Składnosć wužić

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:
Druhu njedźelu septembra móžeš sej poprawom kóžde lěto w protyce našmórnyć. Tón dźeń mjenujcy su po cyłej Němskej twarjenja přistupne, kotrež to w normalnym padźe njejsu. Hrody, wěže, cyrkwje, pincy, rozwaliny, haj samo jastwo steja na dołhej lisćinje wotewrjenych pomnikow. Na mnohich městnach staraja so nimo toho wo hudźbne wobrubjenje a poskićeja wopytowarjam napoje a přikuski. Ja so na tón dźeń stajnje kusk wjeselu, dokelž móžu sej při nadźijomnje rjanym wjedrje něhdźe wulećeć, něšto noweho widźeć a zhonić a sej k tomu něšto słódne popřeć. Najzajimawše wězo je, hdyž je wěste twarjenje prěni raz na dnju wotewrjeneho pomnika přistupne, kaž lětsa stary młyn w Swinjarni. Dokelž so tajka składnosć ­jenož nětko skići, móžu kóždemu jenož radźić ju wužić. Dospołny přehlad wšitkich wotewrjenych pomnikow nadeńdźeće internetnje pod www.tag-des-offenen-denkmals.de. Marian Wjeńka

Při Chróšćanskej zakładnej šuli su dźensa popołdnju nowe hrajkanišćo přepodali. Dokelž bě dotalne trochu ­skromne, stej tam gmejna a Serbske šulske towarstwo jako nošer horta za něhdźe 10 000 eurow někotre nowe nastroje stajili, štož dóstachu přez program Leader spěchowane. Domownik Józef Wjesela tam wčera hišće raz za prawym hladaše. Foto: SN/Maćij Bulank

Inwestuja dale do šule

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Za wobšěrnu inwesticiju nadźijeja so tójšto spěchowanja

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Nowy hort w Pančicach-Kukowje njeje hišće hotowy, to měri so gmejna hižo na přichodny projekt. W třoch twarskich wotrězkach chce komuna Šulu Ćišinskeho přichodne lěta dale ponowić. Kaž gmejnska rada ­na swojim wčerawšim posedźenju jednohłósnje wobzamkny, chcedźa tam wot nalěta 2020 hač dosrjedź lěta 2022 dohromady 1,3 miliony eurow nałožić. Hłownje dźe wo to, wohnjoškit a wěstotu w twarjenju polěpšić, kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) rozłoži.

Tak přitwarja při wuchodnym dźělu, potajkim z puća widźane naprawo, druhi wuchowanski puć. Kaž wjesnjanosta wčera připowědźi, ma wopomnišćo Jakuba Barta-Ćišinskeho na horni poschod přećahnyć. Na zapadnym dźělu, hdźež je hłowny zachod, budu cyłe schodźišćo ponowić, wobhrodźenje přiměrić a šulerske nuzniki kaž tež wučersku stwu saněrować. To wšo ma so stać pod krutym dohladom pomnikoškita. W třećim wotrězku chcedźa wšitke zbywace wonkowne pinčne murje wusušić a izolować. Dźěl su w zwisku ze saněrowanjom chódbow a rjadowniskich rumnosćow hižo wusušili.

Krótkopowěsće (07.09.18)

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Ludwig Kola njeboh

Choćebuz. Wjelelětny serbski rozhłosownik Ludwig Kola je wčera w starobje 86 lět w Choćebuzu zemrěł. Wot lěta 1963 hač do přewróta bě wón Serbski rozhłós w Budyšinje nawjedował. Pozdźišo wutwori delnjoserbsku redakciju rozhłosa, kotraž dźensa we wobłuku sćelaka RBB wusyła. Nimale 40 lět je rodźeny Radworčan za serbski rozhłós dźěłał.

Na wuprawje w Słowjenskej

Wudwor. Wudworski folklorny ansambl zastupuje Serbow na tuchwilu wotměwacym so 13. mjezynarodnym folklornym festiwalu „Od Celja do Žalca“ w Słowjenskej. 29 čłonow poda so wčera na wukrajnu turneju. Prěnja stacija je město Celje. Dalšej programaj stej w bliskim měsće Žalec a we wsy Petrovče planowanej. Sobotu předstaja so Wudworčenjo w słowjenskej stolicy Ljubljanje.

Wutwar dróhi pruwować

Policija (07.09.18)

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Pisany kwěćel deliktow

Budyšin. Zawčerawšim wječor je policija na Budyskej Stieberowej wosobowe awto typa Seat Ibiza kontrolowała a hnydom wjacore delikty zwěsćiła. Přičinjene čisło scyła k awtu njesłušeše. Nimo toho namakachu w jězdźidle dalše, zwjetša njepłaćiwe čisła, mjez druhim jedne pokradnjene. Kaž so dale wukopa, 28lětny šofer scyła žanu jězbnu dowolnosć njewob­sedźeše a jeho awto ani přizjewjene ani zawěsćene njebě.

Informuja wo wólbach sejma

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Chrósćicy. Iniciatiwa za demokratiske ­ludowe zastupnistwo přeproša wšitkich zajimcow na informaciski a temowy ­wječor k wólbam Serbskeho sejma póndźelu, 10. septembra. w 19 hodź. do Chróšćanskeho Krawčikec hosćenca. Ini­ciatiw­nicy chcedźa ideju a perspektiwy sejma kaž tež wobstejnosće wólbow předstajić. Přizamknje so diskusija wo prašenjach kulturneje a kubłanskeje ­awtonomije Serbow.

Literarna rozmołwa

Budyšin. Z diskusijiu wo knize „Łójerjo sonow“ z pjera Jěwy-Marja Čornakec pokročuje Zwjazka serbskich wuměłcow rjad wuměłskich rozmołwow pod titulom „tracTare“ štwórtk, 13. septembra, we 18 hodź. w hosćencu „Tiroler Stuben“ na Lessingowej 1 w Budyšinje. Na zarjadowanje njejsu jenož čłonojo ZSW přeprošeni, ale wšitcy zajimcy.

Wobchod zaso wotewru

Budyšin. We wobłuku dnja wotewrjeneho pomnika chcedźa zajutřišim, njedźelu, w 14 hodź. Budyski tachantski wobchod na Mjasowych jětkach zaso wočinić. Zajimcy su přeprošeni sej wobhladać, što je so tam změniło, a so wo nowych poskitkach wobhonić, mjez druhim wo literarnej kofejowni.

Dwory šěroko wočinjene

Wuraznje na serbske korjenje města skedźbnił

Donnerstag, 06. September 2018 geschrieben von:

Wojerecy (SN/JaW). Z wotewrjenjom wustajeńcy k wuměłstwu we Wojerecach, z rejwanskej pokazku před tamnišej starej radnicu a ze swjedźenskim posedźenjom měšćanskeje rady su we Wojerecach wčera swjatočnosće składnostnje 750. róčnicy prěnjeho naspomnjenja města­ zahajili. Zdobom dopominachu na 30lětne wobstaće měšćanskeho partnerstwa Wojerec z posaarskim Dillingenom a na 20lětne partnerstwo z finskim městom Huittinen.

Pola Rjedźic na Horje zetka so wčera popołdnju horstka wjesnych žonow a holcow, zo bychu zhromadnje nazymsku pychu pletli. Tak tworjachu z kwětkow kaž tež z pšeńcy, wowsa a dalšich družin žita wěncy a kwěćele, kotrež nětko domjacnosće na Horje a druhdźe pyša. Hižo wjacore lěta Lejna Rjedźina (naprawo) na tajke popołdnjo přeproša. W zašłosći nastachu na te wašnje tež hižo žnjowe króny za Chróšćansku abo ­Smječkečansku cyrkej. Foto: Feliks Haza

Kupjele lětsa z rekordnej bilancu

Donnerstag, 06. September 2018 geschrieben von:

W Budyskej Sprjewinej kupjeli zličichu w lětušej kupanskej sezonje hač do kónca awgusta 34 000 wopytowarjow. Telko hosći mějachu tam posledni króć před dwanaće lětami.

Kulow/Porchow (SN/mwe). Hinak hač w Budyšinje, hdźež maja kupjel tež hišće w septembrje wočinjenu, su kupansku sezonu w Kulowskej lěsnej kupjeli 31. awgusta zakónčili. „Wězo bě to tež za Kulow lěćo, kotrež móžeš z tamnymi lětami lědma přirunować. Njemějachmy cyły čas žadyn dźeń zawrjene“, wěcywobdźěłarka za kulturu, sport a młodźinu na Kulowskim měšćanskim zarjadnistwje Beate Hufnagel Serbskim Nowinam zdźěli.

Partnerske zwiski pohłubša

Donnerstag, 06. September 2018 geschrieben von:

Direktnu wuměnu wobydlerjow chce město Budyšin pjenježnje podpěrać

Budyšin (CK/SN). Zo by zhromadne dźěło z partnerskimi městami spěchowało, přewostaji město Budyšin wot klětušeho za to lětnje 15 000 eurow. To su měšćanscy radźićeljo na swojim zańdźenym posedźenju jednohłósnje schwalili. „Měšćanske partnerstwa su wažny přinošk, zo móhł so Budyšin ze swojim mnohostronskim charakterom prezentować“, rěka we wobkrućenju. Nimo toho zmóžnja mjezynarodna wuměna nowe perspektiwy za turizm, hospodarstwo, kulturu a kubłanje.

Budyšin ma pjeć partnerskich městow: Su to Worms (wot lěta 1990), Heidelberg (1991), Dreux w Francoskej (1992), Jelenia Góra w Pólskej a Jablonec nad Nisou w Čěskej (wobě wot 1993). We wobłuku lětušeho Budyskeho nalěća pomjenowachu ležownosć pod Starej wodarnju na Naměsto partnerskich městow. Wo nich informuja tam na muri z tekstom a wobrazami.

Anzeige