Policija (12.07.16)

Dienstag, 12. Juli 2016 geschrieben von:

Transporter z kolesami fuk

Słona Boršć. Na awtodróhowym wotpočnišću Hornja Łužica pola Słoneje Boršće su njeznaći zawčerawšim popoł­dnju běły Renault Master pokradnyli. Na dwě lěće starym jězdźidle z pólskim čisłom bě 52 nowych kolesow nakładowane. 38lětny šofer bě po puću do Mnichowa, hdźež měješe kolesa přepodać. Rubiznu trochuja na něhdźe 82 000 eurow.

Paducha awta lepili

Němcy. Při wobchadnej kontroli w Němcach je policija zawčerawšim rano po­zdatneho paducha awta lepiła. Po tym zo běchu wodźerja Golfa zadźerželi, so wukopa, zo bu jězdźidło w nocy na minjeny pjatk z garaže we Wulkich Ždźarach pokradnjene. Golf njebě scyła přizjewjeny a jeho čisle njeběštej płaćiwej.

Policija (11.07.16)

Montag, 11. Juli 2016 geschrieben von:

Dźěćo do awta zamknjene było

Wojerecy. Napjata situacija nasta sobotu na pózdnim popołdnju na Starej Berlinskej dróze we Wojerecach. Tam bě ně­hdźe w 17.45 hodź. dwulětne dźěćo do wosoboweho awta typa VW zamknjene. Při wšěm njezbožu bě tež hišće awtowy klučik w zamknjenym jězdźidle. Tuž ničo druhe njezwosta, hač wohnjowu woboru alarmować. Kameradojo hólčka z awta wuswobodźichu, bjez toho zo by so wón zranił. Hač bě sej z klučikom hrajkał abo so na hinaše wašnje zamknył, z policajskeje rozprawy njewuchadźa.

Policija (08.07.16)

Freitag, 08. Juli 2016 geschrieben von:

Twarski płót sobu wzałoj

Budyšin. Sto metrow twarskeho płotu a za njón trěbne kamjenje je 29lětny muž tele dny na Roesgerowej w Budyšinje hromadźe z pomocnikom na připowěšak składł a wotjěł. Dokelž swědk policiju zawoła, móžachu zastojnicy skućićela blisko Budyšina wuslědźić. Jako přičinu wón zdźěli, zo chcyše z płotom zarjadowanje młodźinskeho kluba zawěsćić. Mějićel płotu móžeše swoje wobsydstwo w hódnoće 2 500 eurow zaso sobu wzać.

Policija (07.07.16)

Donnerstag, 07. Juli 2016 geschrieben von:

Drogi a pjenjezy namakali

Budyšin. Z koncentrowanej akciju je kriminalna policija tele dny w Budyšinje a Kamjencu dohromady jědnaće bydlenjow, zahrodowych domčkow a garažow přepytała. Něhdźe 400 gramow marihuany a 35 000 eurow zastojnicy při tym namakachu­. Akcija měrješe so přećiwo sydom mužam w starobje 19 do 37 lět, kotřiž běchu po wšěm zdaću jako cwólba z drogami wikowali.

Policija (06.07.16)

Mittwoch, 06. Juli 2016 geschrieben von:

Tři awta pokradnyli

Budyšin. Hnydom tři wosobowe awta typa Audi su so w nocy na wutoru na Ma­lešanskej dróze w Budyšinje zhubili. Běły A 5, čorny A 6 a šěry Q 7 maja hódnotu dohromady 133 000 eurow. Za jězdźidłami nětko mjezynarodnje pytaja.

Policija (05.07.16)

Dienstag, 05. Juli 2016 geschrieben von:

Bus do kolesowarja zrazył

Budyšin. Linijowy bus je wčera krótko po 7 hodź. w Budyšinje do kolesowarja zrazył. Njezbožo sta so na křižowanišću Stieberowa/Liebknechtowa, jako jězdźi­dło nalěwo wotboči. 57lětny kolesowar padny a so snadnje zrani. Tež 55lětna žona w busu skoržeše, zo bě so zraniła, jako 61lětny wodźer nahle spinaše. Ju a kolesowarja su lěkarsce zastarali.

Policija (04.07.16)

Montag, 04. Juli 2016 geschrieben von:

Prawicarske parole bjakali

Budyšin. Po koparskim public viewingu je sobotu wječor na Budyskich Žitnych wikach k rozestajenju mjez Budyšanom a požadarjom azyla dóšło. Něhdźe 50 ludźi je na naměsće dobyće němskeho mustwa swjećiło. Při tym dóstaštaj so 20lětny Lybičan a 43lětny Budyšan do włosow, při čimž młódši na staršeho popjerjowy spray pryskaše a z předešćinikom do njeho biješe. Što bě dokładna přičina rozestajenja, policija hišće přepytuje. Zastojnicy zapisachu sej personalije wobdźěleneju a pósłachu ludźi domoj. 20lětneho požadarja azyla dowjezechu do jeho kwartěra. Bórze na to informowaše swědk policiju, zo na Bohatej skupina něhdźe dźesać ludźi před jednym domom prawicarske parole bjaka. Po wšěm zdaću spytachu so mužojo do domu zadobyć, w kotrymž 24lětny Syričan bydli. Tón bě do toho na rozestajenju na Žitnych wikach wobdźěleny a bě 20lětneho Lybičana přewodźał. Policisća znowa přijědźechu a tež tule skupinu rozpušćichu. Přećiwo 15lětnemu młodostnemu přepytuja nětko wobškodźenja wěcow dla. Do padu zapřijaty decernat za statny škit pyta nětko za swědkami.

Policija (01.07.16)

Freitag, 01. Juli 2016 geschrieben von:

Buggyje a kwad pokradnyli

Mułkecy. Z terena firmy w Mułkecach su njeznaći w nocy na srjedu pjeć buggyjow a kwad pokradnyli. Bě to druhi tajki pad w běhu třoch tydźenjow w samsnej firmje. Paduši mějachu sej při tym chětro lochko. Přezpólne jězdźidła stejachu w jednorych garažach, do kotrychž so skućićeljo zadobychu. Wottam dowjezechu je do bliskeho lěska, hdźež je na nakładne awto, transporter abo připo­wěšak stajichu a wottransportowachu. Policajski pos móžeše hač tam slědy čuchać. Hódnotu pokradnjenych jězdźidłow trochuja na 100 000 eurow. Po wuhódnoćenju wobstejnosćow a slědow policija z toho wuchadźa, zo běchu wjacori skući­ćeljo „při dźěle“. Woni běchu derje organizowani a běchu objekt do toho wu­- skušowali. Wočiwidnje je tónle pad runje tak wotběžał kaž prěni 10. junija. Tehdy běchu paduši na samsne wašnje wosom kwadow pokradnyli a 70 000 eurow škody­ načinili. W jednym z přichodnych wusyłanjow­ „Kripo live“ telewizija MDR wo tym tohorunja rozprawja.

Policija (30.06.16)

Donnerstag, 30. Juni 2016 geschrieben von:

Zwisk mjez ćěkanjom a wohenjom

Słona Boršć. 23lětneho, kiž je so zawčerawšim na awtodróze A 4 mjez Połčnicu a wotpočnišćom Hornja Łužica pola Słoneje Boršće z awtom policajskej kontroli wuwinył a ćeknył, je sudnik Budyskeho hamtskeho sudnistwa do přepytowanskeje jatby tyknył. Kaž w nowinskim wozjewjenju rěka, jemu wumjetuja, zo je so ze swojim Renaultom zaměrnje na policista měrił. Tón móžeše so jeno z tym wuchować, zo nabok skoči. Nimo toho je młody muž na strašne wašnje do na­dróžneho wobchada zapřimnył.

Prěnje indicije pokazuja na to, zo wobsteji zwisk mjez wohenjom wutoru rano w Połčnicy a nimale samsny čas so wotměwacej honjeńcu na awtodróze. Kriminalisća pak wobaj padaj hišće přepytuja. Předewšěm dyrbja zwěsćić, kak bě woheń dokładnje wudyrił a kotru rólu wodźer Renaulta při tym hraješe.

Identita dweju komplicow, kotrajž bě­štaj na ćěkanju z Renaulta wuskočiłoj a kotrejuž při pytanju namakali njejsu, dotal znata njeje. Tež w tymle padźe po­licija přepytuje.

Policija (29.06.16)

Mittwoch, 29. Juni 2016 geschrieben von:

Dźiwja honjeńca po awtodróze

Połčnica/Słona Boršć. Po něhdźe 25 kilometrow dołhej honjeńcy za ćěkacym Renaultom je policija wčera rano jeho wodźerja nachwilnje zajała. Krótko po třoch chcychu zastojnicy w Pólskej přizjewjene awto kontrolować, šofer pak stupi na płun, wotjědźe z wulkej spěšnosću na awtodróhu a dale do směra na Zhorjelc. Sobujěducy w Renaulće mjetachu po puću bencinowe kanistry a dalše wěcy na jězdnju. Mjez Porchowskej horu a wotpočnišćom Hornja Łužica awto dwójce zasta, njeznatej wosobje z njeho wuskočištej a ćeknyštej do ćmy. Renault jědźeše dale a zasta skónčnje krótko do awtodróhoweho wotpočnišća Hornja Łužica.­ Tam da so 23lětny šofer bjez spřećiwjenja wot policistow zajeć. Po puću ćeknjenej wosobje je policajski helikopter hač do pózdnjeho dopołdnja podarmo pytał.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019