Krótkopowěsće (16.05.18)

Mittwoch, 16. Mai 2018 geschrieben von:

Wo wjelku wuradźowali

Drježdźany. Zapósłancy Sakskeho krajneho sejma su wčera wo wjelčej problematice wuradźowali. Na słyšenju wuběrka za přirodu a ratarstwo dźěše wo wotpowědnu próstwu frakcije CDU zhromadnje z SPD a frakcije Zelenych. Stejišći wšak stej po słyšenju dale rozdźělnej. Mjeztym zo njewidźa Zeleni potrjebu, wobstatk wjelkow wobmjezować, je CDU hinašeho měnjenja.

Přichodnje powšitkowny tarif

Zhorjelc. Po pjatnaće lětach chce Gerharta Hauptmannowe dźiwadło Žitawa-Zhorjelc swój ansambl zaso po powšitkownym tarifje płaćić. Kritiskeho financneho połoženja domu dla bu w lěće 2003 nišu mzdu wopřijacy domjacy tarif z wuměłcami wujednany. Na iniciatiwu sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU), kiž bě so za „přistojne zasłužby“ wuprajił, chce jewišćo tomu wot klětušeho wotpowědować.

Filmowy festiwal zahajeny

Krótkopowěsće (15.05.18)

Dienstag, 15. Mai 2018 geschrieben von:

Nowy mjezu přesahowacy zwisk

Gubin. Měsće Gubin na juhu Braniborskeje a w Pólskej změjetej bórze prěnju mjezy přesahowacu busowu čaru. Zakład tworja wobstejace busowe zwiski, kotrež přez mjezu podlěšeja, připowědźichu wčera zamołwići namjezneju městow. Wot 11. junija měli tam busy prawidłownje přez mjezu jězdźić.

Dulig do Čěskeje

Drježdźany/Praha. Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) poda so jutře na dwudnjowsku wizitu do čěskeje stolicy. Susodny kraj je po Chinje druhi najwažniši wikowanski partner Sakskeje. Z dowožowanjemi w hódnoće 4,7 miliardow eurow steji Čěska jasnje na prěnim městnje importowych partnerow. Eksport sakskich tworow do susodneho kraja­ je wot lěta 1993 wo 16 króć na dwě miliardźe eurow rozrostł.

Duka dale arcybiskop

Krótkopowěsće (14.05.18)

Montag, 14. Mai 2018 geschrieben von:

Wustajeńca podlěšena

Budyšin. Wustajeńca „Heimat – Domizna. Katolscy Sebja w Hornjej Łužicy 1992 – 2017“ w Budyskim Serbskim domje budźe dlěje přistupna hač planowane. Město kónca junija zawru ju kónc awgu­sta. Zajimawa přehladka pokazuje impresije a portrety z Łužicy. Andreas Varnhorn z Frankfurta nad Mohanom bě wobra­zy we wotstawku štwórć lětstotka fotografisce zdźěłał.

Sudnicy so schadźuja

Budyšin/Wrócław. Zastupjerjo zarjadniskich a financnych sudnistwow z Pólskeje, Francoskeje a Němskeje chcedźa so na mjezynarodnej kubłanskej konferency schadźować, kotruž wuhotuje Wrócławske zarjadniske sudnistwo wot 16. do 18. meje. Sakske wyše zarjadniske sudnistwo Budyšin budźe tam přednošować na temu „Zakaz dieseloweho jězdźenja – zarjadniskosudnistwowy prawniski škit wobswěta – wocuzbnjenje prawa?“.

Hižo přewjele rěpika?

Krótkopowěsće (11.05.18)

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Sensacionelna namakanka

Dippoldiswalde. Archeologojo su w starym Dippoldiswaldskim podkopku nimale dospołnje zachowany stólčk hewjerja (Hauer) z prěnjeje połojcy 13. lětstotka wotkryli. Jenož 25 centimetrow wulki stólčk słužeše hórnikam w cechach jako sydanska móžnosć při jich ćežkim dźěle. Krajny zarjad za archeologiju mjenuje to „sensacionelnu namakanku“, jeničku ze srjedźowěkowskeje cechi.

Serbšćinarjo so zetkaja

Čorny Chołmc. Budyska župa Domowiny „Jan Arnošt Smoler“ wuhotuje wo-spjet zetkanje šulerjow, kotřiž wuknu serbšćinu jako cuzu rěč. Wutoru ma ně­hdźe sto šulerjow 4. lětnika w Čornym Chołmcu přebywać. Tam změja šulerjo z Barta, Njeswačidła, Bukec, Hodźija, Bošec, Rakec, Wulkeje Dubrawy a Budyšina dožiwjenjowpołne dopołdnjo.

Wokrjes so wuludnja

Krótkopowěsće (09.05.18)

Mittwoch, 09. Mai 2018 geschrieben von:

Partnerstwo nad Wódru

Drježdźany. Knježerstwowaj šefaj Sakskeje a Braniborskeje Michael Kretsch­mer (CDU) a Dietmar Woidke (SPD) staj dźensa w Drježdźanach nimale 50 wobdźělnikow z pomjeznych regionow Němskeje a Pólskeje na partnerske zetkanje nad Wódru witałoj. W jeho srjedźišću steji po informaciji sakskeje statneje kenclije zhromadne dźěło nastupajo temy kaž strowota, wobchad a wědomosć.

W rankingu cyle prědku

Choćebuz. Předmjetaj informatika a hladanske wědomosće na Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow (BTU) stej so w aktualnym rankingu Centruma za wysokošulske wuwiće w načolnej skupinje zaměstniłoj. Informatika BTU steji cyle prědku w katego­rijach „studujomnosć“, „rumnosće“, „wuhotowanje IT“, hladanske wědomosće w „stykach k powołanskej praksy“.

Nowe koło wubědźowanja

Krótkopowěsće (08.05.18)

Dienstag, 08. Mai 2018 geschrieben von:

„Naša Domowina digitalnje“

Budyšin. Prěnje čisło informaciskeho łopjena „Naša Domowina digitalnje“ je dźensa wušło. Kaž Domowinski zarjad zdźěla, posrědkuja nowy poskitk zajimcam z mejlku, zdobom móžeš jón na webstronje Domowiny čitać. Pojednanej stej tam temje kaž 70. róčnica schwalenja prěnjeho serbskeho zakonja a hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje. Hišće w meji ma dalše čisło wuńć.

Granatu namakali

Sernjany. W nowotwarskej bydlenskej štwórći na kromje Sernjan su twarscy dźěłaćerjo, kotřiž tam ležownosće wotkrywaja, při hłubokotwarskich dźěłach granatu namakali. Přiwołana policija městnosć zawěsći. Fachowcy za rumo­wanje rozbuchliny z Drježdźan strašnu namakanku wotwjezechu. Při tym njeje k žanym komplikacijam dóšło.

Zhorjelski zawod njezawru

Krótkopowěsće (07.05.18)

Montag, 07. Mai 2018 geschrieben von:

Podpěra šulerskim nowinam

Drježdźany. Sakske kultusowe ministerstwo podpěruje nowozałožene šulerske nowiny. Mjez nimi je tež „Přestawka“ Serbskeje wyšeje šule Budyšin. W cyłku spěchuje Sakska lětsa dźesać projektow z hač do 250 eurami. Tak zaruna zličbowanki mjez druhim za papjeru a techniske wuhotowanje, kaž su to foto- abo diktowanski aparat, hard- a software.

Altekrüger so přesadźił

Baršć. Krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa, Harald Altekrüger (CDU) je so wčera w rozsudnym kole wólbow za tele zastojn­stwo přesadźił. Po dotalnym wuslědku dósta wón 60,8 procentow hłosow. Kandidat AfD Steffen Kubitzki nažnja 39,2 procentaj. Tak njeje AfD swój zaměr docpěła, w jednym z wokrjesow Braniborskeje krajneho radu stajić. Wólbne wobdźělenje wučinješe 39,4 procenty.

Mało Čechow w Němskej dźěła

Krótkopowěsće (04.05.18)

Freitag, 04. Mai 2018 geschrieben von:

Wysoki wopyt w Kulowje

Kulow. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je dźensa dopołdnja wo perspektiwach Europy diskutował. Na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ je so wón ze šulerjemi 9. lětnika rozmołwjał. Młodostni běchu jemu mnohe prašenja stajeli, mjez druhim wo tym, kak wučerski dorost w Sakskej zaručić. Zdobom wotewrě wón wustajeńcu z plakatami na temu Europskeje unije.

Pruwowanja zahajene

Drježdźany. Na sakskich wyšich šulach maja dźensa pisomne pruwowanja w předmjeće jendźelšćina. Za 17 900 młodostnych bliži so z tym zakónčenje šulskeho časa na wyšej šuli. 15 000 šulerjow prócuje so wo realnošulske a 2 900 wo hłownošulske zakónčenje. Šulerjo na real­nych šulach maja štyri pisomne a jedne ertne pruwowanje złožić. Ertne pruwowanja wotměja so wot 4. do 21. junija.

SKI dlěje wotewrjena

Krótkopowěsće (03.05.18)

Donnerstag, 03. Mai 2018 geschrieben von:

Chorownja mjez mytowanymi

Drježdźany. Wjac hač 12 600 šulerjow z cyłeje Sakskeje wuži lětsa składnosć, so na akciji powołanskeje orientacije „Pohladaj nutř“ wobdźělić. Prěni raz je sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad dwanaće sakskich předewzaćow za swój angažement wuznamjeniło. Mjez nimi je Kamjenska chorownja maltezow swj. Jana.

Złota widlička za Salü

Zhorjelc. Na wólbach wo najlěpši hosćenc bě so loni 24 Zhorjelskich hosćencow wob­dźěliło. Myto „Złota widlička“ dźělitej sej bara a hosćenc Salü a hosćenc Krishna, kotrejž běštej dóstałoj samsnu ličbu hłosow.­ Něhdźe 220 wužiwarjow kalendra z dobropisami bě so na wot­hłoso­wanju wobdźěliło. Gastronom Tobias Göhlich, kiž Salü na Čornej hasy nawjeduje, waži sej hódnoćenje hosći a ma je za­ „wobkrućenje a wulki pohon“.

Zwada wo móst radu pači

Krótkopowěsće (02.05.18)

Mittwoch, 02. Mai 2018 geschrieben von:

Dobyćerjow mytowali

Budyšin. Na prěnim finalu lětušeho, wot Wokrjesneje nalutowarnje Budyšin zarjadowaneho dorostoweho wubědźowanja „Lampenfieber“ je jury minjenu sobotu w Kamjentnym domje přinoški w segmenće „Woko“ hódnoćiła a najlěpše tři z pokalemi, wopismami a pjenježnymi dobropisami mytowała. Prěnje městno zdoby sej Budyska dźěćaca skupina „Kreatiwne paslenje“ z kolažu „Měr je ...“.

NSLDź na zetkanju dźiwadłow

Drježdźany. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło wobdźěli so na 10. zetkanju sakskich dźiwadłow w Drježdźanach. Wot dźensnišeho hač do njedźele pokazuja tam dohromady 13 jewišćow aktualne inscenacije. Budyscy hrajerjo před­staja hru „Der Fall der Götter“. Ramikowy program­ skića mjez druhim podijowu disku­siju „Dźiwadło a digitalne“.

Na róčnicu spominali

Anzeige