Čitaja w awli

Dienstag, 06. Februar 2018 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Sylwija Šěnowa, Doro­thea Šołćina, Benedikt Dyrlich a Alfons Wićaz čitaja jutře, srjedu, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje z antologije serbskeje prozy „Mlóče“. Na zhromadne zarjadowanje Ludoweho nakładnistwa Domowina a Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow su zajimcy wutrobnje přeprošeni.

Poskitk za prózdniny

Horni Hajnk. Na serbskorěčne tematiske dny přeprošeja šulscy socialni dźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ tež lětsa zaso w zymskich prózdninach wot 20. do 23. februara. W domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku chcedźa so wot wutory do pjatka, stajnje wot 8 do 11.30 hodź. ze wšelakimi aspektami kedźbliwosće zaběrać a socialne kompetency dźěći z pisanym metodiskim poskitkom spěchować. Přizjewić móža so šulerki a šulerjo 3. do 6. lětnika hač do 9. februara z mjenom a starobu pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod adresu .

Wo zabytych twórbach

Zeleni přeprošeja

Montag, 05. Februar 2018 geschrieben von:

Kamjenc. Přichodne stajne blido Zelenych je jutře, wutoru, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „La Piazza“ na Zwingerowej 4. Jako hosća witaja rěčnicu krajneho předsydstwa Zwjazka 90/Zelenych Christin Melcher. Wona a předsydstwo regionalneje skupiny wjeselitej so na zajimawe rozmołwy.

Porodowu staciju zeznać

Kamjenc. Zajutřišim, 7. februara, w 19 hodź. su přicho­dni starši na informa­ciski wječork do Kamjenskeje chorownje maltezow přeprošeni. Na porodowej stacij­i Margareta budu nazhonite baby a sotry na prašenja samodruhich a jich mandźelskich wotmołwjejać. Přizjewjenje za to trěbne njeje.

Zetkaja so w stolicy

Berlin. Přichodne Serbske blido w Ber­linje budźe štwórtk, 8. februara, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile, so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by maćeršćinu w cuzbje hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć. Wjelelětni wobdźělnicy su na nowych ludźi a jich ideje wćipni.

Jejka debić wuknyć

Symjo měnjeć

Freitag, 02. Februar 2018 geschrieben von:

Njebjelčicy. Towarstwo za zachowanje mnohotnosće wužitnych rostlin a Njebjelčanska gmejna přeprošatej njedźelu, 4. februara, na třeću měnjensku bursu za symjo. Wona wotměje so wot 14.30 do 17 hodź. na žurli gmejnskeho zarjadnistwa. Tež štóž symjo ze swójskeho plahowanja sobu přinjesć njemóže, njesměł składnosć skomdźić, njeznate a rědke družiny symjenja zeznać a je za swójsku zahrodu wužiwać. W 15 hodź. přednošuje Thomas Noack wo permakulturje. Njebjelčanske towarstwa staraja so wo ćělne derjeměće hosći z kofejom a tykancom.

Wo wosobinach města

Budyšin. Wuznamne wosobiny, po kotrychž su Budyske hasy pomjenowane, steja w srjedźišću tematiskeho wodźenja njedźelu, 4. februara, w 15 hodź. w Budyskim měšćanskim muzeju. Pod hesłom „Heino, Löhr, Tzschirner a ...“ muzeologa Hagen Schulz někotre wuznamne wosobiny předstaji.

Dźěłarnju chcedźa wožiwić

Wotewru wosebitu wustajeńcu

Donnerstag, 01. Februar 2018 geschrieben von:

Stróža. Po zymskej přestawce je wot dźensnišeho Stróžanski wopytowarski informaciski centrum biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Dom tysac hatow zaso přistupny. Hižo jutře, pjatk, w 17 hodź. wotewru jednu z lětušich třoch wosebitych wustajeńcow. W njej su widźeć mólby a paslenki, nastate loni we wobłuku dźěćaceho a młodźinskeho wubědźowanja Domowinskich župow Budyšin, Kamjenc a Wojerecy pod hesłom „Krabat 2.0“. We wobłuku wotewrjenja porěči biograf a genealoga Hans-Jürgen Schröter z Kulowa wo žiwjenju Johanna von Schadowitza (1624– 1704), kiž je jako Krabat do łužiskich stawiznow­ zašoł.

Zhromadnje štomiki spalić

Chrósćicy. Swój wusłuženy hodowny štomik móža Chróšćenjo njedźelu, 4. februara, jednorje a přijomnje wotbyć. Wohnjowa wobora wšitkich wobydlerjow přeproša, wot 16 hodź. při wohnjowobornej gratowni zhromadnje hodowne štomiki spalić. Wo ćělne derjeměće je postarane. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

Stipendije za rěčny kurs

Mittwoch, 31. Januar 2018 geschrieben von:

Budyšin. Za wobdźělenje na rěčnym kursu čěšćiny w Praze wot 27. julija do 24. awgusta 2018 abo w Českich Budějovicach wot 20. awgusta do 7. septembra 2018 su stipendije k dispoziciji. Rěčny centrum WITAJ je posrědkuje. Zajimcy njech hač do 15. měrca w RCW swoje přizjewjenske podłožki wotedadźa (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin, e-mail: ). Dokładne informacije su na internetnej stronje www.witaj-sprachzentrum.de přistupne.

Srjedź februara započnu twarić

Němcy. Ponowjenje statneje dróhi S 95 w Němcach započnje so 15. februara. ­Tole je twarska firma Strabag tele dny na prěnim wuradźowanju ze zastupjerjemi wuchowanskeje słužby, wohnjoweje ­wobory, nadróžneho wobchadneho zarjada a dalšich wobdźělenych firmow zdźěliła. Hladajo na póstniske zarjadowanja w Kulowje a zymske prózdniny su so na mjenowany termin dojednali. Tón dźeń započnu mjez Vincencowej hrjebju a Při Kummelec młynje štomy pušćeć, za čož statnu dróhu dospołnje zawru. ­Tohorunja 15. februara w 17 hodź. ­přewjedu za wobydlerjow informaciske zarjadowanje.

Wo ludowych spěwach

Dienstag, 30. Januar 2018 geschrieben von:

Budyšin. Sekcija hudźba Maćicy Serbskeje a Towarstwo za staru serbsku ludowu hudźbu přeprošatej štwórtk, 1. februara, w 19.30 hodź. do sydarnje Budyskeho Serbskeho domu. Tam budźe přednošk na temu „Přehlad a posudźowanje zběrkow serbskich ludowych spěwow“. Přednoškej přizamknje so rozmołwa wo mjenowanej temje.

Předstaja zběrku lyriki

Choćebuz. Zo njeje Bernd Pittkunings jenož­ nadarjeny spěwytwórc, ale toho­runja wuběrny znajer poezije, pokazuje nowa zběrka delnjoserbskeje lyriki „Basnikarska kjarmuša“. Kniha je do hód w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Hromadźe z cejdejku ju nětko předstaja, a to štwórtk, 1. februara, we 18 hodź. w bibliotece Choćebuskeho Serbskeho domu. Wšitcy lubowarjo basnjow su wutrobnje přeprošeni.

Prawje pomhać nawuknyć

Montag, 29. Januar 2018 geschrieben von:

Smjerdźaca. Kurs za prěnju pomoc při njezbožach z małymi dźěćimi w domjacnosći přewjedźe Serbske šulske towarstwo jutře, wutoru, wot 16 do 18.30 hodź. w Smjerdźečanskim swójbnym a kubłanskim srjedźišću LIPA. Wobdźělnicy ze­znajomja so z najčasćišimi strachami a njezbožemi, kotrež dźěćom w prěnich lětach hroža. Wobdźělenje płaći 15 eurow.

Do jubilejneho lěta

Budyšin. Na 20. róčnicu załoženja zhladuje lětsa Budyske towarstwo wuchowarjow rěče. Prěnje zarjadowanje towarstwa w jubilejnym lěće wotměje so jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskej Sprjewinej pensiji. Pod hesłom „Wobraz a słowo“ předstaja so dr. Sabine Kambach a gymnaziasća. Zastup je darmotny.

Ptačokwasny program

Myšecy/Haslow. Runja zašłym lětam su dźěći a kubłarki Myšečanskeje pěstowarnje „Při baćonjacym hnězdźe“ tež lětsa rjany pisany serbsko-němski ptačokwasny program nazwučowali. Srjedu, 31. januara, w 15.45 hodź. předstaja jón na Bizoldec žurli w Haslowje. Wšitcy starši, dźědojo, wowki a dalši zajimcy su na popołdnjo wutrobnje přeprošeni.

Z ingwerom warić

Spěwaja w hospodźe

Freitag, 26. Januar 2018 geschrieben von:

Chrósćicy. Spěwny wječor wotměje so ­jutře, sobotu, w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Wot 19.45 hodź. budźe tam z hosćom muska skupina Přezpólni. Njezměja jenož akordeon za přewod sobu, ale tež dosć spěwnikow za publikum, a chcedźa z nimi zhromadnje spěwać. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni – wšojedne, hač chcedźa swoje hłosy mócnje sobu klinčeć dać abo jenož trochu­ sobu zynčeć, hač staroznate lu­dowe pěsnje hajić abo woteznate štučki sej zaso přiswojić. W kóždym padźe je wo hudźbnu towaršliwosć postarane.

Kak drjewo po wichoru rumować

Stróža. Informaciske zarjadowanje za mějićelow lěsa přewjedźe zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty hromadźe z wokrjesnymaj lěsniskimaj zarjadomaj Budyšin a Zhorjelc štwórtk, 1. februara, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. W srjedźišću steji rumowanje lěsow po škodach wichora „Friederike“. Woko­miknje dźě je přeco hišće jara strašne, bjez wotpowědnych znajomosćow w lěsu drjewo rumować chcyć. Při tym móhło­ k ćežkim njezbožam dóńć.

Porěča wo spěchowanju

Pytaja kandidatki

Donnerstag, 25. Januar 2018 geschrieben von:

Wojerecy. Hišće hač do 1. februara móža wobydlerjo Wojerec kaž tež tamniše towarstwa a zwjazki zapodać namjety, kotru Wojerowčanku měli lětsa za swoje wosebity wukony z plastiku „Marta“ počesćić. Kóždej dwě lěće wuzběhuja na te wašnje čestnohamtske skutkowanje žony we wobłuku pomocy susodam, w towarstwje, w zwjazku abo na hinašim polu. Pod hesłom „Marta 2018“ měli ludźo namjety pisomnje w běrowje wyšeho měšćanosty wotedać. Měšćanska rada wo kandidatce rozsudźi. Wuznamjenjenje přepoda wyši měšćanosta na wosebitej swjatočnosći 22. měrca składnostnje Mjezynarodneho dnja žonow.

Porěča wo kubłanju

Kamjenc. Kubłanskopolitiska rěčnica frakcije Lěwicy Sakskeho krajneho sejma Cornelia Falken budźe njedźelu, 28. januara, z hosćom Kamjenskeho politiskeho rańšeho piwka. Pod hesłom „Přichod kubłanja w Sakskej“ porěči wona wo wužadanjach na polu kubłanja w Sakskej a pokaza, kak hodźeli so wone zmištrować. Zarjadowanje w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle započnje so w 10 hodź. Zastup je darmotny. Dalše informacije nadeńdu zajimcy pod adresu www.politfruehschoppen.de.

Předstaja nowu protyku

Mittwoch, 24. Januar 2018 geschrieben von:

Budyšin. Nowa hornjołužiska domjaca protyka 2018 steji w srjedźišću přichodneho zarjadowanja w Budyskej Smolerjec kniharni, a to jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. Z hosćom budźetaj tam dr. Lars­Arne Dannenberg a Jan Bergmann. Wonaj­ předstajitaj swoje Kinsporske nakładnistwo Via Regia a jeho knižny poskitk. Wotnětka wuchadźa w nakładni­stwje Hornjołužiska domjaca protyka, kotruž bě do toho wjele lět dr. Frank Stübner w swojim Budyskim nakładni­stwje Lusatia wudawał.

Porěča wo ludowej basnicy

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi