Krótkopowěsće (04.09.17)

Montag, 04. September 2017 geschrieben von:

Prezentuja serbskorěčne logo

Slepo. Składnostnje 20. němsko-serbskich wikow přirody 9. septembra w Stróži prezentuja logo w hornjoserbskej rěči na Domje tysac hatow. Wo tym informuje towarstwo Serbski kulturny turizm. Cyłk podpěruje stejišćo Domowiny a pokazuje zdobom na zwoprawdźenje dwurěčnosće nastupajo wobłukowy koncept biosferoweho rezerwata.

Najčasćišo gripy dla chori

Budyšin. Šnupa, gripa a bronchitis běchu loni w Sakskej najčasćiše přičiny choroby dźěławych. To zdźěla Budyska Překupska chorobna kasa. 31 procentow ludźi bě tohodla přerěznje 8,1 dźeń chorych. Na 2. městnje statistiki w Sakskej steja z podźělom wjac hač 14 procentow schorjenja muskloweho a kosćoweho systema kaž tež problemy z chribjetom.

Ponowja čěske wulkopósłanstwo

Krótkopowěsće (01.09.17)

Freitag, 01. September 2017 geschrieben von:

Wučerjo pobrachuja

Brandenburg. Něšto dnjow do noweho šulskeho lěta pobrachuje w Braniborskej hišće něhdźe 200 wučerjow. Zdobom dyrbja w kraju z tym ličić, zo přichodne dny hišće někotři absolwenća wotskoča, dokelž su w druhich zwjazkowych krajach wučerske městno našli, zdźěli krajny předsyda braniborskeho dźěłarnistwa za kubłanje a wědomosć Günther Fuchs.

Naměstnik wotwołany

Bórkowy. Gmejna Bórkowy je bjez zastupowaceho wjesnjanosty. Kaž wottam rěka, je gmejnska rada na zašłym posedźenju tón tydźeń dotalneho prěnjeho naměstnika Siegberta Budischina hnydomnje wotwołała. Zdobom bu wón jako zastupjer gmejny w zarjadniskim wuběrku Bórkowskeho zarjada wotwołany. Čehodla Budischina wotwołachu, njeje znate.

Nowy mineral namakali

Krótkopowěsće (31.08.17)

Donnerstag, 31. August 2017 geschrieben von:

Otto wostanje předsyda DGB

Budyšin. Bywši wokrjesny předsyda Zwjazka němskich dźěłarnistwow (DGB) Jan Otto zastojnstwo dale wukonja. Wón zastupuje w DGB dźěłarnistwo IG metal. Jeho naměstnik budźe přichodnje Maik Springer z dźěłarnistwa policije.

Na dobro pacientow parkinsona

Zły Komorow. Na Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow slědźa wo parkinsonowej chorosći. Kaž uniwersita zdźěla, naćisnu, twarja a programěruja studenća a docenća medicinskeje informatiki w Złym Komorowje software, kotraž pohiby pacientow registruje a składuje. Na zakładźe datow slědźerjo zwěsćeja, kotra terapija potrjechenym najlěpje pomha.

Lěpši škit policistam

Praha. Po zdźělenju direktora Praskeje měšćanskeje policije Eduarda Šustera je planowane kupić za nju njepřetřělomne lacy. Balistiski škit pod košlu ma so ze wšědnym wuhotowanjom wšitkich wjace hač 2 000 Praskich policistow stać. Tučasnje wuběraja probowe modele lacow, kotrež chcedźa w praktiskim wužiwanju pruwować.

Hrajer Liškow wabi za lodohokej

Krótkopowěsće (30.08.17)

Mittwoch, 30. August 2017 geschrieben von:

Chór Lipa z nowej předsydku

Pančicy-Kukow. Julia Jankowscyna je nowa předsydka Lipy. Čłonojo chóra wuzwolichu ju wčera do zastojnstwa. Nowowólby běchu trěbne, dokelž njebě Drježdźanske zarjadniske sudnistwo zašłe wólby připóznało a dokelž bě bywša předsydka Lipy Franciska Zopic funkciju złožiła. Městopředsydka wostanje Melanie Bulankowa, pokładnik Uwe Pjetaš.

Ludowe požadanje zahajene

Podstupim. W Braniborskej su za­wčerawšim ludowe požadanje přećiwo dwělomnej wokrjesnej reformje zahajili. W běhu šěsć měsacow trjebaja nětko 80 000 podpismow, zo by k ludowemu rozsudej dóńć móhło. Krajne knježerstwo ma wotpohlad, ličbu wokrjesow w Braniborskej pomjeńšić a z nich wulkowo­krjesy wutworić.

Móža strowe, ale tež strašne być

Krótkopowěsće (29.08.17)

Dienstag, 29. August 2017 geschrieben von:

Wobruči awta wobškodźili

Budyšin. Njeznaći su awto wólbneju pomocnikow Lěwicy w Budyšinje wobškodźili. Kaž strona wčera zdźěli, běštaj pomocnikaj njedźelu wječor plakaty připrawiłoj. Při tym bě jimaj něchtó dwě wobruči awta rozkałał. Kaž Lěwica dale piše, wobkedźbuja lětsa wosebje wjele wěcnych wobškodźenjow. Tak su plakaty pomórane, roz- abo samo zwottorhane.

Manufaktura wuznamjenjena

Wjazońca. Wosebite wuznamjenjenje sakskich rjemjeslniskich komorow dósta wčera manufaktura Saxonia Feinsteinzeug ze sydłom we Wjazońcy. We wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja spožčenja Sakskeho statneho myta za inowaciju přepodachu předewzaću myto inkluziwnje 5 000 eurow.

Spřećiwjeja so planam ČEZ

Nový Bor. Sewjeročěske město Nový Bor kaž tež wokolne gmejny wojuja přećiwo planam energijoweje firmy ČEZ čary wysokich elektriskich sćežorow 110 kilovoltow dla. Namjetowany 30 kilometrow dołhi wusyk měł cyłe čěske Łužiske hory přeprěčić. Potrjecheni so boja, zo 40 metrow wysoke sćežory panoramu horin wobškodźa a tak zdobom turistiskemu zwičnjenju škodźa.

Krótkopowěsće (28.08.17)

Montag, 28. August 2017 geschrieben von:

Wjelk znowa wowcy morił

Konjecy. Znowa je wjelk w stadle Konječanskeho wowčerja Měrćina Justa zachadźał. Tři wowcy je rubježne zwěrjo w nocy na njedźelu na škitanej pastwje moriło. Tak je ličba zahinjenych wowcow Justa na 64 rozrostła. Dwě dalšej dyrbješe skótny lěkar ćežkich ranow dla zasparnić. Z wjelčeho běrowa dotal žane informacije k padej njepředleža.

Ponowja dźěle parka

Rogeńc/ Zielona Góra. W přichodnymaj lětomaj wobnowja dźěle Rogeńskeho Pückleroweho a Zielonogórskeho Piastoweho parka. Europski programa Interreg přewostaji za to městu Choćebuzej štyri miliony eurow. Podpěra je w etaće zapisana, zdźěli wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU), kiž je zdobom předsyda rady załožby za Rogeński park a hród.

Čłonstwo rozrostuje

Krótkopowěsće (25.08.17)

Freitag, 25. August 2017 geschrieben von:

Dožiwić swědkow holocausta

Drježdźany. Přežiwjency holocausta chcedźa přichodny tydźeń znowa sakske šule wopytać. Kaž kultusowe ministerstwo informuje, budu časowi swědcy šulerjam­ wo swojich nazhonjenjach w jastwach­ a koncentraciskich lěhwach powědać. Na cyłkownje pjeć kubłanskich zarjadnišćach swobodneho stata su tajke rozmołwy předwidźane.

W nowej hali dźěłaja

Rušica. Dodawaćel awtomobilow Linde&Wiemann w Rušicy pola Halštrowa dźěła wot dźensnišeho w swojej nowej hali. Cyłkownje 40 milionow eurow je zawod do noweho twarjenja inwestował, jedyn dźěl ze spěchowanskich srědkow. W tworni dźěła 220 ludźi. Wot klětušeho chcedźa tam ze serijowej produkciju awtowych dźělow započeć. Hač do toho tam na probu dźěłaja.

Twarstwo so derje wuwiwa

Lipsk. Wobchodnistwo w sakskej twarskej branši je so w prěnim połlěće 2017 pozitiwnje wuwiło. Kaž twarski industrijowy zwjazk dźensa w Lipsku zdźěli, je wobjim wo 7,4 procenty porno lońšemu rozrostł, štož wučinja nimale 2,5 miliardow eurow. Wosebje wobłuk bydlenjo­twara je so nadpřerěznje wuwił.

Krótkopowěsće (24.08.17)

Donnerstag, 24. August 2017 geschrieben von:

Poskićeja znowa dalekubłanja

Smjerdźaca. Nowy semester na Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej je minjeny tydźeń zaběžał. Mjez nimale 70 strowotniskim kursami a tajkimi k wukmanjenju serbskeje rěče organizuje zarjadnišćo znowa dalekubłanja za kubłarjow kaž tež kruh za maćerje a dźěći. Planowej stej tohorunja kubłanskej wuprawje.

Trjebaja noweho šefa

Budyšin. Budyski policajski rewěr trjeba noweho nawodu. Dotalny, Uwe Kilz, bu po dobrym lěće do Drježdźan přesadźeny. Tam steji wón na čole 1. wotrjada hotowostneje policije, kaž sakske ministerstwo nutřkowneho wobkrući. Kilz bě loni kritiku wubudźił, dokelž mjenowaše wukročenja prawicarskich skupin na Žitnych wikach „eventy wu­zběhowacych młodostnych“.

Přetrjeba sele přewulka

Krótkopowěsće (23.08.17)

Mittwoch, 23. August 2017 geschrieben von:

Serbski institut zahaji blog

Budyšin. „Lausitz – Łužica – Łužyca“ rěka blog, z kotrymž kroči Serbski institut po nowych pućach, posrědkować regionalne stawizny a regionalnu kulturu. W swobodnym slědźe chcedźa tam přinoški z aktualneho krajowědno-sorabistiskeho slědźenja šěrokemu publikumej spřistupnić. Internetna adresa bloga je www.lausitz.hypotheses.org.

Serbski klasikar znowa wušoł

Budyšin. W rjedźe „Die sorbische Bibliothek“ je LND nětko 1976 wušłu knihu Jurja Brězana „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“ znowa wudało. Roman słuša bjezdwěla k najwuznamnišim twórbam serbskeje literatury docyła. Brězan rozestaja so w nim jako jedyn z prěnich awtorow w Němskej literarnje z rizikami biologije a genetiki.

Młodostnych za wučerstwo zdobyć

Krótkopowěsće (22.08.17)

Dienstag, 22. August 2017 geschrieben von:

Zajim přiběra

Pančicy-Kukow/Budyšin. Zajim za nawuknjenje serbšćiny přiběra. To zwěsći Rěčny centrum WITAJ na zakładźe přizjewjenjow za nowe rěčne kursy. Tak wuknje 18 zajimcow wot wčerawšeho w Pančicach-Kukowje zakłady serbskeje rěče. Dalši zakładny kurs zahaja přichodny měsac w Budyšinje. Za njón je so jědnaće wobdźělnikow přizjewiło.

Zawrjene pasmo wukazane

Wojerecy. Budyski zarjad za dohladowanje žiwidłow a weterinarny zarjad stej wčera za dźěle města Wojerec, za Ćisk a płoniny hač k Spalam zawrjene pasmo wukazałoj. Přičina je epidemija ameriskeho hniłca (Faulbrut) w jednym pčolacym ludźe. Pčołarjo njesmědźa pčołki do a z pasma won wozyć. Za pčołki strašna mrětwa pak čłowjeka njewohroža.

Wopytowarstwo stabilne

Baršć. Ličby hosći Róžoweje zahrody Baršć su wobstajne. Hač do spočatka awgusta mějachu jenak wjele wopytowarjow kaž loni. Nowy rekord docpěchu na lětušich swjedźenskich dnjach kónc ju­nija. Z 15 500 bě je něhdźe 5 000 wjac ludźi wopytało hač hewak. Zajimawosć je, zo pochadźa kóždy wosmy wopytowar róžoweje zahrody z Pólskeje.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019