Krótkopowěsće (13.02.19)

Mittwoch, 13. Februar 2019 geschrieben von:

Tarifowe jednanja

Zhorjelc. Tuchwilne stawki wučerjow potrjechja posrědnje tež Zhorjelsku wo­krjesnu hudźbnu šulu. Tamniši kubłarjo žadaja sej domjacy tarif, kiž so na tym zjawneje słužby orientuje. Dołhož jednanja mjez krajnoradnym zarjadom a dźě­łarnistwom­ ver.di běža, stej so wobě stronje na to dojednałoj, zo stawk njebudźe.

Dźiwadło serbsce wita

Drježdźany. Do Dźiwadła młodeje generacije w Drježdźanach při zachodźe nětko tež w serbskej rěči witaja. Wo tym informuje dźensa Serbski rozhłós. Připrawjene je witanje za předwidźanu swójbnu njedźelu spočatk měrca, kotruž Budyske NSLDź a Drježdźanske towarstwo Stup dale zhromadnje wuhotujetej. NSLDź předstaji klankohru „Kito husličkar“ a AG serbšćina w krajnej stolicy hru „Módry banćik“.

Pjenjezy za sakske komuny

Policija (13.02.19)

Mittwoch, 13. Februar 2019 geschrieben von:

Lawba so wotpaliła

Židźino. Póndźelu wječor Židźinscy wobydlerjo wobkedźbowachu, zo so na Sprjej­čanskim puću zahrodowa lawba pali. Na to wołachu wohnjowu woboru, kotraž drje płomjenja zhaša, lawba pak so dospołnje zniči.

Zahrodowe stólcy kradnyli

Wojerecy. 77lětny Wojerowčan wčera zwěsći, zo běchu jemu njeznaći minjene dny ze zahrodoweje lawby na Šulskej stólcy pokradnyli. Policija pad přepytuje.

Nowy swójbny poskitk

Mittwoch, 13. Februar 2019 geschrieben von:

Budyšin. „Hrajkownja“ rěka nowy poskitk za swójby, kotryž organizuje swójbne kubłanje Rěčneho centruma WITAJ jutře,­ štwórtk, w foyeru a w bašće Serbskeho ludoweho ansambla. Tam móža swójby z dźěćimi wšelake towaršne a deskowe hry pospytać a sej při tym kofej, čaj a sad zesłodźeć dać. Wot 14.30 do 18 hodź. móža so swójby prosće na so koncentrować, zhromadnje hrać a bjesadować. Wosebje přeprošene su Witaj-swójby.

Wo nałožkach we wobchodźe

Wojerecy. Přichodne dopołdniše zetkanje seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka wotměje so jutře, štwórtk, w 10 hodź. we Wojerowskim Wjacsławkec drastowym domje na Złokomorowskej 19. Tam chcedźa wopytowarjam serbske zymske nałožki wot ptačeho kwasa hač k camprowanju zbližić. Zajimcy su wutrobnje witani.

Serbscy kandi- daća nastajeni

Dienstag, 12. Februar 2019 geschrieben von:

Radwor (SN/MkWj). Serbske wolerske zjednoćenstwo w Radworju chce tež lětsa k wólbam gmejnskeje rady ze swójskimi kandidatami nastupić. Na wčerawšim posedźenju zjednoćenstwa su cyłkownje dźewjeć kandidatow za swoju lisćinu wuzwolili. W tajnych wólbach wolachu načolnych kandidatow za wólby 26. meje. Su to Jovan Hrjehor, Cyril Hančik, Pětr Hantuš, Wito Bejmak a Daniel Henich. Radworčan Jan Nuk bě wolerske zjednoćenstwo hižo minjene lěta stajnje zaso aktiwizował. Tuchwilu ma wone dweju zastupnikow w gmejnskej radźe.

Na spočatku posedźenja staj Jovan Hrjehor a Pětr Hantuš wo swojim dotalnym skutkowanju rozprawjałoj. Wonaj wu­zběhnyštaj, zo je sej Radworska gmejna we wubědźowanju „Rěči přichilena komuna – serbska rěč je žiwa“ třeće městno zdobyła. Zdobom běchu sej wšitcy přezjedni, zo dyrbja dale zaměrnje na tym dźěłać, serbskosć w gmejnje, předewšěm w Ra­dworskej zakładnej a wyšej šuli, podpěrać a skrućić. Podźěl serbskich šulerjow na kubłanišću je chětro snadny, po tym zo běchu minjene lěta někotre němskorěčne wokolne šule zawrěli.

Něhdźe 40 muži z wohnjoweje wobory, wjesneho a młodźinskeho kluba je minjenu sobotu w Němcach camprowało. Nimo mnohich dalšich kostimow běštaj mjez nimi jejkowa žona a serbski braška. Jako tajki Bosćij Domanja tež serbsce wo dary prošeše­ a wobydlerjow na wječorne reje přeprosy. Dujerska kapała z Grodka je w běhu dnja tež tójšto serbskich štučkow hudźiła. Nazběrane pjenjezy wužiwaja mjez druhim za swój póstniski wóz za róžowu póndźelu w Kulowje. Foto: Achim Nowak

Wopłóčki budu dróše

Dienstag, 12. Februar 2019 geschrieben von:

Po dźesać lětach nowe zrěčenje wobzamknyć dyrbjeli

Bukecy (CS/SN). Zo na zašłym posedźenju Bukečanskeje gmejnskeje rady ani ­jenički wobydler jako hósć pódla njebě, zaležeše po wšěm zdaću jeničce na hładkich pućach. Hewak dźě by dyrbjało wulki dźěl ludnosće zajimować, wo čim su radźićeljo diskutowali a što su na kóncu wobzamknyli. Jedna z jich temow bě mjenujcy nuznje trěbne wobzamknjenje wo mobilnym wotwožowanju wopłóčkow w jednotliwych wsach. Poslednje zrěčenje wo tym je mjeztym dźesać lět stare. W tym času wostachu popłatki konstatne. Za Hornjołužisku wotwožowansku towaršnosć ze sydłom w Bukecach jako poskićowarja mobilneho wotwožowanja pak su w tym času wudawki za jězdźidła, personal a dalše wobłuki chětro rozrostli, kaž jedyn z jeje zastupjerjow rozłoži. Za dotalnu płaći­znu njemóža tuž samsne posłužby hižo wukonjeć. Tohodla dyrbješe Bukečanska gmejna cyły­ nadawk znowa wupisać.

Zabawny a wědu šěrjacy kulinariski wječor

Dienstag, 12. Februar 2019 geschrieben von:

Čorny Chołmc (UH/SN). Zabawny a wědu šěrjacy wječor dožiwichu minjeny pjatk wopytowarjo hosćenca „Dom młynka“ w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Pod hesłom „Kulinariska jězba po swěće łužiskich bajow“ čakaše hosćina ze za region typiskimi jědźemi a napojemi na wobdźělnikow.

Přestawkam mjez pojědźemi menija da němsko-serbski spěwytwórc Sven Bogacz alias Folkskammer prawy słód. Tak předstaji wón baje a legendy z Błótow a zaspěwa wot nich inspirowane swójske pěsnje. Nimo toho hosćo zhonichu, zo su błótowske domy ze sćinu (Ried) kryte a čehodla su mnohe z nich z hadźacej hłowu na třěše pyšene.

Bogacz, kiž powołansce jako policist dźěła, pěstuje swój hobby „lubosće k serbskej domiznje dla“. Wažny wliw wukonješe na njeho folklorna hudźba, kotruž bě na Podstupimskej „Irish traditional session“ zasłyšał. Rady wustupuje w smužkatej módro-běłej košli z čerwjenymi slemi, zo by tak serbske narodne barby prezentował.

Na konkretnu situaciju hladać

Dienstag, 12. Februar 2019 geschrieben von:
Pozicije strony AfD njewotpowěduja katolskej socialnej wučbje. To rozłoži jezuitski pater dr. Michael Hainz z Lipska minjenu sobotu w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Wón přednošowaše tam na temu „Kak steja křesćenjo k AfD“. Wjace hač třiceći zajimcow­ bě přišło, zo bychu wuwjedźenja rjadnika sćěhowali a so z nim wo temje rozmołwjeli. Přednošowar poruči, zo měli křesćenjo přeco na konkretnu situaciju přiwisnikow prawicarsko-populistiskich stron, do kotrychž wón AfD zastopnjuje, hladać a z ludźimi respektnje wobchadźeć. Foto: Rafael Ledźbor

Krótkopowěsće (12.02.19)

Dienstag, 12. Februar 2019 geschrieben von:

Aktiwisća dale w jatbje

Choćebuz. Tydźeń po protestnych akcijach w brunicowymaj jamomaj Janšojcy a Wjelcej-juh su třo wobswětowi aktiwisća dale w přepytowanskej jatbje. Kaž Choćebuske zarjadniske sudnistwo wčera zdźěli, nochcedźa mužojo swoju identitu přeradźić. Z akciju tydźenja běchu aktiwisća přećiwo rozprawje wuhloweje komisije protestowali. Jědnaće žonow a dwanaće muži bu nachwilnje zajatych.

Měrowe myto Vietnamjance

Drježdźany. Kim Phúc Phan Thị je wčera Drježdźanske měrowe myto přijała. Němske towarstwo Friends of Dresden počesći tak aktiwistku za „njesprócniwy angažement za wujednanje a wodaće“. Znata bu wona přez foto, pokazowace ju w dźěćatstwje jako wopor napalma we Vietnamskej wójnje. Dźensa předstaji Kim Phúc w sakskej stolicy swoju nowu knihu „Do wutroby palene“.

Z Čěskeje tunjo do Němskeje

Policija (12.02.19)

Dienstag, 12. Februar 2019 geschrieben von:

Smjertnje znjezbožił

Dobrošicy. Tragiski wukónc měješe wčera dopołdnja jězba 58lětneho muža, kiž bě ze swojim wosobowym awtom typa Kia na wokrjesnej dróze z Dobrošic do směra na Łomsk po puću. Krótko za Lišej Horu zajědźe wón ze swojim Picantom w lochkej lěwej křiwicy z jězdnje a prasny frontalnje do štoma. Zražka bě tak mócna, zo šofer hišće na městnje njezboža wudycha. Nuzowy lěkar, kiž bě z helikopterom přilećał, móžeše jenož hišće smjerć muža zwěsćić. Wobchadna nje­zbožowa słužba nětko přepytuje, kak je k njezbožu dóšło. Wosobowe awto so dospołnje skóncowa.

Anzeige