Čita wo wjesnych stawiznach

Montag, 05. November 2018 geschrieben von:

Stróža. Stawizny Stróže a Lemišowa steja w srjedźišću čitanskeho wječora srjedu, 7. nowembra, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Tam čita publicist a awtor Sieghard Kozel ze swojeje němskorěčneje knihi, kotraž zaběra so z časom wot prěnjeho wobsydlenja a prě­njeho pisomneho naspomnjenja wobeju wsow hač k přitomnosći. Čitanje zwjaza Sieghard Kozel ze swójskimi dopomnjenkami na wjesne žiwjenje w zašłych sydom lětdźesatkach a kak je so serbska rěčna substanca w tym času změniła. Zastup­ płaći dwaj euraj, potuńšene euro. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wuzwola noweho princa

Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo hotuje so na swoju 49. sezonu. Prěni wjeršk budźe 17. nowembra w 19.30 hodź, hdyž w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ noweho princa wu­zwola. Zastupne lisćiki za to móža sej zajimcy pola Hübenthalec pod telefonowym čisłom 03578/ 303 505 (wot 17 hodź.) w Serbskich Pazlicach skazać. Zbywace zastupne lisćiki předawaja při wječornej kasy.

Posledni raz lětsa kupać bě dźesać žonow a muži tele dny w Bjezdowskim jězoru. Při šěsć stopnjow zymnej wodźe žno bě tróšku přewinjenja trěbne. Turistikarjo we łužiskej jězorinje mjenuja kupansku sezonu 2018 dotal najlěpšu, dokelž wobsteješe takrjec za wšitke zarjadowanja pod hołym njebjom wjedrowa garantija. Foto: Gernot Menzel

Dopominaja na měrliwu rewoluciju

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Wojerecy (UH/SN). 9. oktobra 1989 je wjace hač 70 000 ludźi w Lipsku přećiwo diktaturje SED demonstrowało, štož bě rozsudny krok za politiski přewrót w NDR a skónčnje za znowazjednoćenje. Wot toho časa je 9. oktober jako „dźeń měrliweje rewolucije“ centralny termin dopomnjeća na tehdyše towaršnostne změny. Tež we Wojerecach po wobzamknjenju měšćanskeje rady wot lěta 2008 stajnje kónc oktobra w radnicy z najwšelakorišimi wustajeńcami na historiski podawk dopominaja. Minjenu wutoru je wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) dalšu přehladku wo temje wotewrěł.

Miła nazyma dobra za wiki

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Wotnožki dźěłoweho zarjada najprjedy raz njezawru

Budyšin (CK/SN). W Hornjej Łužicy bě kónc oktobra 17 862 ludźi jako bjezdźěłnych registrowanych. To je 401 mjenje hač měsac do toho a 1 509 mjenje hač w samsnym času loni. Demografiski faktor­ drje wažnu rólu hraje, „ale wjele ludźi je tež nowe dźěłowe městno namakało“, rjekny tele dny šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt. „Za tuchwilny počas překwapja, zo je bjezdźěłnosć w oktobrje dale woteběrała“, wón rozłoži. Dźakowano miłej a rjanej nazymje ma wjele předewzaćow we wot wjedra wotwisnych branšach kaž twarstwje abo zahrodni­stwje tež nětko hišće tójšto dźěła.

We wuchodnej Sakskej je 4 707 swobodnych dźěłowych městnow, nimale wšitke z winowatostnym socialnym zawěsćenjom. Najwjace městnow maja we wobłuku dźěła na čas, ale z 969 swobodnymi městnami je jich mjeztym nimale runje telko w předźěłacym přemysle. Při tym je dźeń a ćešo kmanych fachowocw namakać. W někotrych branšach traje to mjeztym hač do 250 dnjow, Thomas Berndt měnješe.

Krótkopowěsće (02.11.18)

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Nóžkuja za klimu po Łužicy

Wojerecy. Ekumeniski putniski puć za kli­mowu sprawnosć přeprěči łužiski brunicowy rewěr póndźelu, 5. nowembra, wot Wojerec do Gubina. Zwjazkowy předsyda wobswětoweho zwjazka Zelena liga Renej Šuster z Choćebuza wot Wojerec do Rownoho sobu nóžkuje. K centralnym žadanjam putniskeho puća słuša wudobywanje brunicy sčasom skónčić, zo by ke klimowej sprawnosći po cyłym swěće dóšło.

Hłosy po wólbach zjawnje wuliča

Njebjelčicy. Registrowani wolerjo za wólby Serbskeho sejma móža hišće hač do jutřišeho, 3. nowembra, w 10 hodź. swoje wólbne listy w běrowje wólbneho wuběrka na Hłownej 9 w Njebjelčicach wosobinsce wotedać. Potom započnu čłonojo wólbneho wuběrka hłosy wu­ličeć. Zjawne wuličenje móža zajimcy na měst­nje sćěhować.

Za moderny bliskowobchad

Policija (02.11.18)

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Zastojnikam ćeknył

Kubšicy. Wosobowe awto typa Toyota Auris je wobsadce policajskeho awta minjenu­ wutoru něhdźe w 22.30 hodź. w Kubšicach napadnyło. Jako chcychu zastojnicy jězdźidło z Drježdźanskim čisłom kontrolować, stupi šofer na płun a ćekny. Policisća přesćěhachu jeho přez Sowrjecy (Soritz), Rachlow a dale do směra na Brězow (Blösa). Pozdźišo wuhladachu awto při Kubšiskim zastanišću žele­znicy. Šofer pak bě so mjeztym zminył.

Serbski poskitk na Romantice

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Budyšin. Na dožiwjenski a předawanski wječor Romantica sće jutře, sobotu, wot 16 hodź. do Budyšina přeprošeni. Mjez najwšelakorišimi poskitkami na naměstach, hasach a před wobchodami budu tohorunja serbske. Tak prezentuje na jewišću před Serbskim domom Radijo Satkula młodu serbsku hudźbu, mjez druhim z Gabrielom Mommerom a Christophom Cyžom. Dale budźe widźeć módro-běła modowa přehladka Dilians-tobołow. Přistupna budźe tohorunja Serbska kulturna informacija.

Informuja wo spěšnej syći

Radwor. Informaciske zarjadowanje wo wutwarje šěrokopasmoweje syće přewjedźe Telekom póndźelu, 5. nowembra, w Radworskim hosćencu „Meja“. W 17 hodź. su wobydlerjo Radworskeje gmejny přeprošeni, we 18 hodź. zajimcy z Njeswačanskeje gmejny.

W stolicy serbować

Dopomnjenki wožiwili

Donnerstag, 01. November 2018 geschrieben von:
Njejsym drje ženje do Chróšćanskeje šule chodźił, ale wčera dopołdnja čujach so tam kaž do swojeho šulskeho časa přesadźeny. Dokelž přichodnu póndźelu bywšu srjedźnu šulu na gmejnski a towarstwowy centrum přetwarjeć započnu, dyrbja kubłanišćo dospołnje wurumować. Prjedy pak hač wšitko do kontejnera zmjetaja a wotwjezu, zarjadowachu wčera čaporowe wiki, hdźež móžeše sej kóždy za mały fenk něšto zajimaweho sobu wzać. A to bě zawěrno kaž ekskurs do stawiznow. Nasćěnowe karty, njeličomne knihi, zběrki insektow za biologisku wučbu a přede­wšěm techniske nastroje, wo kotrychž zdźěla ani njewěš, za čo běchu je něhdy wužiwali, móžach tam wobdźiwać. W mnohich wopytowarjach wožiwichu so najskerje dawno zasypane dopomnjenki. Kompliment iniciatoram za tajku ideju a za to, zo chcedźa nazběrane pjenjezy Chróšćanskej zakładnej šuli za dobry zaměr přewostajić. Marian Wjeńka

Ponowjene pomniki poswjećili

Donnerstag, 01. November 2018 geschrieben von:

Něhdyša wjes Hronow mjez Kamjenej a Wulkej Dubrawu je hač do dźensnišeho zwjazana z potajnosćemi a njewotmołwjenymi prašenjemi. Wčera su wěriwi­ Radworskeje wosady Hronow wopominali.

Radwor (SN/MkWj). Tójšto ludźi je so wčera popołdnju na kromje Kamjeneje zešło. We wobłuku nyšpora poswjeći tam wosadny farar Beno Jakubaš dwaj wopominanskej kamjenjej a dwaj swjatej křižej. Wšitke štyri objekty běchu minjeny čas na iniciatiwu Radworčana Jana Nuka ponowili. Takrjec nošerstwo předewzaća přewzał je Radworski chór Meja, kiž nyšpor­ na třoch stacijach hudźbnje wob­rubi.

Jana Nuka bě stawizna Hronowa hižo jako młodostneho hnuła, kaž sam rjekny. Jurij Winger bě ju w swojej knižce wopisał a dóńt ležownosće do Třicećilětneje wójny zapołožił, byrnjež wjes prawdźepodobnje hižo do toho wot rubježnikow zničena była. Wobydlerjo susodnych wsow skedźbnjachu z wopominskimi kamjenjemi a swjatymi křižemi na dóńt młyna, dweju statokow a jeho wobydlerjow. W běhu lět pak buchu pomniki a křiže zanjechane a zdźěla zabyte.

Wučbne srědki nětko čapor

Donnerstag, 01. November 2018 geschrieben von:

Do přetwara Chróšćanskeje šule wšitko z łubje wurumowali

Chrósćicy (SN/MWj). Kaž wulět do blišich stawiznow běchu čaporowe wiki, kotrež su wčera dopołdnja tójšto ludźi do bywšeje Chróšćanskeje srjedźneje šule přiwabili. Tam organizowachu druhi raz čaporowe wiki, na kotrež běchu naj­wšelakoriše wučbne srědki za cyle tuni pjenjez na předań. Mjez wopytowarjemi běchu bywši šulerjo a wučerjo runje tak kaž zajimcy z druhich kónčin.

Hižo w prěnjej rumnosći bě wjele widźeć, předewšěm technika, mjeztym runjewon historiska. Tam stejachu mnohim znate polyluxy, jich předchadnik pentascop, projektory za swětłowobrazy, měrjenske nastroje z wučby fyziki, wutykane ptaki a samo mechaniski kopěrowak z dawnych časow NDR. Dale poskićachu cyłe rjadowniske sadźby knihow „Mokrowčenjo“, „Rebel Jan Cuška“, „Hronow“ a dalše. W přichodnej rumnosći ležachu­ njeličomne nasćěnowe karty, mjez druhim jedna wo demokratiskich krajach Europy něhdźe ze 1970tych lět. W třećej rumnosći běchu zběrki bručkow, słowniki, tafle a dalše wučbne srědki widźeć. Samo blida a stólcy běchu w poskitku.

Anzeige