźewjeć na 663 rozrostła. Schorjenych bě wčera 83 (+8), 557 ludźi je so mjeztym wustrowiło.

Nobelowe myto žonomaj

Stockholm. Lawreatce lětušeho Nobeloweho myta za chemiju stej w Berlinje skutkowaca Francozowka Emmanuelle Charpentier a Američanka Jennifer Doudna. Wonej stej tak mjenowane genowe nožicy wuwiłoj, z kotrymiž móža namrěte kajkosće zaměrnje změnić. Proce­dura je rewolu­cija we wědomosći molekularneho ži­wjenja, informowaše Kralowska-šwedska akademija wědomosćow wčera w Stockholmje.

Po přestawce nowy powěstnik

Krótkopowěsće (07.10.20)

Mittwoch, 07. Oktober 2020 geschrieben von:

Wučerka so natyknyła

Ralbicy/Budyšin. Serbska zakładna šula Ralbicy je wot korony potrjechena, kaž Budyski krajnoradny zarjad wčera wo­zjewi. Infekciju su pola wučerki zwěsćili, jednu rjadownju 4. lětnika pósłachu do ka­ranteny, dalše kontakty tuchwilu přepruwuja. Wčera bě w Budyskim wo­krjesu 16 wobkrućenych nowonatyknjenjow z koronawirusom, cyłkownje 654. Schorjenych je 75 wosobow (+12).

Nobelowe myto Němcej

Stockholm. Nobelowe myto fyziki dósta­nu lětsa hnydom třo, kotřiž su wo čornych dźěrach w swětnišću slědźili a kompaktny objekt w centrumje našeje galaksije wotkryli. Połojcu pjenježneho myta spožča Rogerej Penrose z Wulkeje Britaniskeje. Tamnu połojcu dźělitaj sej Andrea Ghez z USA a Reinhard Genzel z Mnichowa, zdźěli wčera akademija wědomosćow w Stockholmje.

Pilotojo a politika

Anzeige