Krótkopowěsće (19.12.16)

Montag, 19. Dezember 2016 geschrieben von:

Přećiwo hidźe demonstrowali

Drježdźany. Wjace hač tysac ludźi je wčera w Drježdźanskim Zwingeru přećiwo hidźe na wukrajnikow demonstrowało. Při tym zasadźeše so sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) za česćowny wobchad z wukrajnymi sobuwobydlerjemi najebać rěčne mjezy. Tež Drježdźanski wyši měšćanosta Dirk Hilbert (FDP) so wobdźěli.

Twarja nowy elektriski Golf

Drježdźany. W škleńčanej manufakturje awtotwarca Volkswagen w Drježdźanach přihotuja tuchwilu twar noweho elektriskeho Golfa. Spočatk januara maja so produkciske wotběhi pruwować, kaž rěčnik VW dźensa zdźěli. W aprylu potom chcedźa prěnje wozy předać. Spočatnje ma tam wšědnje 35 awtow nastać. Za to maja 300 sobudźěłaćerjow.

Brošurka rozebrana

Drježdźany. Wot sakskeho krajneho knježerstwa wudata brošurka z artiklemi wustawy w arabšćinje je nimale rozebrana. Wot prěnjeho nakłada 15 000 eksemplarow maja runje hišće tysac, informuje socialne ministerstwo w Drježdźanach. Brošurka za požadarjow azyla wobsahuje prěnje 20 artiklow Zakładneho zakonja w němčinje a arabšćinje.

Krótkopowěsće (16.12.16)

Freitag, 16. Dezember 2016 geschrieben von:

Kniha Meškanka zaso na předań

Budyšin. Za krótki čas rozpředata kniha Tima Meškanka „Sorben im Blick der Staatssicherheit. Die Akten der K 5 und des MfS der DDR 1949–1989“ je nětko w druhim nakładźe w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Z knihu pomha historikar hač do dźensnišeho dnja wobstejace běłe blaki serbskeho stawi­znopisa wo času NDR wuswětlić.

Njewěstosć pola Bombardiera

Zhorjelc. Njewěstosć sobudźěłaćerjow wagonotwarca Bombardier hladajo na jich dźěłowe městna traje dale. Dźěłarnistwo IG Metall njewočakuje, zo koncern hišće do hód konkretne ličby wozjewi, kelko dźěłowych městnow chce šmórnyć. W Zhorjelcu a braniborskim Henningsdorfje su dźensa přećiwo planam protestowali, wčera w Budyšinje.

Hackerojo w Sakskej aktiwni

Krótkopowěsće (15.12.16)

Donnerstag, 15. Dezember 2016 geschrieben von:

Wjace njeskutkow na šulach

Drježdźany. Na sakskich šulach ličba chłostajomnych njeskutkow přiběra. Tole wuchadźa z wotmołwy kultusoweje ministerki Brunhildy Kurth (CDU) na naprašowanje zapósłanče Zelenych Petry Zais. Šulske lěto 2015/16 běchu 3 010 deliktow zličili, 300 wjace hač lěto do toho. Při tym jedna so zwjetša wo padustwa, ranjenje ćěła a wobškodźenja.

Dulig z kritiskim posudkom

Drježdźany. Naměstnik ministerskeho prezidenta Sakskeje Martin Dulig (SPD) posudźuje kritisce wšelake wuwića w swobodnym staće. „Je so tak dołho lutowało, doniž njeje stat hranicu swojeje jednanjakmanosće docpěł. Kraj je přemało wučerjow přistajił a přemało policistow wukubłał“, rjekny Dulig na etatowej debaće w krajnym sejmje.

1,5 milionow wopytowarjow

Drježdźany. Tež mjeztym 582. dohodowne wiki w Drježdźanach wopokazuja so jako wulki magnet. Po trochowanju měšćanskeho zarjadnistwa je dotal ně­hdźe 1,5 milionow wopytowarjow přišło. Při tym knježeše předewšěm kónc tydźenja wulka tołkańca. Hišće hač do patoržicy tam 233 wikowarjow swoje twory a posłužby poskićuje.

Krótkopowěsće (14.12.16)

Mittwoch, 14. Dezember 2016 geschrieben von:

Pjenjezy za sakske šule

Berlin/Drježdźany. Zwjazkowe knježerstwo je so dźensa w Berlinje na změnu financneho zrěčenja mjez krajemi a Zwjazkom dojednało. Zapřijaty do toho je tež program wo modernizowanju šulow. Tak móže Zwjazk přichodnje do kubłanišćow w gmejnach inwestować, kotrež nimaja trěbne pjenjezy. Dóńdźe-li k doskónčnemu rozsudej wo změnje, móže Sakska hižo klětu wot lěća 175 milionow eurow za šule nałožić.

Swobodny stat dale inwestuje

Drježdźany. Swobodny stat Sakska chce saněrowanje třoch šulow w Budyskim wokrjesu z cyłkownje 454 000 eurami podpěrać. Wjeselić móža so we Łutach, Zemicach-Tumicach a Radebergu. Tole zdźěli dźensa socialne ministerstwo w Drježdźanach. Pjenjezy su z inwesticiskeho programa „Mosty do přichoda“, z kotrymž hižo wot lěta 1990 infrastrukturne projekty spěchuja.

Dwórnišćowy mision 25 lět

Krótkopowěsće (13.12.16)

Dienstag, 13. Dezember 2016 geschrieben von:

Do zastojnstwa powołanej

Budyšin. Za nowu nawodnicu nutřkowneho serwisa krajnoradneho zarjada powoła Budyski wokrjesny sejmik wčera Franzisku Snelinski. Nowa hłownohamtska społnomócnjena za runo­stajenje wokrjesa budźe Ina Körner. Wona naslěduje Heidemarie Tröger, kotraž so kónc lěta na wuměnk poda.

Zhromadne powětrowe mocy

Praha/Bratislava. Čěska republika a Słowakska planujetej zhromadne zakitowanje powětroweho ruma. We wobłuku NATO unikatny projekt měł čěskim a słowakskim honjakam zmóžnić, tež nad teritorijom­ tamneho kraja lětać a jeho lětanišća­ abo kubłanske bazy wužiwać. W padźe potrjeby móhli sej tak powě­trowe mocy wobeju krajow pomhać.

Azylowy dom nadpadnyć chcyli

Krótkopowěsće (12.12.16)

Montag, 12. Dezember 2016 geschrieben von:

Proša wo rozmołwu

Budyšin. Iniciatiwna skupina Serbski sejm je so na cyłkownje 38 politisce zamołwitych­ Sakskeje, Braniborskeje a Zwjaz­ka wobroćiła a jich wo přeprošenje na rozmołwu prosyła. Po tym puću chcedźa politikarjam swój koncept za wutworjenje serbskeho parlamenta předstajić, w lisće rěka. Jedyn z adresatow je zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU).

ECMI wobsteji 20 lět

Flensburg. Europski centrum za prašenja mjeńšin (ECMI) je tele dny 20. róčnicu swojeho wobstaća woswjećił. Na swjedźenskim zarjadowanju w Flensburgu wobdźěli so tež społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja mjeńšin Hartmut Koschyk (CSU), kaž ze zdźělenki ECMI wuchadźa. Knježerstwa Danskeje, Němskeje a Schleswigsko-Holsteinskeje běchu ECMI 1996 załožili.

Witataj kandidaturu Serbowki

Krótkopowěsće (09.12.16)

Freitag, 09. Dezember 2016 geschrieben von:

Twarc bombow zajaty

Drježdźany. Dwaj a poł měsaca po bombowymaj nadpadomaj na mošeju a na kongresowy centrum w Drježdźanach je policija 29lětneho podhladneho z Drježdźan zajała. Při přepytowanjach namakachu zastojnicy maćizny, kotrež so za twar bombow hodźa, kaž statne rěčnistwo dźensa zdźěli. Na městnomaj njeskutka namakany genetiski material a DNA pohladneho so kryjetej.

Konkretne ličby njepředleža

Budyšin. Koncern Bombardier chce po informacijach nowiny Handelsblatt jasnje wjac dźěłowych městnow šmórać, hač je dotal znate: 2 500 po wšej Němskej, mjez druhim w Budyšinje, Zhorjelcu a Hennigsdorfje. Konkretne Ličby njeje koncern dotal wozjewił. Dźěłarnistwo IG metal chce přichodny štwórtk w Budyšinje přećiwo tomu protestować.

Masowy doping w Ruskej

Krótkopowěsće (08.12.16)

Donnerstag, 08. Dezember 2016 geschrieben von:

Komuny namołwjene

Drježdźany. Sakski zličbowanski zarjad namołwja komuny swobodneho stata ke krutej etatowej disciplinje. Prezident zarjada Karl-Heinz Binus je na předstajenju najnowšeje lětneje rozprawy kritizował, zo komuny swój dołh přiběrajcy z jadroweho etata wurjaduja a na přikład swójske komunalne zawody załožeja. Tajke pak su ćežko kontrolujomne.

Čakaja na informacije

Zhorjelc/Budyšin. Dźěłarnistwo IG metal wočakuje spočatk přichodneho tydźenja jasne informacije ze stron koncerna Bombardier wo planowanych změnach we wuchodoněmskich twornjach. Dźensa je so po informacijach dźěłarnistwa dohladowanska rada koncerna schadźowała. Za tydźeń planuja protestnu akciju přećiwo šmórnjenju městnow.

Wójnski schow namakali

Krótkopowěsće (07.12.16)

Mittwoch, 07. Dezember 2016 geschrieben von:

Ludźi zaso domoj wabić

Budyšin. Wjacore wokrjesy w Sakskej chcedźa hodowne prózdniny wužiwać, zo bychu ludźi, kotřiž su dźěła dla do druhich zwjazkowych krajow wotešli, pohnuli­ so zaso do swojeje domizny wróćić. Tak chcedźa nowych fachowcow nawabić. W Budyšinje je tajka akcija 27. decembra planowana.

„Mudre lampy“ instalowane

Praha. Jako wobstatk nadróžneho wobswětlenja w čěskej stolicy su prěnje tři „mudre lampy“ instalowali. Jich stołpy skića nimo swěcy wjacore přidatne posłužby, kaž kontakt k wuchowanskemu systemej, měrjenje zanjerodźenja powětra abo móžnosć znowanabiwanja elektrojězdźidłow. Wokoło stołpa je tež spěšny internetny zwisk móžny.

Pola Amazon zaso stawkuja

Lipsk. Noweho stawka pola wulkowikowarja Amazon w Lipsku dla hroža nětko do hód zapozdźenja při rozwožowanju hodownych pakćikow, kaž rěčnik dźěłarnistwa ver.di dźensa připowědźi. Rano je po jeho informacijach něhdźe 200 sobudźěłaćerjow dźěło złožiło. Při­stajeni žadaja sej wyši hodowny pjenjez, znajmjeńša tysac eurow. Amazon płaći jim runje 400 eurow.

Krótkopowěsće (06.12.16)

Dienstag, 06. Dezember 2016 geschrieben von:

Tilich za wotsunjenje

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je so za to wuprajił, kriminelnych młodostnych požadarjow azyla do jich domizny wróćo pósłać, hdyž su wina na ćežkim njeskutku. Pozadk je pad wumocowaneje a morjeneje studentki w badensko-württembergskim Freiburgu. Njeskutka podhladny je 17lětny ćěkanc z Afghanistana.

PISA: Němska lětsa špatniša

Berlin. Němska je so w mjezynarodnym přirunowanju šulerskich wukonow „Pisa 2015“ pohubjeńšiła, wosta pak w prěnjej třećinje najlěpšich krajow organizacije OECD. 15lětni šulerjo mějachu při najnowšim přepytowanju w přirodowědnych přemjetach a w matematice špatniše wuslědki hač loni. Porno tomu su so w čitanju snadnje polěpšili, kaž dźensa z Berlina zdźělichu.

Wopačna powěsć rozbudźa

Anzeige