Krótkopowěsće (10.08.18)

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

Spěchowanske myto wupisane

Budyšin. Organizatorojo zarjadowanjow k jubilejej 1 000 lět Budyski měr wupisaja spěchowanske myto za wuměłstwo a socialny angažement, kaž město Budyšin informuje. Myto ma přinošować ke konstruktiwnemu, zhromadnemu diskur­sej wo přichodźe Europy a so wěnować palacym prašenjam našeje doby. Mjez organizatorami stej tež Domowina a Serbski institut.

Firma fit znowa inwestuje

Hirschfelde. Producent rjedźenskich srědkow fit tzwr w Hirschfeldźe nad Nysu planuje po słowach jednaćela Wolfganga Großa přichodnej dwě lěće inwesticije nimale 16 milionow eurow. Pjenjezy chce za nowotwar a nowe produkciske připrawy wužiwać. Wot lěta 1993 su na stejnišću 170 milionow eurow za mašiny a twarjenja nałožili. Aktualnje dźěła za fit tzwr 250 ludźi.

Přećiwowustawne znački w hrach

Krótkopowěsće (09.08.18)

Donnerstag, 09. August 2018 geschrieben von:

Merkel zawod Trumpf wopyta

Wjazońca. Zwjazkowa kanclerka An­gela Merkel (CDU) wopyta 16. awgusta wysokotechnologijowy zawod Trumpf we Wjazońcy. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) ju přewodźa, informuje Sakska statna kenclija. Politikarjej chcetaj so z tamnišimi sobudźěłaćerjemi rozmołwjeć. Dialog steji w srjedźišću wopyta, rěka z Drježdźan.

Drohotnu pistolu pokradnyli

Wojerecy. Drohotnu pistolu su nje­zna­ći z wustajeńcy we Wojerowskim mě­šćan­­skim muzeju pokradnyli. Kaž Zhorjelska policiska direkcija wčera zdźěli, su skućićeljo witrinu z namocu wočinili a bróń ze zažneho 19. lětstotka sobu wzali. Po wšěm zdaću sta so njeskutk hižo­ w juliju, policija pak je hakle wutoru wo tym zhoniła. Pistola je nimale 900 eurow hódna.

Spěchuja rěč

Krótkopowěsće (08.08.18)

Mittwoch, 08. August 2018 geschrieben von:

ESF přeproša na konferencu

Wojerecy. Kak radźi so wróćo stajenych ludźi na sakskich dźěłowych wikach zarjadować? Předmjet rozjimuja na lětnej konferency Europskeho socialneho fondsa (ESF), na kotruž přeprošatej sakskej­ ministerstwje za hospodarstwo, dźěło a wobchad kaž tež za socialne a škit přetrjebarjow 1. oktobra do Wojerec. Wosebje wěnuja so přechodej do wukubłanja a powołanja.

Na 41. błótowski swjedźeń

Lubin. Program „Přaza“ Błótowskeho žónskeho chóra a modowa přehladka Lubnjowskeho labela Wurlawy Saryh Gwiszcz stej serbskej dypkaj w programje 41. błótowskeho swjedźenja wot 14. do 16. septembra w Lubinje. Hesło tradicionalneho korsa čołmow rěka „Lubin połny narodneje drasty“. Prěni raz změja swjedźenski porjad za škit hosći a terena.

Dobry w swětowym posudku

Krótkopowěsće (07.08.18)

Dienstag, 07. August 2018 geschrieben von:

Požadanski čas hišće wužić

Choćebuz. Załožerjo a młodźi firmownicy móža so hišće hač do 30. awgusta wo Łužiske myto załožerjow eksistency 2018 (LEX) požadać. Nimo třoch załožerskich mytow chce Łužiska hospodarska iniciatiwa hromadźe z IHK Choćebuz a Drježdźany, Choćebuskej rjemjeslniskej komoru, towaršnosću Inowaciski region Łužica a Łužiskim přichodom najlěpši koncept šulerskeje firmy mytować.

Silo w Njechornju so paliło

Njechorń. Ratarske płone silo je so wčera w Njechornju pola Wósporka pa­liło. Z dotal njeznateje přičiny je wokoło 20 hodź. kur k njebju stupał. Přiwołana wohnjowa wobora móžeše z pomocu tele­skopoweho nakładowaka hač do nocy worštu po woršće wotnosyć a płomjenja podusyć. Zranił so na zbožo nichtó njeje. Policija nětko přepytuje.

Znački po přeću njewabja

Krótkopowěsće (06.08.18)

Montag, 06. August 2018 geschrieben von:

Nowy intendant

Choćebuz. René Serge Mund je nowy intendant Choćebuskeho Statneho dźiwadła. To je rada Braniborskeje kultur­neje załožby Choćebuz-Frankfurt nad Wódru wobzamkła. Mund naslěduje Martina Schülera, kiž bě kónc hrajneje doby 2017/2018 wotstupił. Wón pak je proces namakanja noweho intendanta a pytanje za nowym generalnym hudźbnym direktorom z ansamblom hromadźe přewodźał.

Z projektom ze zmylkow wuknyć

Frankfurt n. M. Systematiske rozprawnistwo, kak ze zmylkow wuknu, chcedźa w lěkarskich praksach zawjesć. Projekt ko­ordinuje Institut za powšitkownu me­dici­nu Frankfurtskeje uni­wersity w zhromadnym dźěle z akciskim zwjazkarstwom Wěstota pacientow a z chorobnej kasu technikarjow. Za studiju pytaja 400 praksow, kotrež wo swojich nazhonjenjach rozprawjeja.

Čechowki lědma bjezdźěćne

Krótkopowěsće (03.08.18)

Freitag, 03. August 2018 geschrieben von:

Ludźo za strowotnistwo trěbni

Kamjenc. Wjace hač 170 000 dźěławych trjeba Sakska hač do lěta 2030 w strowotnistwje, kaž wuchadźa z wo- bličenja Statistiskeho krajneho zarjada w Kamjencu. Porno poslednjej kalkula­ciji 2015 je to rozrost wo wjace hač 19 000 połnych dźěłowych městnow. Najwjace dźěłowych mocow je trěbnych w hladanskim wobłuku.

Skruća team zarjadnistwa

Stróža. Jako „ranger Hornjeje Łužicy“ znaty Gisbert Hiller přisłuša nětko teamej zarjadnistwa biosferoweho rezerwata UNESCO Hornjołužiska hola a haty, informuje zarjadnišćo. Z Hillerom su přewšo angažowaneho a profesionelneho sobudźěłaćerja za wopytowarski informaciski centrum zdobyli, měni zarjadniski nawoda Torsten Roch.

Priwatny koncern bilion hódny

Krótkopowěsće (02.08.18)

Donnerstag, 02. August 2018 geschrieben von:

Wojerecy sobu najćopliše město

Offenbach. Z wochłódnjenjom tež přichodne dny ličić njemóžemy, kaž Němska wjedrowa słužba w Offenbachu zdźěla. Wčera bě Regensburg najćopliše město Němskeje z temperaturu 37,9 stopnjow celsija. Slědowachu Wojerecy ze 36,8 stopnjemi, Konstanz nad Bodamskim jězorom ze 36,5 a Choćebuz z naměrjenymi 36,4 stopnjemi. Za dźensniše popoł­dnjo warnuje wjedrowa słužba před sylnymi njewjedrami.

Wjace poradźowarjow za praksu

Drježdźany Ze zahajenjom šulskeho lěta 2018/2019 ma w Sakskej 160 poradźowarjow za praksu na wyšich šulach skutkować. Dotal bě jich 139. Tak projekt wot 123 na 150 wyšich šulow rozšěrja. Nošerjo projekta su sakske kultusowe ministerstwo, regionalna direkcija Sakskeje a Zwjazkowa agentura za dźěło. Lětsa chcedźa prěni króć „poradźowarja za praksu lěta“ wuznamjenić.

Hornja Łužica w srjedźišću

Krótkopowěsće (01.08.18)

Mittwoch, 01. August 2018 geschrieben von:

Znowa z predikatom „derje“

Drježdźany/Budyšin. Abiturienća na sakskich gymnazijach su šulske lěto 2017/2018 z predikatom „derje“ wotzamknyli. Kaž loni je kultusowe ministerstwo w Drježdźanach z censurowych přerězkow abiturnych wuswědčenjow krajnu přerěznu hódnotu 2,2 wob­ličiło, kaž wone wčera zdźěli. Na Serbskim gymnaziju Budyšin bě přerězk 2,4.

Podpěra ministerstwa

Praha/Česke Budějovice. Lětušu 62. lětnju šulu za słowjanske studije zahaji so minjenu sobotu na Praskej Karlowej uniwersiće. Mjez 140 wobdźělnikami ze 40 krajow je tež Serbowka. Kurs traje hač do 24. awgusta. Dalši třo młodźi Serbja pojědu srjedź awgusta na lětni koleg, kiž budźe na uniwersiće w Českich Budějo­vicach. Čěske ministerstwo za kubłanje wobdźělenje Serbow spěchuje.

FDP budźe so čłonow woprašować

Krótkopowěsće (31.07.18)

Dienstag, 31. Juli 2018 geschrieben von:

Julij ze snadnuškim přirostom

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w juliju 18 990 bjezdźěłnych, 159 resp. 0,8 procentow wjace hač w předměsacu. Aktualna kwota bjezdźěłnosće je 6,7 procentow. Přirost złožuje so na to, zo su so minjene tydźenje we wjetšej ličbje młodźi ludźo jako bjezdźěłni přizjewili, ­dokelž njebuchu po zakónčenju wukubłanja do normalneho dźěłoweho poměra přewzaći. Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło jim pomhaja, zo bychu job w Hornjej Łužicy namakali.

Dobu namjetowanja podlěšili

Njebjelčicy. Doba namjetowanja kandidatow za wólby Serbskeho sejma bu wo štyri tydźenje hač do 10. septembra w 16 hodź. podlěšena. Prěnjotny termin bě 13. awgust. Wotpowědny namjet wólbneho nawody dr. Hagena Domaški je rada starostow srjedź julija schwaliła, kaž wuchadźa z wčerawšeje nowinskeje informacije iniciatiwy za Serbski sejm.

Rozswětlić město paniku šěrić

Krótkopowěsće (30.07.18)

Montag, 30. Juli 2018 geschrieben von:

Smartphone město móšnički

Budyšin. Klienća Budyskeje wokrjesneje lutowarnje móža kaž ći 300 dalšich lutowarnjow wot dźensnišeho nakup ze smartphonom zapłaćić. To je móžno z „mobilnym płaćenjom“, w druhich krajach hižo dosć rozšěrjenym. Zapłaćenje je wěste, dokelž wučinja wotstawk mjez terminalom a smartphonom jenož něšto centimetrow. Za to trjebaš wotpowědnu app z Google-play-stora.

Tomasz Stańko njeboh

Waršawa. Wuznamny pólski trompetar Tomasz Stańko je njeboh. Pućrubar europskeho jazza je něhdźe 40 zynkonošakow nahrawał. Zwonka fachoweho publikuma bě wosebje znaty přihladowarjam ameriskeje serije „Homeland“, w kotrejž jeho kompoziciju „Terminal 7“ jako dźěl titulneje melodije wužiwachu. Wčera je Stańko 76lětny zemrěł.

KaBi přećehnje do přitwara

Anzeige