Přednošk wupadnje

Montag, 19. März 2018 geschrieben von:

Worklecy. Za jutře, wutoru, planowany přednošk pod hesłom „Kak dźěći za Boha zahorić?“ we Worklečanskim Don Boskowym domje dyrbi chorosće dla bohužel wupadnyć. Nowy termin budźe sčasom zdźěleny.

Wobydlerski forum

Budyšin. Měšćanske zarjadnistwo chce lětsa zaso wobydlerske forumy přewjesć. Wone maja so z bytostnym dźělom komunikacije mjez wobydlerjemi a zamołwitymi města stać. Prěni forum wotměje so jutře, wutoru, w 19 hodź. w Strowotnej studni, a to we wosadnym domje na Nagelowej 3.

Do susodneho kraja pohladnyć

Porěči wo Israelu

Freitag, 16. März 2018 geschrieben von:

Chrósćicy. Wosebity přednošk w póstnym času poskići jutře, sobotu, Radworčan Ludwig Sachsa w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Z wobrazami rozprawja wón wo lońšej putniskej jězbje do Swjateho kraja. Ta wjedźeše skupinu Radworčanow do Tel Aviva, kónčiny wokoło jězora Genezaret a Mortweho morja, k twjerdźiznje Masada, k Jordanej, do Nacareta a Betlehema, ale tež do pusćiny Negev. Dale wopytachu w měsće Arat ­instalaciju kanadiskeho wuměłca Ricka Wienecki „Žórło sylzow“. Krótkofilm wo njej – wo poměrje křesćanow k holocaustej – wosebity wječor w putniskej oazy zakónči. Započatk je w 19.45 hodź.

Dźěći za Boha zahorić

Worklecy. Čestnohamtscy pomocnicy a dalši zajimcy ze wšěch serbskich wosadow su pod hesłom „Kak dźěći za Boha zahorić?“ wutoru, 20. měrca, w 19.30 hodź. na přednošk we Worklečanskim Don Boskowym domje přeprošeni. Referent za dźěćacu pastoralku Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa Stephan Schubert nawjaza tón wječor na přednošk w nowembru a wěnuje so mjez druhim prašenju, kak hodźi so z dźěćimi ­Boža mša wobrubić.

Kak dale z identitu?

Při pomniku rjedźić

Mittwoch, 14. März 2018 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Dojutrownu rjedźensku akciju při pomniku Ćišinskeho w Lipju přewjedźe Domowinska skupina Pančicy-Kukow sobotu, 17. měrca. Skupinarjo zetkaja so w 9 hodź. Njech sej trěbny grat sobu přinjesu.

Dźiwadło z pěstowarnju

Budyšin. Přichodne předstajenje inscenacije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Paradiz w dobrej stwě“ njedźelu, 18. měrca, w 15 hodź. na hłownym jewišću budźe z dźiwadłowej pěstowarnju. Je to poskitk młodym serbskim swójbam. Staršej móžetaj sej woměrje předstajenje wobhladać a swoje dźěći w tym času dźiwadłowej pěstowarni přewostajić. Darmotny serwis je za dźěći wot štyrjoch lět.

Maćična akademija přeproša

Dienstag, 13. März 2018 geschrieben von:

Budyšin. Zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. přednošujetaj Mechtild a Wolfgang Opel w Budyskim „Wjelbiku“ na temu „Daloke horiconty: Jan Awgust Měrćink – šewc, misionar, polarny slědźer“. Kulturna wědomostnica a jeje mandźelski, kotrajž bydlitaj jako knižnaj awtoraj hłownje w Kanadźe, předstajitaj wuslědki swojich wjelelětnych slědźenjow. Přednošk budźe němskorěčny, zastup je darmotny.

Na wodźenje a přednošk

Budyšin. Wo chorwatskich a osmaniskich wojerskich dźělach w Krabatowej wustajeńcy Budyskeho Serbskeho muzeja přednošuje tam jutře, srjedu, w 19 hodź. Holger Schuckelt. Wón wotmołwi mjez druhim na prašenja, kak dósta so pyšny osmaniski kałač ze 16. lětstotka do Krabatoweje wustajeńcy a w kotrym zwisku steji tesak z městom Kairom. Hižo we 18 hodź. móža so zajimcy na wodźenju po wosebitej wustajeńcy wobdźělić. Popłatk wučinja pjeć eurow.

Serbske blido z krimijom

Myto a přednoškaj

Freitag, 09. März 2018 geschrieben von:

Budyšin. Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje wotměje so sobotu, 17. měrca, wot 14 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja. Nimo spožčenja spěchowanskeho myta Maćičneho myta Michała Hórnika poskića tam stawizniskej přednoškaj. Mjez druhim porěči dr. Petr Kaleta z Prahi wo Serbach w Ludowej ­komorje NDR w lětach 1949 do 1989. Čłonojo kaž tež dalši zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Lisćik za cyłe lěto

Stróža. Za Stróžanski Dom tysac hatow poskića zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty nětko lětny lisćik. W nim zapřijate su wšitke wustajenske wobłuki, wužiwanje wodoweho dožiwjenskeho terena a wobdźělenje na wšitkich přednoškach, kotrež w běhu lěta w domje maja. Zajimcy dóstanu lisćik direktnje na městnje. Wón płaći 15 eurow, potuńšeny dźesać eurow. Wo zarjadowanjach w Stróži móža so ­zajimcy pod www.haus-der-tausend-teiche.de nadrobnje wobhonić.

Podpěruja wotchadnički

Premjera SLA

Donnerstag, 08. März 2018 geschrieben von:

Budyšin. Komorny hudźbny wječor „Moja archa Horni Hajnk“ změje jutře, pjatk, w 19.30 hodź. hornjoserbsku premjeru w Röhrscheidtowej bašće Serbskeho ludoweho ansambla. Hudźbnicy Hanka Tiedemann (fleta), Bettina Witke (husle) a Helfried Knopsmeier (cello) jako Trio con moto rozestajeja so zhromadnje z dźiwadźelnikom Měrkom Brankačkom z knihu Jurja Brězana.

NSLDź wita na prapremjeru

Budyšin. NSLDź předstaji swoju nowu němskorěčnu inscenaciju „Łužiske kwartěry abo Rus w pincy“ prěni raz jutře w 19.30 hodź. na hłownym je­wišću. Hru je Lipšćanski awtor Ralph Oehme spisał a doby z njej wubědźowanje „Łužicy 2017“, kotrež běchu Statne dźiwadło Choćebuz, Nowe jewišćo Zły Komorow a Budyske Němsko-Serbske lu­dowe dźiwadło loni wupisali.

Sadowcy šćěpić wuknyć

Njebjelčicy. W darmotnym kursu móžeće sobotu, 10. měrca, wot 9.30 do 12.30 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim zarjadnistwje nawuknyć, kak hodźa so sadowcy prawje šćěpić. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03578/ 301 006.

Do dźěłarnje pohladnyć

Wotewrjenske časy změnjene

Mittwoch, 07. März 2018 geschrieben von:

Budyšin. Nachwilnje změnjene su wotewrjenske časy Budyskeho Serbskeho domu. Wón je wot póndźele do štwórtka stajnje wot 6.30 do 16 hodź. a pjatk wot 6.30 do 14 hodź. přistupny. Wustajeńca „Domizna“ je dale přistupna přez Serbsku kulturnu informaciju wot póndźele do pjatka stajnje wot 10 do 16.30 hodź.

Mosćik na mału kupu

Worklecy (SN). Wulku a mału kupu Worklečanskeho kupoweho hata ma bórze drjewjany mosćik zwjazać. Tuchwilu steji wón w Sprjejcach w gmejnje Sprjewiny Doł. Dokelž tam dwanaće metrow dołhu a 2,6 metrow šěroku drjewjanu konstrukciju hižo njetrjebaja, móže ju Worklečanska gmejna darmotnje přewzać. Jeničce wo transport dyrbja so sami starać, rěkaše na posedźenju gmejnskeje rady. Z mostom na mału kupu chcedźa płoninu hata turistisce wožiwić.

Swobodni wolerjo so zetkali

Nowostka změje premjeru

Dienstag, 06. März 2018 geschrieben von:

Budyšin. Zajutřišim, 8. měrca, w 19.30 hodź. je w Budyskej Smolerjec kniharni premjera nowostki „Módre buny“, a to z awtorku Lubinu Hajduk-Veljkovićowej. W Budyšinje je so grawoćiwy njeskutk stał. Młoda serbska komisarka Janka a jeje němski kolega Alek dyrbitaj tak skoku kaž móžno mordarja wuslědźić. Serbsko-němski miljej jednanja je wosebitosć noweje kriminalki.

Wo žiwidłach swěta

Kamjenc. Wosebita wustajeńca wo žiwidłach swěta je hač do 26. měrca w Kamjenskej ludowej uniwersiće na Macherowej 144a widźeć. Přehladka demonstruje mnohotnosć žiwidłow, ale tež, kak njesprawnje su wone rozdźělene. Jeje ­awtor Peter Menzel je w 24 krajach dohromady 30 swójbow wopytał a je hromadźe z mnóstwom žiwidłow fotografował, kotrež ma kóžda swójba wob tydźeń k dispoziciji. Wustajeńca je wot póndźele do pjatka stajnje wot 8 do 20 hodź. darmotnje přistupna. Šulske rjadownje ­njech přizjewja so pod telefo­nowym ­čisłom 03578/ 309 630.

Kofej – tykanc – politika

Zhromadnje putnikowałoj

Freitag, 02. März 2018 geschrieben von:

Chrósćicy. Kóžde lěto je mać Chróšćanskeje putniskeje hospody Monika Gerdesowa ze swojej přećelku Beatu Gruss po puću na wěstej etapje Jakuboweho puća z cilom Santiago de Compostela. W dźesać lětach stej wot Pólskeje přez Němsku a Francosku hač do Španiskeje dóšłoj, něhdźe 2 000 kilometrow. Wo lońšim puću mjez francoskim Moissac a španiskim Pamplona přednošujetej wonej ze swětłowobrazami jutře, 3. měrca, wot 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Hižo w 16 hodź su dźěći přeprošene na serbske dźěćace kino. Zdobom přeproša putniska mać hižo nětko na přidatnje do programa přiwzaty wječor, wusměrjeny cyle na póstny čas, do hospody. Sobotu, 17. měrca, w 19.45 hodź budźe hósć Ludwig Sachsa z Radworja. Pod hesłom „Žórło sylzow“ pokaza wón film a přednošuje wo Israelu.

Archiw a biblioteka přistupnej

Nowačkow přizjewić

Mittwoch, 28. Februar 2018 geschrieben von:
Worklecy. Serbska wyša šula „Michał Hórnik“ Worklecy skedźbnja na to, zo je přizjewjenje­ nowačkow přichodneho 5. lětnika za šulske lěto 2018/2019 w slědowacym času móžne: štwórtk, 1. měrca, wot 8 do 17 hodź., pjatk, 2. měrca, wot 8 do 14 hodź. kaž tež wot póndźele, 5. měrca, do srjedy, 7. měrca, stajnje wot 8 do 15 hodź. Komuž w tym času móžno njeje, swoje dźěćo přizjewić, njech dojedna sej hinaši termin pod telefonowym čisłom 035796/ 96 831.

Anzeige