Awtor dźensa André Strelow

„Absolutny njezmysł, to je farsa! Skónčnje pak je čas abstinency nimo.“ Tajke a podobne běchu wuprajenja w horcych diskusijach w přećelskich kruhach wokoło starta zwjazkoweje koparskeje ligi po tak mjenowanym „lock­downje“. Na kóždy pad pak zaso za bulom honja. Wuměnjenja su kuriozum, při­hladowarjo w stadionach wězo žani njejsu. Prawa koparska atmosfera wšak hinak wupada.

Hač so hygienowy koncept Němskeho koparskeho zwjazka (DFB) hač do kónca hrajneje doby wuspěšnje přesadźi, so pokaza. Na kóždy pad eksistuja hižo nětko wulke twarnišća. W Drježdźanach na přikład hišće žane koparske hry njejsu. Pozitiwneho koronapada dla njemóže tučasny posledni tabulki druheje zwjazkoweje ligi docyła do jednanja zapřimnyć. Prašenje je, što so stanje, hdyž towarstwo wirusa dla žanu dalšu hru wjac přewjesć njemóže? Snano tež zamołwići z tajkim padom liča a tak klasu zachowaja. Šibałc to, kiž sej tajke něšto lóze mysli.

Sport (22.05.20)

Freitag, 22. Mai 2020 geschrieben von:

Firmowy běh přestorčili

Sportowy klub Wojerecy, maskotka kluba a Čorny młynk Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu su so na to dojednali, tak mjenowany Krabatowy firmowy běh do septembra přestorčić. ­Poprawom wšak by premjera 10. junija była. Běhanska čara by wokoło Krabatoweho młyna wjedła.

Zazběhowe wubědźowanje

Po wotprajenju zazběhoweho wubě­dźowanja wo němske dumperowe mišterstwa DDM w Adelsdorfje a dalšeho wurisanja srjedź junija w Bad Freienwalde steji prěni běh dale hišće we wubědźowanskim kalendru. 9. awgusta chcedźa sezonu w Baćonju startować, druhi běh budźe 5. septembra w Drjowku a wulke finale 27. septembra w Hórkach. Žadyn z třoch mjenowanych běhow njeje dotal wotprajeny abo přesunjeny.

Na Kaponicy dale trenuja

Nowa dwurěčna tafla w sportowym centrumje

Mittwoch, 20. Mai 2020 geschrieben von:
Zašły tydźeń (12.5.2020) je Feliks Cyž (SJ Chrósćicy) wo nowosćach Sportoweje jednotki Chrósćicy rozprawjał. Dóstali smy nětko tež wobraz z nowej dwurěčnej taflu w Chróšćanskim sportowym centrumje, kotruž běchu we wobłuku sakskeho fondsa „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ zhotowić dali. Foto: Maksimilian Zahrodnik

Nětko profijej pola FC Energije

Mittwoch, 20. Mai 2020 geschrieben von:

Hakle mjez Božim spěćom a swjatkami budźe jasnosć wo tym knježić, kak a hač budźe so z hrajnej dobu 2019/2020 w regionalnej lize pokročować. Tučasnje faworizuje Němski koparski zwjazk (DFB) tak mjenowane rjadowanje přez kwocient, po kotrymž by 1. FC Lok Lipsk do 3. ligi postupił. Přećiwo tomu pak chce FC Energija Choćebuz spřećiwjenje zapodać. Rozsudy ze stron DFB wočakuja 25. meje.

Wobzamknjenja za tuchwilnu a přichodnu sezonu

Dienstag, 19. Mai 2020 geschrieben von:

Sakski koparski zwjazk (SFV) ma koronapandemije dla tójšto rozsudow na blidźe, kak sezonu 2019/2020 na amaterskim polu skónčić a nowu 2020/2021 zahajić. Na to­ nawjazujo wozjewja Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) w Budyskim ­wo­krjesu za wšitke ligi žonow, muži, juniorow kaž tež starych knjezow sćěhowace wobzamknjenja:

Mišterstwa

1. Tuchwilna hrajna doba 2019/2020 je zakónčena. To płaći tež w padźe, hdyž zamołwite zarjady dowola, zo smědźa koparske mustwa do 30. junija zaso na sportnišćach hry přewjesć. Stari knježa, jich sezona traje wot apryla do oktobra, lětsa žanu winowatostnu hru njezměja.

2. Jako kónčna tabulka hrajneje doby 2019/2020 płaći w kóždej klasy a stafli­ staw tabulki z 13. měrca 2020 pod wěstym kwocientnym prawi­dłom, kotryž je Sakski koparski zwjazk namjetował.

Staflowy dobyćer je mustwo z najwyšim dypkowym kwocientom, kiž so takle­ wobliči: Dotalne dobyte dypki přez ličbu dotalnych hrow dźělić a ze 100 multiplikować. Wuslědki dypkowych kwocientow postaja kónčnu tabulku.

3. Staflowy dobyćer drje eksistuje, mišter pak nichtó njebudźe. To rěka, zo tež žane­ počesćenja njebudu.

Serbske Nowiny zhladuja na sporto­we stawizny

Koronapandemije dla dósta sportowa redak­cija Serbskich Nowin minjene tydźenje jenož jara mało sportowych přinoškow a powěsćow, a tomu zawěsće hi­šće­ chwilu tak wostanje. Wšako su wu­bědźowanja dale zakazane. Zhladujemy tuž raz wróćo na historiski sport před 30 lětami. Nimo toho poskićimy w zwisku z historiskim sportowym podawkom interview ze sportowcom, kiž bě tehdom aktiwnje wobdźěleny. Mia-Katarina Hrjehorjec z Róžanta je we wudaćach SN z lěta 1990 listowała a mjez druhim wuslědki 35. sportoweho swjedźenja župy „Jan Skala“ namakała.

Podamy tu lisćinu dobyćerjow swjedźenja 35. sportoweho swjedźenja župy „Jan Skala“, kotryž wotmě so sobotu, 29. septembra 1990. Wuslědki běchu wutoru, 2. oktobra 1990, w Serbskich Nowinach wozjewjene.

Běh z hoberskimi sněhakami

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. SWW „Korla Janak“ Budyšin

3. „Sorabija“ Lipsk

Ćahanje powjaza

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. „Sorabija“ Lipsk

3. SWW „Korla Janak“ Budyšin

Jejowy běh

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. SWW „Korla Janak“ Budyšin

3. „Sorabija“ Lipsk

Třinóžkowy běh

1. „Sorabija“ Lipsk

Nimo kopańcy je we Łužicy motocross jedna z woblubowanych sportowych družin. Osteopat a trenar Měrćin ­Špitank je před tójšto lětami moto­crossowy cyłodnjowski poskitk na Worklečanskim kubłanišću załožił. ­Tež jako terapeut sej jeho sportowče ­a sportowcy waža. Tadej Cyž-­Njebjel­čanski je so z rodźenym Zejičanom ­rozmołwjał.

Měrćinje, ty maš swójsku praksu w Budyšinje. Bě wona minjene tydźenje wote­wrjena, a móžeš prawidłownje dźěłać?

M. Špitank: Moja praksa bě a je cyły čas wotewrjena. Wězo knježeše mjez pa­cien­tami na spočatku koronawirusa dla trochu njewěstosće, ale po tym zo běchu wšitcy porjadne powučeni a informowani je so situacija normalizowała. Nětko dźěłamy prawidłownje, a to kaž wšudźe po škitnych prawidłach.

Tójšto sportowych poskitkow njeje tuchwilu móžnych. Kak wupada to pola was z motocrossowym treningom?

Awtor dźensa Tadej Cyž

Tak kaž w zjawnym žiwjenju zaćehnje tež w sportowym wobłuku krok po kroku zaso wěsta normalita. Wo tajkej, kaž ju znajemy, pak dawno hišće rěčeć njemóžemy. Předpisy a škitne naprawy su tučasnje hišće jara wobšěrne, štož pak je situaciji přiměrjene. Tuž je dale wažne, zo so we wěstej měrje po nich mamy. Jeli kóždy tak rozsudźi, kaž sej sam mysli, drje nastanje mjenje abo bóle wulki chaos. A tajki nichtó z nas nochce.

Tež nastupajo trening, wšojedne w kotrej sportowej družinje, płaća krute prawidła a postajenja. Na nje dyrbimy so dźeržeć, wšako tak sebje a druhich ški­tamy. W tym nastupanju sym minjene dny tajke a tajke wobkedźbowanja činił. Zamołwite sportowe zwjazki, kaž DOSB a DFB, su konkretne papjery a koncepty wudali, w kotrychž móža so trenarjo a nazwučowarjo informować.

Sport wažny za imunowy system

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:
W Malešanskim fitnesowym studiju „Prima klima“ smědźa čłonojo wot přichodneje póndźele zaso sportować. Z mejlku dóstachu woni wotpowědne powučenje, zo maja wěste předpisy wobkedźbować, kaž na přikład trěbny wotstawk dźeržeć. To wšak njebudźe hladajo na cyłkownu přestrjeń 1 500 kwadratnych metrow přewulke wužadanje. Zdobom maja tam 300 kwadratnych metrow wulku łuku k dispoziciji, hdźež móža so sportowcy pohibować. Studijo chce tam tež wěste kursy poskićeć. Kaž nawoda studija Henri Kern potwjerdźi, sport a trening myškow imunowy ­system skrućitej a zdobom płuca zesylnjatej. Strowe zežiwjenje je runje tak wažne, wo kotrymž sobustawow wězo tohorunja poradźuja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Sport (15.05.20)

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:

Žabjacy běh njebudźe

Sportowe towarstwo Běła-Cunnersdorf je za 26. junij 2020 planowany 17. ža­bjacy běh wotprajiło, sćěhujo poručenje Sakskeho lochkoatletiskeho zwjazka. Klětu pak chcedźa přiwšěm 18. raz běhać, dokelž chce zarjadowar lětsa hišće wirtuelnu formu poskićić, zo bychu sportowcy tola hišće běhać móhli.

Pod Kaponicu zaso trenować

Motorsportowcy smědźa ze swojimi kwadami, pobóčnymi wozami a motocrossowymi mašinami jutře a njedźelu zaso na Jaworskej čarje pod Kaponicu trenować. Zajimcy pak dyrbja wob­kedźbować, zo na internetnej stronje www.mcjauer.de přizjewjenski formular wupjelnja, a to hač do dźensnišeho w 20 hodź. Jutře smědźa wot 9 do 12 a wot 14 do 18 hodź. zwučować, njedźelu wot 9 do 12 a wot 15 do 18 hodź.

Liški pytaja pomocnikow

Anzeige