Krótkopowěsće (26.04.18)

Donnerstag, 26. April 2018 geschrieben von:

Wobdźělenje wotprajene

Budyšin. Maćica Serbska njemóže přeprošenjomaj mjezynarodnje skutkowaceju słowjanskeju towarstwow spočatk junija sćěhować. Kaž zdźěli předsyda Jurij Łušćanski, njemóža přećam, kotrež su z tym zwjazane, wotpowědować. Tuž je předsydstwo wutoru wobzamknyło, wob­dźělenje wotprajić. Rozjimali su dalše předewzaća, kaž rozmołwu ze zamołwitym za serbske žiwjenje we Wojerowskej župje.

Tilich złoži mandat sejma

Drježdźany. Něhdyši sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) chce so swojeho mandata jako zapósłanc Sakske­ho krajneho sejma wzdać. „Złožu 31. oktobra swój mandat“, rjekny Tilich nowinje Freie Presse. Što chcył wón přichodnje činić, 59lětny njepřeradźi. Tilich je wot lěta 2004 zapósłanc sejma. Wot 2008 do 2017 bě wón premier Sakskeje.

Nowe předsydstwo wolili

Krótkopowěsće (25.04.18)

Mittwoch, 25. April 2018 geschrieben von:

Harig kandidaturu wobkrućił

Budyšin. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) kandiduje dale za zastojnstwo prezidenta wuchodoněmskeho zwjazka lutowarnjow (OSV). To wobkrući wón najebać wčerawše wozjewjenje, zo namjetuja komunalne načolne zwjazki Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje, Braniborskeje a Mecklenburgsko-Předpomorskeje Lipšćanskeho wyšeho měšćanostu Burkharda Junga (SPD) za tule funkciju.

Zajim za stejnišćo Siemens

Zhorjelc. Lübeckske předewzaće za medicinsku techniku Euroimmun ma zajim stejnišćo koncerna Siemens w Zhorjelcu přewzać. Nimo ležownosće na Lutherowej chce mějićel Euroimmun Winfried Stöcker tež hale a sobudźěłaćerjow krok po kroku přewzać, zdźěli wón wčera němskej powěsćerni dpa.

Filipinjenjo do Čěskeje

Krótkopowěsće (24.04.18)

Dienstag, 24. April 2018 geschrieben von:

Dalše koło ma rozsudźić

Baršć. Krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger (CDU) dósta na njedźelnych krajnoradnych wólbach jeno 40 procentow hłosow. Tohodla dyrbi 6. meje w rozsudnym kole přećiwo Steffenej Kubitzkemu z AfD nastupić, kotryž docpě 28 procentow. We wokrjesomaj Łobjo-Halštrow a Hornje Błóta-Łužica staj so mějićelej zastojnstwa z wjetšinu wjace hač 50 procentow přesadźiłoj.

Trěbnych komparsow namakali

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je za inscenaciju lětušeho lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba wotzběhnje“ trěbnych komparsow namakało. Dźewjeć mužow je so na wčerawšim castingu za róle bodyguardow „čorneho barona“ požadało. Šesćoch su přiwzali. Zbytnym su dalše, mjeńše róle poskićili. Lětnje­ dźiwadło wotměje so lětsa wot 14. junija do 22. julija.

Mała čěska knihownja

Krótkopowěsće (23.04.18)

Montag, 23. April 2018 geschrieben von:

Fryco Wojto počesćeny

Podstupim. Wjelelětneho wjesnjanostu Hochozy Fryca Wojta je prezidentka Krajneho sejma Braniborskeje Britta Stark (SPD) pjatk w Podstupimje z Me­dalju krajneho sejma počesćiła. Tak hódnoći braniborski parlament jeho zasadźenje za žiwu serbsku rěč a kulturu w komunje. „Wšako animěruje Wojto wšudźe, so naj­prjedy w maćeršćinje rozmołwjeć“, rěkaše mjez druhim w lawdaciji.

Nowa zwukowa dokumentacija

Choćebuz. Mjeztym třeći dźěl zwukoweje dokumentacije delnjoserbskeje rěče steji bjezposrědnje před prezentaciju. Brošurka z dwěmaj CDjomaj je nastała w zamołwitosći Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu a wobsahuje něhdźe 60 lět stare hudźbne dokumenty kaž serbske ludowe arije, bamžički jako kěrluše. Wone chowaja w Serbskim kulturnym archiwje w Budyšinje.

Železnisku čaru wožiwić

Krótkopowěsće (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Serbski institut w Drježdźanach

Drježdźany. Na konferency „Slědźenski design 4.0“ Instituta za sakske stawi­zny a ludospyt w Drježdźanskej Sakskej krajnej bibliotece je so wčera tež nawoda Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels wobdźělił. Jutře přednošujetaj tam mjez druhim dr. Annalena Schmidt a Marek Slodička. Zaměr konferency je, wuskutki medializacije slědźenja na wědomostne dźěło rozjimać.

Ample na lětanišću?

Brno. Rjadowanje lětadłoweho wobchada w morawskej stolicy Brno móhło so z (nimale) swětowej raritu stać. Přihotowana trasa wobjězdki města ma zdźěla tež do koridora tamneho lětanišća Tuřany sahać. Planowarjo tuž chutnje wo tym rozmysluja, – z móžnosću znatej hižo z Gibraltara – wobchad awtow při starće a přizemjenju lětadłow z pomocu amplow rjadować.

FSG wicemišter

Krótkopowěsće (19.04.18)

Donnerstag, 19. April 2018 geschrieben von:

Wothłosowanje wo kubłanju

Ralbicy. Předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa je wčera w klubowni Ralbičanskeje šule z nawodami serbskich zakładnych šulow, tam skutkowacymi koordinatorami 2plus a nawodnicami serbskich pěstowarnjow wuradźowało. Mjez druhim zaběrachu so přitomni z wočakowanjemi na přichodnych šulskich nowačkow a móžnosćemi za jednotne postupowanje při zarjadowanju dźěći do rěčnych skupinow na šuli.

Nowy teleskop w swětnišću

Cape Canaveral. Nowy swětnišćowy teleskop „TESS“ je dźensa swój puć do orbita nastupił. W nadawku NASA je priwatne předewzaće SpaceX nastroj z raketu typa Falcon-9 we Floridźe startowało. „TESS“ je naslědnik teleskopa „Kepler“ a ma nadawk, za planetami zwonka našeho słóncoweho systema pytać.

Worklečenjo dyrbja dele

Krótkopowěsće (18.04.18)

Mittwoch, 18. April 2018 geschrieben von:

Šulerska nowina wušła

Budyšin. Na Budyskej Serbskej wyšej šuli je wušło dźensa prěnje wudaće šulerskeje nowiny pod titlom „Přestawka!“. Ideju k tomu měł je šuler 6. lětnika. Mjeztym skutkuje w skupinje młodych redaktorow pjeć šulerjow sobu. Mjez mnohimi přinoškami stej tež dwaj w serbskej rěči. Projekt podpěrujetej wučerce Sabine Demuthowa a Kerstin Klingnerowa kaž tež redaktorka Miriam Schönbach.

Serbowce na rěčnej olympiadźe

Ralbicy. Šulerce 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy Davinia Brězanec a Nora Zahrodnikec stej so wuspěšnje za Saksku olympiadu rušćiny kwalifikowałoj. 3. meje pojědźetej wonej na wubědźowanje najlěpšich šulerjow-rušćinarow sakskich wyšich šulow do kultusoweho ministerstwa w Drježdźanach. Tam změjetej Ralbičanskej šulerce pisomne a ertne nadawki spjelnić.

Garbe Pakoßnicka přesćahnył

Krótkopowěsće (17.04.18)

Dienstag, 17. April 2018 geschrieben von:

Myto Róži Domašcynej

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo je Róži Domašcynej Sakske literarne myto připóznało. Z 10 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje přepodadźa basnicy we wobłuku rjada „Landnahme“, kaž dźensa zdźělichu. Ministerka dr. Eva-Maria Stange (SPD) wobkrući rozsud tež z tym, zo „zwjazuje spisowaćelka serbske a němske wuměłstwo na wulkotne wašnje.“

Pruwowanja zahajene

Drježdźany. Na sakskich gymnazijach su dźensa abiturne pruwowanja zahajili. Po cyłej Němskej dadźa so cyłkownje 10 639 šulerjow w 24 předmjetach pruwować. Dźensa běštej předmjetaj towaršnowěda/hospodarstwo/prawniske kubłanje a geografija na rjedźe. Na Budyskim Serbskim gymnaziju je dźensa jenički šuler pisomne pruwowanske nadawki w předmjeće geografija spjelnić měł.

Serbski duchowny budźe nawoda

Krótkopowěsće (16.04.18)

Montag, 16. April 2018 geschrieben von:

Dešno a Drjowk dobyćerjej

Lubin. Wjesny dźěl Dešno gmejny Dešno-Strjažow a město Drjowk stej dobyćerjej třećeho wubědźowanja „Rěči přichilena komuna – serbska rěč je žiwa“ w Braniborskej. Wiceprezident Krajneho sejma Braniborskeje Dieter Dombrowski (CDU) je jimaj myće na wuznamjenjenskim zarjadowanju pjatk w Lubinje přepodał. 17 městow a gmejnow a jedyn zarjad běštej so požadałoj.

„Zmij“ wospjet mytowany

Lipsk. Wojerowska filmowča Angela Schuster a kamerownik Martin Rattke buštaj wčera na wubědźowanju krótkofilma „Kurzsuechtig“ w Lipsku we wobłuku fikcija z dorostowym mytom wu­znamjenaj. Wonaj běstaj so ze swojej twórbu „Zmij“ na wurisanju wobdźěliłoj. Film předstajeja mjez druhim přichodny štwórtk w Budyšinje.

Bretonojo su znowa hosćo

Krótkopowěsće (13.04.18)

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:

Institut na datowych wikach

Lipsk. Budyski Serbski institut wobdźěli so na tak mjenowanym kulturnym hackathonje Coding da Vinci. Na jutřišim zarjadowanju zetkaja so wuwiwarjo software a hardware w Lipšćanskej uniwersitnej bibliotece. Zaměr je, na zakładźe swobodnje přistupnych digitalizatow nowe­ kompjuterowe programy tworić. Institut přewostaji za to daty „statistiki Serbow“ a historiske fota.

Deklaracija Łužiskeje aliancy

Landshut. Za lětuši kongres Europskeje swobodneje aliancy (EFA) je Łužiska alianca deklaraciju zapodała. W njej namołwja Němsku, Saksku a Braniborsku, zo bychu wutworjenje demokratisce legitimowaneho ludoweho zastupnistwa Serbow aktiwnje podpěrali. Nimo toho je EFA prošena, pósłać mjezynarodnych wólbnych wobkedźbowarjow na zjawne wuličenje hłosow. Kongres EFA je dźensa a jutře w bayerskim Landshuće.

Wowčerjo peticiju přepodali

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson