Wjacore chóry spěwaja

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:
Budyšin. Mjeztym hižo 24. raz wotměje so jutře, sobotu, w Budyšinje nazymske chórowe spěwanje. Wot 15 hodź. předstaja so wjacore chóry w awli Schilleroweho gymnazija. Mjez nimi budźe chór Budyšin pod nawodom Michała Jancy.

Wotrowčenjo hotuja so na wulki wjesny swjedźeń, kotryž tam wot jutřišeho hač do njedźele na sportnišću přewjedu. Mjeztym zo běchu hižo wutoru wjacore stany stajili, mějachu wčera dalše dźěła wobstarać. Jedyn z wjerškow předewšěm za młódšich wopytowarjow budźe sobotu wječor party z mjenom summer-ending-openair. Foto: SN/Maćij Bulank

Nadawki za rjedźenje přepodali

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

Budyšin (CK/SN). Za 2,75 milionow ­eurow da město Budyšin w přichodnych pjeć lětach šule, sportowe hale a sportnišća rjedźić. Nadawki za 18 objektow w nošerstwje města su měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju ­jednohłósnje přepodali. Nutřkowne rjedźenje přewozmje wot 8. oktobra ­předewzaće Götz Gebäudemanagement Ost. Firma skutkuje na 90 městnach w šěsć krajach a ma tež w Budyšinje wotnožku. Rjedźenje woknow změje tohorunja wot oktobra 2018 hač do julija 2023 w sprjewinym měsće zasydlena firma RmTV Dienstleistungen na starosći.

Rozdźělene běchu jednotliwe nadawki we woběmaj wobłukomaj stajnje do šěsć losow, rozłoži wotrjadnik měšćanskeho zarjadnistwa za kubłanje a socialne naležnosće Thomas Groß. Při tym zapřijachu zarjadnišća w susodstwje do jednoho losa, zo móhli kóšty lutować. Kaž Groß dale ­rjekny, bě so za kóždy los dźewjeć do dwanaće zajimowanych poskićerjow přizjewiło.

Nowa šćežka budźe wolóženje

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:
Podłu wokrjesneje dróhi z Chwaćic do Wulkeje Dubrawy twari hłubokotwarska firma Schulz w nadawku Budyskeho krajnoradneho zarjada kolesowansku šćežku. Wona wjedźe na zapadnym boku dróhi hač k Měrkowskemu pućej we Wulkej Dubrawje. Předewšěm šulerjam budźe to wulke wolóženje, přetož na dosć wuskej wokrjesnej dróze jich wšědny puć do šule tuchwilu runjewon njestrašny njeje. W prě­nim tydźenju ­decembra ma kolesowanska šćežka hotowa być. Foto: Heinz Noack

Planuja přesydlenje Miłoraza

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

Sakski ministerski prezident přijědźe do Slepjanskeje wosady

Trjebin (AK/SN). Planowanje za přesy­dlensku městnosć Miłoraza w sewjernym dźělu Slepoho je zaběžało. Wo tym informowaše Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Do koła planowarjow słušeja z Miłoraskeje wjesneje rady Andreas Schneidewind a z kruha wobydlerjow Miłoražan Detlef Rölke“, Trjebinski wjesnjanosta rozłoži.

19. julija, 13. awgusta a 7. septembra je so koło planowarjow zetkało. Přichodne wuradźowanje budźe 10. oktobra. Gremij nawjeduje Zhorjelski planowanski běrow Kaup. 25. oktobra přewjedu w Miłorazu wobydlerski dialog ze zastupjerjemi energijoweho koncerna LEAG a z planowarjemi jako zjawne zarjadowanje. Na wjacorych stejnišćach chcedźa tam wobydlerjow informować. Mjez druhim předstaji Slepjanska gmejna planowanu nowotwarsku štwórć. Dale pokazaja koncept wotwodźowanja wopłóčkow, a LEAG rozłoži swój nowy rewěrowy koncept, kotryž je loni kónc měrca wozjewiła.

Krótkopowěsće (13.09.18)

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

Frank Kupfer wotstupi

Drježdźany. Předsyda frakcije CDU w Sakskim krajnym sejmje Frank Kupfer zastojnstwo złoži a njebudźe za klětuše wólby krajneho sejma hižo kandidować. Wo tym je dźensa čłonow frakcije a medije informował. Hłowna přičina su wo­spjet jewjace so depresije, kotrež jemu mocy rubja, kaž 56lětny sam w stejišću ­pisa. Mandat zapósłanca chce Kupfer hač k wólbam dale wukonjeć.

Lěsny woheń pod kontrolu

Sepicy. Znowa rozpłomjenjeny lěsny woheń w Kinsporskej holi je po informacijach powěsćernje dpa pod kontrolu. Wjace hač sto wohnjowych wobornikow bě wčera zasadźenych. Dźensa chcychu dale hašeć. Woheń bě minjeny štwórtk wudyrił a něhdźe 140 hektarow – w rozhłosu MDR je samo wo 260 hektarach rěč – lěsneje płoniny zničił. Policija zapalerstwo njewuzamkuje.

Rěčny kurs čěšćiny RCW

Policija (13.09.18)

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

Do latarnje a do murje zjěł

Radwor. Chětro natutkany bě wodźer transportera, kiž je zawčerawšim popołdnju w Radworju do latarnje a na to do murje zrazył. Při wobdźěłanju njezboža napadny policistam jeho chorhojčka. Pola 31lětneho zwěsćichu 2,14 promilow alkohola w kreji.

Na domchowance pola susodow

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

Delegacija gmejny Chrósćicy pod nawodom wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) poda so minjeny kónc tydźenja na wuprawu do partnerskeje pólskeje gmejny Leśnica njedaloko Opola. Chróšćenjo wopytachu „Dożynki“, kaž tam swoju domchowanku mjenuja.

Kóžde druhe lěto zarjaduje Leśnica domchowanku w jednym ze swojich wjesnych dźělow. Lětsa zahaji so swjedźeń z wulkim swjedźenskim ćahom sobotu popołdnju we wsy Raszowa. Nimo mnohich pyšenych wozow pokazachu w swjedźenskim ćahu jědnaće krasnych žnjenskich krónow. Kóždy wjesny dźěl gmejny bě jednu nawił. Najrjeńše króny su mytowali. W stanje su z pisanym programom pokročowali. Tež někotryžkuli němskorěčny programowy dypk při tym zapřijachu, wšako přisłušeja wjacori wobydlerjo Leśničanskeje gmejny němskej mjeńšinje w Pólskej. Dalša wosebitostka domchowanki bě, zo přepoda kóždy wjesny dźěl wjesnjanosće „žnjenski chlěb“. Tež Chróšćenjo běchu sej tajki chlěb wot pjekarja napjec dali a jón hosćićelam darichu.

Bus prjedy wotjědźe

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Kedźbu, čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow, kotřiž sće so za skupinski wulět sobotu, 15. septembra do Berlina přizjewili! Bus wotjědźe zajutřišim hižo w 7 hodź., a nic kaž na přeprošenju připowědźene w 7.30 hodź. Wulětnicy njech su w prawym ­času při busowym zastanišću při šuli, zwotkelž bus wotjědźe.

Strowy z poprjancami

Budyšin. Z telewizije znaty lěkar dr. Carsten Lekutat budźe jutře, pjatk, z hosćom w Budyskim Kamjentnym domje. Na zabawne wašnje porěči wón w swojim programje wo tym, kak móža poprjancy žiwjenje wuchować. Sam je wón z poprjancami 20 kilogramow wotbył a zasadźa ­je nimo toho při lěkowanju swojich pacientow. Nimo pokiwow k strowoće poda dr. Carsten Lekutat tohorunja dohlad ­za kulisy swojeje praksy, štož lubi runje tak zabawny kaž žortny wječor, dokelž su wšitke předstajene stawiznički wěrne. Zarjadowanje započnje so w 20 hodź. ­Zastupny lisćik při wječornej kasy płaći 22 eurow.

Twarja nowy móst

Na Bjerwałdskim jězoru móža pomocnicy zwučować, kak z wosebitymi wuchowanskimi jetskijemi znjezboženeho z wody wućehnješ. Wódna straža wukubłuje tam ­zajimcow ze wšeje Němskeje, a to pod nawodom Jensa Kammanna. Kónc tydźenja so tam z dwěmaj jězdźidłomaj wo wěstotu staraja. Foto: dpa/Oliver Killig

Anzeige