Jako lěkar so wudawał a sej diagnozy wumyslił

Donnerstag, 31. Januar 2019 geschrieben von:

Budestecy (SN). 65 chłostanskich přizjewjenjow, 45 njeskutkow a cyłkowna škoda 68 000 eurow – to je bilanca 41lětneho wobšudnika z Budestec. Za to nětko w jastwje sedźi, kaž Zhorjelska policajska direkcija rozprawja.

W měrcu 2016 dyrbješe Budestečan prěni raz na lěto do jastwa, a to znjewužiwanja titulow a falšowanja wopismow dla. Zaso na swobodźe spožči sej wón měsacaj pozdźišo doktorski titul a je so zjawnje jako lěkar wudawał.

Dalše wobšudnistwa slědowachu kaž w filmje. Z wumyslenymi diagnozami so wón sam do chorownjow zapokaza, wudawajo mjez druhim lemjenja a schorjenja na raka w kónčnej fazy. Wjacore razy prócowaše so wo swójske zapokazanje do hladanskich zarjadnišćow, byrnjež žaneje­ přičiny njebyło. Jeho stawiznički běchu runje tak wunamakane kaž sa­mospaslene zapokazanske wopisma.

Dale skaza wón twory a posłužby, kotrež pak njezapłaći, mjez druhim wino a techniske nastroje. Samo bydlenje da sej dospołnje ponowić. Zo rjemjeslnicy za to žane pjenjezy njedóstachu, bě jemu wšojedne.

Krótkopowěsće (31.01.19)

Donnerstag, 31. Januar 2019 geschrieben von:

Za Europeadu so přizjewić

Flensburg. Wotnětka su přizjewjenja za 4. koparske europske mišterstwa awtochtonych narodnych mjeńšin Euro­peadu móžne, kaž Federacija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) zdźěla. Ko­rutanscy Słowjency wubědźowanje wot 20. do 28. junija wuhotuja. Startować smědźa mustwa z njeprofesionalnymi hrajerjemi a hrajerkami.

Komisija za anticyganizm

Berlin. Zwjazkowe knježerstwo je wčera­ čłonow njewotwisneje komisije ekspertow anticyganizm powołało. Wu­tworjenje gremija je w koaliciskim zrěčenju unije a SPD zapisane. Centralna rada němskich Sintow a Romow po słowach jeho předsydy Romanija Rose krok wita a zdobom wočakuje, zo so Němski zwjazkowy sejm wobšěrnje z bojom přećiwo anticyganizmej zaběra.

Na rozmołwu přeprosyć

Policija (31.01.19)

Donnerstag, 31. Januar 2019 geschrieben von:

Dowolnosć a konop sćazali

Rakecy. Z njepowučomnym wobydlerjom dyrbjachu so policisća zawčera­wšim w Rakecach zaběrać. Po přikazu sudnistwa měješe wón jězbnu dowolnosć wotedać, štož pak dotal činił njebě. Jako zastojnicy do jeho bydlenja zastupichu, wuhladachu tam konopjowe rostliny a marihuana. Tuž njesćazachu jeno jězbnu dowolnosć, ale tež njejapku namakanku. To pak 33lětneho scyła njemyleše, přetož bórze na to wón zaso za wodźidłom swojeho awta sedźeše. Policisća wšak jeho při tym lepichu.

Pala hodowne štomiki

Donnerstag, 31. Januar 2019 geschrieben von:

Pěskecy. Kaž kóžde lěto chcedźa Pěskečenjo jutře, pjatk, wot 18 hodź. při wohnjowobornej gratowni swoje hodowne štomiki zhromadnje spalić. Wobydlerjo ­njech štomik wječor sobu přinjesu, abo jón hižo do toho při gratowni wotpołoža. Prjedy hač štomiki do wohenja ćisnu, přewjedu z nimi małe napřemomjetanje. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Wotewru wustajeńcu

Stróža. „Na slědach wódneho muža a připołdnicy“ rěka wosebita wustajeńca, kotruž wotewru jutře w 17 hodź. w Stró­žanskim Domje tysac hatow. W njej pokazuje swobodnje skutkowaca Budyska designerka Regina Herrmann postawy ze serbskich bajow jako klanki a plastiki. K wotewrjenju poda dr. Susanne Hozyna­ ze Serbskeho instituta dohlad­ do swěta serbskich bajow. Potom móža sej wopytowarjo přehladku hromadźe z Reginu Herrmann wobhladać.

Pytaja pomocnikow

Chcedźa dale wojować

Mittwoch, 30. Januar 2019 geschrieben von:

Měšćanska rada požadanje za zachowanje pěstowarnje wotpokazała

Wojerecy (AK/SN). Hižo wjacore měsacy wojuja starši we Wojerecach wo to, pě­stowarnju „Słónčna róža“ w nošerstwje Socialnych słužbow w bydlenskim kompleksu 2 zachować. Za to chcychu woni wobydlerske požadanje přewjesć. To pak je wjetšina měšćanskeje rady na wče­rawšim posedźenju wotpokazała, mějo so po namjeće zarjadnistwa. Radnica bě runočasnje namjetowała, zawrjenje pěstowarnje hač do awgusta 2019 wotstorčić, zo móhli tak snano na rozprawu wuhloweje­ komisije fleksibelnišo reagować. Tež to pak su radźićeljo wčera wotpokazali.

Wjace dźěći, ale mjenje ludźi

Mittwoch, 30. Januar 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W pjeć gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe bě kónc lěta 2018 dohromady 382 wobsedźerjow psow přizjewjenych. To wuchadźa ze statistiki, kotruž je zwjazk tele dny wozjewił. Tak je ličba mějićelow psow porno lětu 2017 we wšitkich pjeć gmejnach rozrostła, najbóle­ w Ralbičansko-Róžeńčanskej wo třinaće na 103, najsnadnišo w Chróšćanskej wo jednoho na 47.

Cyłkowna ličba wobydlerjow pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka je loni wo šěsć wosobow na 7 170 woteběrała. Mjeztym zo bě jich w Pančicach-Kukowje z 2 088 a w Ralbicach-Róžeńće z 1 703 stajnje hač na jednu wosobu mjenje ni­ma­le runje telko kaž lěto do toho, zli­čichu we Worklecach z 1 134 porno předlětu dźewjeć ludźi mjenje a w Njebjelčicach z 1 189 štyri mjenje. Jeničce w Chróšćanskej gmejnje mějachu kónc 2018 dźewjeć wobydlerjow wjace hač lěto do toho, dokładnje 1 056.

Hród bórze dosaněrowany

Mittwoch, 30. Januar 2019 geschrieben von:

Ramnow (UM/SN). Twarske róšty postajachu minjene dwaceći lět mjenje abo bóle wobraz Ramnowskeho barokneho hrodu. A wone su tam dale widźeć. „Haj, tež lětsa hišće raz twarimy“, wobkruća nawodnica hrodoweho zarjadnistwa Ines Eschler. Hinak hač zašłe lěta pak je nětko kónc wotwidźeć. „Hdyž budu tuchwilne dźěła w schodźišću a w foyeru špiheloweje žurle wotzamknjene, potom budźe naš hród dosaněrowany.“

W nowym hotelu so paliło

Mittwoch, 30. Januar 2019 geschrieben von:
Při wohenju w Mužakowskim hotelu „Turmvilla“ nasta dźens w nocy wulka wěcna škoda, zranił so na zbožo nichtó njeje. Tři wosoby, kotrež běchu w samsnym domje­ w indiskim hosćencu, móžachu so wuchować. Woheń bě wčera nawječor wudyrił. Jako wobornicy přijědźechu, płomjenja hižo z třěchi sapachu. Dokelž prěni wjerćity rěbl njefungowaše, dyrbješe dalši z Grodka přijěć, čehoždla so hašenje dliješe. Dohromady bě 80 wobornikow z 20 jězdźidłami na městnje. Woheń bě po wšěm zdaću horceho tuka dla w kuchni wudyrił. Hakle před lětom běchu Mužakowski hotel wotewrěli. Foto: Toni Lehder

Serbscy susodźa swěrni hosćo

Mittwoch, 30. Januar 2019 geschrieben von:

Čłonojo Kamjenskeje cityjoweje iniciatiwy z wopytowarstwom spokojom

Kamjenc (SN/mwe). Kamjenc ma 16 845 wobydlerjow, wyši měšćanosta je wot lěta 2011 Roland Dantz (njestronjan). „Njemóžemy so wopytowarskich frekwencow dla hóršić. Kamjenc je kótwicowa městnosć za wokolinu, čehoždla wjele ludźi­ do města přijědźe. Tež serbscy susodźa su swěrni hosćo.“ To praji Anne Hasselbach ze cityjoweje iniciatiwy Lessingoweho města. Wona je přede­wza­ćelka a ma swoje „Hasselbachske studijo“ na Hasy Rosy Luxemburg.

Krótkopowěsće (30.01.19)

Mittwoch, 30. Januar 2019 geschrieben von:

Wo jasnosć so postarać

Drježdźany. Z widom na brexit chce so sakske knježerstwo ze zakonjom wo prawnisku jasnosć postarać, kaž je europski minister Oliver Schenk (CDU) dźensa w krajnym sejmje wu­zběhnył. Po wu­stupje Wulkeje Britaniskeje z EU maja rjadowanja krajneho prawa za přechodny čas za britiskich staćanow w Sakskej nimo wólbneho prawa na europskej a komunalnej runinje dale płaćić.

Tarifowe jednanja zahajene

Kulow. W Kulowskim meblowym zawodźe Maja su wčera tarifowe jednanja zahajili. Dźěłarnistwo IG metal sej wot předewzaća žada, w Sakskej płaćiwe ta­rifowe zrěčenje drjewobdźěłanskeje in­dustrije nałožować. W prěnjej rozmołwje wuprajichu so zamołwići za to, spěšne rozrisanje nańć. Přichodne tři dalše terminy jednanjow su hižo jasne.

Nowy wulkan namakali

Anzeige