Bjezdomni z akcijemi na so skedźbnili

Montag, 16. November 2015 geschrieben von:

Berlin. W zwjazkowej stolicy wotmě so minjeny tydźeń třidnjowska akcija pod hesłom „Solidarita město konkurency – rozsudźeni jednać přećiwo bjezdomnosći a chudobje“. Demonstraciju organizowało bě Zwjazkowe dźěłowe zjednoćenstwo pomocy bjezdomnym.

Něhdźe 900 wobdźělnikow z cyłeje Němskeje na zarjadowanje přichwata, zo bychu přednoškam připosłuchali, diskutowali a w dźěłowych skupinach za wupućemi pytali. Bjezdomni steja w towaršnosći zwjetša w pozadku a nimaja žanu lobby. Nětko je problem hišće wjetši, wšako z tysacami ćěkancow jich šansy runjewon njestupaja, přebytk abo bydlenje namakać a tak resocializaciju docpěć. Tohodla bě zarjadowarjam wažne, na to pokazać, zo su z ćěkancami solidarni a nimaja jich za konkurentow.

Ličba bjezdomnych lěto wob lěto spochi přiběra. Fachowcy trochuja, zo budźe w Němskej w lěće 2018 hač do poł miliona ludźi bjezdomnych, loni běchu na 338 000 zličili. Kóždy z nich pak ma prawo na swójske bydlenje, dokelž je to čłowječe prawo.

Dny běchu napjelnjene z wjele informacijemi, nowymi idejemi, předewzaćemi a planami do přichoda.

Krótkopowěsće (16.11.15)

Montag, 16. November 2015 geschrieben von:

Nowe puće kročić

Drježdźany. Zwjazk sakskich rjemjeslnikow informowaše dźensa wo nowych pućach při wukubłanju wučomnikow. Hladajo na demografisku změnu ma so wo tym diskutować, kak móža sej małe a srjedźne zawody při wukubłanju nowe skupiny zajimcow wotkrywać. Při tym měli so w sylnišej měrje tež abiturienća a akademikarjo narěčeć.

Přeco hišće njeje kónc

Drježdźany. W Sakskej su lětsa dotal wjac hač 2,1 milionu D-markow na euro zaměnili. Wotnožki Němskeje banki su zličili 7 500 přeměnjenskich akcijow. Jedna so při tym wo mnóstwa někotrych pjenježkow hač do někotrych tysacow D-markow. Pjenjezy namakaja ludźo často při přehladanju namrěwstwa, w starych drastach abo zbožopřejnych kartach.

Nowy mějićel piwarnje

Plzeň. Najwjetša piwarnja swěta, AB InBev, je za 107 miliardow dolarow konkurencny koncern SABMiller kupiła. K njemu słuša tež Plzeňský Prazdroj z družinami Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel. Wočakuje so, zo so z fuziju pozicija čěskeho piwa na swětowych wikach zesylni.

Kleiner srjedźoněmska mišterka

Policija (16.11.15)

Montag, 16. November 2015 geschrieben von:

Nowa Wjes. Dotal njeznatu ćmowu maćiznu su sobotu w Młynskej hrjebi w Nowej Wsy nad Sprjewju zwěsćili. Wobydler bě tam wohnjowu woboru alarmował. Po wšěm zdaću maćizna njestrašna njeje, přetož štyrjo wobornicy kaž tež swědk so zranichu a dyrbjachu do chorownje.

Přewjedu fachowu konferencu

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Bukowc. Smjerdźečanske swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA a Serbske šulske towarstwo přewjedźetej jutře, sobotu, wot 9 hodź. fachowu kubłansku konferencu na bywšim ryćerkuble w Bukowcu (Bocka) pola Wotrowa. Tam přednošuje wědomostnica prof. dr. Barbara Wolf z Mittweidaskeje wysokeje šule na temu „Agresije pola šěsćlětnych“. Kubłarki a kubłarjo, wučerjo a starši kaž tež dźědojo a wowki su na zarjadowanje wutrobnje přeprošeni.

Na kermušne reje

Radwor. Štóž chce sej na Radworskej kermuši­ zarejwać, móže to jutře, sobotu, w tamnišim hosćencu „Meja“. Tam za­hraje wot 21 hodź. kapała Logarhythmus, pozdźišo přizamknje so diskoteka RDE. Wot 21 hodź. płaći zastup pjeć eurow, do toho­ je zastup darmotny.

Počesća wopory wójny

Wšón Wotrow je tuchwilu jeničke wulke twarnišćo a kaž šwicarski twarožk połny dźěrow. Tak kaž tule blisko cyrkwje su we wsy njeličomne městna wubagrowane, přez kotrež wopłóčkowe roły a wodowód kładu. Po měnjenju wobkedźbowarjow kwalita wukonjanych­ dźěłow cyle optimalna njeje. Lětsa tuž wšitko njedočinja, kaž bě poprawom planowane. Foto: SN/Maćij Bulank

Wołtarny wobraz napodobnili

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Po wšej Němskej spominaja tele dny na 500. narodniny molerja Lucasa Cranacha-młódšeho. Tež ewangelska cyrkej w Klětnom je njedawno k jeho wopomnjeću wosebite kemše wuhotowała. W tamnišim Božim domje steji mjenujcy třikřidłowy wołtar z dźěłarnje Cranacha.

Drjewjany wołtar w srjedźnym dźělu pokazuje zasadźenje Božeho wotkazanja. Prawe křidło předstaja Jězusowy narod, pod nim je wobraz hrabinki von Nostitz. Lěwe křidło pokazuje zrowastanjenje Chrystusa ze swjećom darićela wołtarja, hrabje Kaspara von Nostitz. 1945 móžachu wołtar před zničenjom wuchować a w Hamburgu schować, zwotkelž jón po wójnje njewob­škodźeny zaso wróćichu.

Jako wjeršk kemšow su čłonojo tamnišeje wosady, kotraž wšak bě něhdy serbska, k wopomnjeću molerja Lucasa Cranacha młódšeho a k zachowanju drohotneho wołtarja scenu srjedźneho wobraza jako słuchohru předstajili. Spisał bě ju Werner Hippe. Eduard Luhmann

Serbsku funkciju wšitkim

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Gmejnski zwjazk móhł być kompromis – radźićeljo pak su skeptiscy

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wotpokazuja, zo ma jenož jedna z nich dóstać w regionalnym planje za planowanski region Hornja Łužica/Delnja Šleska status gmejny z wosebitej funkciju serbska rěč a kultura. Město toho měło so wšitkim pjeć gmejnam tónle status přizwolić. Tole je wuslědk wčerawšeho posedźenja zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje. Při wothłosowanju běchu zastupjerjo Pan­čičansko-Kukowskeje a Nje­bjelčanskeje gmejny za tónle namjet, Chróšćanscy přećiwo tomu, Ralbičan­sko-Róžeńčanscy a Worklečanscy so hłosa wzdachu.

Krótkopowěsće (13.11.15)

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Přidatne srědki Serbam

Berlin. Hospodarski wuběrk zwjazkoweho sejma je dźensa rano w zakónčacej rozmołwje wo klětušim hospodarskim planje na próstwu stronow CDU, CSU a SPD přidatne srědki we wobjimje 756 000 eurow za spěchowanje serbskeje rěče w digitalnych medijach přizwolił. Za to zarjaduje zwjazkowe nutřkowne ministerstwo nowy hospodarski titul.

Nowa šefredaktorka za Rozhlad

Budyšin. Šefredaktorstwo kulturneho časopisa Rozhlada přewozmje 1. januara 2016 Sara Mičkec. Rodźena Worklečanka je na Lipšćanskej uniwersiće masterski studij linguistiki wotzamknyła. 25lětna Serbowka naslěduje dr. Viktora Zakara, kiž přewozmje potom nawodnistwo delnjoserb­skeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ w Choćebuzu.

Z busom do wulkeho swěta

Berlin. Němski poskićowar dalnobusowych jězbow MeinFernbus-FlixBus budźe wot 26. nowembra na čarje mjez Zhorjelcom a Berlinom tež w Budyšinje, Małym Wjelkowje, Njeswačidle, Rakecach, Wulkich Ždźarach, Mučowje, Wojerecach a Grodku zastawać. Jězba ze Zhorjelca do Berlina płaći 11 eurow. Bus pojědźe hač do štyri króć wob dźeń.

Policija (13.11.15)

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Kamjenej. Na zwjazkowej dróze B 96 blisko Kamjeneje pola Rakec je so zawčerawšim popołdnju ćežke wobchadne njezbožo stało. 48lětny muž kolesowaše po dróze z Rakec do směra na Wojerecy. Krótko za wsu Kamjenej chcyše jeho 35lětny wodźer transportera přesćahnyć. Jako běštaj wobaj porno sebi, so transporter kolesowarja šmórny, tak zo 48lětny padny a so žiwjenjastrašnje zrani. Jeho dowjezechu do chorownje. Wěcnu škodu na jězdźidłomaj trochuja na ně­hdźe 2 100 eurow. Zhorjelska policajska direkcija je njezbožo wobdźěłała a tónle pad dale přepytuje. W tym zwisku pyta swědkow, kiž su njezbožo wobkedźbo­wali abo kotřiž móhli pokiwy k wašnju jězdźenja wobeju wobdźěleneju podać. Swědcy njech přizjewja so prošu w awtodróhowym policajskim rewěrje pod čisłom 03591/ 36 70.

W „kofejowni“ wo ćěkancach rěčeli

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Derje wopytany bě srjedź tydźenja diskusijny wječor na temu azyl w klubowni internata Serbskeho gymnazija Budyšin. Młodostni zbližichu sej z tak mjenowanej metodu „world café“ wšelake ćežišća wobšěrneje temy.

Referenća wšelakich institucijow a towarstwow witachu šulerjow w přijomnej atmosferje improwizowaneje kofejownje. Jednotliwe blida běchu hłownym prašenjam přirjadowane. Tak zhonichu młodostni wo aktualnych ličbach ćěkancow w Sakskej a předewšěm w Budyskim wokrjesu. Dale wuměnjachu sej mysle wo swójskich strachach, kotrež jich hladajo na wulku ličbu ćěkancow zaběraja, informowachu so wo móžnosćach swójskeho angažementa a zhonichu zdobom wo strachach a wočakowanjach ćěkancow, kotřiž do Němskeje přichadźeja. Z młodostnymi rozmołwjachu so fachowcy kaž zamołwita za wukrajnikow a integraciju wokrjesa Anna Piętak-Malinowska, zastupjerjo towarstwa Wočiń woči a Budyskeho Kamjentneho domu kaž tež zamołwity młodźinskeje migraciskeje słužby Steffen Deubner.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019