Krótkopowěsće (13.04.17)

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Chcedźa dale wojować

Drježdźany. Towarstwo „Dlěje zhromadnje wuknyć“ chce tež po schwalenju noweho sakskeho šulskeho zakonja wo swoje zaměry wojować. Nowy zakoń jeho čłonow při tym „motiwuje“, kaž woni praja. Towarstwo dźělenje rjadownjow po 4. lětniku wotpokazuje. Krajny sejm bě wutoru z hłosami CDU a SPD wobzamknył, zo so wobstejacy system njezměni.

Dźěćo do jězora padnyło

Wownjow. Při tak mjenowanej předzawěrje Budyskeho spjateho jězora pola Wownjowa (Oehna) je dźensa dopołdnja pěstowarske dźěćo do wody padnyło. Alarmowani wohnjowi wobornicy tři­lětnu holcu z wody wućahnychu a re­animěrowachu. Z helikopterom dowjezechu holčku do chorownje. Kak bě k nje­zbožu dóšło, policija přepytuje.

Bamž: Měr na swěće zachować

Krótkopowěsće (12.04.17)

Mittwoch, 12. April 2017 geschrieben von:

Gmejnje hrožacy list pisał

Radwor. Wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) je na wčerawšim posedźenju Radworskeje gmejnskeje rady z jeje čłonami wo lisće wuradźował, kotryž bě wobsedźer Kaponicy­ pola Łupoje napisał. W nim wón připowědźi, sej wšitke wudawki za wudźeržowanje puća wot gmejny wróćo žadać. Zjawny puć wjedźe hižo dawno přez horu, leži pak nětko zdźěla na priwatnej ležownosći wobsedźerja.

Rozdźělny wid na kriminalitu

Drježdźany. W Sakskim krajnym sejmje zastupjene politiske strony su dźensa dosć emocionalnje a kontrowersnje wo přiběracej kriminaliće diskutowali. Lěwica sej žadaše za přičinami pytać. CDU zakitowaše naprawy kaž wobkedźbowanje a wotsunjenje kriminelnych wukrajnikow. Zeleni warnowachu před paniku.

Mjenje negatiwnych powěsćow

Krótkopowěsće (11.04.17)

Dienstag, 11. April 2017 geschrieben von:

Šulski zakoń schwaleny

Drježdźany. Sakski krajny sejm měješe dźensa wo nowym šulskim zakonju kraja, centralnym předewzaću knježerstwa CDU a SPD, wothłosować. Zakoń zmóžnja lětnik přesahowacu wučbu a ma za­wrjenju šulow we wjesnych kónčinach zadźěwać. Kritikarjo na to skedźbnjeja, zo zakoń žadanje za dlěšim zhromadnym wuknjenjom dźěći njespjelnja. CDU na dotalnym rjadowanju wobstawa.

Mjenje gmejnow w Sakskej

Kamjenc. Ličba gmejnow w Sakskej je loni dale woteběrała. Tole wuchadźa z noweho zapisa gmejnow, kaž Kamjenski krajny statistiski zarjad informuje. Tak bě 1. januara 2017 cyłkownje 423 gmejnow w swobodnym staće, tři mjenje hač loni w samsnym času. Statistikarjo zličichu 170 městow, mjez nimi tři bjezwo­krjesne Drježdźany, Lipsk a Kamjenica.

Wólbomat trojorěčny

Flensburg. Wobydlerjo Schleswigsko-Holsteinskeje maja 7. meje nowy krajny sejm wuzwolić. Lětsa budźe wólbomat – z nim móže kóždy woler do wólbow zwěsćić, kotrej stronje je najpřichileniši – prěni króć tež frizisce a dansce k dispoziciji, kaž mjeńšinowy sekretariat w Flensburgu zdźěla.

Krótkopowěsće (10.04.17)

Montag, 10. April 2017 geschrieben von:

Protestny pochod wotprajeny

Rowno. Zwjazk „Strukturnu změnu nětko – žanu jamu Wochozy II“ je swój za 23. apryl planowany protestny pochod přećiwo dalšemu wudobywanju brunicy wotprajił. Hłowna přičina je najnowši rozsud energijoweho zastaraćela LEAG, Rowno a Mułkecy njewotbagrować. „Respektujemy, zo dyrbja wobydlerjo Rownoho połoženje najprjedy raz předźěłać.“

Komisarej EU so wuskoržili

Storkow. Braniborscy rybarjo su zamołwitemu komisarej Europskeje unije swoje starosće z čaplemi, bobrami a wudrami přednjesli. Komisar Karmenu Vella jim na wopyće w Storkowje přilubi, zo chcył naležnosć pruwować dać. Po měnjenju rybarjow su krute škitne naprawy za mjenowane zwěrjata wina na masiwnych problemach w rybarstwje.

Ptaki lětanišćo wobstražuja

Krótkopowěsće (07.04.17)

Freitag, 07. April 2017 geschrieben von:

Planowanje čary wupisane

Drježdźany. Němska železnica je předplanowanja za elektrifikaciju čary z Drježdźan do Zhorjelca hač k pólskej mjezy a za wutwar čary spěšnosće hač do 160 km/h wupisała. Wutwar dobre sto kilometrow dołheje dwukolijoweje čary je jedne z najwažnišich twarskich předewzaćow Sakskeje.

Do kupjelow z lětadłom

Karlovy Vary/Düsseldorf. Zapadočěske kupjele Karlovy Vary maja prěni raz direktny lětadłowy zwisk ze zapadnej Europu. Runje zahajena linija towaršnosće Germania powjedźe wottam dwójce wob tydźeń do Düsseldorfa. Lisćik za tam- a wróćolět płaći 98 eurow. Karlovarske lětanišćo nadźija so w zwisku z nowej liniju, zo wurunaja tak pomjeńšacu so ličbu turistow z Ruskeje.

Braniborske kokoše pilne

Krótkopowěsće (06.04.17)

Donnerstag, 06. April 2017 geschrieben von:

Změna 180 000 městnow zničiła

Budyšin. Wostrózbjaca je bilanca zapósłanca CDU w Sakskim krajnym sejmje Marka Šimana nastupajo wuwiće strukturnje słabych kónčin na wuchodźe Němskeje. Jeničce w Hornjej Łužicy je strukturna změna w 1990tych lětach 100 000 dźěłowych městnow zničiła, po wšej Łužicy 180 000. „Trjebamy nowy kurs“, rjekny Šiman dźensa w Budyšinje.

Zwjazk spěchuje saněrowanje

Lubij. Ze 103 000 eurami chce Zwjazk saněrowanje Schminkoweho domu w Lubiju spěchować. To zdźěli zapósłanča zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica), kotraž bě so za podpěru zasadźiła. Wot Hansa Scharouna (1883–1972) naćisnjeny Schminkowy dom słuša k wuznamnym twarjenjam klasiskeje moderny.  

Předawarki wosebje wohrožene

Düsseldorf. Dźěłarnistwo ver.di warnuje před hrožacej chudobu w starobje pola mnohich sobudźěłaćerjow we wikowanju. W žanej druhej branši njeje riziko tak wulke, zo sy po zakónčenju powołanskeho žiwjenja chudy, rjekny čłonka zwjazkoweho předsydstwa ver.di Stefanie Nutzenberger dźensa nowinarjam. Wosebje wohrožene su žony. Dźeń a mjenje předawarnjow płaći ludźi po tarifje.

Krótkopowěsće (05.04.17)

Mittwoch, 05. April 2017 geschrieben von:

Łužiske cykle w Słowjenskej

Ljubljana. Pod hesłom „Lužiske cykle“ wotewrěchu wčera w Słowjenskim narodnym muzeju w Ljubljanje wustajeńcu Korutanskeho Słowjenca a wuměłca Karla Vouka z Pliberka. Přehladku z 25 wobrazami běchu we Łužicy pod titulom „Satkula abo (s)twor(jen)a krajina“ pokazali. Hač do 25. apryla je wona w Ljub­ljanje přistupna.

Telko kaž hišće ženje

Choćebuz/Budyšin. 25 šulerkow a šulerjow z Delnjeje Łužicy wobdźěli so na lětušej olympiadźe serbskeje rěče. To je telko kaž hišće ženje, zdźěli čłonka předsydstwa Serbskeho šulskeho towarstwa Margot Hašcyna. Wobdźělnicy wuknu serbšćinu w Žylowje, Brjazynje a Janšojcach. Olympiadu serbskeje rěče wuhotuje SŠT w aprylu znowa we Wodowych Hendrichecach.

Kandidat AfD nochce do sejma

Krótkopowěsće (04.04.17)

Dienstag, 04. April 2017 geschrieben von:

Prěnje dwurěčne taflički

Kalawa. Městačko na južnej kromje Błótow je prěnje pjeć dwurěčnje popisanych tafličkow připrawić dało. Tak zwoprawdźa Kalawa swoje prěnje připowědźene naprawy, po tym zo bě so loni k serbskemu sydlenskemu rumej wuznała, rozprawja delnjoserbski rozhłós. Wudawki za taflički, kotrymž maja dalše slědować, přewza kraj Braniborska.

Hóstna hra z Heidelberga

Budyšin. Prěni raz dožiwi Budyski publikum wčera dźiwadło Junges Theater Heidelberg, a to z inscenaciju „Blutrote Schuhe“ Charlesa Wayja w Dźiwadle na hrodźe. Předstajenje bě dźěl wuměnoweho projekta z partnerskim městom Budyšina. Serbske dźěćace dźiwadło wopyta wot 10. do 13. apryla Heidelberg, Budyski kruch „Terror“ předstaja tam nazymu.

Wo pomoc ze stron Čěskeje šło

Krótkopowěsće (03.04.17)

Montag, 03. April 2017 geschrieben von:

Kruch Bratrowstwa wuspěšny

Kulow. Dźiwadłowa skupina Bratrowstwa je wčera inscenaciju „Jědźk a lěnjoch“ na Kulowskim Starym dwórnišću poka­zała. Zdobom bě to poslednja pokazka wuspěšneho krucha w režiji Měrka Brankačka. Na wšitkich jědnaće předstajenjach běchu žurle derje pjelnjene, rjekny předsydka Bratrowstwa Sonja Hrjehorjowa. Přichodnu inscenaciju předstaja za dwě lěće.

Nowa brošurka tež delnjoserbska

Lubnjow. Lubnjowski biosferowy rezerwat ma nowu informacisku brošurku. W njej njepodawaja zajimawosće jenož w němskej a jendźelskej, ale nětko tež w pólskej a delnjoserbskej rěči. Braniborski wobswětowy minister Jörg Vogelsänger (SPD) a nawoda rezerwata Eugen Nowak staj brošurku minjeny tydźeń předstajiłoj, informuje rezerwat. Domowina bě do projekta zapřijata.

„Lausitziale“ zahajena

Krótkopowěsće (31.03.17)

Freitag, 31. März 2017 geschrieben von:

Wiki WIR zahajene

Kamjenc. Regionalnu přehladku, Kamjenske wiki WIR, su dźensa připołdnju oficialnje zahajili. Mjez wustajerjemi je tež zaso wjele serbskich, mjez nimi na přikład Worklečanska šwalča-mišterka Petra Kupcyna. Na jubilejnych 25. wikach prezentuja so tohorunja wjacore pólske a čěske předewzaća. Wo poskitkach wobhonić móža so wopytowarjo wot dźensnišeho hač do njedźele.

Planuja wosebite posedźenje

Choćebuz. Brunicowy wuběrk kraja Braniborskeje chce so k wosebitemu posedźenju zeńć a wo planach předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) wuradźować. Konkretny termin hišće jasny njeje a budźe krótkodobnje wozjewjeny, kaž předsyda wuběrka Holger Bartsch dźensa zdźěli.

Jenož krótke lěćo

Anzeige