Krótkopowěsće (09.06.16)

Donnerstag, 09. Juni 2016 geschrieben von:

1,3 miliony za projekty

Drježdźany. Kulturna załožba Sakskeje spěchuje hač do kónca lěta dalše projekty, za čož nałoži 1,3 miliony eurow. Za 159 předewzaćow je spěchowanje přilubjene, tak na přikład za hudźbne festiwale, čitanja, dźiwadła a wustajeńcy, kaž załožba dźensa w Drježdźanach zdźěli. Mjez druhim spěchuje wona tež Krabatowe hry w Čornym Chołmcu.

Lěk za konje popularny

Praha. Njewočakowane nazhonjenja ma dźeń a wjace čěskich lěkarjow. Pacienća ze zahorjenjom zhibadłow, musklow, a suchich žiłow wužiwaja rady bjez recepta přistupny srědk Alavis, wuwity za konje. Weterinarojo pak njejsu dotal kmani rjec, hač so mjenowany lěk za čłowjeka scyła hodźi abo hač móhł nawopak samo škódny być.

Lewandowski njeboh

Bochum. Bywši trenar zwjazkoweje koparskeje ligi Sascha Lewandowski je njeboh. 44lětneho su wčera popołdnju w jeho Bochumskim bydlenju namakali. Přičina smjerće njeje dotal znata. Lewandowski bě hač do februara 2016 Berlinske mustwo 1. FC Union trenował. W měrcu je zrěčenje z klubom rozpušćił, po tym zo bě na burnout schorjeł.

Olympisku normu zhubiłoj

Krótkopowěsće (08.06.16)

Mittwoch, 08. Juni 2016 geschrieben von:

Zasadźeja wjace policistow

Zhorjelc. Po wjacorych bijeńcach ze zranjenymi minjeny kónc tydźenja w Zhorjelcu je policija swoju prezencu w měsće zesylniła. Nimo toho chcedźa informaciske dźěło w přebywarnjach ćěkancow zesylnić, zdźěli wyši měšćanosta Siegfried Deinege (njestronjan) medijam. Pjatk a sobotu bě tam k namócnosćam mjez Němcami, Polakami a ćěkancami dóšło.

Za wojersku misiju zwučowali

Praha/Ulan Bator. Přihotujo so na wojerske zasadźenje w afriskim Maliju je połsta čěskich wojakow wjacore tydźenje w mongolskich stepach zwučowało. Pod ekstremnymi klimatiskimi wuměnje­njemi dyrbjachu improwizowany wućek natwarić­, wodu namakać a w přirodźe za cyrobiznami pytać. Nazhonjenja móhli w Maliju jara wužitne być.

Nakładne awto njeborzdźiło

Krótkopowěsće (07.06.16)

Dienstag, 07. Juni 2016 geschrieben von:

Wjace přenocowanjow w Sakskej

Drježdźany. Po nachwilnej stagnaciji je sakska turistiska branša zaso na dobrym puću. W prěnich třoch měsacach zličichu hotele a pensije 1,35 milionow přenocowanjow, kaž Sakski turistiski zwjazk dźensa zdźěli. To je porno lońšemu rozrost jědnaće procentow. Najwjetši rozrost přenocowanjow mějachu w Sakskej Šwicy z 33 procentami.

Wjele próstwow wo azyl w meji

Berlin. W zwjazkowym zarjedźe za migraciju a ćěkancow je w meji 55 259 próstwow wo azyl dóšło. To je rozrost 113 procentow porno meji 2015, ministerstwo informuje. Doskónčnje rozsudźili so w meji wo 36 465 próstwach, štož je rozrost 117 procentow porno aprylej. Najwjace próstwow zapodachu Syričenjo, Afghaničenjo­, Irakčenjo a Iranjenjo.

Planuja wodźenja za dźěći

Krótkopowěsće (06.06.16)

Montag, 06. Juni 2016 geschrieben von:

Gauck hižo njekandiduje

Berlin. Zwjazkowy prezident Joachim Gauck njeje za dalšu wólbnu dobu hižo k dispoziciji. To je 76lětny dźensa w Berlinskim hrodźe Bellevue připowědźił. Hłowna přičina je jeho staroba, štož wjedźe k pobrachowacej energiji a witaliće, Gauck rozłoži. Noweho zwjazkoweho prezidenta wuzwola w februaru 2017. Gauck je wot lěta 2012 w zastojnstwje.

Ćežko městna wobsadźić

Lipsk. Sakska ma wulke ćeže, planowanych 1 200 nowych wučerskich městnow wobsadźić. W kultusowym ministerstwje je drje 1 700 požadanjow dóšło, tola jenož dwě třećinje z nich su studowani wučerjo, zdźěli rěčnik ministerstwa Dirk Reelfs. 70 procentow zajimcow chcyło do Drježdźan abo Lipska. Nimo toho maja mnozy mjeztym lěpše poskitku w druhich zwjazkowych krajach.

Olympiada na šuli

Krótkopowěsće (03.06.16)

Freitag, 03. Juni 2016 geschrieben von:

Pola čěskeho arcybiskopa byłoj

Praha. Předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank a referent Domowiny Clemens Škoda staj wčera přeprošenje čěskeho arcybiskopa, kardinala Dominika Duki, na konferencu na Praskim hrodźe sćěhowałoj. Tam wuradźowachu wo zarjadowanjach k róčnicy 1 100 lět po skutkowanju swj. Ludmile, na kotrychž chcedźa so tež Serbja wobdźělić.

Sudetski tabu přełamać

Frýdlant. Lětdźesatki skerje zamjelčane wotsunjenja sudetskich Němcow z namjeznych kónčin Čěskeje spytaja w sewjeročěskim Frýdlanće reflektować. We wobłuku projekta tamnišeje šule su 80 zapusćenych němskich rowow ponowili a samo někotrych potomnikow pochowanych wuslědźili. Tež přirunowanska wustajeńca historiskich a tučasnych fotow města budźi wulki zajim.

Rekordny wobrot nadźěłali

Krótkopowěsće (02.06.16)

Donnerstag, 02. Juni 2016 geschrieben von:

Z Irana so nawróćili

Drježdźany. Zastupnicy Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje a Mecklenburgsko-Předpomorskeje su swoju hospodarsku jězbu w Iranje zakónčili. Delegacije, kotrež w islam­skej republice zhromadnje wustupowachu, su so dźensa do domizny wróćili. Saksku delegaciju nawjedowaše hospodarski minister Martin Dulig (SPD), kiž je z wuslědkom jězby jara spokojom.

Wjace digitalneho kubłanja

Berlin. Na šulach Němskeje dyrbjeli so winowatostne hodźiny za digitalne kubłanje a informatiku zawjesć. Tole žada sej zwjazk 30 wědomostnych institucijow Němskeje, rěčo wo trěbnej „kulturnej změnje“. Tež wukubłanje wučerjow měło so reformować. „Mnozy z nich digitalne medije we wučbje njezasadźeja, dokelž njejsu to nihdy nawuknyli.“

Pola hońtwjerjow mamutow

Krótkopowěsće (01.06.16)

Mittwoch, 01. Juni 2016 geschrieben von:

Na wšě 37 próstwow dóšło

Podstupim. W braniborskim ministerstwje za wědomosć a kulturu je hač do wčerawšeho 37 próstwow wo přisłušnosć k serbskemu sydlenskemu rumej dóšło. Wo tym informowaše dźensa zamołwity krajneho knježerstwa za naležnosće Serbow, statny sekretar Martin Gorholt. Próstwy zapodali běchu komuny a serbska rada Braniborskeje.

Žadaja sej „łužiski plan“

Podstupim. Opoziciska CDU w Braniborskim krajnym sejmje žada sej „łužiski plan“ za strukturnu změnu w regionje. Kraj měł zhromadnje ze zamołwitymi na městnje kaž tež ze susodnej Sakskej wuwiće we Łužicy podpěrać, rjekny frakciski předsyda CDU Ingo Senftleben wčera w Podstupimje. W etaće kraja měli so srědki za to zaplanować.

Čara zaso wužiwajomna

Schmilka. Prjedy hač wočakowane je w Sakskej Šwicy dwukolijowa železniska čara mjez Schöna a Bad Schandauwom zaso do wobeju směrow zaso wužiwajomna, po tym zo bě zwisk po wčerawšim njewjedrje zasypany. Zamołwići Němskeje železnicy dźensa rano tež druhe kolije přepodachu, rozprawja powěsćernja dpa. Wšitke ćahi jězdźa zaso po planje.

Krótkopowěsće (31.05.16)

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:

Wuznamjenjenje žurnalistej

Budyšin. Ukrainska akademija za literaturu a wuměłstwo je 25. meje serbskemu žurnalistej a publicistej Alfonsej Wićazej­ za jeho publicistiske, žurnalis­tiske a towaršnostne skutkowanje spožčiła wuznamjenjenje Pantelejmona Kuliša. Diplom a medalju přepodadźa jemu na lětušim Mjezynarodnym swjedźenju serbskeje poezije.

Tež Sakska na ILA pódla

Drježdźany. Wjace hač dwaceći firmow a slědźenskich institutow ze Sakskeje wobdźěli so wot jutřišeho na lětanskej a swětnišćowej wusta­jeńcy Berlin air show ILA. Tole zdźěla saksko-durinski kompetencny centrum za lětadłowu a swětnišćowu techniku. Hač do soboty prezentuje so w Berlinje-Schönefeldźe 1 000 wustajerjow ze 37 krajow.

Kader wubranki kompletny

Krótkopowěsće (30.05.16)

Montag, 30. Mai 2016 geschrieben von:

Zběhnu wodoškitne pasma

Podstupim. Braniborska je cyłkownje 34 wodoškitnych pasmow zběhnyła, dokelž njejsu za zastaranje wodarnjow z pitnej wodu hižo trěbne. To płaći tež za Błóta. Wodarnje w potrjechenych kónčinach su hižo dawno zawrjene, kaž rěčnik wobswětoweho ministerstwa dźensa w Podstupimje zdźěli. Wodoškitne pasma pochadźeja hišće z časa NDR.

Pytaja dale za ludźimi

Nürnberg. Naprašowanje za dźěłowymi mocami w Němskej je w meji dale přiběrało. Dobreho hospodarskeho połoženja dla maja zawody zaso wjace njewobsadźenych městnow, informuje Zwjazkowa agentura za dźěło. Wosebje wjele ludźi pytaja w managemenće ćěkancow. Tež w strowotnistwje, socialnych powołanjach a we wikowanju ludźi trjebaja.

Posledni sněh hišće leži

Krótkopowěsće (27.05.16)

Freitag, 27. Mai 2016 geschrieben von:

Wulkoměsta top – wsy flop

Berlin/Drježdźany. Dobre abo samo jara dobre šansy wuwića maja w Sakskej jenož Drježdźany a Lipsk. W tamnych městach a regionach swobodneho stata su šansy hospodarskeho wuwića skerje špatne. Tole wuchadźa z najnowšeho „atlasa přichoda 2016“, kotryž su dźensa w Berlinje předstajili. Studiju bě slědźenski institut Prognos zdźěłał, a wona posudźuje 29 kategorijow, kaž konjunkturu, dźěłowe wiki a starobnu strukturu.

Cyrkej na kolijach

Praha. Składnostnje tradicionalneje „nocy cyrkwjow“ budźe 10. junija wot 18 do 22 hodź. po čěskej stolicy jako cyrkej wuhotowana tramwajka jězdźić. Zaměstnjeny budu w njej swjaty křiž, wěčna swěca a samo małe pišćele. Měšnik budźe tohorunja přitomny. Jako wobstatk duchowneho programa su w tramwajce tež debaty z wuznamnymi cyrkwinskimi wosobinami kraja planowane.

Hoßmang dale za Budissu

Anzeige