Wustajeja drobny skót

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Křiwa Boršć. Małowjelkowske towarstwo plahowarjow rasoweje pjerizny a nukli přeproša jutře a njedźelu na wustajeńcu drobneho skotu w Křiwoboršćanskej jěchanskej hali. Wopytowarjo móža sej tam sobotu wot 9 do 17 hodź. a njedźelu wot 9 do 16 hodź. najrjeńše skoćata wobhladać. Na dobyćerjow tombole čakaja rjane myta. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Přednošuje wo Aziji

Njeswačidło. „Stawiznički kołowokoło lěhwoweho wohenja w Aziji“ rěka reportaža, kotruž předstaji Michi Münzberg wutoru, 13. nowembra, w 19 hodź. na žurli Njeswačanskeho hosćenca. Wjace hač 15 króć je wona hižo Aziju wopytała. Najwažniše jej při tym je, so z ludźimi zetkawać a sej přirodu wotkryć. Njeswačanske towarstwo Přećeljo kultury a domizny jako organizator wjeseli so na za­jimawy wječor a wjele wopytowarjow.

Kedźbu, Serbja w Drježdźanach!

Na wosadne popołdnjo

Donnerstag, 08. November 2018 geschrieben von:

Bukecy. Na serbske wosadne popołdnjo ze superintendentom Janom Malinkom přeprošuje Bukečanska wosada sobotu, 10. nowembra, w 14.30 hodź. na Bukečansku wosadnu žurlu. Mjez druhim čita tam Marko Grojlich. K tomu poskića kofej a tykanc.

Wopominaja pogromowu nóc

Budyšin. Składnostnje 80. róčnicy pogromoweje nocy přeprošujetej Budyski zwjazk antifašistow a tudyši zwjazk Lěwicy na wopomnjenske zarjadowanje, kotrež wotměje so jutře, 9. nowembra, w 15 hodź. na Budyskim židowskim pohrjebnišću za parkowanišćom Röhrscheidtoweje kupjele w Strowotnej studni. Tam porěči Marja Michałkowa. Mužojo njech sej čapku sobu přinjesu. Na pogromowu nóc dopominaja tohorunja jutře w 19 hodź. w Budyskim klóštrje klarisow z wopomnjenskej nutrnosću.

Pokaza kolekciju debjenkow

Budyšin. Wustajeńca twórbow wuměłče Reginy Schmidt z Lawaldy je tuchwilu w Budyskej měšćanskej bibliotece widźeć. Tam předstaji wona jutře, pjatk, wot 15 do 18 hodź. swoju kolekciju debjenkow. Na to su zajimcy wutrobnje přeprošeni. Wustajeńca wostanje hač do 11. januara 2019 přistupna.

„Sergej“ na jewišću

Wo wjesnych mjenach

Mittwoch, 07. November 2018 geschrieben von:

Hodźij. Na zjawne zarjadowanje wo wo­znamje wjesnych mjenow přeprosy Domizniske towarstwo Hodźij sobotu, 10. nowembra, w 14 hodź. do tamnišeho towarstwoweho­ domu na Debrikečanskej dróze 8. Přeprosyli su sej prof. dr. Bernda Könitza z Lipšćanskeje uniwer­sity. Referent je so hižo za čas studija w Praze z wjesnymi mjenami zaběrał a wotwodźuje wuwiće najwjetšeho dźěla wjesnych mjenow z jich słowjanskeho wuchadźišća. Tuž lubi to jara zajimawe zarjadowanje być, zdźěli předsyda domizniskeho towarstwa Peter Beer.

Awtor předstaji knihu

Budyšin. „Schlesische Metamorpohosen – Ethnografie Görlitzer Identitätserzäh­lungen nach 1990“ rěka kniha Roberta Lorenza, kotruž předstaji wón štwórtk, 8. nowembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Po lěće 1990 je wu­znaće k šleskej identiće w Zhorjelcu a wokolinje wulki rozmach dožiwiło. W swojej knize podawa so awtor na slědy tuteje identity w zašłosći a přitomnosći. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Čita wo wjesnych stawiznach

Montag, 05. November 2018 geschrieben von:

Stróža. Stawizny Stróže a Lemišowa steja w srjedźišću čitanskeho wječora srjedu, 7. nowembra, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Tam čita publicist a awtor Sieghard Kozel ze swojeje němskorěčneje knihi, kotraž zaběra so z časom wot prěnjeho wobsydlenja a prě­njeho pisomneho naspomnjenja wobeju wsow hač k přitomnosći. Čitanje zwjaza Sieghard Kozel ze swójskimi dopomnjenkami na wjesne žiwjenje w zašłych sydom lětdźesatkach a kak je so serbska rěčna substanca w tym času změniła. Zastup­ płaći dwaj euraj, potuńšene euro. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wuzwola noweho princa

Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo hotuje so na swoju 49. sezonu. Prěni wjeršk budźe 17. nowembra w 19.30 hodź, hdyž w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ noweho princa wu­zwola. Zastupne lisćiki za to móža sej zajimcy pola Hübenthalec pod telefonowym čisłom 03578/ 303 505 (wot 17 hodź.) w Serbskich Pazlicach skazać. Zbywace zastupne lisćiki předawaja při wječornej kasy.

Serbski poskitk na Romantice

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Budyšin. Na dožiwjenski a předawanski wječor Romantica sće jutře, sobotu, wot 16 hodź. do Budyšina přeprošeni. Mjez najwšelakorišimi poskitkami na naměstach, hasach a před wobchodami budu tohorunja serbske. Tak prezentuje na jewišću před Serbskim domom Radijo Satkula młodu serbsku hudźbu, mjez druhim z Gabrielom Mommerom a Christophom Cyžom. Dale budźe widźeć módro-běła modowa přehladka Dilians-tobołow. Přistupna budźe tohorunja Serbska kulturna informacija.

Informuja wo spěšnej syći

Radwor. Informaciske zarjadowanje wo wutwarje šěrokopasmoweje syće přewjedźe Telekom póndźelu, 5. nowembra, w Radworskim hosćencu „Meja“. W 17 hodź. su wobydlerjo Radworskeje gmejny přeprošeni, we 18 hodź. zajimcy z Njeswačanskeje gmejny.

W stolicy serbować

Čita wo Krabaće

Donnerstag, 01. November 2018 geschrieben von:
Łaz. Kulowski swójbny, stawizniski a namrěwstwowy slědźer Hans-Jürgen Schröter předstaji jutře, pjatk, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja manuskript swojeje němskorěčneje knihi­ „Jan Šadowic, Krabat Hornjeje Łužicy – zběrka faktow“. Kniha je wuslědk wjelelětnych slědźenjow awtora wo pozadkach powěsće wo Krabaće a ma klětu wuńć. Zajimcy su na čitanje wutrobnje přeprošeni.

Předstajenje SLA wupředate

Dienstag, 30. Oktober 2018 geschrieben von:

Budyšin. Přidatne předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla „Naša Hanka w’ wěncu steji“ jutře, srjedu, w 17 hodź. na žurli SLA je wupředate. Wšitkim přećelam baleta poskića z dwudźělnym baletnym kruchom „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ štwórtk, 8. nowembra, w 19.30 hodź. dalšu móžnosć, balet SLA dožiwić.

Poswjeća Hronowske pomniki

Kamjenej. Swjatočne poswjećenje pomnikow blisko Kamjeneje, kotrež na zhubjenu wjes Hronow dopominaja, budźe jutře, srjedu, w 14 hodź. Nyšpor zahaji so pola Haja při wopomnjenskimaj kamjenjomaj při pućowanskej šćežce z Kamjeneje do Chrósta. Přizamknje so procesion k třećemu a štwórtemu pomnikej, kotrejž stejitej při hłownej dróze z Kamjeneje do Wulkeje Dubrawy kaž tež w bliskim lěsku. Chór Meja nyšpor wob­rubi. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Wo alternatiwnych faktach

Montag, 29. Oktober 2018 geschrieben von:

Budyšin. Z rěču w politice a z jeje wuskutkami zaběra so Budyski klub wuchowarjow rěče jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pen- sija“. Tam porěči Sieghard Kozel na temu „Rěčny płašć alternatiwnych faktow“. Hosćo­ su wutrobnje přeprošeni, zastup je darmotny.

Ponowjeja dróhu

Němcy. Wot dźensnišeho hač do soboty ponowjeja statnu dróhu S 95 mjez Němcami a Kulowcom. Po wotrězkach wotškrabaja tam staru asfaltowu worštu a po­kryja potom puć z nowej. Za čas twarskich dźěłow je dróha dospołnje zawrjena, kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěla. Wobjězdka je hižo wutwara hłowneho puća w Němcach dla wupisana a wjedźe we woběmaj směromaj přez Mučow.

Na čaporowe wiki

Chrósćicy. Štóž so za stare knihi, wučb­ny material a šulsku techniku zajimuje, njech dóńdźe sej srjedu, 31. oktobra, wot 9 do 11 hodź. na čaporowe wiki do Chróšćanskeje šule. Tam změja wjele zajimaweho ze šulskeje łubje w poskitku.

Lisćiki za schadźowanku

Freitag, 26. Oktober 2018 geschrieben von:

Budyšin. Předań zastupnych lisćikow za 144. schadźowanku, kotraž budźe 24. nowembra w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, zahaji so štwórtk, 1. nowembra, při dźiwadłowej pokładni. Internetne skazanki su tohorunja móžne.

Čita z noweje knihi

Ćisk. Na němsko-serbski literarno- a hudźbny wječor přeproša Ćišćanske kulturne towarstwo jutře, sobotu, wot 17.30 hodź. na Kasperec dožiwjenski statok. Doris Kasper čita tam ze swojeje noweje knihi „Kuzło dejmantneje soniny“ a přeradźi tajny recept, kak móže čłowjek zbožowny być. Spěwna skupina Wólbernosće wječor hudźbnje wobrubi. Zastup je darmotny.

Kabaret dožiwić

Kamjenc. „Darmotne piwo budźe dróše“ rěka program kabareta „Die Herkules­keule“ njedźelu, 28. oktobra, w 16 hodź. w Kamjenskim hotelu Město Drježdźany. Za njón maja hišće zastupne lisćiki, kotrež dóstanu zajimcy za 23,50 eurow direktnje w hotelu.

Nyšpor hońtwjerjow a hajnikow

Nakupować a po měsće dundać

Donnerstag, 25. Oktober 2018 geschrieben von:
Kulow. Mjeztym hižo jědnaty raz přeprošeja wobsedźerjo Kulowskich wobchodow jutře, pjatk, na wječorne nakupowanje we wohnjowym kuzle. Wot 19 do 24 hodź. móžeš tam po hasach dundać a so wot atmosfery wobkuzłać dać. K zazběhej zahraja pěstowarske dźěći bajku wo Bremenskich měšćanskich muzikantach. Hač do połnocy změja potom na hasach wokoło torhošća hač ke Kolpingowemu naměstu wosebite poskitki a kulinariske překwapjenki přihotowane.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.