Specifika NSLDź bóle zapřijata

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin (NSLDź) ma nowe zawodne wustawki. Wone rjaduja dźiwajo na specifiku domu dokładnišo hač dotal zasadźenje „naměstnicy za serbske dźiwa­dło“. Budyski wo­krjesny sejmik je je na swojim posedźenju 25. junija wobzamknył. Nowe zawodne wustawki NSLDź su wot 1. septembra płaćiwe.

Budyšin (SN/at). Budyske dźiwadło je po cyłej Němskej jeničke profesionalne dwurěčne jewišćo. Zo by so to w zawodnych wustawkach domu hišće jasnišo jewiło, su wokrjesni radźićeljo hromadźe ze zarjadnistwom a zamołwitymi NSLDź nimale štyri lěta płaćiwe tuchwilne wustawki předźěłali. Kaž přisłušna přirjadnica krajneho rady Birgit Weber před nowinarjemi rjekny, su to wudospołnjenja we wzajomnym zajimje.

Wobnowjeja kružny wobchad

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:
Wuporjedźenje kružneho wobchada zwjazkoweje dróhi 96 blisko Chelna je firma Thiendorfer Fräsdienst tónle tydźeń zahajiła. Asfaltowe woršty su přetrjebane, štož ma swoju přičinu w tu skutkowacych mocach. Kaž krajny zarjad za dróhotwar a wobchad zdźěli, wobnowjeja zwjeršnu worštu a bankety. Runje tak wotbóčki ­wuporjedźeja. Geometriju kružneho wobchada pak njepřeměnja. Šoferojo maja so z nowym twarnišćom bědźić. Wobjězd za S 106 je wupokazany. Wobchad wjedu nimo twarnišća po prowizoriskej twarskej dróze z amplomaj. Dźěła traja hač do kónca oktobra. Naprawa płaći něhdźe 580 000 eurow. Foto: SN/Maćij Bulank

Procedury zjednorić

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) je nazhonił, zo je w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe serbšćina žiwa rěč. Takle zjima předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška wčerawši wopyt ministra w Pančicach-Kukowje. „W našich pjeć gmejnach njeje serbskosć jenož na značkach čitajomna, ale móžeš ju wšědnje dožiwić“, rjekny Domaška po rozmołwje ministra z wjesnjanostami čłonskich komunow a sobudźěłaćerjemi zarjada.

Rady je Katrin Weimann (naprawo) prózdninskim dźěćom na Rěčičanskim Erlichtec statoku při plećenju korbikow poboku. ­Holcy a hólcy w starobje wot šěsć lět maja tam w prózdninach kóždy pjatk wot 10 do 11.30 hodź. přiležnosć, so starodawnemu rjemjesłu wěnować. Tak móža so starši tež krótkodobnje rozsudźić, zo sej tam jutře z dźěćimi dojědu. Na kóncu móže sej kóždy swój samoplećeny korbik za přinošk 9,50 eurow sobu domoj wzać. Foto: Martina Arlt

Malešecy z nowej stawnicu

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

W Přiwćicach twarja móst a w Budyšinku pěstowarnju ponowjeja

Malešecy (CS/SN). W Malešanskej gmejnje tuchwilu na wšěch róžkach twarja. Wjednica infrastrukturneho zarjada Nicole Stephan na posedźenju gmejnskeje rady wutoru wječor wo aktualnym stawje twarskich naprawow rozprawješe. Tak běža dźěła na mosće w Při­wćicach po planje. Wotrězk dróhi z Rokojdow hač k rozpućej dróhi do Barta přichodne dny asfaltěruja. Dokelž pak maja hišće tójšto pódlanskich dźěłow wukonjeć, liča z přepo­daćom dróhi hakle kónc septembra ličić. Tohorunja w pěstowarni w Budyšinku zaměrnje z twarskimi dźěłami pokročuja a móžachu tam prěni twarski wotrězk z připrawjenjom škita přećiwo harje, molerskimi dźěłami a instalowanjom elektriki w žłobiku zakónčić. Tež na nowym zhromadnym wohnjowobornym depoće w Budyšinku su nětko róšty padnyli. Tuchwilu w sanitarnym wobłuku domu kachlicy kładu. W Hlinje (Gleina) zwutorhaja kolije ze železniskeho přechoda. Při tym tež hnydom na dróhu mjez Hlinu a Bukojnu (Buchwalde) z nowej asfaltowej worštu pokryja. Tuž je puć wot 30. julija do 11.

Staršiske popłatki dale stupaja

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

Hamor (AK/SN). W Hamorskej gmejnje w minjenych tydźenjach měsačne staršiske popłatki za žłobik, pěstowarnju a hort znowa lochko stupachu. „Pozadk je změna hladanskeho kluča za pěstowarnje. Při samsnej ličbje dźěći dyrbimy wjace personala zawěsćić. Z tym su nałožowanja za kubłarki a dalšich wyše“, hłowny hamtski nawoda Arian Leffs njedawno na posedźenju gmejnskeje rady podšmórny. „Dalši pozadk je tarifowe ­powyšenje mzdow. Tutomu wuwiću dyrbimy jako komuna wězo sćěhować.“

Radźićeljo su zwyšenje staršiskich popłatkow jednohłósnje wobzamknyli. W žłobiku stupa měsačny přinošk při přeco dźewjeć hodźinach hladanja wot 197 na 203 eurow, w pěstowarni wot 95 na 99 eurow a w horće wot 53 na 54 eurow. „Pa­dnje mi ćežko, tajkemu wobzamknjenskemu naćiskej přihłosować, wšako su zwyšenja přeco njepřijomne a problematiske. Cyłkownje su w hladanju dźěći dosć porjadne dźěło wukonjeli, ale zwyšenje přinjese komuny do wuskosćow“, gmejnski radźićel Horst Jannack (Lěwica) praji.

5 000 młodostnych hejsowało

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:
Přibrjóžny festiwal „Break the Rules“ při Bjerwałdskim jězoru, najwjetšim jězoru Sakskeje, bě minjeny kónc tydźenja z 25 programowymi dypkami a wšelakimi DJjemi najwjetše zarjadowanje swojeho razu w regionje. Wjace hač 5 000 młodostnych, mjez druhim z Miłoćic, Chrósćic a wokoliny, při wulkotnej kulisy hejsowaše. Po tym, zo su holi-swjedźenje w Hamoru w zašłych lětach młodych ludźi po tysacach do łužiskeje jězoriny přićahowali, bě minjeny festiwal při Klětnjanskim přistawje jako premjera wulki wuspěch. Hosćo sedźachu při běłym přibrjohu a dachu so wot hudźby, kotraž z přewšo wulkeho jewišća na wodźe klinčeše, inspirować. Foto: Martina Arlt

Krótkopowěsće (26.07.18)

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

Pawšalu bórze přepokazuja

Drježdźany. Dźensa nabywa zakoń płaćiwosć, kotryž rjaduje komunalnu pawšalu maksimalnje 70 000 eurow kóždej sakskej gmejnje. Wužiwanje srědkow je wólne, hodźa so za inwesticije abo zarunaja swójske srědki za spěchowane inwesticije. Kaž sakske ministerstwo za financy zdźěla, připokazanki bjezposrědnje přichodne dny přepokazuja. Knježerstwo chce tak komuny na kraju skrućeć.

Satelity za Galileo dospołne

Kourou. Europska swětnišćowa organizacija ESA je wčera z francoskeho Kourouwa najprjedy poslednje štyri satelity za europski satelitowy nawigaciski system Galileo do swětnišća třěliła. Z nětko 26 satelitami su techniske wuměnjenja date, zo hodźi so prěni tajki ciwilny sys­tem wot spočatka 2019 za globalnu nawigaciju wužiwać. Ameriski GPS je kaž ruski Glonass a chinski Beidou wojerski system.

Nadróžny ćah w Čěskej Šwicy

Policija (26.07.18)

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

Zranjenych do chorownje dowjezli

Großharthau. W Großharthauwje je dźensa na B 6 něhdźe w 5 hodź. transporter Fiat bjez borzdźenja frontalnje do druheho transportera zrazył. Při tym so štyri wosoby zranichu, kotrychž do chorownje dowjezechu. Jězdźidle so dospołnje skóncowaštej. Po prěnich informacijach policije je sej šofer Fiata po zdaću krótko wusnył a z tejele přičiny na druhu stronu jězdnje zajěł. Tam přijědźe jemu Peugeot napřećo. 18 wohnjowych wobornikow městnosć njezboža zawěsći.

60 000 přenocowanjow

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

Bórkowy (SN/mwe). „W Błótach so přenocowanske ličby jara pozitiwnje wuwiwaja“, Serbskim Nowinam Rene Loichen z turistiskeho zarjada w Bórkowach zdźěli. Tak je tam hač do kónca meje wjace hač 60 000 hosći přenocowanja w pensijach, hotelach a hóstnych stwach knihowało. Derje wopytane běchu po zwěsćenju Loichena Błótowska powěsćowa nóc, burske wiki a folklorna lawina. Mnozy z turistow so wosebje za serbske nałožki a drastu zajimowachu. Tuchwilu přihotuja so na domizniski a drastowy swjedźeń 24. awgusta w Bórkowach.

Jězba do Rumburka

Budyšin (SN). Na iniciatiwu Hajka Kozela přeprošuje Serbska Lěwica (krajne dźěłowe zjednoćenstwo Lěwicy w Sakskej) wšěch zajimcow składnostnje spočatka 1. swětoweje wójny před 104 lětami sobotu, 28. julija, na měrowu jězbu wot Budyšina do čěskeho Rumburka. Zdobom chcedźa na 100. róčnicu Rumburkskeho zběžka wojakow spominać. Započatk kolesowanskeje tury je w 9 hodź. w Budyšinje na parkowanišću wobydlerskeho běrowa Lěwicy – Šulerska 10. Zajimcy měli so telefonisce (0 35 91) 318 99 04 přizjewić.

Anzeige