Wustajeńca wo lubosći

Montag, 25. Februar 2019 geschrieben von:

Wojerecy (SN). W štyrjoch rumnosćach Wojerowskeho hrodu je wosebita wustajeńca k sobučinjenju „lubuj lubosć“ přistupna, a to hač do 14. měrca. Přehladka je wosebity poskitk w času sakskich zymskich prózdnin. Na medijowych stacijach móža tam wopytowarjo animěrowane přinoški dožiwić.

Na wosypicy so šćěpić dać

Budyšin (SN). Schorjenja na wosypicy (Masern) so w Němskej zaso množa – a to, byrnjež tu skutkowny šćěpjenski srědk měli. Překupska chorobna kasa (KKH) žada sej tuž wyšu šćěpjensku kwotu za jara natykliwu infekcisku chorosć. Wona je hakle potom wutupjena, je-li 95 procentow wobydlerjow přećiwo njej imunych. Kaž z aktualneho wuhódno­ćenja KKH wuchadźa, je ličba wosypicowych padow zaso jasnje přiběrała.

Wšo nowe čini měrc

Wojerecy. We Wojerowskej ludowej uniwersiće móža so zajimcy wot spočatka měrca na lětuši lětni dowol přihotować. „Nawukńće rozdźělne rěče za swój domjacy abo dowol na přibrjohu“, w nowinskim zdźělenju mjez druhim rěka. Tak nimale kóždy wotpowědny poskitk namaka, zo by něšto nowe nawuknył, abo jako dar přećelam.

Energijowe poradźowanje

Rekordny kónc tydźenja

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Wojerecy (SN). Wojerowski hród a zwěrjenc staj minjeny kónc tydźenja wulki wopytowarski nawal dožiwiłoj. Mjeztym zo měješe zwěrjenc wjace hač 700 hosći sobotu a 1 000 ludźi njedźelu, móžachu cyłkownje 330 ludźi w měšćanskim muzeju witać. To bě z wulkim wotstawkom najwuspěšniši februarski kónc tydźenja po zawjedźenju digitalneho ličenja wopytowarjow.

Přichodni lěkarjo wužadani

Budyšin (SN). Šeflěkar a praktiske lěto wukonjacych studentow mediciny přewodźacy mentor Hornjołužiskich klinikow Budyšin dr. Matthias Linke je tuchwilu za šěsć přichodnych lěkarjow zamołwity. Wšako dyrbja studenća w běhu swo­jeho studija a jako dźěl lěkarskeho pruwowanja praktiske lěto w jednej uni­wersitnej klinice abo w jednej wot uniwersity připóznatej klinice wukonjeć. Hornjołužiske kliniki tajkej připóznatej akademiskej kubłanskej chorowni přisłušeja.

Digitalne čitanje požadane

Počesća Michała Hórnika

Mittwoch, 20. Februar 2019 geschrieben von:

Budyšin/Worklecy. Składnostnje 125. posmjertnin kanonika Michała Hórnika chcedźa horliweho serbskeho prócowarja na wšelake wašnje počesćić. Zajutřišim, pjatk, w 15 hodź. su wšitcy na Budyski Mikławšk k jeho rowej přeprošeni. Zarjadowar je Towarstwo Cyrila a Metoda. Wone přewjedźe dalšej počesćeni štwórtk, 7. měrca, we Worklečanskej kapałce zhromadnje z tamnišim kapałkowym towarstwom a ze župu „Michał Hórnik“ kaž tež pjatk, 8. měrca, z Worklečanskej šulu, kotraž je tohorunja po Michale Hórniku pomjenowana. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Bajowe figury w srjedźišću

Stróža. Na popołdnjo za dźěći a šulerjow přeprošatej towarstwo Radiška a zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty pjatk, 22. februara, wot 15 do 17 hodź. do Stróžanskeho Domu tysac hatow. Tam chcedźa so z pisanym swětom bajowych figurow, kaž wódneho muža abo připołdnicy, zaběrać. Wšitcy su witani. Zastup­ je darmotny.

Zo móhli pčołki přežiwić

Dźěłarnička a přednošk

Dienstag, 19. Februar 2019 geschrieben von:

Kamjenc. 52. Kamjenske Lessingowe dny jutře, srjedu, z dwěmaj dalšimaj zarjadowanjomaj dale du. Wot 9 do 12 hodź. wotměje so w Röhrmeisterowym domje Lessingoweho muzeja prózdninska dźěłarnička za dźěći wot wosom do dwanaće lět. Wobdźělnicy zaběraja so tam ze starymi pismami. Samsny dźeń a na samsnym městnje porěči w 19 hodź. dr. Stefan Rhein z Wittenberga wo spočatkach reformacije lěta 1517. W tym zwisku předstaja zjawnosći nowy katalog Kamjenskeje radneje biblioteki.

Wołmu předźěłać

Dołha Boršć. Wowča wołma steji w srjedźišću prózdninskeho poskitka jutře, srjedu, w Dołhoboršćanskej přirodoškitnej staciji w gmejnje Mikow. Tam chcedźa zajimcam wot 9 do 13 hodź. před­stajić, kak z wołmy wužitny wudźěłk nastawa.­ Mjez druhim zhotowja woni z pjelsćeneje wołmy mału dopomnjenku. Wšitke prózdninske dźěći su ze staršimi abo z dźědom a wowku přeprošene. Zastup je darmotny.

Dyrdomdej do srjedźowěka

Nominuja kandidatow

Montag, 18. Februar 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Serbske wolerske zjednoćenstwo přeproša wšitkich zajimcow na zjawnu zhromadźiznu, na kotrejž wuzwola kandidatow na žanu politisku stronu wjazaneho wolerskeho zjednoćenstwa za nowy sejmik Budyskeho wo­krjesa. Za to chcedźa kandidatow za wšitke wólbne wokrjesy nastajić. Tak su na zhromadźiznu tež dalši Serbja prošeni, kotřiž móžnu kandidaturu njewotpokazuja abo chcedźa Serbske wolerske zjednoćenstwo podpěrać. Wólbna zhromadźizna wotměje so jutře, wutoru, w 17 hodź. w rumnosći zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje.

Stipendije za kurs čěšćiny

Budyšin. Čěske knježerstwo přewostaja tež lětsa zajimowanym Serbam stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu čěšćiny w Praze wot 26. julija do 23. awgusta abo w Českich Budějovicach wot 18. awgusta do 9. septembra. Stipendije posrědkuje Rěčny centrum WITAJ (tel. 03591/ 550 400, e-mail: ). Zajimcy njech tam hač do 15. měrca swoje podłožki wotedadźa.­

Nominuja kandidatow

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Serbske wolerske zjednoćenstwo přeproša wšitkich zajimcow na zjawnu zhromadźiznu, na kotrejž wuzwola kandidatow na žanu politisku stronu wjazaneho wolerskeho zjednoćenstwa za nowy sejmik Budyskeho wo­krjesa. Za to chcedźa kandidatow za wšitke wólbne wokrjesy nastajić. Tak su na zhromadźiznu tež dalši Serbja prošeni, kiž móžnu kandidaturu njewotpokazuja abo kotřiž chcedźa Serbske wolerske zjednoćenstwo podpěrać. Wólbna zhromadźizna wotměje so wutoru, 19. februara, w 17 hodź. w rumnosći zarjad­niskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje.

Bajowe figury w srjedźišću

Stróža. Na popołdnjo za dźěći a šulerjow přeprošatej towarstwo Radiška a zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty dźens za tydźeń, 22. februara, wot 15 do 17 hodź. do Stróžanskeho Domu tysac hatow. Tam chcedźa so z pisanym swětom bajowych fi­gurow, kaž wódneho muža abo připoł­dnicy, zaběrać. Wšitcy su wutrobnje witani. Zastup­ je darmotny.

Předstaja „Čeplski recept“

Donnerstag, 14. Februar 2019 geschrieben von:
Sulšecy. Po prěnimaj wuspěšnymaj předstajenjomaj před domjacym publikumom předstaji Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy swój najnowši kruch „Čeplski recept“ jutře, pjatk, w 19.30 hodź. w Sulšečanskim kulturnym domje. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Nowy swójbny poskitk

Mittwoch, 13. Februar 2019 geschrieben von:

Budyšin. „Hrajkownja“ rěka nowy poskitk za swójby, kotryž organizuje swójbne kubłanje Rěčneho centruma WITAJ jutře,­ štwórtk, w foyeru a w bašće Serbskeho ludoweho ansambla. Tam móža swójby z dźěćimi wšelake towaršne a deskowe hry pospytać a sej při tym kofej, čaj a sad zesłodźeć dać. Wot 14.30 do 18 hodź. móža so swójby prosće na so koncentrować, zhromadnje hrać a bjesadować. Wosebje přeprošene su Witaj-swójby.

Wo nałožkach we wobchodźe

Wojerecy. Přichodne dopołdniše zetkanje seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka wotměje so jutře, štwórtk, w 10 hodź. we Wojerowskim Wjacsławkec drastowym domje na Złokomorowskej 19. Tam chcedźa wopytowarjam serbske zymske nałožki wot ptačeho kwasa hač k camprowanju zbližić. Zajimcy su wutrobnje witani.

Wobhladaja sej filmy

Dienstag, 12. Februar 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Přichodne zarjadowanje Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow budźe jutře, 13. februara, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. Čłonojo a wšitcy dalši zajimcy su přeprošeni na filmowy wječor z dr. Tonijom Brukom. Wón pokaza mjez druhim wurězki z filmow wo wupućowanju Serbow w 19. lětstotku do Texasa, Awstralskeje a Kanady.

Serbske blido w stolicy

Drježdźany. Na wólnu bjesadu w maćernej rěči přeprošuje 3. serbske blido zajimcow, bydlacych w sakskej stolicy. Ta so wotměje štwórtk, 14. februara, wot 19 hodź., w hospodźe „Altes Wettbüro“ na Antonowej 8 (blisko dwórnišća Drježdźany–nowe město). Wšitcy zajimcy z Drježdźan a wokoliny su na rozmołwu wutrobnje witani.

Wo wěrje starych Słowjanow

Serbske blido w stolicy

Montag, 11. Februar 2019 geschrieben von:
Berlin. Přichodne serbske blido w Berlinje wotměje so štwórtk, 14. februara, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE­ na Friedrichowej 206. Hosćenc je direktnje pódla bywšeho hraničneho přechoda Checkpoint Charlie. Štóž ma lóšt a chwile za wobdźělenje na mě­sačnych zetkanjach k hajenju maćeršćiny w cuzbje, je lubje witany. Sobotu, 16. februara, wot 20.30 hodź. wotměje so w Berlinskim kinje Krokodil (Greifen­hagenska 32) serbski filmowy wječor.

Anzeige