Krótkopowěsće (29.07.20)

Mittwoch, 29. Juli 2020 geschrieben von:

Hižo žane infekcije

Budyšin. Połoženje nastupajo infek­ciju z koronawirusom je w Budyskim wokrje­su dale stabilne. Nichtó njeje tuchwilu schorjeny a w minjenych sydom dnjach njejsu ani jeničku infekciju zwěsćili. Posledni test bě póndźelu. Dwacećo su hišće w karantenje. Dohromady je Budyski wokrjes dotal 503 infekcije zwěsćił, 483 ludźi je so wustrowiło.

Testować so dać

Drježdźany. Wot 1. awgusta chce Sakska na woběmaj lětanišćomaj Lipsk/Halle a Drježdźany dobrowólne a bjezpłatne testy na koronawirus zmóžnić. Testować dać móža so ludźo, kiž so z jězby wróća a kotřiž w Sakskej bydla. Testy poskićeja wosebje tym, kotřiž so z rizikoweje kónčiny nawróćeja a dyrbja do karanteny. Hač do 72 hodźin po nawróće móžeš so tež na lokalnym strowotniskim zarjedźe darmotnje testować dać.

Tež iniciatiwa namołwja

Krótkopowěsće (28.07.20)

Dienstag, 28. Juli 2020 geschrieben von:

Sakske myto biblioteki 2020

Drježdźany. Biblioteka w Ebersbachu-Neugersdorfje dóstanje z 10 000 eurow dotěrowane Sakske myto biblioteki 2020, dokelž „přikładnje pokazuje, kak profesionalne bibliotekarske dźěło a čestnohamtski angažement hromadźe skutkujetej, zo byštej kulturnu mnohotnosć tež na wsy a přez krajne mjezy wuprudźałoj“, zdźěli dźensa ministerka za kulturu Barbara Klepsch (CDU).

Warnuja před Barcelonu

Berlin. Přiběracych koronainfekcijow w Španiskej dla wonkowne ministerstwo wotradźa, so na turistisku jězbu do wšelakorych regionow najwoblubowanišeho dowoloweho kraja Němcow podać. To płaći za Katalonsku ze stolicu Barcelonu a přibrjohi na Costa Brava kaž tež za kónčinje Aragón a Navarra, nic pak za Baleary z kupu Mallorca a za Kanary.

Hladaja rowy wótčincow

Praha. Wjacore rowy wuznamnych wosobinow čěskeho narodneho žiwjenja su dźensa zapusćene abo wohrožene, zo je­ spušća. W tym zwisku na přikład w Praze jednotliwcy, towarstwa abo ródne gmejny mjeztym 220 tajkich městnow poslednjeho wotpočinka hladaja a trěbne popłatki płaća.

Krótkopowěsće (27.07.20)

Montag, 27. Juli 2020 geschrieben von:

Wosom nowych karantenow

Zhorjelc. Korony dla su w Zhorjelskim wokrjesu minjeny pjatk wosom nowych karantenow postajili. Jedna so wo kontaktne wosoby, kotrež su so ze sporto­weho lěhwa w Čěskej nawróćili, hdźež mějachu wuski zwisk ze schorjenej wosobu. Dotal njeje hišće žana infekcija zwěsćena, wšitke wuslědki testow pak hišće­ njepředleža.

Hans-Jochen Vogel njeboh

München. Bywši předsyda SPD Hans- Jochen Vogel je wčera 94lětny w Mni­chowje zemrěł. Kanclerka Angela Merkel (CDU) hódnoćeše jeho jako „jednu z najwaž­nišich wosobinow powójnskeho časa“. W Göttingenje rodźeny studowaše prawnistwo a zastupi 24lětny do SPD. Dźesać lět po tym sta so z wyšim mě­šćanostu Mnichowa, pozdźišo bě minister w zwjazkowym sejmje a po přewróće prěni předsyda zjednoćeneje SPD.

Póštu digitalizować

Krótkopowěsće (24.07.20)

Freitag, 24. Juli 2020 geschrieben von:

SLM ma noweho jednaćela

Lipsk. Dr. Hardy Sieglitz budźe wot 1. awgusta nowy jednaćel Sakskeho krajne­ho medijoweho wustawa (SLM). „Wjeselimy so, zo nimamy z dr. Sieglitzom jenož wosebje kompetentneho partnera, ale nadźijamy so, zo dr. Sieglitz na wosebite wašnje ke konstruktiwnej komunikaciji mjez gremi­je­mi a sobu­dźěłaćerkami a sobudźěłaće­rjemi při­no­šuje“, rjekny předsyda zhromadźizny SLM Dawid Statnik.

„Denkzeit Event“ zahajeny

Drježdźany. Sakska je wubědźowanje „Denkzeit Event“ zahajiła. Za nowe a inowatiwne koncepty za zarjadowanja pod wuměnjenjemi korony přewostaji swobodny stat 1,5 milionow eurow. Najlěpše ideje chcedźa z 1 000 do 50 000 eurami mytować. Hač do 21. awgusta móža so zajimcy přizjewić.

Situacija dale napjata

Krótkopowěsće (23.07.20)

Donnerstag, 23. Juli 2020 geschrieben von:

Wustawowa medalja Ermerej

Njedźichow. Prezident Sakskeho krajneho sejma je Njedźichowskeho pje­karskeho mištra Rolanda Ermera wčera ze sak­skej wustawowej medalju počesćił. Z njej wuznamjenjeja wosoby, kotrež so wo­sebje wo swobodne demokratiske wuwi­će Sakskeje prócuja. Ermer je krajny wyši mišter pjekarskeho zjednoćenstwa Saxonia a prezident Sakskeho rjemjeslniskeho zwjazka.

Mjezynarodni hudźbnicy pytani

Zhorjelc. Składnostnje 80. róčnica prapremjery twórby „Kwartet za kónc časa“ Oliviera Messiaena januar 2021 wupisa Zhorjelske towarstwo Meetingpoint Mes­siaen­ wubědźowanje. Pytaja ansambl, kotryž twórbu we wobłuku klětušich 5. mjezynarodnych dnjow Messiaena Zhorjelc-Zgorzelec předstaji. Hudźbnicy maja ze znajmjeńša dweju krajow, najlěpje z Pólskeje, Francoskeje a Němskeje być.

Pokazuja film wo Havelu

Krótkopowěsće (22.07.20)

Mittwoch, 22. Juli 2020 geschrieben von:

Nowe myto wupisane

Choćebuz. Město Choćebuz je prěni króć „Integraciske myto Leimöl“ wupisało. Z nim chce čestnohamtski angažement wo migracisku towaršnosć hódnoćić. Myto přewostaji jednotliwcam, skupinam a towarstwam kaž tež projektam w třoch kategorijach. Hač do 6. septembra móža Choćebuženjo namjety měšćanskemu zarjadnistwu zapodać. 26. septembra chcedźa myto spožčić.

Měsće dóstanjetej pjenjezy

Drježdźany. Sakske knježerstwo přewostaji městomaj Drježdźanam a Žitawje 200 000 eurow, zo móhli swoje kulturne projekty z požadanja kulturneje stolicy 2025 zwoprawdźić. Wobě měsće stej wulkotne ideje wuwiłoj ze zaměrom europsku zakładnu mysl a měšćanske zhromadźenstwa skrućić. Druhe koło wubědźowanja pak njejstej bohužel docpěłoj.

Čěsko-słowakske kwasy

Krótkopowěsće (21.07.20)

Dienstag, 21. Juli 2020 geschrieben von:

Turistiska branša ćerpi

Kamjenc. Turistiska branša w Sakskej ćerpi pod koronapandemiju. Kaž krajny statistiski zarjad w Kamjencu wčera zdźěli, bě w meji 76 procentow mjenje ludźi Saksku wopytało. Wosebje wukrajni turisća njemóžachu zawrjeneje mjezy dla do regiona přińć. Wot 15. meje wšak móža hotele, pensije a dalše přebywa­nišća hosći zaso witać. Ličby so tuž po­něčim pozitiwnje wuwiwaja.

Čestny hamt měsaca

Kumwałd. Šefredaktora Domizniskeje nowiny Czorneboh-Bieleboh Matthiasa Hempela je Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) nětko za „čestny hamt měsaca“ wuznamjenił. Wot lěta 1990 wuchadźa nowina jako hamtske łopjeno gmejny Kumwałd w zamołwitosći na­wody hłowneho zarjada Hempela. Lěta 2007 poda so Hempel na předwuměnk, wěnujo pak so dale gmejnskej nowinje, kotraž hač do 24 stron wopřijima.

Knihownja přećehnje

Krótkopowěsće (20.07.20)

Montag, 20. Juli 2020 geschrieben von:

Astronawt widejo wozjewił

Budyšin. Jako zazběh noweho hudźbneho projekta je skupina Astronawt wčera prěni hudźbny widejo za spěw „Dwaj hrodaj“ na YouTube a Instagramje wo­zjewiła. Z dalšimi widejemi chcedźa młodźi hudźbnicy serbski poskitk w inter­neće wobstajnje rozšěrjeć. Podpěru maja wot Załožby za serbski lud a wot kam­panje „So geht sächsisch“.

Lions-klub ma nowu prezidentku

Budyšin. Rěčespytnica Serbskeho instituta dr. Jana Šołćina je nowa prezidentka Budyskeho Lions-kluba. Jedne lěto­ chce wona jón nětko nawjedować. Za swój wosebity nadawk ma Šołćina nowych­ čłonow wabić. Zdobom chce wědo­mje za serbšćinu a zajim za druhe rěče budźić, kotrež w kóždym padźe k wulkim rěčam swěta njesłušeja.

Schultze Serbow wopytał

Krótkopowěsće (17.07.20)

Freitag, 17. Juli 2020 geschrieben von:

Wutwar wětrnikow so dliji

Lipsk. Sakska ma so ćežko z wutwarom wětroweje energije. Dohromady su lětsa w prěnim połlěće jeničce pjeć nowych wětrnikow z wukonom 20,7 megawattow přizwolili. To wuchadźa z dotalnych ličbow fachoweje agentury za wětrowu energiju, kotrež powěsćerni dpa před­leža. Dźěłać započeli su jeničce tři při­prawy z wukonom 8,2 megawattow. Po cyłym Zwjazku bě to w samsnym času 116 wětrnikow z 587 megawattami.

Wulka kulturna strata

Grodk. Město Grodk wobhladuje wotprajeny domizniski swjedźeń koronapandemije a z njej zwisowacych wěstotnych postajenjow dla jako wulku kulturu stratu, kaž dźensa z tamnišeje radnicy rěkaše. Dokelž wot toho potrjecheni partnerojo podawka hospodarsce wosebje ćerpja, je jim kulturny wobłuk měšćanskeho zarjadnistwa hižo poskitk za domizniski swjedźeń 2021 sposrědkował.

Posledni sněh wottał

Krótkopowěsće (16.07.20)

Donnerstag, 16. Juli 2020 geschrieben von:

Wo prawicarstwje debatowali

Drježdźany. Sakski krajny sejm je na swojim dźensnišim poslednim posedźenju do lětnjeje přestawki tež wo prawicarskim ekstremizmje diskutował. Temu běchu na próstwu CDU, SPD a Zelenych na dnjowy porjad stajili. Knježerstwo je namołwjene, hač do kónca lěta cyłkowny koncept přećiwo prawicarskemu ekstremizmej w kraju zdźěłać.

Z komisariskim prezidentom

Berlin. Koncern Bombardier Transportation je dźensa wozjewił, zo skutkuje Marco Michel wotnětka komisarisce jako prezident regiona srjedźa, wuchodna Europa a Israel. Wón naslěduje Michaela Fohrera, kiž je Bombardier Transportation z wosobinskich přičin wopušćił. Hišće­ kónc junija bě Fohrer ze sakskim knježerstwom wo stejnišćomaj Bombardier w Budyšinje a Zhorjelcu rěčał.

Projekty za jězorinu zapodać

Anzeige