Policija (21.04.17)

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:

Na kartowej čarje pobyli

Łaz. Z towarstwoweho domu při Łazowskej kartowej čarje su njeznaći w nocy na srjedu telewizor a žiwidła w hódnoće tysac eurow kradnyli. So do rumnosćow z jězdźidłami zadobyć pak so jim poradźiło njeje, tak zo tam žana škoda njenasta.

Policija (20.04.17)

Donnerstag, 20. April 2017 geschrieben von:

Woheń horceho popjeła dla

Krušiwca. Lochkomyslnosć bě zawčerawšim přičina wohenja w Krušwicy. 63lětna wobsedźerka bydlenskeho domu bě rano horcy popjeł do wotpadkoweho sudobja sypnyła. W běhu dnja so sudobjo zapali a płomjenja přeskočichu na carport, pod kotrymž bě palne drjewo składowane. Jako žona woheń pytny zawoła wona wohnjowu woboru a započa ze susodom płomjenja hašeć. Při tym so 63lětna snadnje zrani. Wobornikam z Krušwicy, Mužakowa a Běłeje Wody so poradźi woheń podusyć a tak hóršemu zadźěwać. Kelko škody je dohromady nastało, njeje hišće wobličene.

Policija (19.04.17)

Mittwoch, 19. April 2017 geschrieben von:

Dwójce w samsnej nocy so paliło

Porchow. Na dojězdźowanskim parkowanišću blisko Porchowa (na S 94) je so dźensa w nocy tam wotstajeny Ford dospołnje wupalił. Třinaće kameradow Porchowskeje wohnjoweje wobory woheń zhašachu a z wotpowědnym ješćom płomjenja podusychu. Awto bě tam dawno hižo wotstajene, samo jedne koleso falowaše. Policija z toho wuchadźa, zo je woheń něchtó zamiškrił.

Ledźborecy. Jenož něšto kilometrow zdalene paleše so dwě hodźinje pozdźišo w Ledźborecach (Taschendorf) drjewjana hromada při bróžni. 17 wohnjowych wobornikow z Hornjeho Wujězda, Wulkeho Wosyka a Panec je woheń sčasom zha­šało a tak wjetšej škodźe zadźěwało.

Policija (18.04.17)

Dienstag, 18. April 2017 geschrieben von:

Nurjaka mortweho namakali

Kamjenc. Přičina, čehodla je 58lětny nurjak z Drježdźan při nurjenju w Kamjenskej skale kónc tydźenja swoje žiwjenje přisadźił, dotal jasna njeje. Slědźenja kriminalneje policije dale traja a rjec so njehodźi, hač bě so nurjak w 60 metrow hłubokej wodźiznje ćělnje přenapinał.

Palacy so traktor zhašeli

Lubnjow. W Lubnjowje (Liebenau) pola Kamjenca su wohnjowi wobornicy z Brunowa (Brauna), Hlinka (Cunnersdorf) a Kamjenca sobotu nawječor palacy so traktor zhašeli. Čehodla pak bě so jězdźidło na łuce stejo nimale dospołnje wupaliło, dotal hišće jasne njeje.

Kontejner w płomjenjach

Mały Wosyk. W Małym Wosyku pola Porchowa je wčera w nocy něchtó drastu w drastowym kontejneru zapalił. Wěcna škoda wučinja něhdźe 1 500 eurow.

Policija (13.04.17)

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Želniwy mórak

Kulowc. Kriminalna słužba Wojerowskeho policajskeho rewěra bě nastupajo wjacore grafitijowe móranja přepytowała, kotrež běchu loni 25. julija w Kulowcu napadnyli. Nětko je 17lětneho jako podhladneho skućićela wuslědźiła. Swoje móranja na wjacorych wobchadnych znamjenjach a fasadach wón mjeztym přizna. Cyłkownje bě mórak něhdźe 1 500 eurow škody načinił. Znajmjeńša młodostny z Kulowca swoje přeńdźenje wobželnosća a chce škodu zarunać, kaž policija rozprawja. Přiwšěm dyrbi so statne rěčnistwo z padom zaběrać.

Policija (12.04.17)

Mittwoch, 12. April 2017 geschrieben von:

Paduchow wuslědźili

Łuty/Wojerecy. Padustwo z Łutowskeje kupnicy 10. měrca tohole lěta je wujasnjene. Po wobšěrnych přepytowanjach je policija muži w starobje 28 a 35 lět z Wojerec wuslědźiła a jeju zajała. Wonaj běštaj­ tehdy z pokradnjenym awtom do wukładneho­ wokna kupnicy zrazyłoj a tam cigarety kaž tež elektroniske nastroje pokradnyłoj. Wodźer nakładneho awta tole wobkedźbowaše a je policiju informował.

Policija (11.04.17)

Dienstag, 11. April 2017 geschrieben von:

Wjacori chětro nuzne měli

Zhorjelc. Wobchadna stražna słužba Zhorjelskeje policajskeje direkcije je njedźelu wječor a w póndźelnych rańšich hodźinach na awtodróze A 4 blisko Ottendorfa-Okrille spěšnosć měriła. W běhu šěsćhodźinskeje akcije kontrolowachu wjace hač 4 000 jězdźi­dłow. 145 šoferow bě spěšnišo hač dowolenych 130 km/h po puću. W 108 padach wosta při warnowanju. 37 wodźerjow pak měješe wosebje nuzne a dyrbi přichodne dny pokutny pjenjez zapłaćić. Njesławny rekord docpě wodźer Citroëna z Wies­badenskim čisłom, kotrehož błysknychu ze 190 km/h. Wón změje 240 eurow pokuty­ płaćić, dóstanje dwaj dypkaj w Flensburgu a dyrbi měsac nóžkować.

W šuli so paliło

Huska. W jednej rjadowniskej rumnosći Hušćanskeje šule je so sobotu rano papjernik palił. Dźeń do toho běchu šulerjo we wučbje chemije twjerde pjenjezy z acetonom­ rjedźili a wužiwanu papjeru po wšěm zdaću do papjernika ćisnyli. Hač je so papjera wotsamo zapaliła, po­licija nětko pruwuje.

Policija (10.04.17)

Montag, 10. April 2017 geschrieben von:

Při njezbožu so ćežko zranił

Kulow. Ćežke wobchadne njezbožo sta so sobotu wječor blisko Kulowa. 50lětny muž bě ze swojim Fordom z Mučowa přijěł a při wotbóčce do Brěžkow z dotal njeznateje přičiny kontrolu nad wodźi­dłom zhubił. Awto zajědźe na lěwy bok jězdnje, zwróći so a wosta na třěše ležo. Šofera dyrbjachu z ćežkimi zranjenjemi do chorownje dowjezć. Wěcnu škodu na wosobowym­ awće trochuje policija na něhdźe 16 000 eurow.

Policija (07.04.17)

Freitag, 07. April 2017 geschrieben von:

Baterije so palili

Kamjenc. W baterije porjedźacej firmje na Kamjenskej Sewjernej je wčera wječor woheń wudyrił. Wobydlerjo běchu wobkedźbowali, zo sylny kur z prěnjeho poschoda twarjenja stupa. Wjace hač sto wohnjowych wobornikow, wuchowanskich pomocnikow a policistow bě zasadźenych. Strach za wobydlerjow po informacijach policije žadyn njewobsteješe.

Policija (06.04.17)

Donnerstag, 06. April 2017 geschrieben von:

Z pukom alarm „zawinił“

Běła Woda. K njewšědnemu zasadźenju wołachu zawčerawšim wječor wohnjowu woboru a policiju do lodoweje hale Běłowodźanskich Liškow. Tam bě wohnjowa připrawa alarm přizjewiła. Na městnje zwěsćichu, zo bě hašenska woda na lodowe hrajnišćo ćekła. Što bě so stało? Při treningu bě hrajer po wšěm zdaću z pukom sprinklerowy pryskowak trjechił. Na to awtomatiska woheń přizjewjaca připrawa zaskoči, samostatnje wohnjowu woboru informowaše a – štož je jeje nadawk – hašensku wodu do objekta pryskaše. Njeličomne litry wody su tak na hrajnišćo wuběželi.

Anzeige

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.