Krótkopowěsće (16.01.19)

Mittwoch, 16. Januar 2019 geschrieben von:

Festiwal ze swójskim piwom

Chrósćicy. Přihotowanski wuběrk folklorneho festiwala Łužica 2019 je so wče­ra­ zhromadnje z wobsedźerjemi a wobhospodarjerjemi wobdźělenych statokow w Chrósćicach na to dojednał, lětsa wosebite festiwalne piwo poskićeć. Dwě družinje běštej na wuběr. W nadawku zarjadowarjow budźe napoj w Lubiju warjeny, wobkrući čłon wuběrka Beno Šołta.

Poskića referendaram přiražku

Drježdźany. Referendarojo dóstanu tysac­ eurow přiražki, hdyž su zwólniwi na wjesnej šuli wuwučować. To je sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) wčera na nowinarskej konferency w Drježdźanach wozjewił. W Zhorjelcu a Annabergu-Buchholzu nasta­watej přidatnej wukubłanišći studijnych referendarow za zakładnu šulu.

Němska koło dale

Policija (16.01.19)

Mittwoch, 16. Januar 2019 geschrieben von:

Zastojnikam hrozył

Wojerecy. Wjacori podružnicy Wojerowskeho bydlenskeho domu na Budyskej aleji su so póndźelu krótko do 23 hodź. pola policije hóršili, zo jedyn ze sobuwobydlerjow wótře hudźbu słucha a nócny měr myli. Na jich klepanje a klinkanje při bydlenskich durjach pak wón njereagowaše. Bórze na to stejachu policisća před bydlenjom 24lětneho a jeho napominachu, nócny měr druhich respektować. Po tym so młody muž najprjedy tež měješe. Lědma pak běchu policisća wot­jěli, dyrbjachu susodźa znowa harowanja dla na Wojerowskim rewěrje zazwonić. Nětko chcychu zastojnicy krućišo zakročić a sterejopřiprawu sćazać. To pak so 24lětnemu scyła njelubješe, tak zo so wón z kapsnej lampu do policistow da. Jenička móžna reakcija bě, alkoholizowaneho muža sputać a jeho sobu na policajski rewěr wzać. Tam pola njeho zwěsćichu, zo měješe 1,98 promilow alko­hola w kreji.

Nowa wóčnolěkarska praksa

Mittwoch, 16. Januar 2019 geschrieben von:

Budyšin. W lěkarskim domje Budyskeje chorownje při Měšćanskim nasypje wotewrje dr. Conrad Hoffmann pjatk, 1. februara, nowu wóčnolěkarsku praksu. Kaž chorownja w nowinskim wozjewjenju zdźěli, móža sej pacienća hižo nětko pod telefonowym čisłom 03591/ 37 161 termin dojednać. Wotewrjenske časy praksy budu póndźelu wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 18 hodź., wutoru wot 8 do 12 hodź. a wot 13 do 15 hodź., srjedu wot 8 do 12 hodź. a wot 13 do 18 hodź. kaž tež štwórtk wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 16 hodź.

Wustajeńca k jubilejej

Budyšin. W znamjenju 30. róčnicy měrliweje rewolucije w NDR steji filatelistiska a numismatiska wustajeńca „30 lět bjez hranicow zběrać, slědźić a wuhotować“, kotruž wotewru jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w rumnosćach Budyskeje Ludoweje banki. Tam pokazaja listowe znamki, wosebite kołki, pjenjezy, fota a nowinske rozprawy ze zašłych třiceći lět. Poł hodźiny do wotewrjenja móža sej wopytowarjo wosebity pjenjez ze slěbra razyć dać. Wjacori fachowcy jutře wo wustajenych objektach porěča. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Za dźěłarničku so přizjewić

Dźěl njewobydleneho domu na Budyskej Hornčerskej je so wčera wječor krótko do 23 hodź. njejapcy sypnył. Wulke mnóstwo cyhelow a drjewjanych hrjadow padny zdźěla na wosobowe awto, kotrež bě při domje wotstajene. Hač bě sylny wětřik sobu wina,­ zo je so dom zwjezł, a kak z twarjenjom dale póńdźe, chcychu fachowcy dźensa přepytować. Foto: Toni Lehder

Radźićeljo zaběraja so z wopłóčkami

Dienstag, 15. Januar 2019 geschrieben von:
Róžant. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wotměje so zajutřišim, štwórtk, we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej gmejnskej sydarni. Tam zaběraja so radźićeljo mjez druhim z krutym wobstatkom kapitala zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe. Nimo toho póńdźe wo njeplano­wane dochody a wudawki za hrajkanišćo při Ralbičanskej zakładnej šuli. Posedźenje je zjawne a wobydlerjo su wutrobnje přeprošeni.

Čas čakanja bórze nimo

Dienstag, 15. Januar 2019 geschrieben von:

Bywšu Chróšćansku pěstowarnju móža prjedy spotorhać hač myslene

Chrósćicy (JK/SN). Dobru powěsć móžeše Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) swojim radźićelam na jich zašłym posedźenju zdźělić. We wobłuku swojich informacijow wón rjekny, zo je so nastupajo něhdyšu Chróšćansku pěstowarnju na Budyskim krajnoradnym zarjedźe něšto hibało. Po naprašowanju gmejny, kelko lět je wona na spěchowanske srědki wjazana, dósta nětko konkretnu wotmołwu. Samo na sebi maja objekty, twarjene z pomocu spěchowanskich srědkow, 25 lět dołho stejo wostać. To by za pěstowarnju, kotruž běchu w lětomaj 2003 a 2004 natwarili, rěkało, zo so jeje hač do lěta 2028 přimać njesmědźa. Gmejna pak chce pěstowarnju rady spotorhać a teren za nowe zaměry přiho­tować. Na wotpowědne naprašowanje w zwisku z planowanym torhanjom pěstowarnje a skedźbnjejo na to, zo maja mjeztym nowu pěstowarnju, dóstachu z Budyšina dobru powěsć.

Na łužiskich zahonach zaso kołpje přebywaja

Dienstag, 15. Januar 2019 geschrieben von:

Njeswačidło (SN/mwe). W Hornjej Łužicy stej kaž po cyłej srjedźnej Europje cyłe lěto­ dwě družinje kołpjow žiwej. To stej spěwaty (Singschwan) a horbikaty kołp (Höckerschwan). Přez zymu pak so jimaj dalša ptača družina rodu kołpjow a swójby kačich ptakow přidruža: małoróstny kołp (Zwergschwan). Tón k nam ze skandinawiskich kónčin abo tež sewjerowuchodnje z Ruskeje přileći. Zwěrjo swój bydlenski rum wopušći, dokelž su tam w zymje žiwjenske wuměnjenja njepřihódne.

Krótkopowěsće (15.01.19)

Dienstag, 15. Januar 2019 geschrieben von:

Iniciatiwa dyrbi so radźić

Flensburg. Iniciatiwa Minority SafePack wo zlěpšenje prawow narodnych mjeńšin wostanje ćežišćo skutkowanja FUEN. Předewšěm měri so organizacija na wólbny bój za EU-parlament, zdźěli jeje prezident Loránt Vincze. Schleswigsko-holsteinski ministerski prezident Daniel Günther (CDU) je dalšu pomoc přilubił a wuzběhnył, zo dyrbi so iniciatiwa radźić.

Młodźinska wobora dźesać lět

Ralbicy. Křesćan Janca je nowy naměstnik nawody Ralbičanskeje wohnjoweje wobory. Na njedawnej hłownej zhromadźiznje přesadźi so wón přećiwo třom dalšim kandidatam. Nawoda wobory Achim Měrćink přednjese statistiku lońšich zasadźenjow a informowaše wo přichodnych terminach. Tak hotuja so na dźesaćlětne wobstaće młodźinskeje wobory. Přijimali su nimo toho dweju noweju čłonow.

Posledni nutřkokrajny lět

Policija (15.01.19)

Dienstag, 15. Januar 2019 geschrieben von:

Křiže nastajeli

Budyšin. 23 drjewjanych křižow, něhdźe 1,70 metrow wulke, su njeznaći minjeny kónc tydźenja na Budyskim Hrodźišku nastajeli. Na nje napisachu mjena ludźi, kotřiž běchu w zašłosći w zwisku z wukrajnymi wobydlerjemi žiwjenje přisadźili. Po wuprajenju swědkow je policija jězdźidła a podhladne wosoby zwěsćiła.

Zhorjelski sejmik je koncept wo integraciji za tamniši wokrjes w druhim pospyće na posedźenju loni w decem­brje wobkrućił. Přewšo wobšěrne dźěło do toho bě so wudaniło.

Zhorjelc (UM/SN). Koncept pod hesłom „Přińć a bydlić w Zhorjelskim wo­krjesu“ ma podpěrać, zo bychu so ludźo z migraciskim pozadkom do našeje towaršnosće integrowali. Hižo w měrcu 2017 bě wo­krjesne zarjadnistwo prěni naćisk za tajki koncept předpołožiło, kotremuž pak radźićeljo njepřihłosowachu. Woni mějachu dokument skerje za wopisanje stawa hač za směrnicu do přichoda. Paralelnje k zarjadnistwu zapoda tehdy zdobom frakcija Lěwicy naćisk koncepta, kiž tohorunja žanu wjetšinu docpěł njeje.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019