Krótkopowěsće (27.09.16)

Dienstag, 27. September 2016 geschrieben von:

Dóstanu Myto Domowiny

Budyšin. Gabrielu Linakowu z Ćiska, Jurja Łušćanskeho z Budyšina, Jurja Špitanka ze Zejic a Haralda Koncaka z Turjeja počesća lětsa z Mytom Domowiny, kaž mytowanski wuběrk Domowiny dźensa zdźěli. Myto Domowiny za dorost 2016 spožča Wjesnemu towarstwu Nuknica. Wuznamjenjenske zarjadowanje budźe 14. oktobra w Budyskim Serbskim domje.

Wosebitu jabłučinu sadźili

Prožym. Wosebitu jabłučinu su zastupjerjo Łužicy, kotřiž wobdźělichu so minjeny kónc tydźenja na zeńdźenju „Přichod město brunicy“ w porynskim Erkelenzu, nětko w Prožymje sadźili. Štomik pod mjenom Garzweiler Zukunftsbäume pochadźa ze sadowcoweje łuki, kotraž bu brunicoweje jamy Garzweiler dla zničena. Njedźelu běchu jabłučinu z Łužicy hižo w porynskim rewěrje sadźili.

Na mjezy zwučowali

Krótkopowěsće (26.09.16)

Montag, 26. September 2016 geschrieben von:

Młodźinski centrum nadpadnyli

Choćebuz. Pozdatni prawicarjo su sobotu Choćebuski młodźinski centrum Chekov nadpadnyli. Něhdźe 20 muži centrum nadběhowaše a jednu wosobu zrani. Za čas nadpada su tam absolwenća medicinskeje fachoweje šule swjećili. Policija je mjeztym někotrych skućićelow identifikowała, kaž ze zdźělenki centruma wuchadźa.

Wjace wudawkow hač dochodow

Wiesbaden. Komunam w Němskej su w prěnjej połojcy lěta nimale tři miliardy eurow w kasach pobrachowali. „Wudawki spěšnišo přiběrachu hač dochody“ zdźěli rěčnik Zwjazkoweho statistiskeho zarjada dźensa w Wiesbadenje. Tak su komuny 110,1 miliardu eurow dóstali, zdobom pak 113,0 miliardow eurow wudali. Hłownje wina su socialne wudawki.

Na mjeno so dojednać

Praha. Nutřkowny dwór, tak mjenowana piazzetta mjez twarjenjemi Narodneho dźiwadła w čěskej stolicy, móhł přichodnje mjeno bywšeho prezidenta Václava Havela nosyć. Wo formje pomjenowanja pak so topografiska magistratna komisija a měšćanscy radźićeljo dotal wadźa: Ći jedni chcyli „Havelowe naměsto“, tamni „Naměsto Václava Havela“.

Krótkopowěsće (23.09.16)

Freitag, 23. September 2016 geschrieben von:

Spěchowanje přizwolene

Budyšin. Towarstwo „Witajće do Budyšina“ je wot Zwjazkoweho integraciskeho zarjada přizwolenje za znajmjeńša třilětny spěchowanski projekt zapřijimanja migrantow w Budyskim wokrjesu dóstało. Zaměr projekta je integraciju migrantow do towaršnosće polěpšić. Po cyłej Němskej smě so 14 organizacijow nad tajkim spěchowanjom wjeselić.

Wuměnjenja wučerjow polěpšić

Kamjenica. Zwjazk wučerjow Sakskeje sej wot swobodneho stata žada, so jasnje k tomu wuznać, zo stanu so wučerjo ze zastojnikami. Nimo toho maja so dźěłowe wuměnjenja na šulach polěpšić. Tak móhło so wjace wučerskeho dorosta za šule w Sakskej zdobyć. Tuchwilna praksa, zo njejsu sakscy wučerjo zastojnicy, wučerski dorost skerje wottraša, kaž w poziciskej papjerje zwjazka rěka.

Statny sekretar w gymnaziju

Krótkopowěsće (22.09.16)

Donnerstag, 22. September 2016 geschrieben von:

Hwězdarni šek přepodał

Budyšin. Šek w hódnoće 1 200 eurow je jednaćel Budyskich energijowych a wodowych zawodow Volker Bartko wčera předsydźe spěchowanskeho towarstwa tudyšeje šulskeje hwězdarnje Rüdigerej Hackelej přepodał. To je wunošk z loterije na sobotnym dnju wotewrjenych duri a ze zarjadowanja z kupcami, kotryž je zawod na mjenowanu sumu zwyšił.

Pólska jama a čěska woda

Liberec. Z rozšěrjenjom pólskeje brunicoweje jamy Turów hač k njeposrědnjej bliskosći čěskeje mjezy w Frýdlantskim wuběžku hrozy dnowna woda z čěskeho teritorija masiwnje wotběžeć. Kaž ministerski prezident Bohuslav Sobotka zdźěli, ma hižo wutworjena čěsko-pólska skupina fachowcow přepytować, kak tam planowane hórniske dźěła wodowe hospodarstwo wobwliwuja.

Koparki SGB wuspěšne

Krótkopowěsće (21.09.16)

Mittwoch, 21. September 2016 geschrieben von:

Lüpertz čestny wobydler města

Liberec. Jako prěni Němc je znaty moler Markus Lüpertz nětko čestny woby­dler čěskeho Libereca, hdźež bě so 1941 narodźił. Tehdy rěkaše město hišće Reichenberg. 1948 ćekny Lüpertz ze staršimaj do Porynskeje. Dwaceći lět nawjedowaše wón Düsseldorfsku akademiju za wuměłstwo, jednu z najwuznamnišich Němskeje.

Zeńdu so z kritikarjemi wuhla

Choćebuz. Zastupjerjo wohroženych łužiskich wsow wobdźěla so přichodny kónc tydźenja na zeńdźenju kritikarjow wuhla w sewjerorynsko-westfalskim Erkelenzu. W zhromadnym stejišću chcedźa zastupjerjo 120 najwšelakorišich skupin a organizacijow zwjazkowe knježerstwo namołwić, wo cyłotowaršnostny konsens za skónčenje wudobywanja brunicy so prócować.

Zwyša sadźbu Hartza IV

Berlin. Miliony přijimarjow Hartza IV maja wot přichodneho lěta něšto wjace pjenjez dóstać. Po dźensnišim wobzamknjenju zwjazkoweho knježerstwa ma so měsačna sadźba za samostejacych wot 404 na 409 eurow zwyšić, za pory wot 364 na 368 eurow za kóždeho partnera. Za dźěći hač do třinaće lět zwyša sadźbu wo 21 eurow na 291 eurow.

Krótkopowěsće (20.09.16)

Dienstag, 20. September 2016 geschrieben von:

Koncert wustajeńcu zakónčił

Budyšin. Wustajeńcu „Pruhi kruhi, třiróžki“ w Budyskim Serbskim muzeju, kotruž bě sej cyłkownje 9 000 ludźi wobhladało, su zawčerawšim, njedźelu, zakónčili. Turnovski smyčkowy orchester je finisažu wobrubił. Hranicy překročacy hudźbny projekt čěsko-němskeho fondsa přichoda nětko w Zhorjelcu, Niederoder­witzu a Turnovje dale powjedu.

Pušća sta dźěłaćerjow

Freiberg. Twarc solarnych modulow Solarworld chce hač do kónca lěta w swojich sakskich a durinskich twornjach ně­hdźe 500 požčenych dźěłaćerjow pušćić. Tole zdźěli dźensa rěčnik předewzaća. Tak dyrbi w Freibergu 300 ludźi hić. Hłowna přičina je nadprodukcija chinskich twarcow, kotřiž z tunimi wudźěłkami mjezynarodne wiki „zapławjeja“.

Chmjel lětsa derje radźeny

Querfurt. W Sakskej, Durinskej a Saksko-Anhaltskej tuchwilu chmjel žněja, kotryž je so lětsa po wšěm zdaću derje radźił. Dešć minjenych dnjow je tomu polěkował, zdźěli zwjazk plahowarjow chmjela podłu Łobja a Solawy. W třoch krajach plahuja chmjel mjeztym na 1 450 hektarach. Tak wočakuja wunošk 59 000 centnarjow, 10 000 wjace hač loni.

Krótkopowěsće (19.09.16)

Montag, 19. September 2016 geschrieben von:

Cyłodnjowske poskitki witane

Gütersloh. Starši cyłodnjowskich šulerjow su spokojniši hač ći, kotrychž dźěći jenož poł dnja do šule chodźa. Tole je wuslědk dźensa předstajeneho přepytowanja Bertelsmannoweje załožby. Starši chwala sej předewšěm dobre indiwiduelne spěchowanje swojich dźěći. 30 procentow staršich połdnjowskich šulerjow by swoje dźěćo na cyłodnjowsku šulu pósłało, móhli-li so hišće raz rozsudźić.

Skućićelow dotal njewuslědźili

Lipsk. Policija nima dotal žanych pokiwow na skućićelow, kotřiž su awto předsydki AfD Frauke Petry zapalili. Tež pisomnje dotal nichtó njeskutk přiznał njeje, zdźěli rěčnik policije dźensa w Lipsku. Tuchwilu přepytuja, z čim bu awto zapalene. Wóz bě so w nocy na sobotu w Lipsku wupalił. Tukaja na zapalerstwo.

Wuchowanske dypki w lěsach

Krótkopowěsće (16.09.16)

Freitag, 16. September 2016 geschrieben von:

Mjeńšiny optimistiske

Luxemburg. Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) je dźensa dopołdnja na słyšenju před Europskim sudnistwom w Luxemburgu swoju iniciatiwu Minority SafePack zakitowała. FUEN chcyše z podpismowej akciju docpěć, zo so komisija EU sylnišo mjeńšinowym temam wěnuje. To pak bě wona lěta 2013 wotpokazała.

Integracija wulki nadawk

Drježdźany. Sakska ministerka za integraciju Petra Köpping (SPD) ma zarjadowanje młodostnych ćěkancow za wosebite wužadanje towaršnosći. „Njepomha ničo, jenož krótki kurs zabsolwować. To je wšědne mjezsobne dźěło“, rjekny Köpping dźensa powěsćerni dpa. Tohodla su tež ličbu socialnych dźěłaćerjow a poradźowanskich poskitkow rozšěrili.

Naprašuja so předewzaća

Krótkopowěsće (15.09.16)

Donnerstag, 15. September 2016 geschrieben von:

„Platu“ sobu barbić

Budyšin. Jutře wotměje so wulka molowanska akcija na Budyskich Žitnych wikach. Na tak mjenowanu „platu“ su wšitcy přeprošeni, kotřiž chcedźa ju z barbami wuhotować. Skupina angažowanych měšćanow, mjez kotrymiž su tež Serbja, přeproša zajimcow wot 10 hodź. hač do popołdnja na tele zarjadowanje. Wječor chcedźa prawicarjo pod Bohatej wěžu demonstrować.

Za wjac studentow

Choćebuz. Z nowymi studijnymi směrami chce Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow (BTU) wjace studentow přiwabić. K tomu słušeja orientaciski studij a štyri dualne studijne směry, kotrež so nazymu zahaja. Tole praji dźensa prezident BTU Jörg Steinbach w Märkische Oderzeitung.

Lětsa mjenje baćonow

Drježdźany. Baćony ze Sakskeje su so na puć do swojich zymskich kwartěrow nastajili. Wjetšina hnězdow je mjeztym prózdna, zdźěli Sylvia Siebert z Drježdźanskeho přirodoškitneho instituta. Ličba młodych baćonow pak je so wo nimale sto pomjeńšiła. Bě jich loni w Sakskej hišće 618 młodźatow, liči přirodoškitny institut lětsa jeno z 520.

Kral přezahe swjećił

Krótkopowěsće (14.09.16)

Mittwoch, 14. September 2016 geschrieben von:

Sezona najwuspěšniša była

Zły Komorow. Hrajna doba 2015/2016 bě za Złokomorowske Nowe jewišćo najwuspěšniša minjenych dźesać lět. Tak su pod intendantom Manuelom Soubeyrandom dohromady 73 030 přihladowarjow witali. Lětsa zhladuje Złokomorowske dźiwadło na 70lětne wobstaće. Nowu sezonu zahaja 24. septembra ze swjedźenjom „Wir sind 70! Das Fest“.

Zjawne ertne jednanje

Luxemburg. Europske sudnistwo w Luxemburgu chce prawnisku naležnosć iniciatiwy Minority SafePack přećiwo komisiji EU pjatk, 16. septembra, w zjawnym jednanju wobjednać. To zdźěli dźensa Federacija europskich narodnych mjeńšin (FUEN). Jeje prezident Loránt Vincze rěči wo „mězniku za FUEN a aw­tochtone mjeńšiny w Europje“. Komisija EU bě namjety federacije před třomi lětami bjez wobkrućenja wotpokazała.

W Sakskej wuběrne žně

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson