1964 posledni wosobowy ćah zastał

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas indu­strializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nastachu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu­ a što je so z nimi stało. (7)

„Korčmarsku dowolnosć překročił je wobsedźer młyna Maćij Mač ze Židźi­noho. Jemu bě minjene lěto dowolene twarskich dźěłaćerjow železniskeje čary z napojemi zastarać. Wón pak je tež lačnych, kotřiž njeběchu na twarje wobdźěleni, z piwom a palencom zastarał. Jeho młyn sta so runjewon z korčmu“, pisaše 9. oktobra 1907 nowina Neuer Görlitzer Anzeiger.

Nětko po globusu krosnować

Dienstag, 17. Juli 2018 geschrieben von:

Žitne wiki w sprjewinym měsće za swójby kusk atraktiwniše

Budyšin (UM/SN). Lód lizać abo krosnować? Druhdy rozsudy jednore njejsu, hdyž sy šěsć lět stary, tak kaž Fritz. Mały Budyšan je runje krosnowanski globus wuhladał, kotryž so na sewjerozapadnym róžku Žitnych wikow chowa. Najradšo by wón hnydom na połkulowaty nastroj ze žerdźow, štelkow a přima­dłow zalězł. Ale słódny lód w jeho ruce tomu najprjedy raz zadźěwa. Na kóncu je argument zachodnosće rozsudny: Horcota lód zeškrěje, krosnowanski globus pak na swojim městnje wostanje. Tuž dyrbi sportowanje hišće chwilku čakać.

Najprjedy njezbožo, po tym swjedźeń

Dienstag, 17. Juli 2018 geschrieben von:

Smječkecy (SN/MWj). Na tajke a hinaše podawki połne dny su minjeny kónc tydźenja Smječkečenjo dožiwili. W srje­dźišću wšak steješe tam wjesny swjedźeń, kotryž přewjedźechu składnostnje 20lětneho wobstaća wjesneho kluba. Prjedy hač jón oficialnje zahajichu, dožiwichu pjatk popołdnju na hłownej dróze nje­rjany po­dawk. Tam bě z Njebjelčanskeho směra wosobowe awto přismali­ło, kotre­hož šofer kontrolu nad wodźi­dłom zhubi, zrazy do wjacorych wobchadnych znamjenjow a hakle w žiwym płoće stejo wosta. Muža dyrbjachu wobornicy z ćežkej techniku wuswobodźić. Helikopter dowjeze ćežkozranjeneho do chorownje.

Po tym bě skónčnje wjesny swjedźeń na rjedźe. Jedyn z jeho wjerškow bě so­botu program za młode swójby z wubědźowanskim parcoursom. Samsny dźeń wječor ćehnješe skerje młódšich wopy­towarjow do Smječkec. To prošeše tam mjenujcy Berlinski DJ Nellski k rejam.

Krótkopowěsće (17.07.18)

Dienstag, 17. Juli 2018 geschrieben von:

Kralowski por pytany

Bórkowy. Nowy serbski kralowski por pytaja w Bórkowach. Tuchwilny chce krónu a ceptar na domizniskim a dra­stowym swjedźenju w awgusće dale dać, zdźěla Bórkowski hamt. Alice a Benja­min I. staj region jedne lěto na wše­lakich turistiskich zarjadowanjach a wikach zastupowałoj. Přizjewjenja přijimuje Bórkowska turistiska informacija.

Delnjoserbski Witaj-camp

Jarješk. 19 hólcow a holcow přebywa tón tydźeń w 13. Witaj-campje Choće­buskeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ.­ We wob­lubowanym wočerstwjenišću Ja­rje­šku mjez Baršćom a Mužakowom wu­kmanjeja so wobdźělnicy w delnjoserbšćinje. Tak přewjeduja wšelake akcije a wubědźowanja. Wobhladać chcedźa sej film wo Krabaće, tež do šo­kolodoweje fabriki sej wuleća.

Wustajeńca wo Thietmaru

Policija (17.07.18)

Dienstag, 17. Juli 2018 geschrieben von:

Pytaja swědku

Wojerecy. Zastojnicy Wojerowskeho rewěra pytaja žonu, kotraž bě 1. julija při lěsnym pohrjebnišću padustwu zadźěwała. Něhdźe w 13.30 hodź. chcyše tam 25lětny skućićel ručnu tobołku pokradnyć, jako žona jeho narěča, pak tón ćekny. Swědka zawoła policiju a muža tak derje wopisa, zo policisća jeho pozdźišo lepichu. Žona, wo kotrejž je jeno swójbne mjeno znate, zo mjeztym wotsali. Nětko ju proša, so jako swědka pod telefonowym čisłom 0 35 71 / 46 50 přizjewić.

Pytaja blachowe wotpadki

Dienstag, 17. Juli 2018 geschrieben von:

Budyšin. Za lětušu hodownu klanko­dźiwadłowu inscenaciju pyta Budyske NSLDź blachowe wěka za šrubowanje, wěka piwowych blešow a dalše blachowe wotpadki we wšěch barbach a formach. W inscenaciji póńdźe wo to, kak móžeš tajke a podobne wěcy zmysłapołnje wužiwać. Tuž móža zajimcy swoje wupalene čajowe swěčki, skóncowane wěka horncow, zezerzawjene křidy a podobny čapor wot 28. awgusta hač do 9. nowembra při dźiwadłowej kasy k wotewrjenskim časam wotedać.

Wustajeja pruwowanske dźěła

Kamjenc. Zwjazk blidarjow Budyskeho wokrjesa přeproša zajimcow sobotu, 21. julija, do rumnosćow EWAG w Kamjencu, Při měšćanskich zawodach 2. Tam budu tón dźeń wot 14 do 16 hodź. widźeć pruwowanske dźěła wučomnikow, kotřiž su po třoch lětach swoje blidarske wu­kubłanje wuspěšnje zakónčili. Zastup je darmotny. Kaž w přeprošenju rěka, móža so wopytowarjo wo fachowych kmanosćach wučomnikow we wšelakich specialnych směrach, kaž su to twar durjow, meblow abo schodow, přeswědčić a budu překwapjeni, kak mnohostronsce a kreatiwnje su wukubłancy dźěłali.

Z nowym mostom kónc dołhich wokołopućow

Montag, 16. Juli 2018 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Kaž mały ludowy swjedźeń bě minjeny pjatk pře­podaće noweho mosta nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje a ponowjeneje statneje dróhi S 100. Něhdźe pjećstow ludźi ze wsy a z wokoliny chcyše po­dawk sobu dožiwić. Dźěći Pančičanskeje pěstowarnje předstajichu w serbskej narodnej drasće dwurěčny program.

Jednaćel towaršnosće za wobchad a inženjerske posłužby LISt Frank-Hermann Göpfert dopominaše na to, zo běchu před lětomaj projekt planować započeli, w nowembru 2016 prěni dźěl puća ponowili a loni w meji nowy móst twarić započeli. Dohromady su w Pančicach-Kukowje 1,6 milionow eurow inwestowali.

Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) žortowaše, zo chcyše poprawom sud piwa ze swojim předchadnikom Stanisławom Tilichom wudać. Tón pak w tym času we wuhlowej komisiji „na suchim sedźi“.

Pisany kónc tydźenja su wopytowarjo mjeztym 18. přehladki ciwilneje a wojerskeje techniki na terenje něhdyšeho wojerskeho lětanišća na kromje Choćebuza dožiwili. Móžachu tam 380 jězdźidłow najwšelakorišich časowych dobow wobdźiwać. Wu­stajene běchu stare traktory, mopedy a motorske runje tak kaž najwšelakoriša wojerska technika a uniformy. Tež lětsa běchu razant­ne jězby z pancerowanymi rjećazowymi wozydłami wosebje woblubowane. Foto: Michael Helbig

Mjezynarodnje a swójbnje

Montag, 16. Juli 2018 geschrieben von:

Gmejnski swjedźeń w Njebjelčicach z mnohimi partnerami wotměli

Njebjelčicy (SN/bn). Sta wopytowarjow su sej kónc tydźenja program 21. mjezynarodneho gmejnskeho swjedźenja w Njebjelčicach wobhladali a wobšěrny kulturny kaž tež kulinariski poskitk wužiwali.

Wosebity wjeršk bě, zo su tak mjenowany partnerski štom na swjedźenišću stajili. Podobnje pućnikej pokazuja tam připrawjene taflički směr a zdalenosć dohro­mady sydom partnerskich gmejnow resp. městow Njebjelčic w Něm­skej, Čěskej, Madźarskej a Pólskej. „Štom njech je znamjo našich dobrych sty­kow, kotrež­ chcemy dale skrućić a rozšěrić“, rjekny wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) w přitomnosći zastupjerjow z čěskich Heřmanic, Roztok a Hlučína. Partnerojo Njebjelčanskeje gmejny předstajichu so njedźelu nimo toho we wobłuku małych wikow, hdźež w narodnej drasće typiske wudźěłki regionalneho wuměłstwa a kuchnje kaž tež wosebite napoje prezentowachu.

Dar za wjace wěstoty

Montag, 16. Juli 2018 geschrieben von:

Kašecy (SN/MWj). Na nimale kóždym posedźenju gmejnskich radow zaběraja so radźićeljo zwjetša na kóncu dnjoweho porjada z dypkom, za kotryž so přewjele ludźi njezajimuje. Parlamenty maja mjenujcy zjawnje wobzamknyć, hdyž je komuna někajki dar dóstała. To móža pjenjezy runje tak być kaž materielne hódnoty, hdyž na přikład zawod w bliskosći ławku abo něšto druhe přewostaji. Tež na zašłym posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow w Kaščanskim wjace­zaměrowym twarjenju bě tajki dypk na dnjowym porjedźe zapisany. To pak bě wšo druhe hač njezajimawe. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) zdźěli, je něchtó gmejnje 1 000 eurow za cyle wosebity zaměr darił. Za pjenjezy ma so kupić mobilna, spěšnosć pokazowaca připrawa. Štó darićel bě, njejsu zjawnje zdźělili, přetož tón chce anonymny wostać, štož je jeho dobre prawo.

Anzeige