Hordy na serbske wobydlerstwo

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Wokrjes Budyšin ma nowy imageowy film. Krajny rada Michael Harig (CDU) je jón sobotu na swjatočnosći k 10lětnemu wobstaću noweho wokrjesa w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle zjawnosći předstajił. „Hakle tón tydźeń su jón dozhotowili“, zwurazni Harig přitomnym regionalneje a nadregionalneje politiki. Nimo mini­sterskeho prezidenta Michaela Kretsch­mera přitomni běchu tež serbskaj zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (wobaj CDU) a Hajko Kozel (Lěwica), mnozy tuchwilni a bywši hamtscy kolegojo Hariga susodnych wokrjesow, zastupnicy komunow kaž tež zastupnicy kubłanskich zarjadnišćow a serbskich institucijow.

Socialni dźěłaćerjo na wšěch šulach

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Zhorjelc (AK/SN). Wokrjes Zhorjelc swoje prewentiwne młodźinske dźěło zesylnja. To je Elke Drewke, nawodnica młodźinskeho zarjada, na minjenym posedźenju wokrjesneho sejmika připowědźiła. „Hłow­ny zaměr wostanje, samopostajowane wuwiće dźěći, młodostnych a swójbow zesylnić. Při tym nanojo a maćerje ze swojimi dźěćimi identifikaciju z domiznu ze swojej zamołwitosću za přichod re­gio­na zwjazuja. Nošerjo młodźinskeje po­mocy k tomu dźěło wokrjesa podpěruja“, Elke Drewke rozłoži.

Wokrjes dósta lětsa wot swobodneho stata 750 000 eurow jako młodźinsku pawšalu. To wotpowěduje přerězkej mi­nje­nych lět. Zdobom je wo­krjes swój podźěl­ na naprawach wot 1,9 milionow eurow w lěće 2016 a dweju milionow loni­ na nětko 2,2 milionaj powjetšił. „Mamy pjeć planowanskich regionow“, Elke Drewke zdźěli. Cyłkownje 45 połnje přistajenych tuchwilu pola wšelakich no­še­rjow swobodneho młodźinskeho dźěła skutkuje. W Běłej Wodźe a wo­kolinje maja 7,25 městnow, w Niskej a wokolinje 6,75, w Zhorjelcu 10,75, w Lubijskej kónčinje a Hornim kraju wosom a w Žitawje a wokolinje 9,75 městnow.

Po prózdninach ludźi přistajeja

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Budyšin (CK/SN). W awgusće bě w Hornjej Łužicy 18 705 ludźi bjez dźěła. To je 285 mjenje hač měsac do toho a 11 263 mjenje hač w lěće 2013. Kaž wočakowane, industrijne zawody a rjemjeslniske předewzaća po wulkich prózdninach zaso­ sobudźěłaćerjow přistajeja, praji nawo­da Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt. Kwota bjezdźěłnosće za cy­łu wuchodnu Saksku wučinja 6,6 procentow. W jednotliwych regionach pak je wona rozdźělna a saha wot 3,7 procentow w Kamjencu, hdźež su wulke předewzaća a hdźež je bliskosć k Drježdźanam pytnyć, hač k 11,2 procentomaj w Zhorjelcu. We Wojerecach spadny kwota pod wosom procentow.

Tuchwilu je w Hornjej Łužicy 4 585 swobodnych městnow. Najwjetši dźěl, mjenujcy 1 103, drje přińdźe z wobłuka dźěła na čas, ale z 945 městnami slěduje předźěłace přemysło bórze za nim.

Stare město jeničke jewišćo

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Wuspěšny festiwalny debit ze sylnym serbskim podźělom

Budyšin (SN/bn). Prěni Budyski staroměšćanski festiwal „Woda – wuměłstwo – swětło“ je kónc tydźenja něhdźe 20 000 wopytowarjow na hasy, městna a někotryžkuli hewak schowany blečk sprjewineho města přiwabił. Wosebje dešćikojteje soboty dla drje njeje swjedźeń hłownje organizowacy turistiski zwjazk wočakowanu ličbu hosći docpěł, hladajo na wobstejnosće, wothłós a raz prěnički wuzběhujo pak zarjadowanje přiwšěm pozitiwnje hódnoći.

Zazběh festiwala tworješe dwójna wernisaža w Serbskim muzeju. Wjace hač 400 eksponatow swědčeše wo stawi­znach póšty we Łužicy, při čimž je wuhotowace Budyske towarstwo filatelistow tež serbski aspekt wobkedźbowało. Tak wustaji mjez druhim taflu z dwurěčnymi kołkami kaž tež listowe znamki a pohladnicy ze serbskimi motiwami. Druha přehladka, wuhotowana wot towarstwa numismatikarjow, wěnowaše so měnam a wašnjam płaćenja minjenych 1 000 lět.

Wodu z jězora do suda klumpali

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:
Dosć wuspěšne bě minjeny pjatk zwučowanje Smjerdźečanskich, Njebjelčanskich a Pěskečanskich wohnjowych wobornikow. Jich nadawk bě, z Pěskečanskeho jězora wodu za hašenje lěsneho wohenja klumpać. Jako spomóžna wukopa so ideja, zasadźić 10 000 litrow wopřijacy sud Miłočanskeho agrarneho zawoda. To by tež w chutnym padźe jara pomhało. Foto: Feliks Haza

Nowy nawoda

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Smječkecy (SN/JaW). Dom swj. Jana w Smječkecach, w kotrymž su duchownje zbrašeni zaměstnjeni, změje noweho nawodu. Wot 1. januara 2019 budźe to Marko Kliman. To wobkrući wón Serbskim Nowinam na kromje sobotneje swjatočnosće k 10lětnemu wobstaću Budyskeho wokrjesa w Budyšinje. Kliman, skutko­wacy tuchwilu w Budyskej chorowni we wotdźělu za hladanje nutřkowneje a urologiskeje kliniki, přewozmje zastojnstwo tuchwilneho nawody Smječkečanskeho domu Tadeja Šimana, kiž ma jeho do noweho dźěła zapokazać. Šiman budźe w nadawku nošerja Smječkečanskeje hladarnje zbrašenych Křesćansko-socialneho skutka (CSW) regionalnje a nadregionalnje fachowje dale skutkować.

Kaž Marko Kliman na naprašowanje našeho wječornika wobkrući, ma wón přichodnje wšitke štyri zarjadnišća CSW w Hornjej Łužicy w Smječkecach, Kamjencu, a Budyšinje jako regionalny nawo­da zastupować. „Wjeselu so na nowy nadawk. Tu móžu so hišće regionalnišo na dobro našeje dwurěčneje kón­činy zasadźeć“, rjekny wón SN. Zdobom Prawočan wobkrući, zo wostanje dale čestnohamtski wjesnjanosta Chróšćanskeje gmejny.

Krótkopowěsće (03.09.18)

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Prěni raz ze stejnišćom mjeńšin

Berlin. Frizojo, Danojo, němscy Sintojo a Romojo kaž tež Serbja prezentuja so prěni raz ze zhromadnym stejnišćom na wo­bydlerskim swjedźenju zwjazkoweho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera 8. septembra w parku hroda Bellevue, kaž mjeńšinowa rada informuje. Zdobom so nadźija tam mnohich přisłušnikow mjenowanych mjeńšin witać móc.

Pjenjezy za kulturu na wsach

Berlin/Drježdźany. Kulturu na wsach wuchoda měli dlěšodobnišo financować, měni jednaćel Kulturneje rady Němskeje Olaf Zimmermann. „Kultura je trajna zaručka dočasneho zastaranja, kaž stej to zastaranje z wodu a milinu abo na­dróžny wobchad“, rjekny Zimmermann powěsćerni dpa. Runje před pozadkom prawicarskich tendencow dźe wo to, kulturnu infrastrukturu a kubłanje w regionach zachować.

Rewizija na bloku Q

Policija (03.09.18)

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Awtomat rozbuchnyli

Wojerecy. Dokelž słyšeše wobydler na Wojerowskej Bebelowej sobotu wječor krótko do 22.30 wulki wrjeskot, zawoła wón policiju. Zastojnicy wuhladachu na městnje rozbuchnjeny cigaretowy awtomat a třoch podhladnych w starobje 16, 18 a 19 lět. Młodostni, kotrychž policija hižo derje znaje, hnydom přiznachu, zo běchu awtomat rozbuchnyli. Nimo toho mějachu w swojich nachribjetnikach wjetše mnóstwo cigaretow.

Ludźo so starosća

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:
Malešecy (SN/at). 120 zajimcow wobdźěli so wčera na informaciskim zarjadowanju w Malešanskim „Wódnym mužu“, hdźež rozjimachu poćeženje wobydlerjow přez Plusnikečansku skału. Přeprošenje wjesnjanosty Matthiasa Seidela (CDU) sćěhowachu zastupjerjo wobydlerskeje iniciatiwy, předewzaća ProStein a jeho planowanskeho běrowa, Sakskeho wyšeho hórnistwoweho zarjada Freiberg a Budyskeho krajnoradneho zarjada. We wě­cownej rozmołwje tematizowachu wjesnjenjo mjez druhim poćeženje z haru a prochom. Nastupajo haru připo­wědźi jednaćel ProStein Jens Gerisch, zo nje­budu wot oktobra w nocy hižo žadyn zornowc łamać, „chibazo su wulke nadawki“. Wjesnjenjo starosća so wosebje drobneho procha dla. Tak žada sej wyši hórniski zarjad nětko prochowu koncepciju wot předewzaća ProStein. Tajka pak njeje wuměnjenje za předstejacy rozsud nastupajo přizwolenje, dwě nasypnišći rozšěrić, kaž bě słyšeć. To zbudźi njezrozumjenje na žurli. Zastupjer Freibergskeho zarjada přija zběrku 460 podpismow, w kotrejž žadaja sej produkciju w skale přetorhnyć, doniž njeje kompromisa.

Zmužity rozsud

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:
W koži čłonow gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant njebych wčera wječor tčeć chcył. Na jednym boku je jim wědome, zo dyrbja so poměry w Ralbičanskej pěstowarni změnić, dokelž městna prědku a zady njedosahaja. Na tamnym boku radźićeljo wědźa, zo přinjesu gmejnu z inwesticiju 3,5 milionow eurow na hranicu jeje móžnosćow. Byrnjež 75 procentow spěchowanskich srědkow dóstali, zwostanje za komunu swójski podźěl nimale miliona eurow. Žane dalše inwesticije za dróho­twar abo podobne potom najprjedy raz móžne njebudu. Njewěm, hač su so wšitcy derje čuli, jako wulkemu projektej při­hłosowachu. Přiwšěm mam to za chětro zmužite, při tuchwilnym połoženju komuny so na tajke předewzaće zwažić. Ja delanskej gmejnje a jeje radźićelam znajmjeńša přeju, zo změja stajnje dosć energije a wutrajnosće, wšitke z nowej pěstowarnju zwjazane nadawki zmištrować. Marian Wjeńka

Anzeige