Policija (19.09.17)

Dienstag, 19. September 2017 geschrieben von:

Z awtom wrota přełamali

Zdźěr. Na rabiatne wašnje su njeznaći minjeny kónc tydźenja w Zdźěri transporter typa VW Crafter pokradnyli. Najprjedy běchu so do tamnišeje wodarnje zadobyli a sej klučik awta přiswojili. Z transporterom w hódnoće 54 000 eurow­ přełamachu na to wrota areala a so zhubichu. Za awtom z čisłom BZ-KW 5000 nětko mjezynarodnje pytaja.

Policija (18.09.17)

Montag, 18. September 2017 geschrieben von:

Šupa dla milina wupadnyła

Bórkhamor. Wobydlerjo Cyrkwinskeje w Bórkhamoru słyšachu sobotu wječor něšto prasnyć, při čimž w domjacno­sćach a při nadróžnym wobswětlenju milina wupadny. Zasadźeni policisća nama­kachu na to při trafostaciji mortweho a zdźěla spaleneho šupa. Tón bě so najskerje nad trafostaciju milinowodow dótknył, na čož milina wupadny. Po krótkej přestawce móžachu wobydlerjo domow zaso swěcu zaswěćić.

Policija (15.09.17)

Freitag, 15. September 2017 geschrieben von:

Paducha kolesow lepili

Budyšin. Swójske koleso, kotrež běchu jej dźeń do toho na Šulskej pokradnyli, je 32lětna žona na Budyskej Róžowej wuhladała a policiju informowała. Zastojnicy tam chwilu łakachu a překwapichu skónčnje młodostneju w starobje 15 a 16 lět, kotrajž chcyštaj koleso wzać. Kaž młódši z njeju přizna, bě wón tele a dalšej kolesy pokradnył. Tež tamnej dwě 15lětny policiji přewostaji.

Policija (14.09.17)

Donnerstag, 14. September 2017 geschrieben von:

Zastojnika do ruki kusnył

Čerwjene Noslicy. 27lětny muž je so wčera namócnje přećiwo zajeću wobarał. Policiju běchu wołali, dokelž wón na­stajnosći po statnej dróze S 111 nóžkowaše. Jako zastojnicy přijědźechu, chcyše wón najprjedy ćeknyć, woni pak jeho dosahnychu. Na to so muž mócnje woba­raše, wućahny samo nóž a jednoho zastojnika do ruki kusny. Štyri wobsadki policajskich awtow běchu trěbne, zo bychu pólskeho staćana pod kontrolu dóstali. Wón steješe po wšěm zdaću pod wliwom drogow.

Policija (13.09.17)

Mittwoch, 13. September 2017 geschrieben von:

Připowěšak so zesamostatnił

Wojerecy. Njewšědne wobchadne nje­zbožo sta so zawčerawšim we Wojerecach. Tam bě 69lětny ze swojim wosobowym awtom typa Mitsubishi a z připowěšakom po puću. Na Weinertowej pak so připowěšak nadobo wot awta pušći a zrazy do sćežora nadróžneho wobswětlenja. Na zbožo so nichtó zranił njeje, škoda pak wučinja 250 eurow.

Policija (12.09.17)

Dienstag, 12. September 2017 geschrieben von:

Zražka na křižowanišću

Bošecy. Wobchadne njezbožo stało je so wčera popołdnju na statnej dróze S 111 při wotbóčce do Bošec. Nakładne awto chcyše tam hłownu dróhu přeprěčić, šofer pak njewobkedźbowaše předjězbu wosoboweho awta typa Fiat. Jeho wodźerka njemóžeše hižo sčasom borzdźić a zrazy do nakładneho awta. Žonu dyrbjachu z wuchowanskim awtom do chorownje dowjezć.

Policija (11.09.17)

Montag, 11. September 2017 geschrieben von:

Z městna njezboža pěši ćeknyła

Minakał. 34lětna žona bě we wčerawšich rańšich hodźinach mjez Minakałom a Lipičom po puću, jako ze swojim Suzukijom z jězdnje zajědźe a do štoma prasny. Zraniła drje so šoferka njeje, na awće pak nasta­ něhdźe 10 000 eurow škody. Žona městno njezboža na to pěši wopušći a nóžkowaše domoj. Tam ju policija pozdźišo wuslědźi. Při kontroli zastojnicy zwěsćichu, zo wšak měješe wona 1,84 promilow alkohola w kreji.

Policija (08.09.17)

Freitag, 08. September 2017 geschrieben von:

Dobroćiwosć žony znjewužiwał

Wojerecy. Kaž policija hakle nětko zhoni, je njeznaty minjenu sobotu dobroćiwosć 84lětneje žony we Wojerecach znjewu­žiwał. Wón bě pola rentnarki klinkał a ju wo pomoc prosył. Žona pušći jeho do bydlenja a krótki wokomik njekedźbowaše. W tym času hrabny sej cuzy z dweju móšnjow dwucyfrowu sumu pjenjez a twochny.­

Policija (07.09.17)

Donnerstag, 07. September 2017 geschrieben von:

Radšo kradnyć šli hač do šule

Budyšin. Mjeztym zo druzy w šuli sedźa a wuknu, su třo młodostni w Budyšinje zawčerawšim dopołdnja kradnyć šli. Swědk lepi padušnu trójku w starobje 14 do 17 lět, jako woni z podlěšenskim kablom a z grilowanskim wuhlom přez płót zahrodnišća při Nowoměšćanskej dróze zalězechu. Muž zawoła policiju, kotraž młodostnych w bliskosći dosahny. Po tym zo běchu zastojnicy jich perso­nalije zwěsćili, přepodachu hólcow staršim. Kotre konsekwency to doma měješe, bohužel­ znate njeje. Policija pad dale přepytuje.

Policija (06.09.17)

Mittwoch, 06. September 2017 geschrieben von:

Pjenjezy namakała a wotedała

Słona Boršć. To drje je sej najskerje kóždy hižo raz přał, njejapcy wulku sumu pjenjez namakać. Što pak z njej činiš? A što je z tym, kiž je pjenjezy zhubił? To je so zawěsće tež sprawna sobudźěła­ćerka awtodróhoweho wotpočnišća Hornja Łužica-sewjer zawčerawšim wječor prašała. Wona informowaše policiju wo tym, zo je kabat z wupokazami a 2 000 eurami namakała. Zastojnicy awtodróhoweho policajskeho rewěra dokumenty přepruwowachu a wobsedźerja wuslědźichu. Muž bě wulce zbožowny a so wjeseleše, zo je žona tak sprawna była. Swoje wobsydstwo smě sej nětko na policajskim rewěrje wotewzać.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019