Z redakciju SN so rozmołwjeć

Mittwoch, 13. März 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Na rozmołwu wo dźěle serbskeho wječornika přeprošatej Domowinska skupina Pančicy-Kukow a redakcija Serbskich Nowin jutře, štwórtk, 14. měrca, w 19 hodź. do Karstenoweje piwoweje stwički w Pančicach-Kukowje. Šefredaktor a jeho sobudźěłaćerjo rozprawjeja wo swojim wšědnym dźěle, su wćipni na kritiki a wjesela so na pokiwy, što chcyli ludźo rady w našim wječorniku čitać. Nimo skupinarjow su tež dalši zajimcy wutrobnje přeprošeni.

Darmotnje do interneta

Wojerecy. Wobydlerjam a wopytowarjam Wojerec skići město wotnětka móžnosć, přez tak mjenowane hotspoty darmotnje w interneće surfować. Na dohromady dźewjeć městnach we Wojerowskim centrumje kaž tež w přisłušacych wsach su tak mjenowane „Hoyspoty“ k dispoziciji. Krótko do spočatka tu­ristiskeje sezony wobhladuja zamołwići w radnicy to předewšěm jako přidatny poskitk turistam, kotřiž móža so tak na městnje­ wo dowolowych a wólno­časnych móžnosćach wokoło Wojerec informować.

Wo dwurěčnym kubłanju

Dienstag, 12. März 2019 geschrieben von:

Stróža. Informaciski wječor za staršich, wowki a dźědow kaž tež za dalšich zajimcow pod hesłom „Dwurěčne ku­bła­nje jako­ wužadanje – šansy a per­spek­tiwy“ wotměje so jutře, 13. měrca, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Přeprošeja Budyska župa, Malešanska gmejna a Rěčny centrum WITAJ. W přednoškomaj rozłoža wosebitosće rěčneho wuwića při wjacerěčnosći a předstaja bi­lingualnu wučbu po koncepće 2plus. Pozadk je předstejacy přećah Bartskeje zakładneje šule do Malešec.

Předstaja kandidatow

Budyšin. Za přichodnym stajnym blidom Budyskeje CDU chcedźa swojich kandidatow za wólby noweje měšćanskeje rady předstajić. Zarjadowanje wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. w Budyskim hotelu „Best Western Plus“ při Serbskich hrjebjach. Dohromady 53 ludźi za lisćinu CDU kandiduje.

Twarožk w srjedźišću

Dawa pokiwy za požadanje

Montag, 11. März 2019 geschrieben von:
Budyšin. Hač su jich požadanske podłožki w porjadku, móža dźěłopytacy jutře, wutoru, wot 10 do 12 hodź. w Budyskej agenturje za dźěło přepruwować dać. ­Zajimcy měli swoje podłožki w papjerjanej formje abo na USB-sticku sobu přinjesć. Sobudźěłaćerka agentury dawa jim pokiwy za wobsahowe a optiske wuho­towanje. Přizjewjenja pod telefonowym čisłom 03591/ 66 1410

Jazz a Bach w cyrkwi

Freitag, 08. März 2019 geschrieben von:

Budyšin. Prěnja duchowna hudźba we wobłuku wuměłstwoweho projekta katolskeje a ewangelskeje wosady swj. Pětra w Budyšinje pod hesłom „Swětło pozbudźa“ (wot 6. měrca do 9. junija) zaklinči jutře, sobotu, w 17 hodź. w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje Knjenje. Pod hesłom „Jazz koresponduje z Bachom“ zahraja Jan Brězan na e-pianje, Józef Brězan a Philipp­ Adam na gitarje, Friedemann Böhme na pišćelach a Terence Lohr na bijadłach. Spěwać budźe Anna Batz. Zastup je darmotny. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Wo dwurěčnym kubłanju

Stróža. Informaciski wječor za staršich, wowki a dźědow kaž tež za dalšich zajimcow pod hesłom „Dwurěčne ku­bła­nje jako­ wužadanje – šansy a per­spek­tiwy“ wotměje so srjedu, 13. měrca, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Na nje přeprošeja Budyska župa, Malešanska gmejna a Rěčny centrum WITAJ. W přednoškomaj rozłoža wosebitosće rěčneho wuwića při wjacerěčnosći a předstaja bilingualnu wučbu po koncepće 2plus. Pozadk je předstejacy přećah Bartskeje zakładneje šule do Malešec.

Přewjedu póstne seminary

Debjene jejka zapodać

Mittwoch, 06. März 2019 geschrieben von:

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbske ludowe wuměłstwo skedźbnja na to, zo je hišće hač do 8. měrca móžno, kolekcije debjenych jejkow za 66. wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko wotedać. Kolekcije po třoch jejkach móža we wóskowanskej, škrabanskej, wužrawanskej a bosěrowanskej technice być. Dobyćerske kolekcije pokazaja na serbskich jutrownych wikach 16. a 17. měrca w Budyskim Serbskim domje.

Zahaja pišćelowy cyklus

Wojerecy. Přichodne tydźenje přewjedu we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga zaso „Pišćelowy cyklus w póstnym času“. Za mjeztym dwanaty tajki cyklus­ móžachu zaso znatych interpretow zdobyć. Woni hudźa njedźelu, 17., 24. a 31. měrca kaž tež 7. apryla stajnje w 17 hodź. Cyklus zahaja jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. z cembalowym koncertom. Z hosćom w Domje Luthera Kinga budźe prof. Andreas Marti­ z Züricha.

Zetkaja so před radnicu

Stipendije za kurs čěšćiny

Dienstag, 05. März 2019 geschrieben von:

Budyšin. Čěske knježerstwo přewostaja tež lětsa zajimowanym Serbam stipen­dije za intensiwny rěčny kurs čěšćiny w Praze wot 26. julija do 23. awgusta a w Českich Budějovicach wot 18. awgusta do 9. septembra. Stipendije posrědkuje Rěčny centrum WITAJ (tel. 03591/ 550 400, e-mail: ). Zajimcy njech tam hač do 15. měrca swoje podłožki wotedadźa.

Přihotuja strowu snědań

Pančicy-Kukow. Na dnju stroweho zežiwjenja přewjedźe Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk w dwěmaj ze swojich zarjadnišćow zajutřišim wot 14 hodź. wosebitu akciju. W nowym horće w Pančicach-Kukowje chce zežiwjenska wědomostnica Raphaela Wićazowa z holcami a hólcami strowu snědań z wjacorych komponentow přihotować. Samsny poskitk přewjedźe Elžbjeta Hojerjowa na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje.

Štó chce na balu rejwać?

Klanki zhotowić

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:

Stróža. Praktiski seminar wo zhoto­wjenju powěsćowych figurow w formje klankow wotměje so jutře, sobotu, wot 10 do 16 hodź. w Stróžanskim Domje ­tysac hatow. Designerka Regina Herrmann wobdźělnikam demonstruje, kak móža z jednorymi srědkami z tekstilijow klanki zhotowić a je po swójskich ­před­stawach wuhotować. Wobdźělenje płaći 11,50 eurow a pjeć eurow za ma­terial.

Jens Spahn porěči

Budyšin. Na politisku popjelnu srjedu přeprosy Budyski zapósłanc Marko Šiman srjedu, 6. měrca. To budźe zjawne zarjadowanje w sportowni na Budyskim Třělnišću. Wot 19 hodź. porěčitaj tam zwjazkowy strowotniski minister Jens Spahn a sakski europski zapósłanc Herrmann­ Winkler (wšitcy CDU). Zajimcy su wutrobnje witani.

Serbske blido w muzeju

Hraja „Kita husličkarja“

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Budyšin. Štóž njeje klankodźiwadłowu hru Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwa­dła „Kito husličkar“ hišće widźał, móže to jutře, 1. měrca, w 10 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe nachwatać. Dalše předstajenje klankohry budźe njedźelu, 3. měrca, w 14 hodź. w Drježdźanskim Dźiwadle młodeje generacije.

Město zdźěla zawrjene

Kulow. Wot soboty, 2. měrca, w 10 hodź. hač do wutory, 5. měrca, w 24 hodź. budu w Kulowje póstnicow dla zdźěla wob­šěrne haćenja nadróžneho wobchada. W tym času smědźa jenož wobydlerjo sami­ do nutřkowneho města jěć. Za čas karnewaloweju ćahow sobotu wot 13 do 16.30 hodź. kaž tež póndźelu wot 12 do 16.30 hodź. budźe nutřkowne město za wobchad dospołnje zawrjene. Wopytowarjo měli wupisane parkowanske móžnosće wužiwać, mjez druhim při Kobrec młynje a při dwórnišću. Při statnej dróze S 95 do Wóslinka a při S 285 do Mučowa je parkowanje zakazane. Wjacore linijowe busy pojědu kónc tydźenja resp. póndźelu kaž tež wutoru po změnjenym planje.­ Ludźo njech wobkedźbuja wotpowědne wuwěški při zastanišćach.

Póstniske piwko wotměli

Mittwoch, 27. Februar 2019 geschrieben von:

Ćisk (JKa/SN). W Ćisku mějachu minjenu sobotu póstniske piwko. Wjesny před­stejićel, něhdy bě to starosta, Jens Sa­rodnik, bě muži wsy hromadźe zwołał. Ně­hdźe sto z nich je na zarjadowanje přišło, zo bychu so při piwje wo aktualnych prašenjach Ćiska rozmołwjeli, ale tež zhromadnje karty placali.

VVO planuje nowe poskitki

Budyšin (SN). Mnohe naprawy zakón­­ča­ceje rozprawy brunicoweje komisije wěnuja so polěpšenju mobility we Łužicy. Wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO), kotremuž tež zapadna Łužica z městomaj Kamjencom a Wojerecami přisłuša, widźi nětko šansu, naprawy swojeho bliskowobchadneho koncepta lěpje přesadźić. Z wutwarom čarow budźe přichodnje móžno, zapadnu Łužicu z Drježdźanskej měšćanskej železnicu přiwjazać.

Nowe sportowe kursy

Dźěłarnja lampow přijědźe

Dienstag, 26. Februar 2019 geschrieben von:

Kamjenc (SN). Mnozy hižo na to čakaja, zo wona ze swojim bydlenskim mobilom a tójšto utensilijemi dźěłarnje lampow zaso do Kamjenca přijědźe: Marion Wagner-Dee. Wot 12. do 23. měrca zaćehnje wona tam do něhdyšeho ortopediskeho wobchoda na Budyskej dróze 19. Wagner-Dee hižo wot lěta 1989 tute wurjadne rjemjesło wukonja a so na swojich swěrnych kupcow wjeseli.

Z trutom škody analyzować

Budyšin (SN). Njewjedrow dla su w zašłych měsacach wjacore štomy při kolijach spadali a poćežuja železniski wobchad tež mjez Arnsdorfom a Kamjencom. Zo by škody prawje spóznał, zasadźa wobchadny zwjazk Hornje Łobjo na mjenowanej čarje wot měrca do meje trut (Drohne), z kotrymž chce škody a wegetaciju při kolijach analyzować.

Wuběrny spanski labor

Wojerecy (SN). Hižo třeći raz je spanski labor Wojerowskeje chorownje wosebity certifikat dóstał, z čimž je hač do 31. decembra 2020 jako spanskomedicinski centrum akreditowany. „Z certifikatom našim pacientam pokazujemy, zo su pola nas w dobrych rukach“, praji šeflěkar jězorinoweho klinikuma za spansku medicinu dr. Konrad Wetzer.

Anzeige