Na energijowu wěžu zalězć

Mittwoch, 23. Mai 2018 geschrieben von:

Budyšin. We wobłuku wosebiteje wu­stajeńcy w Muzeju Budyšin wo tudyšich klempnarjach a instalaterach wotměje so jutře, štwórtk, w 17 hodź. wodźenje po energijowym centrumje na Thomasa Müntzerowej. Zajimcam předstaja tam techniske připrawy za produkciju miliny a ćopłoty a poskića jim móžnosć, zalězć na 35 metrow wysoku energijowu wěžu. Přizjewjenje trěbne njeje, zastup je darmotny. Zajimcy zetkaja so při zachodźe energijoweho centruma.

Wotewru wustajeńcu

Wojerecy. K 750. róčnicy Wojerec wo­tewru w tamnišej starej radnicy pjatk, 25. meje, w 13 hodź. wosebitu wusta­jeńcu z pohladnicami wo nowym měsće wot lěta 1957 do dźensnišeho. Přehladka budźe hač do kónca awgusta přistupna.

Wodowa wěža pod hamor

Dienstag, 22. Mai 2018 geschrieben von:

Wojerecy. Za wodowu wěžu při Wojerowskim dwórnišću pytaja noweho wobsedźerja. 4. junija chcedźa ju na awkciji w Drježdźanach přesadźować. Minimalna płaćizna, kotruž je Sakska ležownostna awkcija AG postajiła, wučinja 15 000 eurow. Wodowa wěža pochadźa z lěta 1907 a je kulturny pomnik. Přesadźo­warjo wuraznje na to skedźbnjeja, zo je trjeba wěžu wobšěrnje ponowić. To bě hižo widźeć, jako bě wona w lěće 2011 posledni raz składnostnje wuměłstwoweje akcije zjawnje přistupna.

Rozmołwjeja so wo wuchodźe

Budyšin. We wobłuku tuchwilneje fotowustajeńcy wo žiwjenju w NDR wot­mě­je so w Budyskim wopomnišću za­jutři­šim, štwórtk, w 19 hodź. podijowa rozmołwa. Přitomnaj budźetaj fotograf Ha­rald­ ­Hauswald, kiž je w 1980tych lětach žiwjenje we wuchodnym Berlinje foto­grafował, a Stefan Wolle. Wón je teksty­ k wustajenym fotam spisał.

Wuhotuja drastowy bal

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Ćisk. Swój sedmy drastowy bal přewjedźe Ćišćanska rejwanska skupina sobotu, 26. meje, w tamnišim hosćencu „Zeleny wěnc“. Přeprošene su mjez druhim wjacore drastowe a rejwanske skupiny z Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Kóždažkuli narodna drasta, wšojedne z kotreho regiona, je wulce witana, njeje pak wuměnjenje za wobdźělenje. K rejam hraja Łužiscy dujerscy muzikanća z Wjelceje. Wot 18 hodź. maja wopytowarjo přistup na žurlu, bal započnje so w 19 hodź. z tra­dicionalnej polonezu. Zastup płaći pjeć eurow. Blida rezerwować dać móža sej zajimcy pola Gabriele Linakoweje pod ­telefonowym čisłom 03571/ 913 358.

Za měrliwy swět

Kamjenc. Zetkanje za měr a prawa ludow wotměje so wutoru, 22. meje, w Kamjencu. Na zarjadowanje we 18 hodź. na Šulskim naměsće přeproša zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Marion Junge (Lěwica). Tema budźetej přiběraca wojerska wonkowna politika a njezamołwite wobchadźenje zwjazkoweho knježerstwa z prawom ludow. Organizatorka woby­dlerjow Kamjenca namołwja, so aktiwnje za měrliwy swět zasadźeć a so na zarjadowanju wobdźělić.

Zahaja kupansku sezonu

Pytaja hrajerjow za film

Mittwoch, 16. Mai 2018 geschrieben von:

Budyšin. Zo bychu Budyski wokrjes jako moderny region z tradiciju zwičnili, dźěła krajnoradny zarjad hromadźe z předewzaćom DD-V Media na imageowym filmje. Za projekt pytaja hišće hrajerjow wšěch starobnych skupin. Zwjetša jedna so wo róle bjez teksta. Wšitke róle měli přirodnje, swójbnje a awtentisce skutkować. Jednotliwe sceny nastanu wot kónca meje hač do spočatka julija na rozdźělnych městnach wokrjesa. Transport a zastaranje budźetej zaručenej. Hrajerjam płaća mały honorar. Někotre róle maja serbske temy zwobraznić. Tak pytaja žonu, kotraž zamóže jutrowne jejka debić, holcu, kotraž běžnje serbsce rěči, a muža, kiž ma křižerja předstajić, wón drje nje­trjeba jěchać, měł pak z konjemi wobchadźeć móc. Zajimcy za róle njech přizjewja so z wobrazom e-mailnje pod adresu .

Přidatna móžnosć

Radźićeljo so zetkaja

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Njebjelčicy. Wuwzaćnje wutoru, a to 15. meje, wotměje so přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady, tónraz w Miłočanskim socialnym bydlenskim domje blisko tamnišeje žaby. Započatk budźe w 19.30 hodź. Na programje steji mjez druhim předstajenje planowanja wutwara hłowneje dróhi přez Miłoćicy. Dale chcedźa wólbny proces za Serbski sejm rozłožić.

Do srjedźowěka a baroka

Wojerecy. Historiski spektakl za cyłu swójbu lubi časowa jězba do srjedźowěka a baroka, na kotruž móža so zajimcy jutře a njedźelu na Wojerowskim hrodźe a w susodnym zwěrjencu podać. Při wjacorych stejnišćach předstaja historiske rjemjesła. Na łuce zwěrjenca demonstruja ryćerske boje, nimo toho zaklinči srjedźowěkowska live-hudźba. Na hrodźe wotwjedu wopytowarjow do wšědneho dnja baroka a pokazaja wotpowědne reje. Wopyt płaći za dorosćenych wosom, za dźěći pjeć a za swójby 14 eurow.

Blockbuster k dnjej maćerje

Porěči wo měšćanskim prawje

Montag, 07. Mai 2018 geschrieben von:

Budyšin. Heiner Lück, profesor za prawniske wědomosće uniwersity Halle­Wittenberg a čłon Sakskeje akademije wě­do­mosćow, přednošuje jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskej měšćanskej bibliotece wo symbolach měšćanskeho prawa a wo sudnistwje w měsće. W swojim přednošku zaběra so wón ze zapři­jećom sudnistwa a wobswětla na jara žiwe a zabawne wašnje wuske zwiski mjez sudnistwom a městom. Zastup je darmotny. Zajimcy su wutrobnje witani.

Spominaja na wuswobodźenje

Wojerecy. Při wopomnišću we Wojerowskim nowym měsće wotměje so jutře, wutoru, w 13 hodź. zhromadne zarjadowanje města a Zwjazka antifašistow składnostnje dnja wuswobodźenja wot fašizma. Tam chcedźa na wopory wójny a antifašistiskeho spjećowanja spominać. „Zasadźujemy so za swět bjez wójny, rasizma, antisemitizma a neofašizma“, rěka w namołwje wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU). Wobydlerjo njech so w bohatej ličbje na wopominanju wobdźěla.

Předstaja pisany program

Donnerstag, 03. Mai 2018 geschrieben von:

Budyšin. Dźěćacy chór a instrumenta­lisća Budyskeho Serbskeho gymnazija přeprošuja wutrobnje na nalětni program sobotu, 5. meje, w 16 hodź. do awle gymnazija. Na wopytowarjow čaka pisany program tradicionelnych a načasnych spěwow, mjez druhim sep spěwow z pjera Jana Bulanka a instrumentalne při­noški, na přikład na serbskich husličkach. Cyłkowny nawod programa změje Bernadet Hencyna.

Na dźeń wotewrjenych duri

Budyšin. Z dnjom wotewrjenych duri kubłan­skich a kulturnych zarjadnišćow zahaji Budyski wokrjes sobotu, 5. meje, swoje zarjadowanja k dźesaćlětnemu wobstaću wokrjesa w jeho dźensnišej formje. Wot 10 do 13 hodź. přeprošuja Kamjenski powołanski šulski centrum, Budyski powołanski šulski centrum za hospodarstwo a techniku, medijopedagogiski centrum a Budyska wokrjesna hudźbna šula na wopyt. W tym času móž­a sej zajimcy moderne wukubłanske wuměnjenja wobhladać. W Budyšinje budźe tohorunja móžno, z třěšneho sportnišća na město pohladać.

Na knižnu premjeru

Mittwoch, 02. Mai 2018 geschrieben von:

Budyšin. W Ludowym nakładnistwje Domowina wušła kniha „Row w serbskej holi“ změje jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Trudla Malinkowa je wudała znate powědančko Marje Kubašec serbsce, němsce a pólsce. Stawiznarka wěnuje so w knize tohorunja stawizniskim pozadkam powědančka.

Projektowy chór zwučuje

Worklecy. Projektowy chór serbskich dźěći wobrubi Božu mšu lětušeho putnikowanja starych a chorych ludźi, kotraž budźe sobotu, 12. meje, w 14 hodź. w Róžeńće. Proba za to budźe sobotu, 5. meje, wot 9 hodź. do 14 hodź. we Worklečanskim Don Boskowym domje. Zajimo­wane dźěći su wutrobnje přeprošene sobu spěwać. Wšitcy, kotřiž rady na instrumenće hraja, njech jón tež na probu sobu přinjesu.

Boža mša wobornikow

Róžant. Dźakna Boža mša wohnjowych wobornikow z gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe budźe na swjedźenju swjateho Floriana pjatk, 4. meje, w 19 hodź. w hnadownej cyrkwi w Róžeńće. Kemše swjeći Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmer­evers. Wšitcy wobornicy kaž tež hosćo su na nju přeprošeni.

Zetkaja so w stolicy

Montag, 30. April 2018 geschrieben von:

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 3. meje, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile, so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by maćeršćinu w cuzbje hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć.

Do gratownje pohladnyć

Budyšin. Kaž kóžde lěto přeprošuje Budyska wohnjowa wobora tež jutře, 1. meje, na dźeń wotewrjenych duri do swojeje gratownje w Strowotnej studni. Wot 10 hodź. móža sej zajimcy tam techniku wobhladać a na 25 metrow wysoku treningowu wěžu zalězć. W 10.30 hodź. demonstruja hašenje wohenja w kuchni, w 11 hodź. prezentuje so młodźinska wobora. K wobjedu poskićuja hrochowu poliwku z pólneje kuchnje.

Na knižnu premjeru

Budyšin. W Ludowym nakładnistwje Domowina wušła kniha „Row w serbskej holi“ změje štwórtk, 3. meje, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Trudla Malinkowa je wudała znate powědančko Marje Kubašec serbsce, němsce a pólsce. Stawiznarka wěnuje so w knize tohorunja stawizniskim pozadkam powědančka.

Zahaja sezonu

Freitag, 27. April 2018 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. We wobswětowej a wučbnej zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje zahaja njedźelu, 29. apryla, lětušu sezonu. Wot 13 hodź. budźe zahroda přistupna, runočasnje přewjedu tam zahrodowe a nalětnje wiki. W 14.30 hodź. započnje so pisany program z livehudźbu. Tež lětsa sadźa zaso štom lěta, tónraz je to jědźna kastanija. Štom sadźitaj priorka administratorka klóštra sotra Gabriela Hesse a direktor krajneho wusyłanskeho domu MDR Sandro Viroli. Samsny dźeń wotewru tři wustajeńcy z fotografijemi a keramiskimi wudźěłkami.

Podźěłaja při pomniku

Pančicy-Kukow. Krótko do jutrow wupadnjenu dźěłowu akciju při pomniku Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju chce Domowinska skupiny Pančicy-Kukow nětko nachwatać. Pomocnicy zetkaja so sobotu, 28. apryla, w 9 hodź. při pomniku. Njech sej kóždy grat sobu přinjese.

Předstaja pisany program

Anzeige