Krótkopowěsće (03.09.18)

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Prěni raz ze stejnišćom mjeńšin

Berlin. Frizojo, Danojo, němscy Sintojo a Romojo kaž tež Serbja prezentuja so prěni raz ze zhromadnym stejnišćom na wo­bydlerskim swjedźenju zwjazkoweho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera 8. septembra w parku hroda Bellevue, kaž mjeńšinowa rada informuje. Zdobom so nadźija tam mnohich přisłušnikow mjenowanych mjeńšin witać móc.

Pjenjezy za kulturu na wsach

Berlin/Drježdźany. Kulturu na wsach wuchoda měli dlěšodobnišo financować, měni jednaćel Kulturneje rady Němskeje Olaf Zimmermann. „Kultura je trajna zaručka dočasneho zastaranja, kaž stej to zastaranje z wodu a milinu abo na­dróžny wobchad“, rjekny Zimmermann powěsćerni dpa. Runje před pozadkom prawicarskich tendencow dźe wo to, kulturnu infrastrukturu a kubłanje w regionach zachować.

Rewizija na bloku Q

Krótkopowěsće (31.08.18)

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:

Přihotuja nowy knižny rjad

Slepo. Towarstwo Kólesko přihotuje nowy rjad knihow. Wěnować chcedźa so w nich narodnym drastam Slepjanskeho regiona. Prěni dźěl ma kónc lěta wuńć, zdźěli předsyda Hartmut Hančo. Na 220 stronach rozłožuja mjez druhim zajimawosće wosom dźěćetkow Slepjanskeje wosady. Hłowna awtorka Elvira Rathner wopisuje w knize zdobom šiće drasty a kak so ju prawje zhotować.

Serbskosć sylnišo pokazować

Zły Komowrow. Serbskosć a dwurěčnosć města a měšćanskich dźělow Złeho Komorowa matej so sylnišo w zjawnosći jewić. Za to chce město zakładne wu­stawki změnić a zamołwiteho za serbske naležnosće powołać, zdźěla delnjoserbski rozhłós. Tučasnje wo tym we wuběrkach rěča, hač do 12. septembra chcedźa rozsudźić. Zły Komorow přisłuša wot lońšeho serbskemu sydlenskemu rumej.

Steinbach budźe nowy minister

Krótkopowěsće (30.08.18)

Donnerstag, 30. August 2018 geschrieben von:

Spomóžne wuwiće

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je kónc awgusta 18 705 bjezdźěłnych, 285 mjenje hač w předměsacu. Po lětnich prózdninach je bjezdźěłnosć w regionje zaso woteběrała. 782 ludźi je nowy job nastupiło, 529 wukubłanje zahajiło. Naprašowanje za personalom je kaž loni dale na wobstajnje wysokim niwowje, zdźěli dźensa Thomas Berndt, předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło.

Pokazka na namócnu smjerć

Zhorjelc. 90lětna žona je so po wšěm zdaću w Zhorjelcu z woporom złóstnistwa stała. Běchu ju 15. awgusta mortwu w jeje bydlenju našli, a lěkar wuchadźeše najprjedy z přirodneje smjerće. Mjeztym ma policija pokiwy na to, zo bu rentnarka snano morjena. Policija a statne rěčnistwo stej dźensa pytansku namołwu za dotal njeidentifikowanym mužom wozjewiłoj.

Nowy serwis kolesowarjam

Krótkopowěsće (29.08.18)

Mittwoch, 29. August 2018 geschrieben von:

Miliardy eurow na girokontach

Berlin. Najebać nisku dań mějachu wu­chodni Němcy jeničce w 45 lutowarnjach Sakskeje, Braniborskeje, Saksko-Anhaltskeje a Mecklenburgsko-Předpomorskeje kónc junija 55 miliardow eurow na girowych a dnjowopjenježnych kontach. To je nimale dźewjeć procentow wjace hač loni, kaž Zwjazk wuchodoněmskich lutowarnjow dźensa w Berlinje wozjewi.

Dźesaćlětne partnerstwo

Drježdźany. Swjedźenske zarjadowanje přihotuje maršalski zarjad wojewódstwa Lubuski kraj składnostnje dźesaćlětneho regionalneho partnerstwa ze Swobodnym statom Sakskej za 3. september we Łęk­nicy a w geoparku Mužakowski zahork. 9. nowembra 2008 běštaj tehdyši sakski premier Stanisław Tilich (CDU) a bywši maršal wojewódstwa Marcin Jabłoński wotpowědne zrěčenje podpisałoj.

Twory premiera bojkotować

Krótkopowěsće (28.08.18)

Dienstag, 28. August 2018 geschrieben von:

Kurs wo medijach

Wodowe Hendrichecy. Kurs wo nowych medijach přewjeduje nawoda Bu­dy­skeje wotnožki Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala Michał­ Cyž tuchwilu we Wodowych Hendrichecach. W tamnišim wočerstwjenišću wuknje 23 šulerjow 5. lětnika spěchowanskeho centruma Horni kraj z Habrachćic/Nowych Jěžerc dźěło z fotografiju, ličakami a internetnej rešeršu.

Serbskaj awtoraj zastupjenaj

Drježdźany. Wo perspektiwach Sakskeje je frakcija Lěwicy w krajnym sejmje knihu wudała. Kaž Marcel Brauman na swo­jim blogu informuje, wobsahuje wona přinoški 21 awtorow. Mjez nimi staj Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) a předsyda Domowiny Dawid­ Statnik. Čornak wěnuje so přewzaću zamołwitosće, Statnik mnohotnosći. Knihu nazymu zjawnosći předstaja.

Ministerka Golze wotstupiła

Krótkopowěsće (27.08.18)

Montag, 27. August 2018 geschrieben von:

Film Karla Vouka na festiwalu

Choćebuz. Krótkofilm PŚIRODA awstriskeho wuměłca Karla Vouka wo změnje łužiskeje krajiny je nominowany za lětuši 28. festiwal wuchodoeuropskeho filma wot 6. do 11. nowembra w Choćebuzu. Termin předstajenja dwanaćeminutowskeho paska budźe hakle z wozjewjenjom programa w septembru jasny. Twórba je nominowana tež za 21. festiwal słowjenskeho filma w Portorožu.

Předstaji tři rukopisne słowniki

Halle. Pod hesłom „Začuća a normy“ wotměwa so tele dny mjezynarodny kongres za slědźenja wo pietizmje w Halle. Serbow zastupuje wědomostna sobudźěłaćerka Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity dr. Lubina Malinkowa. Wona předstaji tam tři rukopisne serbsko-němske słowniki, na kotrež bě při slědźenjach w archiwje bratrowskeje wosady storčiła. Zetkanje traje hač do srjedy.

Za politiske hudźbne dźiwadło

Krótkopowěsće (24.08.18)

Freitag, 24. August 2018 geschrieben von:

Wagonownja ma inwestora

Niska. Jednanja z inwestorom wagonownje w Niskej budu po wšěm zdaću bórze zakónčene. Faworit, kiž měł łužiski zawod přewzać, je słowakski koncern Tatrawagonka. Dźěłarnistwo IG metal je z předewzaćom garantiju dojednało, při čimž maja stejnišćo a ličba sobudźěła­ćerjow přichodne pjeć lět kaž tež wob­stejace tarifowe zrěčenja wostać.

Z Alenu zaso po měsće

Budyšin. Po tym zo bě kniha rozebrana, móža so dźěći nětko zaso „Po měsće z Alenu“ hibać. Dalši nakład knihi Rejzki Delenkoweje wo holčce, kotraž w měsće bydli a do 1. lětnika chodźi, je runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł. Powědančka su pisany miks doži­wjenjow a hodźa so wosebje za dźěći 1. lětnika, kotrež čitać wuknu.

Mjezu překročaca pomoc tema

Krótkopowěsće (23.08.18)

Donnerstag, 23. August 2018 geschrieben von:

Zetkanje posołow w Jonsdorfje

Budyšin. Pod hesłom „Hornja Łužica – stejimy pod paru“ zarjaduje Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) dźensa 11. zetkanje posołow a partnerow w Jonsdorfje w Žitawskich horinach. Zasłužbnych posołow Hornjeje Łužicy chcychu rozžohnować, nowych powołać, zdźěli MGO bjez poda­ća konkretnišich informacijow.

Přepytuja morjenja dla

Zhorjelc/Běła Woda. Podhlada morjenja dla přepytuje specialna komisija Zhorjelskeje inspekcije kriminalneje policije w nadawku tamnišeho statneho rěčnistwa wot nocy w Běłej Wodźe. We wo­błuku přesłyšowanja hinašeho delikta dla nachwilnje zajateho muža tón poda, zo bě wobkedźbował, kak znaty zemrě. Na to nańdźechu zastojnicy w domskim na Zahrodowej 38lětneho, kiž bě po zdaću namócnje zemrěł.

Přewjele pólskich turistow

Krótkopowěsće (22.08.18)

Mittwoch, 22. August 2018 geschrieben von:

Wjace wužiwarjow na wsach

Frankfurt n. M. Energijowy přewrót na wsach spěšnišo postupuje hač w městach. Cyłkownje wjace hač 90 procentow domjacnosćow w Němskej jón podpěruje, kaž z dźensa wozjewjeneho naprašowanja statneje spěchowanskeje banki KfW wuchadźa. W městach wužiwa 15 procentow domjacnosćow solarne připrawy, ćopłotne klumpy a podobnu techniku, na wsy pak 33 procentow.

Deinege znowa njekandiduje

Zhorjelc. Zhorjelski wyši měšćanosta Siegfried Deinege (njestronjan) k wólbam 25. meje 2019 wjace njenastupi. Zhorjelski zapósłanc krajneho sejma CDU Octavian Ursu chce so wo zastojnstwo požadać. Jeli wón dobudźe, móhł ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) jeho wólbny wokrjes jako direktny kandidat za krajny sejm přewzać.

Wjace njemandźelskich dźěći

Krótkopowěsće (21.08.18)

Dienstag, 21. August 2018 geschrieben von:

Jednanja wuspěšnje zakónčene

Choćebuz. Jednanja wo přesydlenskim zrěčenju za Miłoraz su minjeny tydźeń wuspěšnje zakónčili, kaž předewzaće LEAG wčera informowaše. Gmejnje Trjebin a Slepo stej w dalšim jednanskim kole­ z koncernom poslednje wotewrjene dypki konstruktiwnje rozrisali. Wobdźěleni maja wuslědk za měznik nastupajo přihoty na přesydlenje.

Třělc njeskutki přiznał

Biskopicy. Serija wutřělow na awta w Biskopičanskej kónčinje je wujasnjena. Njedźelu zajaty 42lětny je njeskutki „wobšěrnje přiznał“, statne rěčnistwo a policija zdźělatej. W bydlenju muža běchu płunowej pistoli a płunowu třělbu z dalokowidom a municiju našli. Wu­mjetuja zajatemu, zo je wjace hač 20 króć na nimo jěduce awta třělał. Prawdźe­podobnje psychisce choreho su do psychiatrije zapokazali.

Wustajeńca wo zběžku

Anzeige