Krótkopowěsće (23.08.16)

Dienstag, 23. August 2016 geschrieben von:

Tilich do Nižozemskeje

Drježdźany. Němsko-nižozemske temy a europska politika steja w srjedźišću jězby­ prezidenta Zwjazkoweje rady Stanisława Tilicha (CDU) do Nižozemskeje. Na wopyće zajutřišim a pjatk chce so sakski ministerski prezident z wodźa­cymi politikarjemi zetkać, wón dźensa w Drježdźanach připowědźi. Tež w europskim policajskim zarjedźe jeho wočakuja.

Praktikum wědomostnikam

Drježdźany. Z pilotowym projektom chcedźa wotnožki Fraunhoferskeho instituta w Sakskej z domizny ćeknjenym wědomostnikam šansu skićić. Program „Integracija“ wopřijima třiměsačny praktikum, wukubłanje abo časowje wobmjezowane přistajenje za připóznatych požadarjow azyla, dźensa zdźělichu. Dotal su 16 požadarjam azyla praktikum abo dźěło zmóžnili, zwjetša Syričanam.

Rybarjo wuradźuja

Krótkopowěsće (22.08.16)

Montag, 22. August 2016 geschrieben von:

Karin Bernd znowa wuzwolena

Wodowe Hendrichecy. Karin Bernd wostanje měšćanostka Wodowych Hendrichec. Při wčerawšich wólbach docpě kandidatka Njewotwisneje wobydlerskeje iniciatiwy hnydom w prěnim přeběhu 54 procentow hłosow. Žadyn z třoch tamnych kandidatow njedocpě wjace hač 20 procentow. K wólbam je 67 procentow wólbokmanych šło.

Tež twórby Nageloweje widźeć

Drježdźanach. Pod hesłom „Moderne časy“ wotewrěchu minjeny pjatk w Drježdźanskim „Wuměłstwowym rumje“ wustajeńcu, na kotrejž so tež Maja Nagelowa wobdźěla. Widźeć su mólby, rysowanki,­ grafiki, fotografije a plastiki 27 čłonow Noweho sakskeho wuměłstwoweho towarstwa. Hač do 15. oktobra je přehladka přistupna.

Dulig za spěšne rozrisanje

Drježdźany. Sakski hospodarski mi­nister Martin Dulig (SPD) žada sej spěšne rozrisanje zwady mjez awtotwarcom VW a dodawanskimaj zawodomaj. W tym zwisku poskići wón dźensa swoju pomoc jako posrědkowar. Zwady dla su produkciju awtow w Zwickauwje hač do pjatka­ přetorhnyli. 6 000 sobudźěłaćerjow je po­trjechenych. (Hlej tež 2. strona.)

Jednota koło dale

Krótkopowěsće (19.08.16)

Freitag, 19. August 2016 geschrieben von:

Předewzaćeljo zjednoćeni

Drježdźany. Wuchodna Sakska ma wot najnowšeho dźěłowe zjednoćenstwo SPD za samostatnych předewzaćelow. Zwjazk su srjedu w Drježdźanach załožili, kaž zamołwići zdźěleja. Za předsydu wu­zwolichu předewzaćela Rona Eckhardta z Bannewitza pola Drježdźan. Zwjazk ma so za mostytwarca mjez hospodarstwom a towaršnosću.

Za myto namjetowanaj

Budyšin. Mjez wosobami, kotrež su za Němske myto angažementa 2016 nominowane, staj tež Tim Döke z Budyšina a Wolfgang Goldstein ze Slepoho. Tole rozprawja rozhłosowy sćelak MDR. Döku běchu hižo loni za dźěło na dobro ćě­kancow počesćili. A Goldstein je lawreat wobydlerskeho myta, dokelž so na šuli za demokratiju a tolerancu zasadźa.

Žadnej znamce do Čěskeje

Praha. Dwójku listowych znamkow „módru a čerwjenu mauritius“, najžadnišej a najdrohotnišej filatelistiskej drohoćince swěta, je anonymny čěski inwestor kupił. Płaćiznu za wobě znamce, wudatej lěta 1847 na kupje Mauritius, trochuja na štyri­ miliony eurow. Kupc chce je na swětowej filatelistiskej wustajeńcy 2018 w Praze zjawnosći spřistupnić.

Krótkopowěsće (18.08.16)

Donnerstag, 18. August 2016 geschrieben von:

Dalši stawk pola Amazon

Lipsk. Přistajeni internetneho wikowarja Amazon w Lipsku su dźensa znowa warnowanski stawk přewjedli. Na akciji je so w běhu dnja hač do 450 sobudźěłaćerjow wobdźěliło, kaž dźěłarnistwo ver.di zdźěli. Lipšćanska wotnožka wobsteji mjeztym dźesać lět. Hač do dźens­nišeho pak nimaja přistajeni tarifowe zrěčenje, dźěłarnistwo kritizuje.

Braniborska předposlednja

Podstupim. Kubłanski system Braniborskeje zaběra po wšej Němskej předposlednje městno, před Berlinom. To je wuslědk přepytowanja „Kubłanski monitor 2016“, kotryž je Kölnski Institut němskeho hospodarstwa přewjedł. Fachowcy mjez druhim šwikaja, zo so socialny pochad dźěći wosebje sylnje na jich šulske wukony wuskutkuje.

Prócuja so wo Dźeń Saksow

Krótkopowěsće (17.08.16)

Mittwoch, 17. August 2016 geschrieben von:

Swjedźeń dlěši a dróši

Drježdźany. Centralny swjedźeń k Dnjej jednoty Němskeje w Drježdźanach budźe dróši, wšako dyrbja swjedźeń wo cyły dźeń podlěšić. Dokelž je 3. oktober lětsa póndźela, zahaja swjatočnosće hižo sobotu, 1. oktobra. Město 2,8 milionow zaplanuja za to nětko 4,3 miliony eurow, rěčnik knježerstwa zdźěli. Swjedźeń financuje Swobodny stat Sakska.

Wjerća film we Łužicy

Žitawa. Po tym zo je so Zhorjelc mjez filmowymi režiserami na požadane nahrawanske město wuwiło, ćehnje režiserow nětko tež do Žitawy. Kaž Babelsbergske filmowe studijo zdźěla, chce znaty Hollywoodski režiser Terrence Malick wjacore sceny produkcije „Radegund“ w Žitawje wjerćeć. Za to budu jutře dźěle Hłowneho torhošća a Janskeho naměsta zawrjene.

Wohnjostroje wobmjezować

Krótkopowěsće (16.08.16)

Dienstag, 16. August 2016 geschrieben von:

Němske dny w Uljanowsku

Drježdźany. Wothladajo wot napjateje politiskeje situacije so Drježdźanske towarstwo Kultur aktiv dale za němsko-rusku kulturnu wuměnu zasadźa. Tak pósćelu wot 19. do 25. awgusta wuměłcow na „němske dny“ w Uljanowsku. Nawopak budźe ruska reggae-rockowa skupina Napass 1. septembra na swojej hudźbnej busowej turje w Drježdźanach.

Swjatočne sluby złožiła

Pančicy-Kukow. W klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje je sotra Cora Küfner wčera swoje swjatočne sluby złožiła. Tak je so na přeco za rjadniske žiwjenje w klóštrje zawjazała. 32lětna rjadnica pochadźa z Glauchauwa a je so před jědnaće lětami wukřćić dała. W lěće 2008 je wona do cistercienskeho klóštra wo­srjedź Serbow zastupiła.

Jednaćelstwo maltezow změnjene

Krótkopowěsće (15.08.16)

Montag, 15. August 2016 geschrieben von:

Šulerjo namołwjeni

Drježdźany. Sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) je šulerjow namołwjała, so na wubědźowanju „Młodźina slědźi“ wobdźělić. „Wužiwajće šansu, swoju wćipnosć spokojić a tež zwonka wučby slědźić a za rozrisanjemi pytać“, rjekny wona dźensa w Drježdźanach. Zajimowani šulerjo maja hač do 30. nowembra składnosć so přizjewić.

Hermann Kant zemrěł

Berlin. Spisowaćel Hermann Kant je njeboh. Wón zemrě wčera 90lětny w chorowni w Neustreelitzu. Kant, kiž bě so srjedź 90tych lět ze zjawneho žiwjenja wróćo sćahnył, bě jedyn z najwuspěšnišich spisowaćelow NDR. Wón bě wjele lět prezident spisowaćelskeho zwjazka NDR a čłon centralneho komiteja SED. Socializm w NDR je stajnje zakitował.

Předań alkohola wobmjezować?

Praha. Oldřich Lomecký, měšćanosta srjedźoměšćanskeho wobwoda Praha 1, chcył magistrat wo nowe postajenje prosyć: Po nim měła so předań alkohola po 22 hodź. we wobchodach zakazać. Tak měło so młodym, nócny měr mylacym wukrajnym turistam přistup k alkoholej poćežić, wón medijam zdźěli. Druhe Praske wobwody namjet njepodpě­ruja.

Krótkopowěsće (12.08.16)

Freitag, 12. August 2016 geschrieben von:

Nadawki tež domjacym firmam

Worklecy. Za ponowjenje Worklečanskeje sportownje je gmejnska rada wčera jědnaće twarskich nadawkow rozdawała. Tež serbske zawody su so wuspěšnje požadali. Tak přewozmje Chróšćanska Grutkec firma wobmjetk a fasadowe dźěła, durje. Dalše blidarske nadawki wobstara Róžeńčan Benedikt Wjesela, a Worklečan Florian Šołta změje tepjenje na starosći.

Tilich olympionikam gratulował

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je prěnimaj sakskimaj dobyćerjomaj złoteje medalje na olympiskich hrach w Rio de Janeiru gratulował. Annekatrin Thiele a Philipp Wende z Lipšćanskeje wysokeje sportoweje šule běštaj wčera ze swojimaj mustwomaj we wjesłowanju złoto zdobyłoj. Tilich wuzběhny jeju jako „přikład, předewšěm młodostnym a sportowcam“.

Wopomnišćo holocausta

Krótkopowěsće (11.08.16)

Donnerstag, 11. August 2016 geschrieben von:

Iniciatiwa nětko na Facebooku

Budyšin. Iniciatiwna skupina za Serbski sejm je wotnětka tež na Facebooku internetnje prezentna. Tak chcedźa zajimcam zmóžnić „so aktiwnje na disku­sijach, zarjadowanjach a na našim dźěle wobdźělić“, zamołwići zdźěleja. Zdobom wozjewjeja zadźerženske prawidła, z kotrymiž chcyli „tolerantnu, sprawnu a fairnu“ diskusiju zmóžnić.

Za wjace kultury

Biskopicy. Do kulturneho domu w Biskopicach ma nowe žiwjenje zaćahnyć. Zarjadniska towaršnosć kulturneho domu je tohodla wot awgusta noweho zamołwiteho za organizaciju zarjadowanjow přistajiła. Jens Werner ma wotnětka wšelakore kulturne zarjadowanja kaž koncerty, dźiwadło a wustajeńcy organizować. W prózdninach chcedźa poskitki za dźěći a swójby wuhotować.

Čěscy muslimojo přećiwo namocy

Krótkopowěsće (10.08.16)

Mittwoch, 10. August 2016 geschrieben von:

Powołanske kmanosće zwěsćene

Kamjenica. Něhdźe 900 požadarjow azyla w Sakskej je Kamjeničanska dźě­łowa agentura wot minjeneje nazymy na powołanske kmanosće pruwowała. Kaž agentura zdźěla, móža tele kmanosće mjez ćěkancami z do­brymi němskorěčnymi znajomosćemi w dwanaćetydźenskim kursu zwěsćić. 80 procentow migrantow nima powołanske wukubłanje po němskich předstawach.

Sydlišćo nětko spotorhaja

Lauchhammer. Sydlišćo domskich na nasypje nad něhdyšej brunicowej jamu w Lauchhammeru móža spotorhać. Hórniske zarjadniske předewzaće LMBV chce z tym hišće w awgusće započeć. Něhdźe dwaceći domskich dyrbja spotorhać, dokelž je so dnowna woda něhdyšeje jamy do nasypa předrěła. Twarjenja na nim njejsu tuž hižo wěste.

Ćěkanc z NDR počesćeny

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson