Krótkopowěsće (25.10.18)

Donnerstag, 25. Oktober 2018 geschrieben von:

Wuslědki ewaluacije wozjewić

Choćebuz. Aktualne wuwiće nastupajo ewaluaciju Witaj-wučby w Delnjej Łužicy je prezidij Domowiny z předsydstwom župy Delnja Łužica wčera w Choćebuzu rozjimał. Fachowe ministerstwo njeje do­tal­ cyłkowne wuslědki zjawnje předsta­jiło. „Wočakujemy, zo zhonimy wuslědki. Bjez nich njeje móžno trěbne naprawy za braniborske serbske šulske kubłanje postajić“, rjekny předsyda Domowiny Dawid­ Statnik po zetkanju.

Film wo pomnikach widźeli

Pančicy-Kukow. 40 čłonow Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow a dalšich zajimcow wobhlada sej wčera film Alfonsa Kuringa wo nabožno-narodnych pomnikach w swojej wsy. 82lětny je wjace hač 40 swjatych křižow a kapałkow dokumentował. Połojcu z nich, kotrež su přewažnje we wobsydstwje serbskich swójbow, zapřija chronist do hodźinskeho fil­ma­. Tamnu połojcu předstaji wón w dalšim filmje němskim wobydlerjam.

Naćisk plana rozjimali

Krótkopowěsće (24.10.18)

Mittwoch, 24. Oktober 2018 geschrieben von:

Kandiduje za prezidij CDU

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer a předsyda sakskeje CDU kandiduje na zwjazkowym zjězdźe unije spočatk decembra w Hamburgu za prezidij strony. To je krajne předsydstwo CDU póndźelu wječor wob­zam­knyło a wčera wo tym infor­mowało, kaž powěsćernja dpa piše. Kretschmer požada so wo naslědnistwo by­wšeho zwjazkoweho nutřkowneho ministra Tho­masa de Maizièra.

Wo wotsunjenju jednali

Budyšin. Sakske wyše zarjadniske sud­ni­stwo w Budyšinje je dźensa wo wot­sunjenju Libyčana jednało. Próstwa ćěkanca na azyl bu před wjace hač dwěmaj lětomaj wotpokazana. Na to bě před­chłostany, dźensa 22lětny skoržił. Wobdźěleny bě wón tež na rozkorach mjez młodymi ćěkan­cami a Němcami w septembrje 2016 na Budyskich Žitnych wikach. Z rozsudom liča jutře.

Tołmačerjo na šulach

Krótkopowěsće (23.10.18)

Dienstag, 23. Oktober 2018 geschrieben von:

Prezident Duda w Němskej

Berlin. Pólski prezident Andrzej Duda je dźensa do Berlina přilećał, zo by ze zwjazkowym prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom kaž tež ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) zwadne temy kaž twar płunowoda na dnje Baltiskeho morja Nord Stream 2, justicnu reformu a pensionowanje najwyšich sudnikow w Pólskej rozjimał.

Što je Thespis-centrum?

Budyšin. Transkulturny Budyski Thes­pis-centrum poskića wotnětka nowe kur­sy­ kołowokoło lajskeho dźiwadła. W tym zwisku chcedźa sobudźěłaćerjo jutře wot 19.30 hodź. na informaciskim zarjadowanju swoje aktiwity rozłožić a na pra­šenja wotmołwjeć. Zaměr je, „centrum a jeho nadawki bóle do wědomja wo­by­dlerjow zakótwić“, praji za zjawnostne dźěło zamołwita Denise Knorr.

Wojuja přećiwo ambroziji

Krótkopowěsće (22.10.18)

Montag, 22. Oktober 2018 geschrieben von:

Końcaŕ w rozhłosowej radźe

Choćebuz. Marcus Końcaŕ zastupuje serbske zwjazki za dobu 2019–2023 w Rozhłosowej radźe RBB. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je zastupowaceho jednaćela třěšneho zwjazka na swojim posedźenju pjatk w Choćebuzu do zastojnstwa delegowało. Końcaŕ naslěduje Babettu Zenkerowu, kotraž bě dwě wólbnej periodźe serbska čłonka gremija.

Rietzschel swój roman předstajił

Budyšin. We wobłuku rjada Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Litera­tura dopołdnja“ je wčera Worklečan Lukas Rietzschel swój njedawno w na­kład­ni­stwje Ullstein wušły roman „Z pjasću do swěta bić“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe předstajił. W knize rysuje awtor na zakładźe stawizny dweju bratrow struchły wobraz tuchwilneje towaršnostneje klimy we wuchodnej Sakskej.

Při mrěću wjace ludźi přewodźeli

Krótkopowěsće (19.10.18)

Freitag, 19. Oktober 2018 geschrieben von:

Nowa hra z ABC

Choćebuz. Choćebuske Dźěłanišćo za serbske kubłanske wuwiwanje (ABC) je wudało kóstkowu hru z titlom „Magellan – Płachtakowanje wokoło zemje wot lěta 1519 do 1522“. Licencu přewostajił je zarjadnišću Dieter Potente. Anja Piniekojc je přewzała wuhotowanje hry, kotraž zaběra so z płachtakowanjom za čas portugiziskeho kapitana Ferdinanda Magellana.

Pawk protyku zestaja

Wotrow. Serbske młodźinske towarstwo Pawk je runje při tym, terminowu protyku młodźinskich klubow a towarstwow kaž tež tamnych młodźinskich cyłkow za klětu zestajeć. K tomu su sej ju­tře popołdnju do Wotrowskeho młodźinskeho kluba zastupjerjow klubow a dalšich na mjezsobne dorěčenje přeprosyli. Terminy zarjadowanjow a projektow w protyce Pawka 2019 wozjewja.

Inwestuja do interneta

Krótkopowěsće (18.10.18)

Donnerstag, 18. Oktober 2018 geschrieben von:

Zhromadne dźěło sylnić

Mlynky. Rěče narodnych mjeńšin w zjawnosći je ćežišćo 21. seminara dźěłoweje skupiny słowjanskich mjeńšin Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN, kotryž su dźensa w madźarskim Mlynky zahajili. Serbow zastupuje mjez druhim Bjarnat Cyž. Hač do njedźele chcedźa wo zlěpšowanju situacije mjeńšin a wo sylnjenju zhromadneho dźěła na europskej runinje debatować.

Sobudźěłaćerja suspendowali

Rózbork. Wysoka šula sakskeje policije w Rózborku tuchwilu wumjetowanja přećiwo sobudźěłaćerjej manipulowanja dla pruwuje. Muža su mjeztym ze słužby wuwjazali. Přećiwo njemu su chłostanske jednanje a interne disciplinarne jednanje zahajili, kubłanišćo policije zdźěla. Wumjetuja jemu, zo je wobsahi a wuslědki klawsury studentam dale dawał.

Za wjace pólskich studowacych

Krótkopowěsće (17.10.18)

Mittwoch, 17. Oktober 2018 geschrieben von:

Tež Žitawa so předstajiła

Berlin. Kotre město budźe 2025 europska kulturna stolica? Wčera su wurisanje po cyłym Zwjazku wo požadany titl z informaciskim dnjom w Berlinje startowali. Tam su so hižo wosmjo kandidaća předstajili: Kamjenica, Drježdźany a Žitawa ze Sakskeje kaž tež Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg a Nürnberg. Hač do 30. septembra 2019 móža so zajimowane komuny požadać.

Hotuja so na róčnicu wosady

Radwor. 750. róčnicu swojeho wob­sta­ća chce katolska wosada w Radworju w lěće 2020 woswjećić. Tole je wjesnja­nosta Wincenc Baberška (CDU) na wčera­wšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady připowědźił. Wšitke towarstwa su přeprošene, so na přihotach wobdźělić, zo móhli zamołwići planować započeć. Přichodny čas su prěnje zetkanja planowane, zo bychu sej ćežišća róčnicy dorěčeli.

Wo přichodźe rewěra rěčeć

Krótkopowěsće (16.10.18)

Dienstag, 16. Oktober 2018 geschrieben von:

Róčnica nastupa Jana Pawoła II.

Krakow. Předsyda Centruma Jana Pawoła II. „Njebojće so“ Jan Kabziński je składnostnje róčnicy nastupa Karola Woj­tyły jako prěni słowjanski bamž dźensa před štyrceći lětami k tomu namołwjał, dale z jeho encyklikami so ro­zestajeć. W rozhłosu Jedynka Kabziński wuzběhny, zo njeměrja so wučby Jana Pawoła II. jenož na katolikow.

800 milionow eurow pokuty

Mnichow. Statne rěčnistwo w Mnichowje je awtotwarcej Audi w zwisku z dieselowej aferu pokutu 800 milionow eurow napołožiło. Audi, wotnožka awtotwarca VW, chłostanku akceptuje, kaž w zdźělence koncerna VW rěka. Přičiny pokuty su „ranjenja regulatoriskich předpisow“ pola wěsteje skupiny dieselowych agregatow, statne rěčnistwo piše.

Šěsć firmow tež ze Sakskeje

Krótkopowěsće (15.10.18)

Montag, 15. Oktober 2018 geschrieben von:

Měrowe myto mandźelskimaj

Frankfurt n. M. Ze zakónčenjom knižnych wikow we Frankfurće nad Mohanom je Zwjazk němskich knižnych wi­kowarjow wčera Aleidu a Jana Assmanna ze swojim Měrowym mytom wuznamjenił. Kulturna a literarna wědomostnica a egyptologa staj sej počesćenje jako „pućrubarjej mudreje a rozswětleneje kultury dopomnjeća“ zasłužiłoj, kaž we wobkrućenju zwjazka rěka.

Z běhom so wobarali

Wostrowc. Město blisko němsko-pólskeje hranicy je so znowa přećiwo pra­wicarskoekstremnym nastajiło. Nimale 300 dźěći, młodostnych a dorosćenych starto­waše sobotu na Wostrowčanskim měro­wym běhu. Woni sadźichu tak jasne znamjo za demokratiju, swětawote­wrjenosć a tolerancu. W samsnym času při­jědźechu wobdźělnicy prawicarskeho bojo­sportoweho zarjadowanja.

Mitićowy tomahawk namakali

Krótkopowěsće (12.10.18)

Freitag, 12. Oktober 2018 geschrieben von:

„Kak to jenož praju“ nětko online

Budyšin. Přiručka awtorki Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje za šulerjow a do­rostłych „Kak to jenož praju“, kotraž we wudaću Rěčneho centruma WITAJ a Ludoweho nakładnistwa Do­mowina w ćišćanej formje předleži, hodźi so wot­nětka tež w digitalnej formje wužiwać. Informatikar Bernhard Baier je zmóžnił, zo su hesła přiručki we wo­błuku pytanskeje funkcije Soblex přistupne.

Nowa stacija wotewrjena

Kinspork. Sakski sekretar za wobswět dr. Frank Pfeil (CDU) je wčera nowu dźiwiznowu staciju w Kinsporskej holi wotewrěł. Swobodny stat je so wědomje za staciju rozsudźił, a to pod motom: „Přiroda ma přiroda wostać.“ Přirodne procesy hole maja tu w srjedźišću stać a poskitki so dźiwiznje wěnować. Zawod Sakske­ lěsnistwo je za Kinsporsku holu zamołwity. Přirodoškitna kónčina je 6 932 hektarow wulka a tak jedna z najwjetšich po cyłej Němskej.

Bydlenje mnohim Čecham luksus

Anzeige