Policija (24.10.18)

Mittwoch, 24. Oktober 2018 geschrieben von:

Cigaretowy awtomat pokradnyli

Šešow. Cyły cigaretowy awtomat su paduši w nocy na póndźelu ze Šešowskeje korčmy sobu wzali. Hódnota rubizny, wobstejaca z pjenjez a cigaretow, wučinja wjacore tysacy eurow.

Informuja wobydlerjow

Mittwoch, 24. Oktober 2018 geschrieben von:

Miłoraz. We wobłuku zažneho wobdźělenja wobydlerjow za nowu bydlensku štwórć w Slepom, do kotrejež chce so wulki dźěl Miłoražanow přesydlić, wotměje so jutře, štwórtk, wot 15 do 19 hodź. informaciske zarjadowanje w Miłoraskim hosćencu „K wočerstwjenju“. Tam chcedźa na wjacorych stejnišćach wo twarskich planach, wo koncepće wotwodźowanja wopłóčkow a wo dalšich naležnosćach w tym zwisku informować. Při tym změja zajimcy składnosć, swoje pokiwy a wobmyslenja přednjesć, kotrež chcedźa po móžnosći do dalšeho planowanja zapřijeć.

Za dźěłarničku so přizjewić

Žuricy. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu přewjedźe pjatk a sobotu, 26. a 27. oktobra, rězbarsku dźěłarničku pola Alojsa Šołty w Žuricach. Wona wotměje so pjatk wot 16 do 22 hodź. a sobotu wot 9 do 18 hodź. Wobdźělnicy chcedźa so ze serbskimi bajemi zaběrać. Drjewo za wobdźěłanje předleži. Wobdźělenje płaći 20 eurow, za čłonow spěchowanskeho kruha dźesać eurow. Přizjewjenja su hišće móžne pod telefonowym čisłom 0172/ 91 69 455.

Na swójbne popołdnjo

Přemało radźićelow přitomnych

Dienstag, 23. Oktober 2018 geschrieben von:

W Miłorazu měješe Trjebinska gmejn­ska­ rada na swojim wčerawšim posedźenju wo zakładnym zrěčenju za přesydlenje wsy rozsudźić. Ale k tomu bohu­žel njedóńdźe.

Miłoraz (CK/SN). Poprawom so to lědma stawa, a runje wčera w Miłorazu njeby so to scyła stać směło: Posedźenje Trjebinskeje gmejnskeje rady dyrbjachu skónčić, prjedy hač so wone prawje za­poča. Z jědnaće radźićelow běchu štyrjo přitomni, třo běchu zamołwjeni. Tamni prosće přišli­ njeběchu. Při tym steješe daloko sa­­hacy rozsud na dnjowym po­rjedźe. Trjebinscy gmejnscy radźićeljo mějachu wo zakładnym zrěčenju za přesydlenje Miłoraza rozsudźić. Te wobsahuje wot­runanje priwatnych wobsedźerjow kaž tež gmejny, kotraž zhubi wotbagrowanja dla towarstwowy dom, kupjel, wojerski pomnik, puće a wjele dalšeho. Wjacore měsacy běštej Trjebinska a Slepjanska gmejna z energijowym koncernom LEAG jednałoj. Skónčnje dojednachu so na kompromis. Tón wopřijima přidatne pjenje­zy za wuwiće Trjebinskeje gmejny a spěchowanje Slepjanskeje, zo móhli Miłoražanam na nowym městnje towaršnostne žiwjenje zaručić.

Byrnjež so sezona w Małowjelkowskim prazwěrjencu nachilała, dožiwjeja tam mali a wulcy wopytowarjo hišće nowosće, dokładnje w mitozeumje, futuristiskim ­zachodnym twarjenju. Tak storčiš w galeriji na wulkej třidimensionalnej wobrazaj. Jedyn z njeju wubudźa zaćišć, zo hnydom do hłubokeje dźěry padnješ, z kotrejež kaž z wulkana woheń pryska. Zajimawe je wobkedźbować, kak kedźbliwje wopytowarjo z kromy wobraza do pozdatneje dźěry hladaja. Dalša nowosć je hrajkanski wobłuk. W nim maja mjez druhim wosebity memory, kotryž je předewzaće Ravensburger za prazwěrjenc­ zhotowiło. Foto: Diana Libš

Solidnje hospodarić móžno

Dienstag, 23. Oktober 2018 geschrieben von:

Delanska gmejna ma wulke šansy, docpěć kónc lěta wurunany etat

Róžant (JK/SN). To radźićeljo wšitkich gmejnow rady słyša, hdyž jim komornica zdźěli, zo dochody wudawki kryja a za dźěło komuny dosahaja. Tak bě to tež na minjenym posedźenju radźićelow gmejny Ralbicy-Róžant. Komornica Franciska Čapikowa předstaji jim tuchwilny staw hospodarskeho plana, po kotrymž wot julija dźěłaja.

Dźakowano wobšěrnym spěchowanskim programam hodźi so gmejnski podźěl na wšelakich projektach poměrnje snadny dźeržeć. Nimale 20 000 eurow wjace přemysłoweho dawka móžachu registrować, runje tak kaž nimale 27 000 eurow mjenje gmejnskeho po­dźěla za wobhospodarjenske kóšty Ral­bičanskeje pěstowarnje. Zalutowane pjenjezy wšak budu zaso trěbne za zarjadowanje přidatnych žłobikowych městnow w Smjer­dźacej.

W Radworju hotuja so na wulki twarski projekt

Dienstag, 23. Oktober 2018 geschrieben von:

Radwor (SN/MkWj). Tójšto ludźi je so minjeny štwórtk na žurli Radworskeho hosćenca „Meja“ za to zajimowało, štož přichodny čas na nich přińdźe: dołho při­powědźeny a planowany dróhotwarski projekt při kěrchowje. Zamołwići běchu w prěnim rjedźe direktnje potrjechenych wobydlerjow přeprosyli. Informaciske zarjadowanje bě pak tež wšitkim druhim zajimcam přistupne.

Ludźom napřećo sedźachu zamołwići wokrjesa runje tak kaž zastupnicy planowanskeho běrowa, wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka a wukonjaceho twarskeho zawoda.

Wšitkim wobdźělenym bě jasne, zo su twarske naprawy z tójšto wobćežnosćemi zwjazane, wšako je křižowanišćo, kotrež nic mjenje hač pjeć dróhow zwjazuje, wažne wobchadne ćežišćo. Wotpowědnje intensiwnje su so na twarske předewzaće přihotowali. Tak su mjeztym tajke něšto kaž wjesnu wobjězdku natwarili, zo by běžny nadróžny wobchad ludźi, nakładnych awtow a busow zaručeny był. Čornohodlerske ratarske předewzaće je wotpowědne ležownosće nachwilnje přewostajiło. Wobjězdku chcedźa nětko hišće asfaltować.

Zo njeby nichtó do hłubiny padnył

Dienstag, 23. Oktober 2018 geschrieben von:

Smječkecy (aha/SN). Nowowutworjeny prěni serbski žarowanski kruh je so minjeny štwórtk w Smječkečanskim Domje swj. Jana předstajił. Jemu přisłušataj ­Regina Krawcowa ze Smječkec a Tomaš Pěčka ze Sernjan. Wobaj běštaj zakładny a natwarny kurs na žarowanskeho přewodźerja w Smochčanskim Domje biskopa Bena wopytałoj. Tež sobudźěłaćerka Katolskeje poradźowarnje za mandźelstwa a swójby w Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje dr. Ludmila Lajderowa k zaměrej ze swojimi bohatymi nazhonjenjemi přinošuje.

Krótkopowěsće (23.10.18)

Dienstag, 23. Oktober 2018 geschrieben von:

Prezident Duda w Němskej

Berlin. Pólski prezident Andrzej Duda je dźensa do Berlina přilećał, zo by ze zwjazkowym prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom kaž tež ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) zwadne temy kaž twar płunowoda na dnje Baltiskeho morja Nord Stream 2, justicnu reformu a pensionowanje najwyšich sudnikow w Pólskej rozjimał.

Što je Thespis-centrum?

Budyšin. Transkulturny Budyski Thes­pis-centrum poskića wotnětka nowe kur­sy­ kołowokoło lajskeho dźiwadła. W tym zwisku chcedźa sobudźěłaćerjo jutře wot 19.30 hodź. na informaciskim zarjadowanju swoje aktiwity rozłožić a na pra­šenja wotmołwjeć. Zaměr je, „centrum a jeho nadawki bóle do wědomja wo­by­dlerjow zakótwić“, praji za zjawnostne dźěło zamołwita Denise Knorr.

Wojuja přećiwo ambroziji

Policija (23.10.18)

Dienstag, 23. Oktober 2018 geschrieben von:

Paduch awta pěši ćeknył

Porchow. Hišće prjedy hač wobsedźer pytny, zo je něchtó jeho BMW pokradnył, su jón policisća wčera rano na awtodróze A 4 zwěsćili. Dźewjeć lět stare jězdźidło bu do toho w bayerskim Hofje pokradnjene. Zhromadna wobsadka zwjazko­weje a sakskeje policije chcyše jězdźidło při Ohornskej wotbóčce zadźeržeć a kontrolować. Šofer pak přikaz ignorowaše a smaleše­ do směra na Zhorjelc. Při Porchowskej wotbóčce wón awtodróhu wopušći, jězdźidło wotstaji a pěši ćekny. Wjacori policisća za njeznatym tež z pomocu helikoptera pytachu, njemějachu pak žadyn wuspěch. W awće zwěsćichu, zo bě zamk skóncowany. Po kriminalnotechniskim přepytowanju smě sej wobsedźer swój BMW zaso wotewzać.

Wopytaja plahowarnju rybow

Dienstag, 23. Oktober 2018 geschrieben von:

Korzym. Přichodne zarjadowanje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka wo strowym zežiwjenju zaběra so jutře, srjedu, w 19 hodź. z wosebitymi rybami kaž pangasius a tilapa, kotrež w Hornjej Lužicy plahuja. Wosebitosć je, zo wotměje so wječor direktnje w Korzymskich akwakul­turach tzwr. Tam budu sej wobdźělnicy produkcisku městnosć wobhladać móc a tójšto wo plahowanych rybach zhonja. Nimo toho jim kuchinski šef Ramnowskeho hrodu Axel Göber někotre recepty přeradźi. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 035796/ 97 115.

Na zjawny přednošk

Budyšin. Serbski institut přeprošuje na zjawny přednošk dr. Fabiana Kaulfürsta jutře, srjedu, w 19 hodź. do bašty Serbskeho ludoweho ansambla. Wón po­rě­či němsce wo temje „Zwukowe dataje k němsko-delnjoserbskemu słownikej jako zakład za rozestajenje z delnjoserbskej ortoepiju“.

Kniha a jubilej

Anzeige

  • Kónc oktobra je Sakske statne ministerstwo za kultus ze swojim zarjadom LaSuB w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w Chróšćanskej "Jednoće" mjeztym 3. fachowym dnju 2plus přewjedło. Tule namakaće někotre impresije wo dalekubłanskim dnju wu