Kóšty za pěstowarnju stupali

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

Njeswačanska gmejnska rada wyši staršiski popłatk wobzamknyła

Njeswačidło (JK/SN). Dokelž bě Njeswačanski wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) po wulkim wjeršku wjesneho jubileja, kiž bě sej tež wot njeho wjele mocow žadał, w zasłuženym dowolu, je jeho zastupjer Norbert Braun (Rjemjesło a přemysło) zašłe posedźenje tamnišeje gmejnskeje rady nawjedował.

Chwala sej swoju „zastupnu mać“

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

Zastupiš-li w Budyšinje do internata Serbskeho gymnazija, zetkaš tam přećelnu a wjesołu žonu połnu elana – Weroniku Bulankowu. Z lubosću stara so wona wo šulerjow, kotřiž chwala sej ju jako swoju „zastupnu mać“, hdyž njemóža wotydźenja domoj jězdźić. Mjeztym hižo 25 lět Weronika Bulankowa z internatnikami spěwa, pasli, moluje a za jich domjacymi nadawkami hlada.

Weronika narodźi so jako třeće dźěćo do Wajdlichec swójby w Kukowje, a hakle w pěstowarni nawukny němsce rěčeć. Wosebje horda je na swoju mać, kotruž bě w starobje hladała. Herta Wajdlichowa chodźeše hač do kónca žiwjenja w serbskej narodnej drasće. Jana Wajdlicha wšak wšitcy na serbskich wsach znajachu. Ze swojej młóćawu bě wón w lěću po puću, zo by małoratarjam žito wu­młóćił. Nažel jeho Weronika z wosom lětami hižo zhubi. Maćeri wona po šuli pomhaše, warješe wobjed a w klóštrje ćelata sobu picowaše. Wuchodźiwši šulu chcyše so rady z wučerku stać, štož pak móžno njebě. Tak studowaše na fachowej šuli w Drježdźanach pedagogiku a sta so z kubłarku w žłobiku.

Krokodil na zahrodźe

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (mbr/SN). Wćipne dźěći pěstowarnje w Pančicach-Kukowje, kotrejež nošer je Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB), su minjene dny wobkedźbowali, što so na jich zahrodźe stawa. Tam nastajichu šef zahrodotwarskeje firmy „Gartenart“ Měrćin Kral a jeho sobudźěłaćerjo na hrajkanišću někotre nowe drjewjane nastroje, po kotrychž móža dźěći krosnować a balansować.

Zawčerawšim móžachu hrajkanišćo pěstowarnje swojemu zaměrej přepodać. Po zhromadnym spěwje su zamołwity za kubłanišća pola CSB Rony Škoda kaž tež Měrćin Kral a nawodnica pěstowarnje Petra Bačcyna banćik přetřihali. Dźěći na to hnydom nowe móžnosće wupruwowachu. Wosebje rězbarjeny krokodil jim wulke wjeselo wobradźa.

Krótkopowěsće (14.09.18)

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

Dźěle kupy zesunjene

Zły Komorow. Dźěle njezawěsćeneje kupy w Złokomorowskim jězoru su so wčera do wody zesunyli, z čehož nasta poł metra wysoka žołma, kaž hórnistwowe saněrowanske předewzaće LMBV wobkrući. Nichtó njebu zranjeny. Po­dawk sta so w zawrjenym wobłuku, kotryž je z bojemi markěrowany. Přičiny zesunjenja fachowcy nětko přepytuja.

Wubědźowanje dobyli

Podstupim/Dešno. Lětuše, mjeztym 10. krajne wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“ je delnjołužiske Dešno dobyło, kaž ministerstwo za wjesne wuwiće, wobswět a ratarstwo Braniborskeje wčera w Podstupimje zdźěli. Wjesny dźěl gmejny Dešno-Strjažow je we wšěch wobłukach jako „woblubowane bydlišćo a wulětny cil“ runje tak přeswědčił kaž jako „baćonjaca a muzejowa wjes“. Za to dóstanje myto 10 000 eurow.

Mějićelow psow pruwować

Policija (14.09.18)

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

Paduši w kupjeli

Kulow. Wospjet su so paduši do Kulowskeje kupjele zadobyli. Kaž dyrbjachu tam zawčerawšim zwěsćić, běchu njeznaći z kioska žiwidła a napoje w hódnoće 400 eurow pokradnyli. Nimo toho načinichu 500 eurow wěcneje škody.

Wjacore chóry spěwaja

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:
Budyšin. Mjeztym hižo 24. raz wotměje so jutře, sobotu, w Budyšinje nazymske chórowe spěwanje. Wot 15 hodź. předstaja so wjacore chóry w awli Schilleroweho gymnazija. Mjez nimi budźe chór Budyšin pod nawodom Michała Jancy.

Wotrowčenjo hotuja so na wulki wjesny swjedźeń, kotryž tam wot jutřišeho hač do njedźele na sportnišću přewjedu. Mjeztym zo běchu hižo wutoru wjacore stany stajili, mějachu wčera dalše dźěła wobstarać. Jedyn z wjerškow předewšěm za młódšich wopytowarjow budźe sobotu wječor party z mjenom summer-ending-openair. Foto: SN/Maćij Bulank

Nadawki za rjedźenje přepodali

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

Budyšin (CK/SN). Za 2,75 milionow ­eurow da město Budyšin w přichodnych pjeć lětach šule, sportowe hale a sportnišća rjedźić. Nadawki za 18 objektow w nošerstwje města su měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju ­jednohłósnje přepodali. Nutřkowne rjedźenje přewozmje wot 8. oktobra ­předewzaće Götz Gebäudemanagement Ost. Firma skutkuje na 90 městnach w šěsć krajach a ma tež w Budyšinje wotnožku. Rjedźenje woknow změje tohorunja wot oktobra 2018 hač do julija 2023 w sprjewinym měsće zasydlena firma RmTV Dienstleistungen na starosći.

Rozdźělene běchu jednotliwe nadawki we woběmaj wobłukomaj stajnje do šěsć losow, rozłoži wotrjadnik měšćanskeho zarjadnistwa za kubłanje a socialne naležnosće Thomas Groß. Při tym zapřijachu zarjadnišća w susodstwje do jednoho losa, zo móhli kóšty lutować. Kaž Groß dale ­rjekny, bě so za kóždy los dźewjeć do dwanaće zajimowanych poskićerjow přizjewiło.

Nowa šćežka budźe wolóženje

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:
Podłu wokrjesneje dróhi z Chwaćic do Wulkeje Dubrawy twari hłubokotwarska firma Schulz w nadawku Budyskeho krajnoradneho zarjada kolesowansku šćežku. Wona wjedźe na zapadnym boku dróhi hač k Měrkowskemu pućej we Wulkej Dubrawje. Předewšěm šulerjam budźe to wulke wolóženje, přetož na dosć wuskej wokrjesnej dróze jich wšědny puć do šule tuchwilu runjewon njestrašny njeje. W prě­nim tydźenju ­decembra ma kolesowanska šćežka hotowa być. Foto: Heinz Noack

Planuja přesydlenje Miłoraza

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

Sakski ministerski prezident přijědźe do Slepjanskeje wosady

Trjebin (AK/SN). Planowanje za přesy­dlensku městnosć Miłoraza w sewjernym dźělu Slepoho je zaběžało. Wo tym informowaše Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Do koła planowarjow słušeja z Miłoraskeje wjesneje rady Andreas Schneidewind a z kruha wobydlerjow Miłoražan Detlef Rölke“, Trjebinski wjesnjanosta rozłoži.

19. julija, 13. awgusta a 7. septembra je so koło planowarjow zetkało. Přichodne wuradźowanje budźe 10. oktobra. Gremij nawjeduje Zhorjelski planowanski běrow Kaup. 25. oktobra přewjedu w Miłorazu wobydlerski dialog ze zastupjerjemi energijoweho koncerna LEAG a z planowarjemi jako zjawne zarjadowanje. Na wjacorych stejnišćach chcedźa tam wobydlerjow informować. Mjez druhim předstaji Slepjanska gmejna planowanu nowotwarsku štwórć. Dale pokazaja koncept wotwodźowanja wopłóčkow, a LEAG rozłoži swój nowy rewěrowy koncept, kotryž je loni kónc měrca wozjewiła.

Anzeige