Policija (29.06.16)

Mittwoch, 29. Juni 2016 geschrieben von:

Dźiwja honjeńca po awtodróze

Połčnica/Słona Boršć. Po něhdźe 25 kilometrow dołhej honjeńcy za ćěkacym Renaultom je policija wčera rano jeho wodźerja nachwilnje zajała. Krótko po třoch chcychu zastojnicy w Pólskej přizjewjene awto kontrolować, šofer pak stupi na płun, wotjědźe z wulkej spěšnosću na awtodróhu a dale do směra na Zhorjelc. Sobujěducy w Renaulće mjetachu po puću bencinowe kanistry a dalše wěcy na jězdnju. Mjez Porchowskej horu a wotpočnišćom Hornja Łužica awto dwójce zasta, njeznatej wosobje z njeho wuskočištej a ćeknyštej do ćmy. Renault jědźeše dale a zasta skónčnje krótko do awtodróhoweho wotpočnišća Hornja Łužica.­ Tam da so 23lětny šofer bjez spřećiwjenja wot policistow zajeć. Po puću ćeknjenej wosobje je policajski helikopter hač do pózdnjeho dopołdnja podarmo pytał.

Policija (28.06.16)

Dienstag, 28. Juni 2016 geschrieben von:

Při grilowanju so ćežko zranił

Rakecy. Dokelž so gril prawje palić no­chcyše, je 33lětny minjeny kónc tydźenja w Rakecach ze spiritusom trochu popomhać chcył. Při tym pak dóńdźe k sapacemu płomjenju, kotrež 28lětneho přećela mjezwoči trjechi a ćežko zrani. Jeho dyrbjachu do specialneje chorownje dowjezć.

Policija (27.06.16)

Montag, 27. Juni 2016 geschrieben von:

Puć lěpjaty był

Bórk. Njebě to wobchadne njezbožo, ale lěpk, kotryž postara so minjeny pjatk wječor wo poćeženje wobchada mjez Budyšinom a Bórkom. Tam bě něchtó bow z uniwersalnym lěpkom zhubił. Wěko bowa so wočini a lěpk wuběža na dróhu. Naslědne awta jón na to po něhdźe 50 metrach rozjězdźachu. Policija a wohnjowa wobora stej wotrězk zaraćiłoj, dokelž dyrbješe specialna firma rjedźić přijěć. Wěstoty dla bě puć hač do dźensnišeho ranja zawrjeny.

Policija (24.06.16)

Freitag, 24. Juni 2016 geschrieben von:

Podhlad morjenja

Radeberg. W Ullersdorfje pola Radeberga přepytujetej Zhorjelske statne rěčnistwo a tamniša policajska direkcija podhlada morjenja dla. Kaž policija zdźěli, je swědk wčera popołdnju w jednym bydlenju ćěšenka našoł, kiž hižo njedychaše. Sobudźěłaćerjo alarmowaneje wuchowanskeje słužba spytachu něhdźe dwaj měsacaj stareho hólčka do žiwjenja wróćo zwołać, bohužel bjez wuspěcha. Prěnje wuslědki hnydom zahajeneho přepytowanja kriminalneje policije wobkrućichu podhlad, zo jedna so wo morjenje. W tym zwisku 33lětnu mać dźěsća jako podhladnu nachwilnje zajachu. Statne rěčnistwo a policija pad dale přepytujetej. Dalše nadrobnosće, što je so w Ullersdorfje stało, pak njemóžetej přepytowansko-taktiskich přičin dla zdźělić. Hakle dźensa w běhu dnja chcychu zjawnosć wobšěrnišo wo tym informować.

Policija (23.06.16)

Donnerstag, 23. Juni 2016 geschrieben von:

Pěška ćežko zranjena

Běła Woda. Dwě rentnarce běštej zawčerawšim na wobchadnym njezbožu w Běłej Wodźe wobdźělenej. 80lětna wodźerka Toyoty chcyše na křižowanišću nalěwo wotbočić, njewobkedźbowaše pak, zo tam runje 76lětna žona při ampli za pěškow puć přeprěči, a zrazy do njeje. Pěška­ so při tym ćežko zrani. Ju dyr­bjachu runje tak do chorownje dowjezć kaž 80lětnu, kotraž poćerpje šok. Škoda na awće wučinja tysac eurow.

Policija (22.06.16)

Mittwoch, 22. Juni 2016 geschrieben von:

Z kolesom do awta zrazył

Wjazońca. Ćežko zranił je so zawčera­wšim dwanaćelětny kolesowar we Wjazońcy. Wón wujědźe z pódlanskeho puća na hłownu dróhu. Njewobkedźbowaše pak předjězbu 20lětneje wodźerki Peugeota, do kotrehož na to zrazy.

Policija (21.06.16)

Dienstag, 21. Juni 2016 geschrieben von:

Awto rubił a znjezbožił

Wjelećin. Na Mnišonskej dróze we Wjelećinje je dźensa we 8.30 hodź. młody muž na jězdnju skočił a awto zadźeržał. Wodźerku Suzukija kaž tež sobujěducu wón z jězdźidła storhny a twochny z nim do směra na Hornju Hórku. Kilometer dale pak wón kontrolu nad wodźidłom zhubi a zwróći. Muž drje hišće pěši ćekny, policija pak jeho pozdźišo dosahny.

Policija (20.06.16)

Montag, 20. Juni 2016 geschrieben von:

Do chorobneho awta zajěł

Wojerecy. Dokelž njebě předjězbu wobkedźbował, je minjeny pjatk 59lětny wodźer Renaulta we Wojerecach na křižowanišću Heinowa/Kamjentna do chorobneho awta zrazył. Jeho 52lětny wodźer a 26lětna sobujěduca so při tym snadnje zraništaj. Na zbožo njebě žadyn pacient w awće. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 15 000 eurow. Při wobdźěłanju njezboža napadny policistam „chorhojčka“ 59lětneho, tak zo přewjedźechu pola njeho alkoholowy test. Tón wunjese 2,52 promilow, a to krótko do 14 hodź. Jězbnu dowolnosć muža sej zastojnicy hnydom zdźeržachu.

Policija (17.06.16)

Freitag, 17. Juni 2016 geschrieben von:

Spódnja drasta fuk

Budyšin. Na Weigangowej w Budyšinje bě minjene dny po wšěm zdaću lubowar abo lubowarka žonjaceje spódnjeje drasty po puću, a to nic jenož jónu. W nocy na srjedu je něchtó z balkona bydlenja w přizemju dwaj sportowej nadrowcaj (BH) pokradnył. Trěnja a jeansy, kotrež běchu runje tak wupłokane a tam wisachu, pak so paduchej najskerje tak njelubjachu. 34lětna wobsedźerka zawoła policiju a zastojnikam při tej składnosći zdźěli, zo bě na samsne wašnje před ně­hdźe dwěmaj tydźenjomaj hižo raz šěsć ćmowych spódnich cholowčkow zhubiła. Policija chce nětko za skućićelom pytać. Hač pak jeho abo ju z pomocu kontrolow do­sahnu, je skerje dwělomne.

Policija (15.06.16)

Mittwoch, 15. Juni 2016 geschrieben von:

Kopor požadany był

Njeswačidło. Před paduchami kopora su jednoswójbne domy runje tak mało wěste kaž cyrkwje. Mjez skućićelemi wosebje woblubowane su twarnišća, na kotrychž kónc tydźenja nichtó njedźěła, tak zo njejsu dlěši čas wobstražowane. Minjene dny běchu sej paduši wupytali bywše Njeswačanske šulske twarjenje při hrodowym parku. Wulki dom tuchwilu na by­dlenja z wobstajnym hladanjom přetwarjeja. Tam pokradnychu něhdźe 90 metrow koporowych rołow z wotpowědnej izolaciju. Nimo toho so z twarnišća dalše twaršćizny zhubichu, kaž Zhorjelska policajska direkcija w nowinskim wozjewjenju zdźěli. Pjenježna hódnota wučinja něhdźe štyricyfrowu sumu. Kriminalna policija nětko za paduchami kopora­ pyta.

Anzeige