Policija (08.09.17)

Freitag, 08. September 2017 geschrieben von:

Dobroćiwosć žony znjewužiwał

Wojerecy. Kaž policija hakle nětko zhoni, je njeznaty minjenu sobotu dobroćiwosć 84lětneje žony we Wojerecach znjewu­žiwał. Wón bě pola rentnarki klinkał a ju wo pomoc prosył. Žona pušći jeho do bydlenja a krótki wokomik njekedźbowaše. W tym času hrabny sej cuzy z dweju móšnjow dwucyfrowu sumu pjenjez a twochny.­

Policija (07.09.17)

Donnerstag, 07. September 2017 geschrieben von:

Radšo kradnyć šli hač do šule

Budyšin. Mjeztym zo druzy w šuli sedźa a wuknu, su třo młodostni w Budyšinje zawčerawšim dopołdnja kradnyć šli. Swědk lepi padušnu trójku w starobje 14 do 17 lět, jako woni z podlěšenskim kablom a z grilowanskim wuhlom přez płót zahrodnišća při Nowoměšćanskej dróze zalězechu. Muž zawoła policiju, kotraž młodostnych w bliskosći dosahny. Po tym zo běchu zastojnicy jich perso­nalije zwěsćili, přepodachu hólcow staršim. Kotre konsekwency to doma měješe, bohužel­ znate njeje. Policija pad dale přepytuje.

Policija (06.09.17)

Mittwoch, 06. September 2017 geschrieben von:

Pjenjezy namakała a wotedała

Słona Boršć. To drje je sej najskerje kóždy hižo raz přał, njejapcy wulku sumu pjenjez namakać. Što pak z njej činiš? A što je z tym, kiž je pjenjezy zhubił? To je so zawěsće tež sprawna sobudźěła­ćerka awtodróhoweho wotpočnišća Hornja Łužica-sewjer zawčerawšim wječor prašała. Wona informowaše policiju wo tym, zo je kabat z wupokazami a 2 000 eurami namakała. Zastojnicy awtodróhoweho policajskeho rewěra dokumenty přepruwowachu a wobsedźerja wuslědźichu. Muž bě wulce zbožowny a so wjeseleše, zo je žona tak sprawna była. Swoje wobsydstwo smě sej nětko na policajskim rewěrje wotewzać.

Policija (05.09.17)

Dienstag, 05. September 2017 geschrieben von:

Motorske do busa zrazyło

Kamjenc. Na Połčničanskej dróze w Kamjencu je wčera wječor k wobchadnemu njezbožu mjez busom a motorskim dóšło. Hdźež dróha na Böhnischowym naměsće nahle naprawo wotboča, zajědźe motorski na lěwy bok jězdnje a zrazy frontalnje do napřećo přijěduceho busa. Dwě wuchowanskej awće a nuzowy lěkar so wo zranjeneho wodźerja motorskeho starachu. Na městnje njezboža je jenož 30 km/h dowolenych. Połčničanska dróha je jedna z wažnych hasow Lessingoweho města z tójšto wobchadom.

Policija (04.09.17)

Montag, 04. September 2017 geschrieben von:

Po ćežkej zražce zemrěła

Rakecy. Při ćežkim wobchadnym njezbožu na zwjazkowej dróze B 96 je 52lětna wodźerka Opela wčera dopołdnja na kromje Rakec žiwjenje přisadźiła. Z Kamjeneje přijěducy bě žona ze swojim awtom z dotal njeznateje přičiny na prawy bok dróhi a tam frontalnje do štoma zajěła.

Policija (01.09.17)

Freitag, 01. September 2017 geschrieben von:

Wupite piwo njezapłaćił

Wojerecy. Na cyle klewerne wašnje chcyše tele dny muž we Wojerecach blešku piwa darmotnje wupić, njebě pak z kedźbliwosću swědka ličił. W kupnicy na Lipjecskim naměsće je sej muž blešku wočinił a ju hnydom mjez polcami wupił. Tole pak swědk wobkedźbowaše. Jako chcyše lačny nimo kasy hić, bjez toho zo by zapłaćił, informowaše swědk policiju. 57-lětny změje so padustwa dla zamołwić.

Připowěšak so zwróćił

Hruboćicy. Traktor z připowěšakomaj je w Hruboćicach (Grubditz) w Kubšiskej gmejnje znjezbožił. Jako 61lětny traktorist z pólneho puća na hłownu dróhu wotboči, so zadni připowěšak zwróći. Při tym bu telefonowy sćežor wobškodźeny.

Policija (31.08.17)

Donnerstag, 31. August 2017 geschrieben von:

Na kolesu telefonował

Kamjenc. Z kolesom jěć a při tym z handyjom telefonować njeje jenož zakazane, ale tež strašne. To dyrbješe zawčerawšim 13lětny hólčec w Kamjencu nazhonić. Telefonujo jědźeše wón po Goethowej. Najskerje bě tak do telefonata zanurjeny, zo wón wočinjene durje wosoboweho awta před sobu njepytny. Tak do nich­ zrazy a padny. Na zbožo so kolesowar njezrani. Na awće pak nasta něhdźe 350 eurow škody.

Policija (30.08.17)

Mittwoch, 30. August 2017 geschrieben von:

Drohe koleso pokradnyli

Łaz. Triatlonowe wubědźowanje sobotu při Třižonjanskim jězoru pola Łaza su paduši­ za njeskutk znjewužiwali. Woni pokradnychu tam blisko jězora běłe koleso typa Trek Speed Concert. 48lětny wobsedźer trochuje hódnotu swojeho jězdźidła na něhdźe 4 500 eurow. Policija nětko za napadnym wubědźowanskim kolesom pyta.

Policija (29.08.17)

Dienstag, 29. August 2017 geschrieben von:

Při wotbóčce prasnyło

Słona Boršć. Při wotbóčce awtodróhi A 4 w Słonej Boršći je so wčera rano ćežke wobchadne njezbožo stało. Krótko po 7 hodź. je wodźer Seata napřećo přijěducy Pickup přewidźał a frontalnje do njeho zrazył. Na to zajědźe Pickup hišće do Lkw-ja, kotryž chcyše awtodróhu runje wopušćić. Wodźerjej wosoboweju awtow so ćežko zraništaj, tak zo dyrbjachu jeju do chorownje dowjezć. Nimo wjacorych wuchowanskich­ jězdźidłow běchu tež wohnjowe wobory zasadźene. Wobornicy starachu so wo wuběžane ćěriwo a su zhromadnje z policiju statnu dróhu S 106 zaraćili. Na wobdźělenych jězdźi­dłach nasta něhdźe 30 000 eurow škody.

Pod wliwom alkohola jěła

Smjerdźaca. Při kontroli Audija zawčerawšim wječor w Smjerdźacej je policiji „chorhojčka“ 64lětneje wodźerki napadnyła. Při tesće so wukopa, zo měješe žona 0,92 promilow alkohola w kreji. Na to jej dalšu jězbu zakazachu. Wona změje nětko 500 eurow pokuty płaćić, dyrbi měsac nóžkować a dóstanje nimo toho dwaj dypkaj w Flensburgu.

Policija (28.08.17)

Montag, 28. August 2017 geschrieben von:

Wandalojo zachadźeli

Budyšin. We wčerawšich rańšich hodźinach je skupina młodostnych na Budyskej Liebknechtowej pjeć awtow wobškodźiła. Swědka wobkedźbowaše, kak woni wot jězdźidłow typa Mercedes, Audi, Mitsubishi, Opel a Seat wonkowne špihele wotbichu. Škoda wučinja 2 000 eurow.

Anzeige