Puć runać za nowu płuwarnju

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Budyski wokrjesny sejmik je na póndźelnym posedźenju wokrjesnemu zarjadnistwu nadawk dał, stejnišćowy posudk za móžny narunanski nowotwar płuwanskeje hale w Kamjencu zdźěłać.

Budyšin (SN/at). Móžny narunanski nowotwar płuwarnje w Kamjencu w Budyskim wokrjesnym sejmiku rozjimać bě trjeba, zo móhło so zarjadnistwo hišće wo najwyše móžne spěchowanje – hač do 85 procentow – ze srědkow Europskeje unije starać. A runje tale warianta je porno wo­spjetnemu saněrowanju lěta 1995 posledni raz wuporjedźeneje hale požadliwosće (Begehrlichkeiten) w zapadnym wokrjesnym teritoriju zbudźiła. Tajke jewjachu so tež w debaće. Wšako twjerdźeše předsyda frakcije SPD/Zelenych Gerhard Lemm, zo terminus „narunanski twar legalnje definowany njeje“. Zarjadnistwo a mnozy diskusijni rěčnicy wuprajichu so za to, runać puć za tajki nowotwar w Kamjencu. Saněrowanje spěchuje EU jenož połstaprocentowsce.

Nowa płuwarnja by zdobom na dobro šulerjow zakładnych šulow w Ralbicach, Worklecach, Chrósćicach, Pančicach-Kukowje, Kulowje abo Njeswačidle była, kotřiž maja tam wučbu płuwanja.

W Ćisku bě sej zańdźenu sobotu najebać dešćik wulka syła přihladowarjow na mejemjetanje dóšła. 13 porow, holcy we Wojerowskej drasće bjez měcy, ćehnješe pod přewodom Rakečanskich hercow na nawjes. Před gmejnskim zarjadom wubědźowachu so młodźency wo wjeršk 33 metrow wysokeje meje. Dobyćer Tom Genz wuzwoli sej swoju přećelku Franzisku Wirth za mej­sku kralownu. Wonaj chcetaj w lěću kwasować. Foto: Johann Tesche

Sulšečanska wobora 85 lět

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Jako bě w lěće 1934 pola Čórlichec w delnich Sulšecach woheń wudyrił, njewotpali so jenož jich bróžnja. Zdobom­ zničichu płomjenja dalše w bliskosći stejace a ze słomu kryte hródźe a pódlanske domy. Pomoc wohnjoweje­ wobory z Kulowa a Šunowa­ tehdy hižo wjetšim škodam na zbožo zadźěwa.

Sulšecy (aha/SN). Sulšečenjo pak so po mjenowanym wohenju rozsudźichu załožić swójsku woboru we wsy, kotrejž přisłušeše spočatnje dwanaće kameradow pod nawodom Mikławša Čórlicha.

Zańdźenu njedźelu zhladowaše Sulšečanska wohnjowa wobora – wona ma dźensa 47 kameradow a mjez nimi 15 čestnych čłonow – na 85. róčnicu załoženja mjeztym njeparujomneho agilneho cyłka. Kak napinace spočatne wužadanja běchu, to móžeše nětko na jubilejnym swjedźenju mnoho hosći dožiwić. Kameradojo wohnjoweje wobory z Koblic předstajichu historisku wohnjowobornu techniku a tež to, kak bě něhdy wobornik z kolesom po wsy jězdźił a na trompeće alarm wuwołał.

Zelena swěca za MS „Bigge“

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Zarjad łódźnistwu na Bjerwałdskim jězorje přizwolił

Hamor (AK/SN). Na Bjerwałdskim jězorje smědźa pasažěrsku łódź MS „Bigge“ w linijowym wobchadźe a za přiležnostne jězby prawidłownje zasadźeć. Za to předleži gmejnje Hamor wodoprawniske přizwolenje Zhorjelskeho krajnoradneho zarjada. „Nadźijamy so, zo móže wobhospodarjer najspěšnišo pasažěrski wobchad na najwjetšim nutřkokrajnym jězorje Sakskeje zahajić“, rjekny wjesnjanosta Achim Junker (CDU) předwčerawšim gmejnskim radźićelam.

Dźensa při Bjerwałdskim jězorje lětušu kupansku sezonu zahaja. Sobudźěłaćerjo gmejny su wšitke přibrjohi k zazběhej sezony wurjedźili. „Profesionelne a mašinelne rjedźenje tež hłubšich worštow je hišće do spočatka lětnich prózdnin planowane, wotpowědnje stawej w gmejnskej kasy“, Achim Junker rozłoži.

Gmejnscy radźićeljo jeno z hłowu wili

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Rakecy (JK/SN). Na minjenym posedźenju Rakečanskeje gmejnskeje rady steješe na dnjowym porjedźe, přepodać nadawk za planowanske dźěła k přestajenju nadróžneho wobswětlenja w gmejnje na LED-techniku. Přepodać chcychu jón předewzaću ENSO. Planowanski nadawk we wobjimje 16 000 eurow pak zbudźi mjez radźićelemi zadźiwanje a njezrozumjenje. Za přestajenje jeničce 45 lampow na nowu techniku je tale poměrnje wulka suma njepředstajomna. Za přestajenje wšitkich hišće ze starym systemom wuhotowanych lampow planuje gmejna cyłkownje 68 000 eurow wudać. Wulki dźěl toho maja być spěchowanske srědki z programa za energetiske saněrowanje komunow. Kaž wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) radźićelam rjekny, je pak za přizwolenje spěchowanskich srědkow trjeba přepodać planowanske dźěła inženjerskemu běrowej, kotryž prawosć naprawy pruwuje a z techniskeje strony wobkrući.

Krótkopowěsće (15.05.19)

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Z 15 lětami z mopedom jězdźić

Berlin. Zwjazkowy kabinet je dźensa puć runał, zo smědźa młodostni hižo wot staroby 15 lět jězbnu dowolnosć za moped­ złožić. Zo móža kraje minimalnu starobu wot tuchwilu 16 na 15 lět trajnje znižić, dyrbja zakoń wo na­dróžnym wobchadźe změnić. Modelowe testy, tež w Sakskej a Braniborskej, pla­nuja hač do apryla 2020.

Rěča rěč wobydlerjow

Budyšin. Z certifikatom „Rěčimy rěč našich wobydlerjow“ je Budyski Klub wuchowarjow rěče krajnoradny zarjad wuznamjenił. Wosebje chwaleše sej wotpohlad, tež přichodnje runoprawosć splahow jako „woprawdźitu politisku naležnosć spěchować“. Předsyda Diethold Tietz je wopismo krajnemu radźe Michaelej Harigej (CDU) póndźelu na posedźenju wokrjesneho sejmika přepodał.

Zwěrjenc wuda swójski euro

Policija (15.05.19)

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Paduch so chětro wobarał

Wojerecy. We Wojerowskim nakupowanišću blisko Kamjenskeho wobłuka je přistajeny póndźelu wječor paducha lepił. Jako jeho při kasy narěča, spyta pakostnik ćeknyć. Tež druzy jeho zadźeržachu, na čož pak poča tón popjerjowy spray wokoło so pryskać. Hakle zawołana policajska patrulja 42lětneho změrowa a jeho nachwilnje zaja.

Muski chór koncertuje

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Worcyn. Załožba za serbski lud zarjaduje zajutřišim, pjatk, 17. meje, nalětni koncert na žurli Worcynskeho hrodu. Přeprosyli su sej Serbski muski chór Delany, kotryž předstaji pod nawodom Pawoła Šołty- Kulowskeho lubowarjam chóroweje hudźby měšeńcu serbskich ludowych a wuměłstwowych pěsnjow kaž tež wjacorych cyrkwinskich twórbow w serbskej, ruskej a łaćonskej rěči. Tež hudźbny poskitk maja delanscy mužojo předwidźany. Započatk koncerta we Worcynje je w 19.30 hodź.

Gratu so přimać hišće móžno

Budyšin. Sobotu, 1. junija, rozsudźi jury, kotrym młodźinskim projektam a idejam we wobłuku akcije „Přimaj so gratu!“ cyłkownje 1 000 eurow rozdźěli. Sumu přewostaji Partnerstwo za demokratiju z młodźinskeho fondsa. Štóž chcył šansu hišće wužić, njech zapodadźa swoju próstwu hač do 20. meje pod www.my.domowina.de abo młodźinskej socialnej dźěłaćerce RCW Mariji Koklinej.

Zwěsća w gmejnje „njewuwiće“

Dienstag, 14. Mai 2019 geschrieben von:

Mjez 34 wosobami, kotrež požadaja so wo sydło w nowej gmejnskej radźe Ma­lešec, je dr. Jürgen Wengler. We wjesnym dźělu Plusnikecach bydlacy je tuchwilu gmejnski radźićel w štwórtej wólbnej perio­dźe. Z nimale 72 lětami wón znowa za Lěwicu nastupi. To zwisuje ze zwě­sćenym „njewuwićom“ w komunje, kaž kandidat měni. Jedyn přikład za to je jemu­ mjezykomunalny jednanski koncept, kotryž su gmejny Malešecy, Radwor a Wulka Dubrawa we wobłuku swojeho zakładnocentralneho zwiska zdźěłać dali. Zestajane su tam hospodarske, socialne, kulturne a turistiske ćežišća. „Koncept je so w dalokej měrje bohužel w pisanskim blidźe zhubił.“

Njedobry muster

Dienstag, 14. Mai 2019 geschrieben von:

Po mustru minjenych lět je Serbska rozprawa zapołožena. To rjekny krajny rada Michael Harig (CDU) wčera na posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika. Mustrej minjenych lět wotpowěduje tež jeje skoro skandalozne městno nimale na kóncu dnjoweho porjada. Wotpowědnu kritiku serbskeho wokrjesneho radźićela Kozela drje krajny rada přiwza, hač pak so přichodnje něšto změni? Strowe dwěle su woprawnjene. Wšako njebu mjerzacy fakt wčera prěni raz porokowany. Serbja pak njejsu jeničcy, za kotrychž do obligatoriskeje přestawki wosrjedź posedźenja chwile njeje. Hakle w měrcu kritizowachu wo­krjesni radźićeljo, zo steješe rozprawa społnomócnjeneje za ludźi ze zbrašenjemi – runje tak – na kóncu dnjoweho porjada.

Krajny rada poda rozprawu k płaćiwym wokrjesnym Serbskim wustawkam. Tohodla by so tajka do wobłuka „wustawki, postajenja, směrnicy“ hodźała. Tón steji na dnjowym porjedźe wo tójšto wyše hač „wšelčizny“ na kóncu. Axel Arlt

Anzeige