Krótkopowěsće (11.08.17)

Freitag, 11. August 2017 geschrieben von:

38. městno docpěli

Sernjany. We wobłuku hrajkanišćoweje iniciatiwy limonadoweje marki Fanta je skupina Sernjanskich staršich z wčerawšim zakónčenjom akcije docpěła 38. městno. Dohromady dóstachu 3 494 hłosow, tak zo móžachu so zašłej dnjej hišće wo dwě městnje polěpšić. Jako myto kiwa jim 1 250 eurow, z kotrymiž chcedźa Sernjanske hrajkanišćo porjeńšić.

Štom ministerku zranił

Podstupim. Braniborska socialna ministerka Diana Golze (Lěwica) je so w swojim dowolu ćežko zraniła, jako štom na nju padny. Njezbožo sta so wčera popoł­dnju při njewjedru na stanowanišću w sewjernej Italskej, rěčnica ministerstwa zdźěli. Ministerku su na to w chorowni hnydom operowali. Mjeztym pak je staciju intensiwneho hladanja wopušćiła.

Sprjewiny hotel nowy centrum

Krótkopowěsće (10.08.17)

Donnerstag, 10. August 2017 geschrieben von:

Šiman žadanje potwjerdźił

Budyšin. Policija wostanje w Budyšinje dale prezenta, zo by wěstotu w nutřkownym měsće zaručiła. Tole je Sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) zapósłancej CDU w Sakskim krajnym sejmje Markej Šimanej wčera hišće raz wobkrućił, kaž Šiman SN zdźěli. Tón w tym zwisku swoje žadanje potwjerdźi, wospjet kriminelnych­ migrantow we wosebitych socialnych domach zaměstnić.

Nowy hat wosrjedź Prahi

Praha. Teren wulkich parkow w štwórći Letná čěskeje stolicy bědźi so z chutnym njedostatkom wody. Dokelž běchu plany wužiwanja wodowoda Praskeho hrodu zwrěšćili, rozsudźi so magistrat problem přez natwar noweho hata rozrisać. Wosebitoska budźe, zo chcedźa wodu za njón z Wołtawy přez historiski podkopk kejžora Rudolfa II. ze 16. wěka čerpać.

Policisća do kenclije přeprošeni

Krótkopowěsće (09.08.17)

Mittwoch, 09. August 2017 geschrieben von:

Nowa wjednica

Njebjelčicy. Viktorija Brězanec je nowa wjednica Njebjelčanskeje pěstowarnje. To wobkrući nowinski rěčnik Křesćansko socialneho kubłanskeho skutka CSB Maik Brězan na wospjetne naprašowanje SN. Wona je zastojnstwo 1. awgusta přewzała, tak CSB jako nošer. Jeje zastupjerka je Andreja Hejdušcyna, kotraž je zdobom zamołwita za hort. Dotalna wjednica, Anke Grofina, bě kónc junija wotešła.

Ermer pola Radworskeje CDU

Radwor. Něhdźe 25 zajimcow je wčera wječor přeprošenje Radworskeho wjesneho zwjazka CDU na žurlu tamnišeho hosćenca „Meja“ sćěhowało. Jako hosća běchu sej direktneho kandidata CDU Rolanda Ermera přeprosyli. Přitomni wužichu składnosć, pjekarskeho mištra z Njedźichowa wosobinsce zeznać.

Pěši přez Čěsku w ani njedźelomaj

Krótkopowěsće (08.08.17)

Dienstag, 08. August 2017 geschrieben von:

Prěni lětnik we Wóslinku

Wóslink. Ewangelskej wyšej šuli we Wóslinku je wotnětka přirjadowana Křesćanska zakładna šula. Zańdźenu sobotu přijachu tam prěni króć 16 dźěći do prěnjeho lětnika. Rjadowniska wučerka je Annekathrin Simon a hortowniča Mandy Altmann. Na srjedźnej šuli witachu 44 šulerjow do dweju pjateju lětnikow.

Proša wo spěchowanje

Budyšin. Spěchowanske towarstwo za podpěru wutworjenja Serbskeho sejma je próstwu wo spěchowanske srědki k zarunanju kóštow w zwisku z wólbami zapodało. Wotpowědny dokument su wčera direktorej Załožby za serbski lud Janej Budarjej přepodali, kaž ze zdźělenki inciatiwy za Serbski sejm wuchadźa. Pjenjezy trjebaja za zjawnostne dźěło.

Nowy inwestor za SolarWorld

Krótkopowěsće (07.08.17)

Montag, 07. August 2017 geschrieben von:

Rěčny camp

Jarješk. W krajnym młodźinskim domje w Jarješku wotměwa so tón tydźeń rěčny camp Choćebuskeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ. Hač do pjatka přebywa w nim 13 dźěći wosom do 14 lět, kotřiž w šuli delnjoserbsku rěč wuknu. Nimo ekskursijow a pućowanjow zaběraja so prózdninarjo intensiwnje z delnjoserbskej rěču.

Dźěławych informowali

Freiberg. Přistajenych insolwentneho twarca solarnych modulow Solarworld w Freibergu su dźensa wo móžnym wu­tworjenju transferneje towaršnosće informowali. Ta by nastała, by-li k zrěčenju z nowym zajimcom dóšło, rjadowar insolwency zdźěli. Kónc tydźenja bu znate, zo ma w Freibergu jenož 283 z něhdy wjace hač tysac dźěławych wostać. Wšitcy druzy du do transferneje towaršnosće.

Zapalerstwo było

Ostrava. Woheń, kotryž je w Třincu-Gutech do dna zničił swojoraznu drjewjanu cyrkej ze 16. lětstotka (hlej SN pjatk 2. str.), bu z wotmysłom zamiškrjeny. Policija je třoch młodostnych jako skućićelow zwěsćiła, z kotrychž je sudnistwo dweju jako hłowneju winikow dało zajeć. Jimaj hrozy 15 lět jastwa. Motiw njejstaj wonaj móhłoj mjenować.

Krótkopowěsće (04.08.17)

Freitag, 04. August 2017 geschrieben von:

Po 15 lětach kónc

Nowa Niwa. Wot septembra změja w Nowoniwjanskej pěstowarni „Błótowske wrobliki“ jenož hišće jednu hodźinu serbšćiny wob tydźeń. Po 15 lětach je tuž kónc z cyłodnjowskim kubłanjom po modelu Witaj, rozprawjatej Serbski a Delnjoserbski rozhłós. Jako přičinu mjenuje nošer, zarjad Luboraz-Hornje Błóta přemało přizjewjenjow jeničce šěsć dźěći.

Hotel předaty

Budyšin. Best Western w Budyšinje ma noweho wobsedźerja. Kaž wjednistwo hotela zdźěla, je Podstupimska towaršnosć Obotritia Hotel minjenu wutoru dom přewzała a chce jón profesionalnje dale wjesć. Wot lěta 1991 běše Berlinska HGG oHG štyrihwězdowy dom ze 157 stwami, kotryž bě za čas NDR jako hotel Lubin znaty, wuspěšnje wobhospodarjała.

Policist muža zatřělił

Zhorjelc. Policist je wčera w Eckartsbergu w gmejnje Mittelherwigsdorf 23lětneho muža zatřělił. Tole zdźěla Zhorjelska policajska direkcija. Do toho běchu zastojnikow wołali, dokelž bě 23lětny pječa swoju 47lětnu mać nadběhował. Kriminalna policija pad přepytuje, předewšěm wobstejnosć, kotrejež dla je k zasadźenju brónje dóšło.

Krótkopowěsće (03.08.17)

Donnerstag, 03. August 2017 geschrieben von:

Spěchowanje rěče wobzamkli

Podstupim. Braniborska chce delnjoněmsku rěč w kraju lěpje spěchować. To je krajne knježerstwo wobzamkło a partnerow kaž tež směrnicy postajiło. Zdobom přewostaja kraj towarstwu za delnjoněmčinu lětnje 50 000 eurow podpěry. W Braniborskej maja towarstwa za pěstowanje delnjoněmčiny mjezdruhim w regionach Prignitz, Fläming a Uckermark.

Běrow AfD pomórany

Wojerecy. Njeznaći su regionalny běrow strony AfD při naměsće před Wojerowskim dwórnišćom pomórali. Wo tym informuje strona sama w nowinskej zdźělence. Kaž policija zdźěli, dóstachu zastojnicy informaciju, zo běchu njeznaći běrow ze zelenej lakowej barbu namórali a škodu něhdźe tysac eurow načinili. AfD skućićelow namołwja so radšo z argumentami ze stronu rozestajeć.

Zakituja dźěło policije

Krótkopowěsće (02.08.17)

Mittwoch, 02. August 2017 geschrieben von:

Serb mjez kandidatami

Choćebuz/Berlin. K wólbam zwjazkoweho sejma nastupi w Braniborskej lětsa tež Serb. We wólbnym wokrjesu 64 kandiduje Torsten Mak za Die Partei, kaž z krajneje lisćiny strony wuchadźa. Wona ma so za stronu za dźěło, prawniski stat, škit zwěrjatow, spěchowanja elity a bazoweje demokratije. Torsten Mak je bywši wučer Delnjoserbskeho gymnazija a předsyda Rady za serbske naležnosće Braniborskeje.

Přepytuja přećiwo policistam

Budyšin. Po nowych rozestajenjach mjez domoródnymi młodostnymi a požadarjemi azyla wosrjedź Budyšina přepytuja tež přećiwo policistam. Jim wumjetuja w interneće ranjenja a namócnosće, k čemuž je tam wotpowědny widejo wozjewjeny. Zhorjelska policajska direkcija chce k wujasnjenju wšitkich wobdźělenych słyšeć.

Srědki za wutwar interneta

Krótkopowěsće (01.08.17)

Dienstag, 01. August 2017 geschrieben von:

Njewjedro škody zawostajiło

Zhorjelc. Njewjedro je w Zhorjelcu wčera wječor wjacore štomy spowalało. Po tym běštej zwjazkowa dróha B 99 a železniska čara do Žitawy nachwilnje zaraćenej, rěčnik wohnjoweje wobory zdźěli. Wichor je tež třěchu dweju domow wobškodźił. Přichodnu nóc připowědźeja meteorologojo njewjedra tež we Łužicy.

Wjele nadhodźin w jastwach

Drježdźany. W sakskich jastwach je so mjez přistajenymi hač do kónca junija nimale 77 000 nadhodźin nakopiło. Sta­tistisce ma kóždy zastojnik a přistajeny 43 nadhodźin na konće dźěłoweho časa. Je to sćěh napjateho personalneho połoženja, kaž justicne ministerstwo informuje. Přiběraca ličba zapokazanych ćěkancow situaciju přidatnje poćežuje.

Pomocnikow z piwom wabja

Praha. Hladajo na chětro napinace dźěło zajim čěskich pomocnikow při tradicionelnym ručnym šćipanju chmjela widźomnje woteběra. Mjeztym zo mějachu něhdy 5 000 ludźi za šćipanje, je jich lětsa mjenje hač 1 000. Wulkopiwarnja Gambrinus dźěłowe mocy hladajo na to jeničce ze zwyšenej mzdu njewabi, ale tež z darmotnym poskitkom piwa.

Krótkopowěsće (31.07.17)

Montag, 31. Juli 2017 geschrieben von:

Ministerku sej přeprosyli

Budyšin. Rada za serbske naležnosće Sakskeje je sej na přichodne posedźenje kónc awgusta saksku kultusowu ministerku Brunhild Kurth (CDU) přeprosyła. Hłowna přičinu su informacije wo planowanym přerjadowanju a samo zawrjenju kubłanskich agenturow, kaž předsydka rady Marja Michałkowa informuje. Wot ministerki lubja sej wujasnjenje.

K čłowjeskosći namołwjał

Žitawa. Pod hesłom „Cyle hinaši“ su wčera w Žitawje wustajeńcu wo reformaciji w Hornjej Łužicy wotewrěli. Hladajo na tolerantne mjezsobne wobchadźenje nabožinow w kónčinje je sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) na ekumeniskej Božej słužbje w Janskej cyrkwi k čłowjeskosći namołwjał a k tomu, „druheho tajkeho přiwzać, kaž je“.

Policajska straža pomórana

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.