Serbske Nowiny

Freitag, 24 April 2015 14:00

Won, won do swěta (1)

Won do swěta rěkaše moje předewzaće za lěto 2014. Běch drje časćišo ze swójbnymi w dowolu w juhowuchodnej Europje a studuju nětko 600 kilometrow wot do­mizny zdalene – přiwšěm chcych na dlěši čas do cuzby, zo bych so z druhimi kulturami a mentalitami zeznajomiła. Nastajich so tuž kónc februara 2014 na tři tydźenje ze studijnej přećelku na puć­ do Marokka. Njejsmój ničo wulce planowałoj, chcychmoj sej tam cyle jednorje kraj wobhladać. Na kóncu jězby po Marokku pak dyrbjachmoj zaso dypkownje na lětani­šću w třećim najwjetšim měsće kraja Fés być.

Freitag, 24 April 2015 14:00

Z čornej póduk trajnemu humusej

Kóžde lěto hnojić hižo trjeba njeje

Jako nabywaše srjedź zańdźeneho lětstotka wulkohospodarstwo na wsach dźeń a wjetšeje hódnoty, rěkaše, zo je to bjezzmyslne. Jako ći Zeleni na politiskej runinje na mocy přibychu a chcychu mjez druhim z přirodu zawjazk měra docpěć, zastopnjowachu jich mnozy za tajkich bjez šansy.

Pro a kontra nima so tule wobswěćić, přiwšěm je woboje krok do směra zachowanja žiwjenskich zakładow čłowjestwa. Wobhospodarjenje wulkich ratarskich płonin wostanje drje tež dale zakład zežiwjenja rosćaceho wobydlerstwa. W tendency pak spěchuje wone tež monokulturu, nadpřerězne hnojenje a njedowolene zhusćenje pódy z ćežkim gratom. Tendency pak hodźi so dźensa wuspěšnje znapřećiwić, tuchwilu wšak jeno dźělnje, přichodnje snano we wulkim stilu.

Kroča po swójskim puću

Serbske kapały wuhotuja w meji wosebity koncert w Budyskim sociokulturnym srjedźišću

Budyski Kamjentny dom je spočatk lěta z eksila na Alberta Schweitzerowej zaso do swojeho domu na Kamjentnej přećahnył. Dawno njeje twarjenje tajke, kaž je mnozy z minjenych lětdźesatkow znaja. Město ćmowych chódbow je tam dźensa wšudźe swětło, rumnosće a běrowy su nowowuhotowane. Tež žur­lu­ ze 400 městnami a z najmodernišej digitalnej techniku lědma hišće spóznaješ. Najebać to maja mnozy, tež Serbja z Budyšina a wokoliny, na stary Kamjentny dom přewšo rjane dopomnjenki, wšako móža so hišće derje na wjesołe hodźiny swój čas w tymle srjedźišću dopomnić. Mnohim měšćanam a dalšim wopytowarjam bě Budyski Kamjentny dom tajke něšto kaž druhe doma. Tak bě sej tójšto hólcow a holcow tež swójbnych problemow dla wšědnje a wosebje na swjatych dnjach kaž hody do sociokulturneho centruma wosrjedź Budyšina wućeknyło. Tam móžachu z druhimi wo swojich starosćach rěčeć.

Donnerstag, 23 April 2015 14:00

Kružny wobchad njezwučeny

Wčera wječor su na Budyskim křižowanišću Schliebenowa/ Zetkinowa/ Drježdźanska kružny wobchad dotwarili a tak druhi dźěl wobchadneho pospyta zahajili. Šoferojo dyrbja so najprjedy raz na to zwučić, zo su ample hasnjene. Hač so to na wobchad w měsće wuskutkuje, hodźi so wězo hakle po wěstym času rjec. Dźensa w běhu dnja wobchad na Mosće měra a dale na Lawskich hrjebjach a na Kamjentnej znajmjeń­ša hinaši njebě hač do toho. Foto: SN/M. Bulank

Donnerstag, 23 April 2015 14:00

Do kina (23.04.15)

23.4.–29.4.2015: The Gunman: srj 20:15 hodź. Avengers: Age of Ultron: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw a srj), 16:30 a 19:45 hodź. | pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Kein Ort ohne Dich: srj 19:45 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: nj 14:45 hodź. Fast & Furios 7: wšědnje 16:15 a 19:15 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Der Kaufhaus-Cop 2: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw a srj) a 17:30 hodź. American Sniper: pj a so 22:15 hodź. Honig im Kopf: wšědnje 19:15 hodź. (nimo pó a srj) Shaun, das Schaf: nj 12:30 hodź. | pj, so, nj a wu 14:45 hodź. Gespensterjäger – Auf eisiger Spur: nj 12:30 hodź. Der Nanny: wšědnje 16:45 hodź. (nimo pó) a 19:45 hodź. (nimo srj) Home – Ein smektakulärer Trip: nj 12:30 hodź. | w 3 D Cinderella: nj 12:30 hodź. | pj, so, pó a wu 14:15 hodź.

Kino-ekstra: Heute bin ich Samba: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Donnerstag, 23 April 2015 14:00

Policija (23.04.15)

Bydlenje wurubili

Wojerecy. Po wšěm zdaću wjele chwile mějachu njeznaći, kotřiž běchu so w běhu minjeneju tydźenjow do bydlenja na Wojerowskej Alberta Schweitzerowej zadobyli. Kaž policija zdźěli, přepytachu tam w času wot 8. do 22. apryla wšitke rumnosće a spakosćichu wjacore twjerde pjenjezy za hromadźenje, telewizor a sterejowu připrawu. Hódnotu rubizny trochuje wobsedźer na něhdźe tysac eurow. Nimo toho načinichu paduši w bydlenju něhdźe sto eurow wěcneje škody.

Donnerstag, 23 April 2015 14:00

Margot Käßmann porěči

Ochranow. Z přednoškom wo wažnymaj podawkomaj reformaciskich stawiznow wopyta dr. Margot Käßmann póndźelu, 27. apryla, Ochranow. Jako pósłanča rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej za jubilej reformacije 2017 porěči wona wo 600. posmjertninach Jana Husa a wo 500. róčnicy wozjewjenja Lutherowych tezow. Přednošk přichodnu póndźelu budźe na cyrkwinsk­ej žurli Bratrowskeje wosady a započnje so w 17.30 hodź. Zastup je darm­otny. W poskitku budu knihi Margot Käßmann, kotraž je tež signuje.

Donnerstag, 23 April 2015 14:00

W srjedźišću wikow steja pazoraki

Stróža (SN). Štyrnaty raz wotměja so sobotu, 25. apryla, nalětnje přirodowe wiki w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty. Wot 10 do 17 hodź. chcedźa wopytowarjow na terenje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata w Stróži pola Hućiny witać.

Tematisce wěnuja so wiki pazorakam Hornjeje Łužicy. Sokołar Peter Nitsch rozłoži publikumej swoje dźěło a prezentuje mjez druhim škraholca jako ptaka lěta. Pazoraki postajeja tohorunja stejnišćo zarjadnistwa biosferoweho rezerwata, hdźež sobudźěłaćerjo swoje aktiwity nastupajo škit ptačiny předstaja.

Nimo mnohich znatych regionalnych wikowarjow budu tež poskićerjo biologisce zhotowjenych wudźěłkow zastupjeni. Dohromady 80 předewzaćelow změje nimo kulinariskich wosebitosćow tež tójšto za zahrodu a za swójbu w poskitku. Při stejnišću Chrjebjanskeje rybarskeje tzwr na přikład móžeš karprinosy woptać, paněrowane fileje karpa. Tónle biokarpjacy wudźěłk je hižo na nazymskich přirodowych wikach loni wulki wothłós mjez wopytowarjemi žnjał.

Tójšto Chróšćanow je so wčera nawječor na zhromadnym nalětnim rjedźenju wokoło pomnika na Fulkec hórce wobdźěliło. Předewšěm­ su tam trawniki hrabali a lisćo na to wotwjezli. Tak je nětko wšitko přihotowane za wopomnjenske zarjadowanje přichodnu wutoru, hdyž kaž kóžde lěto padłych pólskich wojakow wopomnja. Foto: Feliks Haza

Donnerstag, 23 April 2015 14:00

Wuslědki (23.04.15)

MSV Budyšin mix II 10 17 :8   16:4

FSG Budyšin mix 10 15 :7   14:6

VV Biskopicy mix 10 14 :10  12:8

SZ Wjazońca mix 10 11 :10  10:10

MB Wojerecy mix 10 8 :14  6:14

SJ Chrósćicy 1981 10 3 :19  2:18

Hobbyjowa liga, mužojo, stafla sewjer

Volleykolesowarjo HY 11 20 :5   18:4

ST Łaz 11 18 :7   18:4

SC Wojerecy III 9 8 :13  6:12

OSSV Kamjenc II 7 5 :10  4:10

SC Wojerecy IV 10 3 :19  2:18

Hobbyjowa liga, mužojo, stafla wuchod

VV 90 Budyšin 12 19 :10  18:6

ST Budissa Budyšink 12 18 :10  16:8

SZ Budyšin sewjer II 12 12 :15  10:14

SZ Budyšin 12 7 :21  4:20


Volleyball, hobbyjowa liga, stafla mixed

słowo lěta 2020

Anzeige