Krótkopowěsće (29.12.17)

Freitag, 29. Dezember 2017 geschrieben von:

Z wuslědkom njespokojom

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło njeje z wopytowarskimi ličbami inscenacije „Hodowna stawizna“ spokojom. Hru bě na cyłkownje jědnaće předstajenjach w Budyšinje, na serbskich wsach kaž tež w Radebeulu a Praze jeno 460 ludźi widźało, zdźěli Serbski rozhłós. Měrko Brankačk bě w kruchu 38 rólow předstajał. Našemu wječornikej wón připowědźi, zo hru hižo ženje wjac w serbskej rěči njepředstaji.

Młynk kral třělcow

Dubrjenk. Hońtwjerske drustwo Dubrjenk je wčera zhromadnje z wotnajerjom tamnišich lěsow dr. Pětrom Brězanom z delnich Sulšec hońtwu mjez hodami a Nowym lětom přewjedło. Hajnicy třělichu sydom dźiwich swini a jednoho sornika. Z kralom třělcow sta so Sulšečanski młynk Robert Brězan, kiž je dwě dźiwjej swinjeći zatřělił.

Spěchuja projekty za zbrašenych

Krótkopowěsće (28.12.17)

Donnerstag, 28. Dezember 2017 geschrieben von:

Na diskusiju z FUEN

Berlin. Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) přewjedźe klětu spočatk februara wosebity medijowy forum. 1. a 2. małeho róžka zaběraja so zajimcy z temu „Politika a medije za mjeńšiny: informacija, syć, komunikacija“. Forum je wusměrjeny na aktualne temy w mjeńšinowej politice. Diskutować budu zastupjerjo politiki kaž tež němskich a mjezynarodnych medijow.

Liča z wjetšim wunoškom

Picnjo. Delnjołužiscy rybarjo a hatarjo su z lětušim rybjacym lětom spokojom a liča samo z wjetšim wunoškom hač loni. Kaž Braniborski krajny rybarski zwjazk informuje, móhli rybarjo lońši wunošk 609 tonow na 650 tonow stopnjować. Pozitiwnje běchu so lětnje dešće wuskutkowali. Naprašowanje za rybu je runje nětko do silwestra wulke. Płaćizna na kilo wosta na lońšim niwowje.

Wjace žiwidłow za Caritu

Krótkopowěsće (27.12.17)

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:

Žada sej změnu zakonja

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) žada sej změnu zakonja wo wobnowjomnych energijach. Zdobom wupraja so přećiwo spěšnemu kóncej wudobywanja brunicy, kaž wón dźensa nowinarjam rjekny. Hladajo­ na brunicowu industriju we Łužicy a móžne zawrjenje twornje Siemens w Zhorjelcu pomina sej Kretschmer fairne hódnoćenje industrijnych stejnišćow.

Staw wody budźe niši

Choćebuz. Energijowy koncern LEAG chce bywšu wuhlowu jamu blisko Choćebuza klětu w nowembru zapławjeć započeć. To wuchadźa ze zjawnje wupołoženych podłožkow. Wobkedźbowane su tež pokiwy a kritiki wobydlerjow a přirodoškitarjow. Tak ma staw wody niši być hač předwidźane, zo je w padźe wulkeje wody wjac městna. LEAG so nadźija, zo zamołwići planam hač do oktobra přihłosuja.

Wótčenaš lědma znaja

Krótkopowěsće (22.12.17)

Freitag, 22. Dezember 2017 geschrieben von:

Najrjeńša wjes wokrjesa

Dešno. Wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“ we wokrjesu Sprjewja-Nysa je Dešno dobyło. Kaž delnjoserbski tydźenik Nowy Casnik zdźěla je krajny rada Harald Altekrüger (CDU) na wuradźowanju wokrjesneho sejmika minjeny tydźeń myto 10 000 eurow přepodał. Dešno je tuž za krajne wurisanje kwalifikowane. Přeswědčiło bě ze swojim čiłym a aktiwnym wjesnym žiwjenjom.

Přehladku 2022 njewuhotuja

Podstupim. 7. braniborsku krajnu zahrodnu wustajeńcu w lěće 2022 njebudźe Grodk wuhotować. Kaž wobswětowe ministerstwo zdźěli, je kabinet Braniborskeje tele dny rozsudźił, přehladku w Beelitzu wotměć. Grodk bě so z hesłom „Zelena parla Grodk – Přirodu a ener­giju w změnje časow dožiwić“ požadał. Přichodna, šesta zahrodna přehladka budźe za dwě lěće we Wittstocku.

Rekordna ličba pasažěrow

Krótkopowěsće (21.12.17)

Donnerstag, 21. Dezember 2017 geschrieben von:

Zwjazk Mata Kosyka wušoł

Budyšin. Dźewjaty a zdobom posledni zwjazk cyłkowneho wudaća spisow Mata Kosyka je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł. Zwjazk zakónča historisko-kritiske wudaće najwuznamnišeho delnjoserbskeho basnika a wobsahuje mjez druhim wupjelnjeny naprašnik w jendźelšćinje, němske wosadne teksty kaž tež nowinske přinoški w serbšćinje.

Strusińska so přesadźiła

Zhorjelc. Pólska dirigentka Ewa Strusińska budźe generalna hudźbna direktorka Noweje Łužiskeje filharmonije. Wona je so po dlěšej wurisanskej procedurje přesadźiła, kaž Gerharta Hauptmannowe dźiwadło Zhorjelc-Žitawa informuje. Strusińska naslěduje Andreju Sanguinetija, kiž dźiwadło kónc hrajneje doby 2017/2018 wopušći. Wona ma wosebity zajim za hudźbu 20. a 21. lětstotka.

Za spěšny internet

Krótkopowěsće (20.12.17)

Mittwoch, 20. Dezember 2017 geschrieben von:

Nowy Lětopis wušoł

Budyšin. W nowym dwójnym zešiwku Lětopisa wěnuja so wědomostnicy ze Sewjer­neje a Južneje Ameriki, Europy a Azije prěni króć w přirunowacej perspek­tiwje konceptej kulturneje wěstoty. Tak přepytuja wuměnjenja, kotrež dowoleja mjeńšinam, z politiskim sobupostajowanjom wuwić začuće přisłušnosće k statej a swoju kulturnu suwerenitu zesylnić.

Dźiwadłowe myto spožčene

Rom. Na iniciatiwu EU wustajene, z cyłkownje 60 000 eurami dotěrowane Europske dźiwadłowe myto spožča lětsa francoskej dźiwadźelnicy Isabelle Huppert a britiskemu hrajerjej Jeremyjej Ironsej. Lawreataj staj tuž wotnětka čłonaj ilustreho koła, kotremuž mjez druhim tež Heiner Müller, Pina Bausch a Harold Pinter přisłušeja.

DTM wostanje na motodromje

Krótkopowěsće (19.12.17)

Dienstag, 19. Dezember 2017 geschrieben von:

Do zastojnstwa wuzwolena

Lipsk/Budyšin. Dana Dubil je nowa regionalna jednaćelka Němskeho dźěłarniskeho zwjazka (DGB) wuchodneje Sakskeje. Delegaća wobwodneje konferency DGB minjeny kónc tydźenja w Lipsku su 33lětnu Kodersdorfčanku za naslědnicu Matthiasa Klemma, kiž bě Hornju Łužicu nazymu wopušćił, do zastojnstwa wu­zwolili. Dubil chce so wosebje za lěpšu klimu za tarifowe zrěčenja a zawodne sobupostajowanje zasadźeć.

Wulki wuspěch žnjał

Praha. Wjace hač 50 zajimcam je Měrko Brankačk wčera wječor w nimale połnje wobsadźenym Praskim dźiwadle v Řeznické „Hodownu stawiznu“ w serbskej rěči předstajił. Přihladowarjo jemu stejo přikleskowachu. Poslednje předstajenje „Hodowneje stawizny“ budźe 27. decembra w Budyskim Dźiwadle na hrodźe.

Kretschmer so zakituje

Krótkopowěsće (18.12.17)

Montag, 18. Dezember 2017 geschrieben von:

Maja wobchadnu kupu dóstać

Mučow. W Kulowskim wjesnym dźělu Mučow ma při wokrjesnej dróze nowy chódnik nastać. W tym zwisku chcedźa tež jězdnju ponowić a wobchadnu kupu natwarić. Pomjeńšić chcedźa tak poćeženje wobydlerjow hary dla. Hdy twarske dźěła zahaja, njeje hišće znate. Wjacorych dalšich dróhotwarskich projektow w bliskosći dla drje naprawu hakle w lěće 2019 zwoprawdźa.

Cyrkej z apelom na firmje

Zhorjelc. Ewangelska cyrkej w Němskej zhladuje starosćiwje na wottwar dźěłowych městnow w Zhorjelcu, kotryž stej Siemens a Bombardier připowědźiłoj. Maksimalny profit njesměł jenički postajacy kriterij być a předewzaća njeměli na swoju towaršnostnu zamołwitosć zabyć, rjekny biskop Markus Dröge.

Plany BMW w Čěskej

Sokolov. Firma BMW planuje w zapadnej Čěskej natwar wulkeho areala za pruwowanje jězdźidłow w hódnoće nimale 160 milionow eurow. Pola města Sokolov ma na přestrjeni bywšich brunicowych jamow wjace hač sto kilometrow dróhow nastać, zo bychu „samowodźene“ awta testowali. Areal z 15 twarjenjemi a 400 přistajenymi měł hač do lěta 2021 hotowy być.

Krótkopowěsće (15.12.17)

Freitag, 15. Dezember 2017 geschrieben von:

Minister Unland wotstupi

Drježdźany. Sakski financny minister Georg Unland za nowe knježerstwo ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (wobaj CDU) hižo k dispoziciji njesteji. To je 64lětny wčera w Drježdźanach wozjewił. Swojeje kruteje politiki lutowanja dla bu wón přiběrajcy kritizowany, wot koaliciskeho partnera SPD, ale tež z rjadow CDU. Kretschmer chce póndźelu nowe knježerstwo předstajić.

W nuzy lěpje reagować

Budyšin. Zo móhli zamołwići w padźe wulkeje wody lěpje reagować, chce wo­krjes Budyšin spočatk lěta 2018 nowy program za lěpši škit pře wulku wodu zawjesć. Datowa banka zjima aktualne informacije wšitkich wodźiznow na teritoriju wokrjesa a móže riziko wulkeje wody wobličić, zdźěla krajnoradny zarjad. Města gmejny maja přistup k datam dóstać, zo móža tak spěšnišo škodam zadźěwać.

Nowy centrum přińdźe

Krótkopowěsće (14.12.17)

Donnerstag, 14. Dezember 2017 geschrieben von:

Prezidij Domowiny wuradźował

Dešno. Aktualny staw přihotow klětušeje strukturneje konferency je prezidij Domowiny wčera w Dešnje rozjimał. Zdobom dojednachu so z předsydstwom župy Delnja Łužica klětu přewjesć zarjadowanja k šulskim temam, zarjad Domowiny zdźěla. Gremij gratulowaše tež nowemu Sakskemu ministerskemu prezidentej Michaelej Kretschmerej k wuzwolenju.

Sylnišo zhromadnje dźěłać

Budyšin. Serbski institucije chcedźa nastupajo marketing sylnišo hromadźe dźěłać. To je wuslědk wčerawšeho prěnjeho zetkanja zamołwitych za zjawnostne dźěło pod nawodom zamołwiteje za marketing a kooperacije Załožby za serbski lud Hanki Budarjoweje w Budyšinje. Nimo zhromadnych dalekubłanjow chcedźa tež za móžnosćemi pytać zhromadnje wabić, zdźěli załožbowy direktor Jan Budar.

Nowy nakład wušoł

Anzeige