Policija (24.03.16)

Donnerstag, 24. März 2016 geschrieben von:

Do pincow so zadobywali

Wojerecy. Pincy we wjaceswójbnych domach su nastajnosći cil paduchow. Zwjetša dźě bydla potrjecheni někotre poschody wyše, tak zo jim hnydom njenapadnje, hdyž běchu so paduši zadobyli. Tak su hakle nětko pytnyli, zo běchu so w nocy na minjenu póndźelu njeznaći na Wojerowskej Hasy měra do pincow wjaceswójbneho domu zadobyli. Mjez druhim pokradnychu woni tam točensku mašinu, kutowe rězadło a dalši elektriski grat. Cyłkownu wěcnu škodu trochuja na něhdźe 380 eurow.

Policija (23.03.16)

Mittwoch, 23. März 2016 geschrieben von:

W lěsu so zranił

Załom. Kak strašne móže dźěło w lěsu być, dyrbješe wčera nawječor młody muž pola Załomja nazhonić. 26lětny tam drjewo rězaše, jako jemu z dotal njeznateje přičiny tołsta hałza na hłowu padny. Na zbožo měješe wón nahłownik, kotryž žiwjenjastrašnym zranjenjam zadźěwa. Při­wšěm dowjezechu muža do chorownje.

Dwójce tak spěšnje

Lěskej. Wobchadna kontrolna słužba Zhorjelskeje policajskeje direkcije je za­wčerawšim na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej spěšnosć awtow měriła. Ze 611 kontrolowanych jězdźidłow bě kóžde wosme spěšniše hač dowolene 50 km/h. 74 razow je błysknyło. Šofera Audija z Bonnskim čisłom lepichu ze 103 km/h. Muž změje 280 eurow płaćić, dóstanje dwaj dypkaj a dyrbi měsacaj nóžkować.

Policija (22.03.16)

Dienstag, 22. März 2016 geschrieben von:

We wulkim stilu kradnyli

Słona Boršć. Po wšěm zdaću z nakładnymi awtami su njeznaći minjeny kónc tydźenja swoju rubiznu z přemysłoweje přestrjenje při awtodróze A 4 pola Słoneje Boršće wotwjezli. Tam běchu so na teren kumštne maćizny předźěłaceje firmy zadobyli. Kaž swědk zawčerawšim zwěsći, bě něchtó płót rozrězał a w bjezposrědnjej bliskosći wjacore měchi plastoweho granulata wotpołožił, kajkiž tež we wonym zawodźe składuja. Najskerje chcychu je paduši pozdźišo wotwjezć. Zamołwity zawoda je zwěsćił, zo běchu njeznaći ze składa firmy dohromady dwanaće paletow­ z cyłkownje něhdźe 16,5 tonami tajkeho granulata pokradnyli. Hódnotu rubizny trochuja na něhdźe 20 000 eurow. Kaž wobydlerjo wobkedźbowachu, běchu tam pjatk a sobotu wjacore nakładne awta­ po puću. Hač su z nimi granulat wotwjezli, dyrbja nětko přepytować. Swědcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60.

Policija (21.03.16)

Montag, 21. März 2016 geschrieben von:

Wopity do Stareje wodarnje

Budyšin. Runjewon historiske městno je sej wčera rano 22lětny wodźer Renaulta za njezbožo „wupytał“. Přijěducy w 7.30 hodź. po Nahłym puću přez móst zhubi wón kontrolu nad wodźidłom a jědźeše runu smuhu do Stareje wodarnje. Při tym so młody muž ćežko zrani, jeho 21lětny sobujěducy snadnje. Město toho zo byštaj na pomoc dočakałoj, wobaj ćeknyštaj. Puć pak wjedźeše jeju do rukow policije, kotruž běchu swědcy mjeztym informowali. Zastojnicy tež spěšnje při­činu njezboža wuslědźichu. Pola šo­fera Renaulta naměrichu mjenujcy 1,84 promilow alkohola w kreji. Jeho ćežkich zranjenjow dla dowjezechu wodźerja awta do chorownje. Ale tež za sobujěduceho ma zražka konsekwency. Kaž so wukopa, su za nim hižo z přikazom zajeća pytali. Tuž wzachu zastojnicy jeho hnydom sobu na policajski rewěr. To jeničke pozitiwne na kóncu bě, zo běchu škody na Starej wodarni jeno snadne.

Policija (18.03.16)

Freitag, 18. März 2016 geschrieben von:

Wobkedźbuja wobchad ciwilnje

Budyšin. Tež hdyž policija stajnje wočiwidnje prezentna njeje, su zastojnicy tola na městnje, druhdy tež ciwilnje. Na te wašnje lepichu zawčerawšim wodźerja paketoweho awta, kiž njebě wěstotny wotstawk k před nim jěducemu dodźeržał. Na awtodróze A 4 do směra na Zhorjelc bě so 28lětny muž před nim jědu­cemu awtu hač na dźesać metrow bližił – a to při spěšnosći 120 km/h. By-li tamny spinać dyrbjał, njeby so njezbožu hižo zadźěwać hodźało. W ciwilnym měrjenskim awće młodemu mužej jeho zmylk dopokazachu. Jeho jězbnu dowolnosć nětko dwaj měsacaj sćazaja, dale změje wón 240 eurow pokuty płaćić a dóstanje dwaj dypkaj w Flensburgu.

Policija (17.03.16)

Donnerstag, 17. März 2016 geschrieben von:

Awće frontalnje do so zrazyłoj

Liboń. Na S 100 blisko Libonja pola Prěčec stej wčera připołdnju dwě awće do so zrazyłoj. Wodźer Passata bě z dotal nje­znateje přičiny naraz na napřećiwnej jězdni dróhi, hdźež prasny frontalnje do napřećo­ přijěduceho Opela Zafira. 74lětneho šofera VWja, kiž so w swojim jězdźidle zatłusny, dyrbješe wohnjowa wobora z awta wurězać. Wodźer Passsata kaž tež 29lětna wodźerka Opela a jeje třilětna dźowka so ćežko zranichu, a dyr­bjachu jich do chorownje dowjezć. Šěsnaće wohnjowych wobornikow je so wo zranjenych starało. Tež wuchowanski helikopter bě na městnje njezboža. Cyłkowna wěcna škoda na jězdźidłomaj wučinja něhdźe 45 000 eurow. Zastojnicy Zhorjelskeje policajskeje direkcije přičiny zražki nětko přepytuja.

Policija (16.03.16)

Mittwoch, 16. März 2016 geschrieben von:

Dźěłaćerja wuchować zwučowali

Ptačecy. K njewšědnemu zwučowanju wołachu wčera dopołdnja wobornikow z Lejnoho (Geierswalde) a wokoliny na twarnišćo pola Ptačec. Tam napodobnichu, zo bě twarski dźěłaćer do jědnaće metrow hłubokeje dźěry padnył. Pozadk bě, zo na tamnišim twarnišću płunowodaj w tajkej hłubokosći pod Čornym Halštrowom kładu. Zwučowanje bě za wobornikow kaž tež za dźěłaćerjow myslene. Po něhdźe­ hodźinje běchu „znjezbo­že­neho“ wuchowali, z čimž běchu­ wšitcy wobdźěleni spokojom.

Policija (15.03.16)

Dienstag, 15. März 2016 geschrieben von:

Awto z dwora pokradnyli

Koćina. Zawod w Koćinje běchu sej nje­znaći w nocy na njedźelu jako cil wupytali. W njezamknjenym kamorje sobudźěłaćerja namakachu kluč ćmoweho Mitsubishija ASX. Tak mjenowany SUV z čisłom HY-MD 74 steješe na dworje zawoda, hdźež so paduši do njeho sydnychu a z nim wotjědźechu. Hódnotu lěto stareho jězdźidła trochuje jeho wobsedźer na 18 000 eurow.

Policija (14.03.16)

Montag, 14. März 2016 geschrieben von:

Młodeho požadarja azyla zbili

Budyšin. Policija pyta swědkow k zranjenju ćěła, kotrež sta so sobotu připołdnju na Drježdźanskej dróze w Budyšinje. Kaž rěčnik policije zdźěli, su tam štyrjo nje­znaći 16lětneho požadarja azyla zadźer­želi, jemu mjezwočili bili a do nohi kopnyli. Młodostny móžeše so wuswobodźić a do swojeho bliskeho přebywanišća ćeknyć. Po jeho wuprajenju běchu skućićeljo něhdźe 20 lět. Jedyn z nich bě čerwjeny sweatshirt woblečeny. Štóž je njeskutk sobotu­ w 11.30 hodź. wobkedźbował abo móže informacije wo skućićelach podać, njech přizjewi so pola policije pod telefonowym čisłom 03581/ 468 100.

Policija (11.03.16)

Freitag, 11. März 2016 geschrieben von:

Pjenjezy z běrowa fuk

Prawoćicy. Njeznataj paduchaj staj so zawčerawšim připołdnju w Prawoćicach do běrowa zadobyłoj. Kaž Zhorjelska policajska­ direkcija dale informuje, pokradnychu móšnju ze štyricyfrowej sumu pjenjez. Na to skućićelej z ćmowo­zelenym kombijom wotjědźeštaj. Štóž je w Prawoćicach abo wokolinje srjedu mjez 11.30 a 12.30 hodź. tajke awto wuhladał abo snano samo skućićelow spó­znał, njech so na Kamjenskim policajskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20 abo w kóždym druhim policajskim běrowje přizjewi.

Anzeige