Spěwy za žiwjenje

Freitag, 22. März 2019 geschrieben von:

Chrósćicy. „Ke swěcy“ rěka koncert jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Křesćanska hudźbnica a spěwytwórča Stefanie Schwab z Würzburga jón wuhotuje, interpretujo žiwjenje w swětle swojeje wosobinskeje wěry. Tak chce słucharjam zmužitosć přisporjeć. Mnohostronska hudźbnica přewodźa so sama na klawěrje abo gitarje. Zastup je darmotny, dobrowólny dar zběra spěwytwórča za holči a žónski projekt w indiskim Maharashtra, kotryž wona wot lěta 2000 podpěruje.

Na młodźinski kofej

Radwor. Socialna dźěłaćerka Marija Koklina přeproša wšitkich młodostnych jutře, sobotu, w 15 hodź. do Radworskeho młodźinskeho kluba na zhromadny kofej a bjesadu. Tam móža so młodźinske kluby a dalše cyłki mjez sobu zeznać, zhromadne akcije planować a so wo móžnosćach spěchowanja za młodźinske aktiwity wobhonić. Nadrobniše informacije dóstanu zajimcy pod telefo­nowym čisłom 0152 / 072 73 806.

Dźiwadło z pěstowarnju

Za wiki so přizjewić

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:

Sulšecy. Druhi raz přewjedu njedźelu, 24. měrca, wot 14 hodź. wiki za dźěćacu drastu a hrajki, a to w kulturnym domje delnich Sulšec. Dale w poskitku budu tam najwšelakoriše wěcy, kotrež móhli starši małych dźěći derje trjebać. Štóž chce sam něšto poskićeć, njech přizjewi so hač do pjatka, 22. měrca, za darmotne stejnišćo pod telefonowym čisłom 0171 / 2 11 42 79.

Drustwo přeproša

Chrósćicy. Na swoju hłownu zhromadźiznu přeproša Chróšćanske hońt­wjerske drustwo wšitkich wobsedźerjow ležownosćow wutoru, 26. měrca, w 19 hodź. do Chróšćanskeho Krawčikec hosćenca. Organizatoriskich přičin dla proša zamołwići wo to, so hač do zajutři­še­ho, 22. měrca, přizjewić.

Štó chce sobu hrać?

Budyšin. NSLDź pyta tójšto žonow a mu­ži­ w starobje 16 do 25 lět, kotřiž chcyli w lětušim lětnim dźiwadłowym kruchu „Słónčna aleja“ sobu hrać, mjez druhim jako čłonojo SNM (FDJ) abo namjezni wo­jacy. Casting budźe 6. apryla wot 11 hodź. Zajimcy­ njech přizjewja so pod mejlowej adresu .

Pytaja kubłarku abo kubłarja

NSLDź zahraje

Freitag, 15. März 2019 geschrieben von:

Budyšin. Lubowarjo dźiwadła maja přichodne dny wjacore składnosće sej předstajenja Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła wobhladać. Tak zahraja jutře, sobotu, w 19.30 hodź. swoju najnowšu inscenaciju „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću NSLDź. Zajutřišim, njedźelu, pokazaja w 16 hodź. klankodźiwadło „Kito­ husličkar“ w Ćišćanskim socialnym domje při sportnišću. A srjedu, 20. měrca, w 15 hodź. změje inscenacija serb­skeho dźěćaceho dźiwadła NSLDź „Mały Muk“ premjeru w Dźiwadle na hrodźe.

Do powołanskeje šule

Kamjenc. Dźeń woterwrjenych duri změja jutře, sobotu, wot 9 do 13 hodź. w Kamjenskim powołansko-šulskim centrumje. Na Wysokej hasy 4 a na Jahnowej 11 móža so zajimcy wo wukubłanskich móžnosćach we wšitkich pjeć šulskich družinach wobhonić. We wobłukach běrow, drjewo a barba móža woni šulerjam při praktiskim dźěle přihladować a so tež sami pospytać.

Z redakciju SN so rozmołwjeć

Mittwoch, 13. März 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Na rozmołwu wo dźěle serbskeho wječornika přeprošatej Domowinska skupina Pančicy-Kukow a redakcija Serbskich Nowin jutře, štwórtk, 14. měrca, w 19 hodź. do Karstenoweje piwoweje stwički w Pančicach-Kukowje. Šefredaktor a jeho sobudźěłaćerjo rozprawjeja wo swojim wšědnym dźěle, su wćipni na kritiki a wjesela so na pokiwy, što chcyli ludźo rady w našim wječorniku čitać. Nimo skupinarjow su tež dalši zajimcy wutrobnje přeprošeni.

Darmotnje do interneta

Wojerecy. Wobydlerjam a wopytowarjam Wojerec skići město wotnětka móžnosć, přez tak mjenowane hotspoty darmotnje w interneće surfować. Na dohromady dźewjeć městnach we Wojerowskim centrumje kaž tež w přisłušacych wsach su tak mjenowane „Hoyspoty“ k dispoziciji. Krótko do spočatka tu­ristiskeje sezony wobhladuja zamołwići w radnicy to předewšěm jako přidatny poskitk turistam, kotřiž móža so tak na městnje­ wo dowolowych a wólno­časnych móžnosćach wokoło Wojerec informować.

Wo dwurěčnym kubłanju

Dienstag, 12. März 2019 geschrieben von:

Stróža. Informaciski wječor za staršich, wowki a dźědow kaž tež za dalšich zajimcow pod hesłom „Dwurěčne ku­bła­nje jako­ wužadanje – šansy a per­spek­tiwy“ wotměje so jutře, 13. měrca, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Přeprošeja Budyska župa, Malešanska gmejna a Rěčny centrum WITAJ. W přednoškomaj rozłoža wosebitosće rěčneho wuwića při wjacerěčnosći a předstaja bi­lingualnu wučbu po koncepće 2plus. Pozadk je předstejacy přećah Bartskeje zakładneje šule do Malešec.

Předstaja kandidatow

Budyšin. Za přichodnym stajnym blidom Budyskeje CDU chcedźa swojich kandidatow za wólby noweje měšćanskeje rady předstajić. Zarjadowanje wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. w Budyskim hotelu „Best Western Plus“ při Serbskich hrjebjach. Dohromady 53 ludźi za lisćinu CDU kandiduje.

Twarožk w srjedźišću

Dawa pokiwy za požadanje

Montag, 11. März 2019 geschrieben von:
Budyšin. Hač su jich požadanske podłožki w porjadku, móža dźěłopytacy jutře, wutoru, wot 10 do 12 hodź. w Budyskej agenturje za dźěło přepruwować dać. ­Zajimcy měli swoje podłožki w papjerjanej formje abo na USB-sticku sobu přinjesć. Sobudźěłaćerka agentury dawa jim pokiwy za wobsahowe a optiske wuho­towanje. Přizjewjenja pod telefonowym čisłom 03591/ 66 1410

Jazz a Bach w cyrkwi

Freitag, 08. März 2019 geschrieben von:

Budyšin. Prěnja duchowna hudźba we wobłuku wuměłstwoweho projekta katolskeje a ewangelskeje wosady swj. Pětra w Budyšinje pod hesłom „Swětło pozbudźa“ (wot 6. měrca do 9. junija) zaklinči jutře, sobotu, w 17 hodź. w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje Knjenje. Pod hesłom „Jazz koresponduje z Bachom“ zahraja Jan Brězan na e-pianje, Józef Brězan a Philipp­ Adam na gitarje, Friedemann Böhme na pišćelach a Terence Lohr na bijadłach. Spěwać budźe Anna Batz. Zastup je darmotny. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Wo dwurěčnym kubłanju

Stróža. Informaciski wječor za staršich, wowki a dźědow kaž tež za dalšich zajimcow pod hesłom „Dwurěčne ku­bła­nje jako­ wužadanje – šansy a per­spek­tiwy“ wotměje so srjedu, 13. měrca, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Na nje přeprošeja Budyska župa, Malešanska gmejna a Rěčny centrum WITAJ. W přednoškomaj rozłoža wosebitosće rěčneho wuwića při wjacerěčnosći a předstaja bilingualnu wučbu po koncepće 2plus. Pozadk je předstejacy přećah Bartskeje zakładneje šule do Malešec.

Přewjedu póstne seminary

Debjene jejka zapodać

Mittwoch, 06. März 2019 geschrieben von:

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbske ludowe wuměłstwo skedźbnja na to, zo je hišće hač do 8. měrca móžno, kolekcije debjenych jejkow za 66. wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko wotedać. Kolekcije po třoch jejkach móža we wóskowanskej, škrabanskej, wužrawanskej a bosěrowanskej technice być. Dobyćerske kolekcije pokazaja na serbskich jutrownych wikach 16. a 17. měrca w Budyskim Serbskim domje.

Zahaja pišćelowy cyklus

Wojerecy. Přichodne tydźenje přewjedu we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga zaso „Pišćelowy cyklus w póstnym času“. Za mjeztym dwanaty tajki cyklus­ móžachu zaso znatych interpretow zdobyć. Woni hudźa njedźelu, 17., 24. a 31. měrca kaž tež 7. apryla stajnje w 17 hodź. Cyklus zahaja jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. z cembalowym koncertom. Z hosćom w Domje Luthera Kinga budźe prof. Andreas Marti­ z Züricha.

Zetkaja so před radnicu

Stipendije za kurs čěšćiny

Dienstag, 05. März 2019 geschrieben von:

Budyšin. Čěske knježerstwo přewostaja tež lětsa zajimowanym Serbam stipen­dije za intensiwny rěčny kurs čěšćiny w Praze wot 26. julija do 23. awgusta a w Českich Budějovicach wot 18. awgusta do 9. septembra. Stipendije posrědkuje Rěčny centrum WITAJ (tel. 03591/ 550 400, e-mail: ). Zajimcy njech tam hač do 15. měrca swoje podłožki wotedadźa.

Přihotuja strowu snědań

Pančicy-Kukow. Na dnju stroweho zežiwjenja přewjedźe Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk w dwěmaj ze swojich zarjadnišćow zajutřišim wot 14 hodź. wosebitu akciju. W nowym horće w Pančicach-Kukowje chce zežiwjenska wědomostnica Raphaela Wićazowa z holcami a hólcami strowu snědań z wjacorych komponentow přihotować. Samsny poskitk přewjedźe Elžbjeta Hojerjowa na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje.

Štó chce na balu rejwać?

Klanki zhotowić

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:

Stróža. Praktiski seminar wo zhoto­wjenju powěsćowych figurow w formje klankow wotměje so jutře, sobotu, wot 10 do 16 hodź. w Stróžanskim Domje ­tysac hatow. Designerka Regina Herrmann wobdźělnikam demonstruje, kak móža z jednorymi srědkami z tekstilijow klanki zhotowić a je po swójskich ­před­stawach wuhotować. Wobdźělenje płaći 11,50 eurow a pjeć eurow za ma­terial.

Jens Spahn porěči

Budyšin. Na politisku popjelnu srjedu přeprosy Budyski zapósłanc Marko Šiman srjedu, 6. měrca. To budźe zjawne zarjadowanje w sportowni na Budyskim Třělnišću. Wot 19 hodź. porěčitaj tam zwjazkowy strowotniski minister Jens Spahn a sakski europski zapósłanc Herrmann­ Winkler (wšitcy CDU). Zajimcy su wutrobnje witani.

Serbske blido w muzeju

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.