Z pakćikami dźěći zawjeselić

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

Smjerdźaca (aha/SN). W lěće 2001 załožene Towarstwo swj. Filomeny z tuchwilu dźewjeć čłonami a swojim agilnym předsydu Geratom Róblom njeje jeno znate z dotal cyłkownje 13 razow we Łazku wuhotowanych beneficnych koncertow. Mjeztym je z dobrej tradiciju, zo přewjeduje w adwentnym času za nuzu ćerpjacych pakćikowu akciju.

Před někotrymi lětami zezna Gerat Róbl připadnje Bołharku dr. Milenu Walewu,­ docentku na uniwersitomaj Niederrhein a Nürnberg. Wona přeprosy jeho do Razgrada, města z 33 000 woby­dlerjemi blisko rumunskeje hranicy. Tam je so Gerat Róbl wo nuzu tradacych swójbach, wo chudych dźěći w syrotownjach a wo njeznjesliwych poměrach tež w starownjach přeswědčił. A spon­tanje so Smjerdźečan rozsudźi, po swojich móžnosćach pomhać.

Krótkopowěsće (12.11.18)

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

Kundera znowa Čech?

Paris. Ministerski prezident Čěskeje Andrej Babiš je wuznamnemu spisowaćelej Milanej Kunderje poskićił, jemu znowa staćanstwo spožčić, kotrež běše jemu knježerstwo ČSSR dla kritiskeho romana „Kniha wo smjeću a zabyću“ w lěće 1979 wotpóznało. To pisaja wjacore čěske nowiny. Kundera sam so wo poskitku hišće wuprajił njeje.

Priwatna raketa wuspěšna

Wellington. Po dwěmaj jenož zdźěla wuspěšnymaj pospytomaj je wčera třeća raketa „Electron“ předewzaća Rocketlab dohromady sydom satelitow do orbita přinjesła. Mjez nimi je tež w Mnichowje zhotowjeny „Nabeo“, kiž ma nowu spinansku płachtu wupruwować, z kotrejž so objekty w atmosferje spěšnišo roz­žehla. Zaměr je, swětnišćowe smjeće efektiwnišo wotstronić.

Čěska za „zymski“ čas

Policija (12.11.18)

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

W poslednim wukomiku

Budyšin. Dospołnje wupaliło je so sobotu popołdnju na awtodróze A 4 blisko Budyšina wosobowe awto typa BMW X3. Po tym zo bě 39lětny wodźer kur w awće pytnył, wón na kromje jězdnje zasta. Lědma zo běchu wón, jeho mandźelska a sydomlětne dźěćo awto wopušćili, woheń wudyri a BMW zniči.

Čita z listow wojaka

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

Budyšin. Cyle w znamjenju kónca Prěnjeje swětoweje wójny steji přednošk Luisy Ertel jutře, wutoru, w 19 hodź. w awli Budyskeho Schilleroweho gymnazija. Tam čita wona z listow Maxa Alfreda Neubauera. 1885 w Budyšinje narodźeny wučer ćehnješe 1914 zahorjeny do wójny. Jako wojak bě zwjetša w Francoskej. W mnohich listach je wón swójbnym wo žiwjenju we wójnje a wo swojich dožiwjenjach rozprawjał.

Ekologisce twarić

Stróža. Architektka Kornelia Barth přednošuje zajutřišim, 14. nowembra, w 17 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow wo móžnosćach ekologiskeho twarjenja z drjewom. Mjez druhim předstaji wona masiwne twarske wašnja z drjewom bjez lěpka a chemije. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Na Rownjanskim pohrjebnišću chcedźa nětko 50 historiskich narownych kamjenjow nastajić. W přihotach na planowane přesydlenje­ běchu kamjenje restawrowali a składowali, zo móhli je na nowym městnje stajić. Dokelž pak Rowno po nowym koncepće LEAG tola njewotbagruja, tež pohrjebnišćo přenjesć njetrjebaja. Sobudźěłaćerjo Čornochołmčanskeho krajinotwar­skeho zawoda twarja nětko fundamenty, na kotrež narowne kamjenje pozdźišo staja. Foto: Joachim Rjela

Wobornicy zhladuja na jubilej

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Worklecy (aha/SN). Hdyž hakle 34lětny nawoda Worklečanskeje wohnjoweje wobory Bosćij Riedel zajutřišim, njedźelu, swojich kameradow a jich mandźelske do Hórčanskeho hosćenca wita, změje to wosebitu přičinu. Tam chcedźa na 75lětne spomóžne skutkowanje swojeje wohnjoweje wobory zhladować.

Inwestuja do pěstowarnjow

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Dźěwinscy gmejnscy radźićeljo dwójny hospodarski plan rozjimali

Brězowka (AK/SN). Gmejna Dźěwin přihotuje dwójny hospodarski plan za lěće 2019 a 2020. Inwestować chcedźa předewšěm do pěstowarnjow, do dobrowólneje wohnjoweje wobory a do wuhotowanja wsow. To podšmórny komornica Carmen Petrick na wčerawšim posedźenju Dźěwinskeje gmejnskeje rady w Brězowce. Hižo tydźenja běchu radźićeljo wo tym njezjawnje wuradźowali.

W Brězowskej pěstowarni chcedźa klětu krosnowanski nastroj natwarić a lěto pozdźišo škit před słóncom připrawić. W Dźěwinskej pěstowarni klětu pincu wusuša. Za wobě kubłanišći je předwidźane klimowu připrawu instalować, dokelž je w nimaj w lěću přećopło. Brězowsku gratownju wohnjoweje wobory planuja přichodne lěto přetwarić. To je wuměnjenje za to, zo móža tam pozdźišo nowe hašenske awto kupić. Hinak, hač dotal planowane, porno tomu w Dzěwinje najprjedy raz žane nowe jězdźidło njekupja.

Z busompo Leader-regionje

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:
Rakecy. K połčasej tuchwilneje spěchowanskeje doby programa Leader wotměje so wutoru, 20. nowembra, wot 12 hodź. zjawna regionalna konferenca w Rakečanskej bibliotece. Tam podadźa rozprawu regionalneho managementa. W 13 hodź. započnje so ekskursija z busom k projektam, kotrež buchu z pomocu spěchowanskeho programa Leader zwoprawdźene. Jězba powjedźe do gmejnow Ralbicy-Róžant, Worklecy a Chrósćicy. Kónc budźe w klóštrje Ma­rijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje. Zajimcy móža so na konferencu a busowu jězbu přizjewić, a to pod telefonowym čisłom 035931/ 165 60.

Krótkopowěsće (09.11.18)

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Serbski dźeń frakcijow Lěwicy

Budyšin. Zakładne rysy nowelěro­wanja sakskeho serbskeho zakonja je zapósłanc krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) na 14. serbskim dnju frakcijow Lěwicy w krajnymaj sejmomaj Sakskeje a Braniborskeje dźensa w Budyšinje předstajił. Trěbne nowelěrowanje zakonja z lěta 1999 su zdobom wobdźělnicy podijoweje diskusije analyzowali.

Wusyłanski čas rozšěrić

Berlin. Škit narodnych mjeńšin steješe w srjedźišću konferency zwjazkoweho nutřkowneho ministerstwa tón tydźeń w Berlinje. Zastupnicy Domowiny pokazachu tam mjez druhim na trěbnosć, rozšěrić čas serbskich wusyłanjow MDR a RBB, a na winowatosć Zwjazka a krajow, narunać straty předewšěm wotbagrowanja serbskich wsow dla. Rozjimali su tohorunja młodźinske dźěło narodnych mjeńšin Němskeje a dwurěčnosć na wobchadnych taflach při awtodróhach.

Předewzaćelske myto spožčene

Policija (09.11.18)

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Paducha awta lepili

Słona Boršć. Zwjazkowa policija je wčera rano na awtodróze A 4 pokradnjene awto zawěsćiła a paducha zajała. Při Porchowskej wotbóčce napadny policistam do směra na Zhorjelc jěducy BMW z Lipšćanskim čisłom. Krótko do Hornjowujězdźanskeje wotbóčki zastojnicy wo­dźerja BMWja napominachu, za nimi jěć a awtodróhu wopušćić. Tón pak je na płun stupił a dale smalił. Blisko wotpočnišća pola Słoneje Boršće policajske awto jeho zaso dosćahny. Nadobo ćěkacy zaborzdźi a chcyše so pěši zminyć. Tomu pak policisća zadźěwachu a móžachu tak 20lětneho z Großschönauwa zajeć. Wón při­zna, zo bě BMW w Lipšćanskim zahrodnišću pokradnył.

Anzeige