Policija (13.06.16)

Montag, 13. Juni 2016 geschrieben von:

Z motorskim znjezbožił

Salow. Tragiski wukónc měješe wobchadne njezbožo sobotu popołdnju mjez Salowom a Koćinu. Napřećo přijěduceho VWja dla dyrbješe 43lětny wodźer motorskeho zaborzdźić. Při tym zhubi kontrolu nad swojim jězdźidłom, padny a bu wot VW přejědźeny. Motorski so tak jara zrani, zo na městnje njezboža wudycha. 42lětny šofer VWja wosta njezranjeny.

Policija (10.06.16)

Freitag, 10. Juni 2016 geschrieben von:

Frontalnje do so zrazyłoj

Rychbach. Tragiski wukónc měješe wobchadne njezbožo wčera popołdnju na zwjazkowej dróze B 6 pola Rychbacha. Tam bě wosobowe awto typa Kia do směra na Lubij po puću. Z dotal nje­znateje přičiny zhubi jeho 37lětny šofer kontrolu nad wodźidłom a zajědźe na napřećiwnu jězdnju. Tam přijědźe jemu VW Tiguan napřećo, kotrehož 30lětny šofer fron­talnej zražce hižo zadźěwać njemóžeše. Za nim jěducy VW Polo móžeše hišće w prawym času zastać. Při zražce so wodźer Kije tak ćežko zrani, zo hišće na městnje njezboža zemrě. Wodźerja Tiguana dowjezechu zranjeneho do chorownje. Šofer Pola so njezrani, jeho 27lětneho sobujěduceho ambulantnje zasta­rachu. Zasadźenych bě něhdźe 20 wohnjowych wobornikow z Rychbacha a Za­- ło­mja, kotřiž zemrěteho z dospołnje skóncowaneho awta wućahnychu.

Policija (09.06.16)

Donnerstag, 09. Juni 2016 geschrieben von:

Na nabóčnej čarje A 4 wróćo jěł

Słona Boršć. Na awtodróze A 4 je zawčerawšim w pólskej přizjewjeny Ford Focus na nabóčnej čarje k Słonoboršćanskemu wotpočnišću wróćo jěł. Strašny a njedowoleny manewer njewosta wězo njewobkedźbowany. Wobsadka policajskeho jězdźidła awto krótko na to kontrolowaše. W nim sedźacaj ruskaj staćanaj w starobje 27 a 38 lět měještaj jenož w Pólskej registrowane azylowe dokumenty při sebi. Awto bě na lěwym boku wobškodźene. Najskerje bě­štaj mužej wot městna njezboža twochnyłoj.

Policija (08.06.16)

Mittwoch, 08. Juni 2016 geschrieben von:

Ćeknyć mužej njepomhało

Běła Woda. Do wjacorych železnych na­dróžnych zawěrow a do sćěny domskeho je 62lětny muž ze swojim Toyotu zawčerawšim wječor na Berlinskej dróze w Běłej Wodźe zrazył. Na to wón z awtom z městna njezboža ćekny. Dokelž pak bě při zražce jedne ze swojeju awtoweju čisłow­ zhubił, jeho policisća spěšnje wuslědźichu­ a doma wopytachu. Při alkoholowym tesće zwěsćichu pola 62lětneho nahladne 2,9 promilow alkohola w kreji. Jězbnu dowolnosć jemu zastojnicy na městnje sćazachu. Muž změje so nětko wohroženja wobchada a ćeknjenja z městna njezboža dla zamołwić.

Policija (07.06.16)

Dienstag, 07. Juni 2016 geschrieben von:

Hólčec z kolesom padnył

Kašecy. Ćežko zranił je so jědnaćelětny hólc wčera nawječor na wokrjesnej dróze mjez Kašecami a Wotrowom. Z kolesom po puću do směra na Wotrow zajědźe wón něhdźe we 18 hodź. z jězdnje na kromu puća a tak njezbožownje padny, zo z hłowu na puć zrazy. Ćežko zranje­neho dowjezechu jeho z helikopterom do Drježdźanskeje chorownje. Policija pad přepytuje. Dróha bě něhdźe poł hodźiny do wobeju směrow zawrjena.

Na rentnarja z hałzu šoł

Wojerecy. Maličkosće dla je zawčerawšim wječor na kołopuću při Šibojskim jězoru k rozestajenju mjez mužomaj dóšło. 76lětny rentnar bě tam ze swojim psom po puću, jako jeho krótko do 18 hodź. zahrodowy susod nadpadny, kaž policija zdźěli. Wón seniorej najprjedy werbalnje hrožeše a jemu na to z hałzu na hłowu biješe. Při tym poćerpje wopor krawjacu ranu, kotruž dyrbjachu ambulantnje zastarać. Přičina nadpada bě po wšěm zdaću rozdźělne měnjenje wo parkowanskim porjedźe w zahrodnišću. Tole je nětko pad za kriminalnu policiju, dokelž jedna so wo zranjenje ćěła.

Policija (06.06.16)

Montag, 06. Juni 2016 geschrieben von:

Howjadźe zatřělić dyrbjeli

Lejno. Minjeny pjatk w Prawoćicach ćeknjenej howjadźe su sobotu připołdnju pola Lejna zatřělić dyrbjeli. Runje tak kaž pjatk wječor so tež nazajtra poradźiło njebě skoćeći popadnyć. Tež wjacori přiwołani skótni lěkarjo njezamóchu jej změrować. Dokelž njehodźeše so wuzamknyć, zo móhłoj wonej za ludźi strašnej być, so z krajnoradnym zarjadom a wobsedźerjom dorozumichu jej zatřělić, štož wukubłany hajnik wobstara. Wob­sedźer howjadźe wotwjeze.

Policija (03.06.16)

Freitag, 03. Juni 2016 geschrieben von:

W bance zamknjena

Wostrowc. Pomoc policajskich zastojnikow trjebaše zawčerawšim wječor žona we Wostrowcu. 49lětna bě něhdźe w 22.30 hodź. do wotnožki banki zastupiła zo by pjenjezy z awtomata wotzběhnyła. Jako chcyše zaso woteńć, pak so durje hižo­ wočinić njedachu. Žona zazwoni policiju, kotraž z pomocu wěstotneje firmy zamknjenu wuswobodźi.

Ješć w studni

Wojerecy. Hač měješe to „překwapjenka“ k dnjej dźěsća być, štož je policija 1. ju­nija we Wojerecach wuhladała? Znajmjeńša bě zawčerawšim na Łužiskim naměsće něchtó wopłokowanski srědk do dweju studnjow kidnył, na čož započa so woda chětro ješćić. Specialna firma dyrbješe wobě studni wurjedźić.

Policija (02.06.16)

Donnerstag, 02. Juni 2016 geschrieben von:

Kwitowe štomy kradnyli

Häslich. Najskerje cyłu plantažu kwitow wosadźeć chcedźa njeznaći, kotřiž běchu w minjenymaj tydźenjomaj w Häslichu w gmejnje Haselbachtal „při dźěle“. Na tamnišej sadowcowej łuce wurychu woni 14 kwitowych štomikow, kóždy něhdźe 1,60 metrow wysoki, kaž policija hakle zawčerawšim zhoni. Wěcna škoda wučinja něhdźe 400 eurow. Nětko pytaja swědkow, kotřiž su snano něšto podhladneho wobkedźbowali. Runje tak zajimawe by było zhonić, hdźe su minjene dny snano wjacore nowe kwitowe što­miki sadźeli. Swědcy njech přizjewja so na Kamjenskim policajskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20.

Policija (01.06.16)

Mittwoch, 01. Juni 2016 geschrieben von:

Zadobywarja w šuli lepili

Wojerecy. Do šulskeho twarjenja na Wojerowskej Dróze měra je so w nocy na wutoru­ muž zadobył a při tym alarm zawinił. Wjacore wobsadki policajskich awtow kaž tež policajski pos šulu na to přepytachu a lepichu 20lětneho zadobywarja. Pola njeho naměrichu 1,50 promilow alkohola w kreji. Kradnył wón najskerje ničo njeje, kriminalny technikar zawostajene slědy přiwšěm zawěsći.

Policija (31.05.16)

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:

Njezbožo dale přepytuja

Ohorn. Muž, kiž bu w nocy na póndźelu na awtodróze A 4 pola Ohorna přejědźeny, bě 59lětny pólski staćan. Kaž je policija mjeztym wuslědźiła, bě wón hromadźe z dalšimi třomi krajanami na awtodróhowym parkowanišću přestawku zapołožił. Mjeztym zo tamni w awće spachu, 59lětny wulěze a stupi na awtodróhu. Tam přelěze srjedźne wobhrodźenje a dźěše něšto stow metrow do směra na Porchowsku horu, hdźež jeho štyri awta za sobu přejědźechu. Městno nje­zboža rozpřestrě so na wjacore sta metrow. Ćěło muža bu runjewon roztorhane, tak zo dyrbjachu sobudźěłaćerjo po­hrjebneho instituta jednotliwe dźěle ze­zběrać. Policija njezbožo dale přepytuje.

Anzeige