Policija (03.11.16)

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

Pytaja swědkow

Chrósćicy. Jako bě minjeny pjatk něhdźe w 20.15 hodź. 14lětna młodostna z Chrósćic do směra na Prawoćicy po puću, šmórny so jeje nimojěducy transporter z wonkownym špihelom. Wodźer jězdźi­dła zasta, z holcu skrótka porěča a na to wotjědźe. 14lětnu dyrbjachu pozdźišo w chorowni ambulantnje zastarać. Nětko přepytuje policija tónle pad jako wotsalenje z městna njezboža a pyta k tomu swědkow. Štóž je situaciju pjatk wječor wobkedźbował abo štóž móže pokiwy k awtu resp. k jeho wodźerjej dać, njech přizjewi so na Kamjenskim policajskim rewěrje (tel. 03578/ 35 20).

Policija (02.11.16)

Mittwoch, 02. November 2016 geschrieben von:

Po njezbožu zemrěł

Wóspork. Na statnej dróze S 112 mjez Kotecami a Malećicami blisko Wósporka je zawčerawšim připołdnju wodźer motorskeho znjezbožił a so žiwjenjastrašnje zranił. Na poslednim dnju lětušeje sezony motorskich zajědźe 35lětny w křiwicy na prawy bok jězdnje a zrazy do štoma. Z helikopterom dowjezechu jeho do chorownje, hdźež je wón něšto hodźin pozdźišo zemrěł.

Policija (01.11.16)

Dienstag, 01. November 2016 geschrieben von:

Tukanja rozjasnjene

Budyšin. Wot wčerawšeho w interneće a w socialnych syćach kursěrowace tukanja, zo chcedźa požadarjo azyla přichodne dny w Budyšinje njeměr naškarać, su rozjasnjene. Kaž je decernat za statny škit kriminalneje policije wuslědźił, bě tukanje nastało rěčneho njedorozumjenja dla. Nawodnica domu za požadarjow azyla je 17lětneho Syričana po wšěm zdaću wopak zrozumiła.

Policija (28.10.16)

Freitag, 28. Oktober 2016 geschrieben von:

Klawny w Hornjej Łužicy

Kamjenc. Informacije wo agresiwnych wosobach w kostimach klawna so tež w Hornjej Łužicy kopja. Zawčerawšim wołachu policiju do skaterskeho parka na Kamjenskej Goethowej. Tam běštaj hnydom dwaj tak mjenowanaj horor-klawnaj po puću, kotrejuž dla so štyrjo młodostni chětro nastróžichu a ćeknychu. Po jich wuprajenjach klawnaj za nimi spěchaštaj, při čimž měješe jedyn z njeju wjetši hamor w ruce. Na zbožo so ćěkacym­ młodostnym poradźi hač ­domoj doběžeć. Policajscy zastojnicy w bliskosći za klawnomaj pytachu, ­njemóžachu pak nikoho podhladneho lepić. Přiwšěm w tymle padźe ­dale přepytuja, kaž Zhorjelska policajska direk­cija informuje.

Policija (27.10.16)

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:

Z wopačnym busom sobu jěł

Kamjenc. Jako pomocnik we wšitkich žiwjenskich połoženjach wopokazachu so wčera rano policisća w Kamjencu. Wołał bě jich wodźer busa měšćanskeje linije, dokelž sedźeše w jeho jězdźidle dźěćo, kotrež bě po wšěm zdaću do wopačneho busa zalězło. Wobsadka policajskeho awta informowaše mać sydomlětneho a dowjeze hólčeca na to do jeho zakładneje šule. Wón bě čisło busa zaměnił a tak do wopačneho směra jěł. Při tym zhubi orientaciju w měsće. Kak je so wón čuł, jako z policajskim awtom do šule přijědźe, bohužel znate njeje.

Policija (26.10.16)

Mittwoch, 26. Oktober 2016 geschrieben von:

Awto radšo zamkać

Kamjenc. Po tym zo bě nakupowała, połoži 79lětna žona zawčerawšim w Kamjencu swoju ručnu tobołku do awta. Jězdźidło pak wona njezamkny, dokelž chcyše jenož nakupowanski wozyčk wotstajić.­ Tule lochkomyslnosć rentnarki bě po­ wšěm zdaću paduch wobkedźbował. Přetož jako so wona wokomiki pozdźišo k awtu wróći, bě ručna tobołka fuk. Na te wašnje zhubi žona tež swoje wupokazy, wosobinske papjery a něšto stow eurow. Policija tuž radźi swoje awto radšo stajnje zamkać, wšojedne hač steji wone­ na priwatnej ležownosći, na puću před domom abo na parkowanišću.

Policija (25.10.16)

Dienstag, 25. Oktober 2016 geschrieben von:

W hribach so zabłudźił

Běła Woda. Pytanje za 59lětnym mužom je so zawčerawšim pola Běłeje Wody ­zbožownje skónčiło. Wón bě sobotu swoju bydlensku skupinu w hladarni wopušćił a chcyše w lěsu wokoło Brusnika ­hriby pytać, při čimž so zabłudźi. Dohromady bě 18 wuchowanskich psow a wjace hač 50 policistow zasadźenych.

Policija (24.10.16)

Montag, 24. Oktober 2016 geschrieben von:

Parkowanje wjele pjenjez płaćiło

Wojerecy. Tójšto škody načini sobotu připołdnju 80lětna wodźerka Hyundaija, jako­ chcyše na Wojerowskej Stormowej parkowanišćo wopušćić. Dokelž po wšěm zdaću přejara na płun stłóči, zajědźe jeje awto přez łuku a zasta hakle při sćěnje bydlenskeho domu, hdźež prasny do balkona. Škoda na jězdźidle, na sćěnje kaž tež na balkonje wučinja něhdźe 10 000 eurow. Šoferka so na zbožo njezrani.

Policija (21.10.16)

Freitag, 21. Oktober 2016 geschrieben von:

Štrus jenož kołp był

Ćisk. K njewšědnemu zasadźenju wołachu policiju wčera rano w Ćisku. Tam přizjewichu so sobudźěłaćerjo zawoda na Industrijnej hasy a měnjachu, zo běchu tam štrusa wuhladali. Jako wobsadka policajskeho awta přijědźe, wukopa so po­zdatny afriski ptak jako młody kołp, kiž bě tam po wšěm zdaću mylnje přizemił. Někajki strach znajmjeńša z tohole ptaka njewuchadźeše.

Policija (20.10.16)

Donnerstag, 20. Oktober 2016 geschrieben von:

Do bagra a kontejnera

Hodźij. Wjele prócy nałožowali su nje­znaći, jako so w nocy na wutoru při statnej ­dróze S 111 mjez Hodźijom a Třomi Hwězdami do kontejnera zadobychu, kotryž twarska firma jako skład wužiwa. Paduši­ wotamknychu najprjedy durje bagra, kiž běchu twarscy dźěłaćerjo jako zadźěwk před kontejner wotstajili. Po tym zo běchu z ćežkej mašinu nabok jěli, łamachu so do kontejnera. Z njeho wzachu dlěši milinowód a wšelki grat. Hódnotu rubizny njemóžeše Zhorjelska policajska direkcija hišće podać. Wěcna škoda na bagru a na kontejneru pak wučinja ně­hdźe 2 500 eurow. Kriminalna policija nětko tónle pad přepytuje a spyta paduchow wuslědźić.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019