Krótkopowěsće (26.06.18)

Dienstag, 26. Juni 2018 geschrieben von:

Strach wohenjow woteběrał

Drježdźany. Strach lěsnych wohenjow su zamołwići statneho zawoda Sachsenforst w Hornjej Łužicy na schodźenk dwaj dele stopnjowali, wokoło Wojerec na schodźenk jedyn. To wuchadźa z karty na internetnej stronje zawoda. Za přičinu mjenu­ja chłódne a włóžne wjedro. Přichodne dny pak wočakuja woćoplenja a sucheho wjedra dla, zo strach wohenjow zaso přiběra.

Nowaj wokrjesnaj radźićelej

Budyšin. W Budyskim wokrjesnym sejmiku staj nowaj wokrjesnaj radźićelej, kotrejuž je krajny rada Michael Harig (CDU) na wčerawšim posedźenju spři­sahał. W frakciji SPD/Zeleni naslěduje Günther Jahnel Uwe Blaszejczyka, kiž bě chorosće dla wo wuwjazanje z mandata prosył. Nowy čłon frakcije BMM je Jörg Anders, wón přewozmje městno chłostanskeho zasudźenja dla wotstupjeneho Martina Schwarza.

Serbske stawniske wěrowanja

Krótkopowěsće (25.06.18)

Montag, 25. Juni 2018 geschrieben von:

Chrjebja a Bluń mytowanej

Stangengrün. Vogtlandska wjes Waldkirchen je lětuše 10. krajne wubědźowanje „Rjeńša naša wjes“ dobyła. Myto 5 000 eurow­ přepoda sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) w Stangengrünje. 2. myto 4 000 eurow zaruči sej Chrjebja-Nowa Wjes. Bluń dósta wurjadne myto 1 500 eurow za přikładne jednotliwe wukony spožčene, na přikład za ponowjenje tykowaneje cyrkwički.

Přećiwo skórnikej zakročić

Praha. Tučasna skórnikowa kalamita w čěskich lěsach je najwjetša wot 18. lětstotka. Faluja dźěłowe mocy, kotrež potrje­chene štomy wotstronja. Tak je so Asociacija romaskich přede­wzaćelow a towarstwow na knježerstwo wobroćiła a pomoc tysac bjezdźěłnych Romow poskićiła. Wšako je to přihódniši puć, hač trěbne mocy we wukraju pytać.

Radworscy ministranća dobyli

Krótkopowěsće (22.06.18)

Freitag, 22. Juni 2018 geschrieben von:

Zarunaja přidatne wudawki

Drježdźany. Kóžda sakska komuna w serbskim sydlenskim rumje dóstanje za přidatne wudawki dwurěčnych napisow abo přełožkow dla wot 2019 kóžde lěto 5 000 eurow. Knježerstwo je srědki w nowym etaće zaplanowało, zdźěli před­­sydka serbskeje rady Sakskeje Marja Michałkowa, powołaca so na wosobinsku informaciju ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU).

Wuwzaćne rjadowanje ratarjam

Drježdźany. Hladajo na hižo dlěje trajacu suchotu dóstanu sakscy ratarjo dowolnosć, swoje jako ekologiske prioritne woznamjenjene ležownosće za picu abo jako direktnu pastwu za skót wužiwać. Wuwzaćne rjadowanje płaći wot 1. julija, zdźěli dźensa sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo w Drježdźanach. Chcedźa-li burja naprawu wužiwać, maja woni to do toho na wotpowědnych zarjadach přizjewić.

Dóstanu lětsa wjace pjenjez

Krótkopowěsće (21.06.18)

Donnerstag, 21. Juni 2018 geschrieben von:

Dóstanu nowu kubłarku

Radwor. Witaj-skupina Radworskeje pěstowarnje „Marja Kubašec“ změje wot awgusta zaso serbsku maćernorěčnu kubłarku. To zdźěli wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) Serbskim Nowinam, powołujo so na zdźělenku nawodnicy pěstowarnje Birgit Quindt. Kubłarka je wotpowědne zrěčenje podpisała. Nowowobsadźenje bě trěbne, po tym zo bě wjelelětny pěstowar w meji wupowědźił.

Z nowym předsydu

Wojerecy. Měšćanski zwjazk Woje­rowskeje Lěwicy ma noweho předsydu. Kaž zwjazk na swojej internetnej stronje wozjewja, su jeho čłonojo minjeny kónc tydźenja Andréja Kocha do zastojnstwa wuzwolili. 30lětny Wojerowčan přewo­zmje předsydstwo wot Marcela Rittera, kiž bě je z priwatnych přičin złožił. Budźe pak dale w předsydstwje dźěłać.

Twarja naduwanske brónje

Krótkopowěsće (20.06.18)

Mittwoch, 20. Juni 2018 geschrieben von:

Etatowa klawsura knježerstwa

Kamjenica. Sakske knježerstwo CDU a SPD wuradźuje w kónčnej klawsurje wo dwójnym etaće 2019/2020 dźensa a jutře w Kamjenicy. Wuchadźejo z dobreje dawkoweje prognozy wobkedźbowarjo trochuja, zo móhł dwójny etat prě­ni­ raz sumu 40 miliardow eurow docpěć, tón za lěće 2017/2018 wučinješe 37,5 miliar­dow. Docpěte wuslědki chcedźa pjatk předstajić.

Alojsowy běh wotprajeny

Budyšin/Radwor. Za 23. junij planowany 1. běh wo pokal zbóžneho Alojsa Andrickeho so njewotměje. Wo tym je wčera předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank medije informował. Za přičinu podawa přemało přizjewjenjow. Wurisanje běchu składnostnje lětušich 75. posmjertnych narodnin zbóžnoprajeneho kapłana Alojsa Andrickeho na Radworskej nawsy planowali.

Dalše projekty planowane

Krótkopowěsće (19.06.18)

Dienstag, 19. Juni 2018 geschrieben von:

Ilegalna fabrika zawrjena

Bratislava. W Słowakskej su ilegalnu cigaretowu fabriku zawrěli, kotraž bě prawdźepodobnje wšu zapadnu Europu z falšowanymi cigaretami zastarała. Při raciji w srjedźosłowakskim měsće Revúca su po informaciji policije 10,5 milionow cigaretow a šěsć tonow tobaka sćazali. Dwě wosobje buštej zajatej. Jimaj hrozy hač do dwanaće lět jastwa.

Šansa za Wojerowski gymnazij

Drježdźany. Šěsć sakskich šulow wobdźěli so přichodne šulske lěto na nowym modelowym projekće „Twoja ideja? Twoja­ šula. Twój rozsud!“ wo demokratiji. Sakska załožba za młodźinu je z 21 zajimowanych kubłanišćow mjez druhim Wojerowski Léona Foucaultowy gymnazij wulosowała. Wo wobdźělenje prócowali běchu so gymnazije, wyše a spěchowanske šule z cyłeje Sakskeje.

Myto Lojzy Wieserej

Krótkopowěsće (18.06.18)

Montag, 18. Juni 2018 geschrieben von:

Fonds za krute pady připowědźił

Drježdźany/Zhorjelc. Na wopominanju wčera w Zhorjelcu k 65. róčnicy lu­doweho zběžka 17. junija 1953 w NDR je sak­ski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) k wjetšemu angažementej za demokratiju namołwjał. Kaž wón připowědźa, chce Sakska wopory diktatury SED přichodnje z fondsom za krute pady podpěrać.

Zarjaduja wěstotny centrum

Choćebuz. Město Choćebuz dóstanje nowy wěstotny centrum. Na to dojedna­štaj so braniborski minister za nutřkowne naležnosće Karl-Heinz Schröter (SPD) a Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU), informuje ministerstwo. W nim maja přichodnje policisća a sobudźěłaćerjo porjadniskeho zarjada skut­kować. Nowy centrum wosrjedź města chcedźa hišće lětsa zarjadować.

Nowiny wuznamjenjene

Krótkopowěsće (15.06.18)

Freitag, 15. Juni 2018 geschrieben von:

Nawodaj rehabilitowanaj

Drježdźany. Sakski statny minister za ra­tarstwo a wobswět Thomas Schmidt (CDU) je spočatk tydźenja bywšeju na­wodow biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty dr. Astrid Mrosko a Petera Heynu na rozmołwu witał. Woběmaj wón wobkrući, zo staj ze sudniskim wusudom dospołnje rehabilitowanaj. Wumjetujo Heynje a Mrosko ćežke přeńdźenja běchu jeju 2015 pušćili.

Maja nowu produkcisku halu

Budyšin. Kanadiski koncern Bom­bar­dier je dźensa na Budyskim stejnišću nowu­ produkcisku halu wotewrěł. Po informacijach předewzaća su za kompetencny centrum nutřkowneho wutwara ćahow a tramwajkow něhdźe wosom milio­now eurow nałožili. Produkciske procesy budu tam přichodnje z digitalnej techniku podpěrane.

Za wuwiće wjesneho ruma

Krótkopowěsće (14.06.18)

Donnerstag, 14. Juni 2018 geschrieben von:

Ryby tema w krajnym sejmje

Drježdźany. Pad wo zahinjenych pstruhach 8. junija w Njezdašecach stanje so nětko z temu w Sakskim krajnym sejmje. Zapósłanča Franziska Schubert (Zwjazk 90/Zeleni) je naprašowanje krajnemu knje­žerstwu zapodała. W prěnim rjedźe dźe jej wo to rozjasnić, kak je k tomu dóšło­. Wotmołwy sakskeho knježerstwa wočakuje wona najpozdźišo 11. julija.

Žně kórkow w Błótach zahajene

Steinreich. Žně zawarjenskich kórkow su dźensa w Błótach oficialnje zahajili, zdźěla Błótowske towarstwo. Wysoke temperatury su dobry róst woblubo­waneje zeleniny přisporjeli, informuje agrarne drustwo Delnje Błóta we wo­krjesu Dubja-Błóta. Tak bu zapozdźeny start sadźenja rostlin niskich tempera­turow w předměsacach dla nachwatany. Domchowane kórki předźěłuja hłownje w městnych konserwowarnjach.

Łódźny wobchad zakazany

Krótkopowěsće (13.06.18)

Mittwoch, 13. Juni 2018 geschrieben von:

Nowe směrnicy

Drježdźany. Sakski kabinet je wčera předźěłane spěchowanske směrnicy wo polěpšenju stawa wodźiznow a wo škiće před wulkej wodu wobzamknył. Tak su mjez druhim spěchowanje za wuwiće a renaturěrowanje wodźiznow wot 75 na 90 procentow zběhnyli. Tež dotal pře­małe projekty su wotnětka spěchujomne runje tak kaž nakup klumpow a wuchowanskich čołmow.

Dźěłaja na Borborinym kanalu

Zły Komorow/Halštrowska Hola. Bor­bo­riny kanal, zwisk mjez Lejnjanskim a Parcowskim jězorom, chcedźa hač do septembra za wobchad łódźow wukmanić. Za to natwarja do zajězda kanala z wobeju jězorow čakarnju za łódźe w napřećiwnym wobchadźe. Dale připrawja wotpowědne tafle za łódźny wobchad, kaž Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa zdźěla.

Žonu z nožom morił

Anzeige