Policija (09.03.16)

Mittwoch, 09. März 2016 geschrieben von:

Smjertny wopor wohenja

Wjelećin. Woheń w bydlenskim domje hašeć su w dźensnišich rańšich hodźinach wohnjowu woboru, wuchowanske mocy a policiju do Wjelećina wołali. Jako swědcy krótko po 1 hodź. woheń pytnychu, płomjenja hižo z woknom pod třěchu sapachu. Hišće prjedy hač wohnjowa wobora dojědźe, so poradźi 93lětnu wobydlerku­ z twarjenja wuchować. Podhlada zajědojćenja z kurom dla dowje­zechu ju do chorownje. Po tym zo mě­jachu wobornicy­ woheń pod kontrolu, namakachu w domje čłowječe ćěło. Hač do kónca redakciskeho časa njebě tale wosoba hišće identifikowana, po wšěm zdaću pak jedna so wo jednoho z wo­bydlerjow. Při hašenju bě dohromady 50 wobornikow zasadźenych. Jedyn z nich so snadnje zrani. Jeho dyrbjachu na městnje ambulantnje zastarać. Rozměr škody dotal znaty njeje.

Policija (08.03.16)

Dienstag, 08. März 2016 geschrieben von:

Korpus křiža namakali

Kamjenc. Pozłoćanu figuru Chrystusa su minjeny tydźeń w Kamjencu namakali a na policajskim rewěrje wotedali. Po wšěm zdaću pochadźa wona ze swjateho křiža, kotryž su njeznaći snano wonječesćili. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli, dotal njewědźa, komu něhdźe 40 centimetrow wulki a wotnutřka prózdny korpus słuša. Tohodla nětko tež z pomocu medijow wobsedźerja pytaja. Komuž postawa­ (hlej wobraz) słuša, abo štóž wě, štó z přiwuznych, přećelow abo znatych za njej pyta, njech přizjewi so na Kamjenskim policajskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20.

Policija (07.03.16)

Montag, 07. März 2016 geschrieben von:

Po zražce zemrěła

Krušwica. Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera popołdnju na zwjazkowej dróze B 115 pola Krušwicy. 20lětna wodźerka Peugeota bě do směra na Mužakow runje Opel přesćahnyła, jako dósta so přejara na prawy bok jězdnje, hdźež so suwać započa. Na lěwym boku puća prasny frontalnje do kamjentneho stołpa. Młodu žonu dyrbjachu alarmowane wuchowanske mocy wožiwić, wona pak hišće na městnje njezboža zemrě. Jeje sobujěduceho dowjezechu z heli­kopterom do chorownje. Wobdźěłanja njezboža dla wosta zwjazkowa dróha něhdźe tři hodźiny zawrjena.

Towarstwowy dom hašeli

Čorny Chołmc. Po wšěm zdaću zapalerstwa dla paleše so sobotu wječor drje­wjana kólnja na Čornochołmčanskej Kubicec­ hórce. Płomjenja wupřestrěchu so tež na susodny towarstwowy dom. Byrnjež wobornicy woheń poměrnje spěšnje podusyli, nasta škoda w rozměrje něhdźe pjećcyfroweje sumy.

Policija (04.03.16)

Freitag, 04. März 2016 geschrieben von:

Paduši w towarstwowym domje

Nowa Łuka. Njeprošeni hosćo su so w nocy na srjedu do towarstwoweho domu­ w Nowej Łuce zadobyli. Po tym zo běchu­ durje namócnje wočinili, po­kradnychu z rumnosćow žiwidła a wše­lake alkoholiske napoje.

Wopita na rewěr přijěła

Radeberg. Maš-li něšto na policajskim rewěrje wobstarać, da do toho radšo žadyn alkohol njepij, a scyła nic, hdyž sej tam z awtom dojědźeš. To wě nětko 54lětna šoferka w Radebergu, kotruž běchu tam na policiju skazali. Dokelž pak zastojnicy „chorhojčku“ čujachu, dyrbješe wona do alkomata duć. Při tym naměrichu 0,78 promilow alkohola w kreji. Awto smě­dźeše žona hnydom stejo wostajić.

Policija (03.03.16)

Donnerstag, 03. März 2016 geschrieben von:

Psa z bydlenja wuswobodźili

Wojerecy. Z bydlenja na Šepšečanskej dróze we Wojerecach su policisća a wobornicy w nocy na wutoru psa wuswobodźili, kotryž bě tam po wšěm zdaću sam a mócnje šćowkaše. 24lětna wobsedźerka so najskerje hižo wjacore dny wo njeho starała njebě. Bydlenje bě zanjerodźene a pos skutkowaše chory. Jeho dowjezechu do zwěrjatownje.

Policija (02.03.16)

Mittwoch, 02. März 2016 geschrieben von:

Slědy w sněze paducha přeradźili

Zhorjelc. Tołsta woršta w nocy na wu­toru našłeho sněha je policiji wčera rano w Zhorjelcu pomhała, paducha wuslědźić. Něhdźe w 3.30 hodź. bě so tam cuzy do bydlenskeho­ domu zadobył, mjez druhim časnik a móšeń spakosćił a na to dom zaso wopušćił. Dokelž bě wobydlerka něšto podhladneho słyšała, alarmowaše wona policiju. Jako zastojnicy w sněze čerstwe slědy wuhladachu, dyrbjachu je jenož hišće sćěhować. Bórze na to­ wuslědźichu njeskutka podhladneho 29lětneho muža. Kriminalna po­licija so z tymle padom nětko bliže za­běra.

Policija (01.03.16)

Dienstag, 01. März 2016 geschrieben von:

Zadobywarja lepili

Brětnja/Michałki. Dźakowano kedźbliwym wobydlerjam je policija zawčera­wšim rano w Brětnjach-Michałkach zadobywarja lepiła. Swědcy běchu wobkedźbowali, kak spyta so muž něhdźe we 8.30 hodź. na teren rjemjeslniskeje firmy na Drježdźanskej dróze dóstać. Přiwołana wobsadka policajskeho awta 30lětneho nachwilnje zaja. Při sebi měješe wón nachribjetnik­ a w nim wšelki zadobywanski grat.

Policija (29.02.16)

Montag, 29. Februar 2016 geschrieben von:

Wosom zranjenych po wohenju

Kinspork. Wohnjowu woboru, policiju a wuchowansku słužbu wołachu wčera wječor k hašenju do Kinsporka. Tam bě woheń we wjaceswójbnym domje wudyrił. 24 wosobow dyrbješe něhdźe wječor po napoł dźewjećich swoje bydlenja wopušćić a móžeše so hakle dźensa rano do nich wróćić. Wosom ludźi so zrani, mjez nimi wohnjowy wobornik. Čehodla běchu płomjenja wudyrili, je fachowc dźensa na městnje přepytował.

Policija (26.02.16)

Freitag, 26. Februar 2016 geschrieben von:

Myjadła fuk

Koblicy. Byrnjež – abo runje dokelž – Hórnikečanski jězor wobšěrnych hórnistwowych saněrowanskich dźěłow dla tuchwilu dospołnje zawrjeny był, wón po wšěm zdaću paduchow přiwabja. Tak informowaše mějićel dowoloweho parka na Kobličanskim pobrjoze zawčerawšim policiju, zo bě so pola njeho něchtó do sanitarnych rumnosćow zadobył. Stało bě so to minjenej tydźenjej, wšako tam wobsedźer w zymje kóždy dźeń za prawym njehlada. Paduši pokradnychu tři woclowe myjadła, pjenježny awtomat za wužiwanje dušow kaž tež něhdźe 50 metrow dołhi tołsty milinowy kabl. Po trochowanju wobsedźerja načinichu woni něhdźe 4 500 eurow škody. Kriminalistam so poradźi wjacore slědy zawěsćić. Nětko so nadźijeja, zo z jich pomocu skućićelow lepja.

Policija (25.02.16)

Donnerstag, 25. Februar 2016 geschrieben von:

Wobšudnicy bohužel wuspěšni

Budyšin/Hodźij. We wobłuku Budyskeho policajskeho rewěra běchu spočatk tydźenja wobšudnicy po puću. Dotal nje­znate skućićelki běchu w dwěmaj padomaj samo wuspěšne. Kaž policija nětko zdźěli, bě póndźelu připołdnju 86lětna žona ze swojim rolatorom na Drježdźanskej dróze w Budyšinje po puću. Nadobo ju nje­znatej žonje narěčeštej a wobjima­štej. Pozdźišo rentnarka zwěsći, zo bě so z jeje płašća móšeń zhubiła. W njej bě třicyfrowa suma pjenjez.

Něhdźe hodźinu pozdźišo sta so w Hodźiju žona w podobnej starobje z woporom po wšěm zdaću samsneju skućićelkow. Blisko jeje bydlenja na Budyskej dróze wonej tež ju narěčeštej. Pokazujo jej cedlu a někotre twjerde pjenjezy po­zbudźeštej ju k darowanju. Jako rentnarka swoje mjeno do napodobnjeneje darowanskeje lisćiny zapisa, wućahnyštej njeznatej z jeje wotstajeneje tobołki móšeń. Tež w tymle padźe přisadźi škodowana wobydlerka pjenjezy a wosobinske dokumenty.

Policija w tym zwisku předewšěm staršich ludźi ke kedźbnosći namołwja, hdyž so jim cuzy bliža a jich narěča.

Anzeige