Policija (12.10.16)

Mittwoch, 12. Oktober 2016 geschrieben von:

86lětneho namakali

Kamjenc. Póndźelu bě napjatosć w Kamjencu wulka, jako pytachu tam 86lětneho, kiž bě so bjez slědow z domu na Christian-Weißmantelowej zhubił. Nimo policistow městneho policajskeho rewěra bě tež slědźacy psyk zasadźeny. Na zbožo bě patrulja starca na Jěžowskej nadešła.

Seniorka slubjenja „wučušliła“

Budyšin. Wobšudnicy spytachu w Budyskej Strowotnej studni 84lětnu zjebać. Kriminelni so pola njeje přizjewichu a slubichu seniorce něhdźe 30 000 eurow dobyća. Za to pak měła najprjedy za 900 eurow dobropis kupić. Rentnarka hnydom wopačne slubjenja „wučušli“.

Policija (11.10.16)

Dienstag, 11. Oktober 2016 geschrieben von:

Woheń wulku škodu načinił

Berthelsdorf. W połnocy je z dotal njewuslědźeneje přičiny na Berthelsdorfskej přemysłowej přestrěni njedaloko Biskopic woheń wudyrił. 76 wohnjowych wobornikow gmejnskeje wohnjoweje wobory běchu na městnje, zo bychu płomjenja zhašeli. Po něhdźe štyrjoch hodźinach so jim to poradźi. Policija trochuje škodu na něhdźe 40 000 eurow.

W zawodomaj kradnyli

Porchow. Minjeny kónc tydźenja zadobychu so njeznaći w Porchowje do dweju zawodow na Šulskej dróze. Z prěnjeho objekta pokradnychu skućićeljo wjacore pakćiki kofeja, z druheho pak laptopaj, widejowu kameru a fotoaparat.

Policija (10.10.16)

Montag, 10. Oktober 2016 geschrieben von:

Transporter so přećisnył

Delnja Hórka. Njedaloko Delnjeje Hórki je wčera wodźer transportera na B 156 z dotal njeznatych přičin z dróhi zjěł a so z jězdźidłom na polu přećisnył. Dokelž běchu durje wuhorbjene a awto na boku ležeše, bě šofer w jězdźidle zatłusnjeny. Wohnjowi wobornicy jeho wuswobodźichu. Tež ambulantna słužba bě na městnje, njetrjebaše pak wulce pomhać.

Opel do štoma zrazył

Budyšin. W nocy na njedźelu dóńdźe w Budyšinje na Mužakowskej dróze k nje­zbožu. Wodźer Opela je naprawo z dróhi zjěł a prasny do štoma.

Jězdźidle do so zrazyłoj

Njebjelčicy. Na wobjězdowej dróze mjez Njebjelčicami a Protecami stej pjatk ně­hdźe w 15 hodź. jězdźidle frontalnje do so zrazyłoj. Wjacore wosoby so při tym zranichu. Jich dyrbjachu zastarać.

Policija (07.10.16)

Freitag, 07. Oktober 2016 geschrieben von:

Wo zranjenu so njestarał

Pančicy-Kukow. Jako wodźer swětłomódreho wosoboweho awta zawčerawšim w 15.15 hodź. z parkowanišća při kupnicy Netto w Pančicach-Kukowje na statnu dróhu S 100 wujědźe, njewobkedźbowaše wón předjězbu mopedistki. 17lětna dyrbješe nahle spinać, padny a so snadnje zrani. Zawinowar pak so z městna njezboža zminy. Swědcy, kotřiž su něšto wobkedźbowali, njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20.

Policija (06.10.16)

Donnerstag, 06. Oktober 2016 geschrieben von:

Transporter so wupalił

Horni Wujězd. Na statnej dróze S 101 pola Hornjeho Wujězda je so wčera transporter wupalił. Šofer bě na awtodróze A 4 kur z motora stupać pytnył a awtodróhu wopušćił. Jemu so hišće poradźi nakła­dowane twory z awta wzać, prjedy hač płomjenja z jězdźidła sapachu.

Z piłu so smjertnje zranił

Njedźichow. Tragiske njezbožo je so za­wčerawšim popołdnju w Njedźichowje stało. 66lětny muž chcyše tam z elektriskej rjećazowej piłu štom pušćić. Při tym so z mašinu na šiji zrani. Jemu njemóžachu hižo pomhać, na městnje nje­zboža wón za něšto mjeńšin wudycha.

Policija (05.10.16)

Mittwoch, 05. Oktober 2016 geschrieben von:

Mortweho namakali

Wojerecy. Při železniskich kolijach blisko mosta nad Čornym Halštrowom we Wojerecach su zawčerawšim připołdnju ćěło muža namakali. Kaž při blišim přepytowanju zwěsćichu, jedna so wo 44lětneho bjezdomneho z Wojerowskeje wokoliny. Kak je wón dokładnje žiwjenje přisadźił, njeje dotal znate, po wšěm zdaću pak je ćah­ do njeho zajěł.

Diesel kradnyli

Kulow. Póndźelny swjaty dźeń su nje­znaći wužili a w Kulowje diesel kradnyli. Woni wotklumpachu něhdźe 200 litrow ćěriwa z bagra, kotryž steješe na twarnišću na Salowskej dróze. Kriminalna policija pad přepytuje.

Policija (04.10.16)

Dienstag, 04. Oktober 2016 geschrieben von:

W probowym času alkohol pił

Běła Woda. Hdyž maš swoju jězbnu ­dowolnosć na probowy čas, nimaš při wodźenju jězdźidła pod wliwom alkohola stać. To je sej w nocy na minjenu njedźelu 26lětny w Běłej Wodźe wot policistow rozłožić dać dyrbjał. Zastojnicy ­běchu młodeho muža na Budyskej dróze kontrolowali a pola njeho 0,3 promile ­alkohola naměrili. Štož w normalnym padźe žadyn problem njeje, wšak za probowy čas jězbneje dowolnosće njepłaći. Tak ma 26lětny nětko ze selenej pokutu ličić. W najhóršim padźe móže so stać, zo dyrbi wón swoju jězbnu dowolnosć zaso wotedać.

Policija (30.09.16)

Freitag, 30. September 2016 geschrieben von:

Starše žony wobkradnyli

Budyšin/Wojerecy. Hnydom tři starše žony stachu so zawčerawšim z woporom paduchow. W Budyšinje je njeznaty w parku Při měšćanskim nasypje 81lětnej tobołku wutorhnył. Žona hišće spyta ju kruće dźeržeć, štož pak so jej njeporadźi. Wona padny a so zrani. We Wojerecach bě 70lětna pola frizera a powěsny tobołku na garderobu. Jako chcyše woteńć, wona pytny, zo bě něchtó móšnju z ec-kartku a pjenjezami z njeje wzał. A popołdnju pokradnychu 91lětnej tobołku, jako bě wona nakupować. Škoda wučinja w tymle padźe 600 eurow.

Policija (29.09.16)

Donnerstag, 29. September 2016 geschrieben von:

Z jastwa won a hnydom zaso nutř

Budyšin. Ani 24 hodźin po tym zo bu wutoru z Budyskeho jastwa pušćeny, je 39lětny muž w nocy na srjedu w sprjewinym měsće padustwo skućił. Ze zahrodoweho domčka na Mužakowskej je wón telewizor, radijo a žiwidła pokradnył a chcyše je z tohorunja pokradnjenym kolesom wotwjezć. Policisća pak pakostnika lepichu. W pospěšnym jednanju zasudźi jeho Budyske zarjadniske sudnistwo wčera k dźesać měsacam jastwa, kotrež­ smě 39lětny nětko nastupić.

Policija (28.09.16)

Mittwoch, 28. September 2016 geschrieben von:

Komunikaciski problem měłoj

Kamjenc. Wšón rozhorjeny přizjewi so wčera rano rentnar na Kamjenskim policajskim rewěrje, dokelž jeho Mercedes hižo tam njesteješe, hdźež bě wón jón póndźelu wječor parkował. Wobsadka policajskeho awta nastaji so tuž na puć k móžnemu městnu njeskutka. Tola krótko po tym so rentnar znowa přizjewi a alarm cofny. Mandźelska bě awto dru­hdźe parkowała a njeje ničo prajiła.

Anzeige