Krótkopowěsće (23.07.18)

Montag, 23. Juli 2018 geschrieben von:

Hudźbne lěćo zahajene

Budyšin. Z koncertom „Nadźija wěčnje. Wěčnje!“ z Drježdźanskim komornym orchestrom Sinfonietta w Budyskej tachantskej cyrkwi su pjatk wječor lětuše hudźbne lěćo zahajili. Z koncertom su so lětušej róčnicy 1000 lět Budyski měr wěnowali. Hač do 5. awgusta steji cyłkownje 15 zarjadowanjow ze 180 sobuskutkowacymi na programje, mjez kotrymiž su tež wjacori serbscy wuměłcy.

Na Brigittu Reimann spominali

Wojerecy. Na 85. posmjertne narodniny Brigitty Reimann je Wojerowske wuměłstwowe towarstwo sobotu spominało. Předstajili su nowej publikaciji. „Post vom schwarzen Schaf“ je kniha, w kotrejž su listy­ z jeje sotru a bratromaj wozjewjene, „Ich möchte so gern ein Held sein“ wě­nuje so listowanju z awtorom Wolfgangom Schreyerom. Brigitte Reimann je wot 1960 do 1968 we Wojerecach skutkowała.

Testuja přidatne naprawy

Krótkopowěsće (20.07.18)

Freitag, 20. Juli 2018 geschrieben von:

Spěchowanje přepodate

Budyšin. Statny sekretar Herbert Wolff je dźens dopołdnja Budyskemu wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej (SPD) zdźělenku wo spěchowanskich srědkach za nowu pěstowarnju na Třělnišću přepodał. Sakska spěchuje ju z 2,4 milio­na­mi eurow z programa Zwjazka a krajow „Mosty do přichoda“. Nowotwar ma wjac hač 180 městnow skićić. Cyłkownje płaći wón 5,6 milionow eurow.

Nowy běrow wotewrěli

Běła Woda. Hospodarska iniciatiwa Łužica z.t. (WiL) je dźensa w rumnosćach Běłowodźanskich měšćanskich zawodow nowy běrow wotewrěła. Z nim WiL swoju prezencu w sakskim dźělu Łužicy dale zesylnja, kaž iniciatiwa zdźěla. Zdobom chce wuske zwiski k sakskim partneram polěpšić, rjekny jednaćel WiL Michael Schulz. WiL wudźeržuje hižo běrowaj w Choćebuzu a Wojerecach.

Ponowja šule

Krótkopowěsće (19.07.18)

Donnerstag, 19. Juli 2018 geschrieben von:

Polěpša wohnjoškit

Picnjo. Po wohenju na něhdźe 80 hek­tarach w Luboraskej holi chcedźa tam wohnjoškitne pasma rozšěrić. To ma wo­kol­ne lěsy a wsy lěpje škitać, pisa Picnjanske krajne wyše lěsnistwo. Dale rozmysluja wo tym, lěsne puće wutwarić a přidatne studnje twarić, zo by zastaranje z hašenskej wodu zawěsćene było. Njedawny woheń su hakle po dwěmaj dnjomaj zhašeli.

Digitalny portal za fachowcow

Drježdźany. Pod www.heimat-für­fachkräfte.de maja nětko za wšěch, kotřiž chcyli do Sakskeje ćahnyć, nowe poskitki. Kaž zdźěli sakski hospodarski minister za Martin Dulig (SPD), ma portal być digi­talny pućnik. Z pomocu karty namakaja zajimcy zdobom wšitke pěstowarnje, šule a dalše kubłanišća w regionje, do kotrehož chcedźa.

Za wuspěšny studij

Krótkopowěsće (18.07.18)

Mittwoch, 18. Juli 2018 geschrieben von:

Tež w Rěčicach spěšny internet

Rěčicy. Statny sekretar a społnomócnjeny krajneho knježerstwa za digitalne Stefan Brangs (SPD) je dźensa w Dubcu wot Swobodneho stata Sakskeje z něhdźe 560 000 eurami spěchowanu syć za spěšny internet oficialnje přepodał. Nowa infra­struktura – 41 kilometrow kablow – zmóžnja 1 200 domjacnosćam gmejny Rěčicy přistup k digitalnemu swětej, a to z hač do 100 Mbit/s.

Namjety za Myto Witkojc prašane

Podstupim. Hač do kónca awgusta přijimuje Braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu namjety za no­wowutworjene Myto Miny Witkojc. Z nim maja so zasłužby na polu serbšćiny počesćić. Wšitke gmejny serbskeho sydlenskeho ruma a serbske towarstwa smědźa wosobiny abo cyłki nominować.

Wikowanju z tigrami zadźěwać

Krótkopowěsće (17.07.18)

Dienstag, 17. Juli 2018 geschrieben von:

Kralowski por pytany

Bórkowy. Nowy serbski kralowski por pytaja w Bórkowach. Tuchwilny chce krónu a ceptar na domizniskim a dra­stowym swjedźenju w awgusće dale dać, zdźěla Bórkowski hamt. Alice a Benja­min I. staj region jedne lěto na wše­lakich turistiskich zarjadowanjach a wikach zastupowałoj. Přizjewjenja přijimuje Bórkowska turistiska informacija.

Delnjoserbski Witaj-camp

Jarješk. 19 hólcow a holcow přebywa tón tydźeń w 13. Witaj-campje Choće­buskeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ.­ We wob­lubowanym wočerstwjenišću Ja­rje­šku mjez Baršćom a Mužakowom wu­kmanjeja so wobdźělnicy w delnjoserbšćinje. Tak přewjeduja wšelake akcije a wubědźowanja. Wobhladać chcedźa sej film wo Krabaće, tež do šo­kolodoweje fabriki sej wuleća.

Wustajeńca wo Thietmaru

Krótkopowěsće (16.07.18)

Montag, 16. Juli 2018 geschrieben von:

Nawodnistwo wobkrućene

Kašecy. Na čole gmejnskeje wohnjo­weje wobory Pančicy-Kukow stejitaj dale Markus Richter jako nawoda a Martin Kreuz jako jeho zastupjer. Wobeju je gmejnska rada na zašłym posedźenju wobkrućiła. Wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) přepoda jimaj powołanske wopismo. Wobornikaj staj hižo minjene šěsć lět w zastojnstwje skutkowałoj a dobre dźěło wukonjałoj.

Židowska wosada 20 lět

Choćebuz. Židowska wosada w Choćebuzu swjećeše wčera 20lětne wobstaće. Jeje předsyda Gennadi Kuschnir spomni, zo je čłonstwo wot dźesać na dźensa 490 ludźi rozrostło. Braniborska kulturna mini­sterka Martin Münch (SPD) wu­zběhny, „zo wosadny centrum wosrjedź města pokazuje, zo słušatej židowska wěra­ a kultura ke Choćebuzej“.

Nowe dwórnišćo ma nastać

Krótkopowěsće (13.07.18)

Freitag, 13. Juli 2018 geschrieben von:

Do prózdninskeho lěhwa SŠT

Budyšin. 55 serbskich dźěći chce so wot jutřišeho w rěčnym prózdninskim lěhwje Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach wočerstwić. Předsydka SŠT Ludmila Budarjowa zdźěli, zo čakaja na dźěći dyrdomdejske doži­wjenja, wosebite projekty kaž dźi­wadźe­lenje, zaběra z nowymi medijemi a fotografowanje. Lěhwo traje hač 23. julija.

Arcybiskop skóržbu zapodał

Praha/Brno. Praski arcybiskop Dominik Duka je sudnistwu zapodał skóržbu přećiwo Centrumej eksperimentalneho dźiwadła w Brnje. Přičina je dwójna inscenacija na njedawnym dźiwadłowym festiwalu, w kotrymajž postawu Jězusa kaž tež bamža Jana Pawoła II. na chětro wulgarne wašnje wonječesćeja. Hižo do předstajenja běštej inscenaciji wótre diskusije wo hranicach „wuměłskeje swobody“ zbudźiłoj.

W rěkach kupać so je strašne

Krótkopowěsće (12.07.18)

Donnerstag, 12. Juli 2018 geschrieben von:

Serbske městnosće zbližić

Budyšin. Klětuše předewzaća stejachu w srjedźišću wčerawšeho posedźenja čło­now­ předsydstwa Budyskeje župy. Dosć konkretny je hižo projekt ze šulerjemi 4. lětnika. Jim chcedźa serbske městnosće w Budyšinje zbližić. Dom Měrćina Nowaka w Njechornju chcedźa zjawnosći tohorunja we wobłuku akcije „wuměłstwowy bus“ spřistupnić. Planowane su tež zarjado­wanja w Barće a Hodźiju.

Štó znaje skućićela?

Mortkow. Po morjenju wjelčicy pola Mortkowa je towarstwo Wjelči škit Němska myto 7 000 eurow wupisało. Zwěrinoškitarjo so nadźijeja na te wašnje pokiwy k skućićelej dóstać. Hižo w juniju běchu na kromje jězora pola Mortkowa mortweho wjelka na powjerchu wody wuhladali. Přepytowanja wunjesechu, zo bě jeho něchtó zatřělił a jemu powjaz wokoło brjucha zwjazał, na kotrehož tamnym kóncu bě betonowy kloc.

Schadźowanka lětsa w dźiwadle

Krótkopowěsće (11.07.18)

Mittwoch, 11. Juli 2018 geschrieben von:

Kompaktny kurs

Choćebuz. 40 zajimcow so tuchwilu na kompaktnym kursu delnjoserbšćiny dale kubła. Organizowała je kurs Šula za del­njoserbsku rěč a kulturu w Cho­ćebuzu. Wobdźělnicy tydźenskeho kursa 30 hodźin intensiwnje delnjoserbšćinu wuknu a zeznajomjeja so zdobom zwonka wučby z rěču a kulturu regiona. Spočatk tydźenja je jim dr. Hartmut Leipner nadrobnje wo Bogumile Šwjeli přednošował.

Hórnistwo w swětnišću

Berlin. Zjednoćenstwo němskeje industrije je zwjazkowe knježerstwo namołwiło, zdźěłać zakoń wo wudobywanju resur­sow w swětnišću. Tuchwilu nje­smě­dźa sej staty objekty w kosmosu při­swojić. Předewzaćelam pak je dowolene, na přikład za drohometalemi pytać. USA a Luxemburg su wotpowědne postajenja hižo schwalili.

Rys w Jizerskich horinach

Krótkopowěsće (10.07.18)

Dienstag, 10. Juli 2018 geschrieben von:

2,5 milionow eurow za slědźenje

Choćebuz/Podstupim. Braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu je nowemu projektej „BioPol“ cyłkownje 2,5 milionow eurow spěchowanja přilubiło. Fraunhoferski institut za nałožowane slědźenje na polymerach a Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow chcetej z projektom „inteligentne“ materialije wuwiwać.

Klinika wospjet wuznamjenjena

Budyšin. Chorowni za dźěćacu a młodźinsku medicinu Hornjołužiskich kli­nikow su kwalitny pječat „Wuznamje­njena – Za dźěći 2018 – 2019“ spožčili. Budyska institucija je sej mjeztym pjaty raz certifikat Zwjazka dźěćacych cho­rownjow a wotrjadow Němskeje zdobyła, kaž w zdźělence kliniki rěka.

Žórło Nysy wohrožene

Anzeige