Twarnišćona Listowej

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN/CoR). Wot minjeneje srjedy hač do najskerje 9. oktobra dźěłaja na wysokoćišćowym płunowym wodźe na Mužakowskej dróze w Budyšinje. To zdźěli dźensa zarjad města. Započeli su na­ wotbóčce Friedricha Listoweje, nětko chcedźa z twarskimi dźěłami do směra na Strowotnu studnju pokročować. Wobłuk křižowanišća mjez Mužakowskej dróhu a Friedricha Listowej wostanje hač do 21. awgusta zawrjeny. Awtowy dom Ruffert a přemysłowy park Scharf stej tuchwilu jenož přez křižowanišćo Wobkruh Strowotneje studnje docpějomnej. Hakle wot soboty, 22. awgusta, budźetej Friedricha Listowa a wobłuk křižowanišća Mužakowska/Listowa zaso za awta wotewrjenej. Tak budźe Serbski šulski a zetkawanski centrum z měšćanskeho smě­ra spočatk šulskeho lěta zaso přistupny.

Mužakowska budźe mjez křižowani­šćomaj Listoweje a Wobkruha Strowotneje studnje hač do pjatka, 9. oktobra, dospołnje zawrjena. Potrjechenych chce město Budyšin wo postupowanju twarskich dźěłow běžnje informować.

Na Klukšanskim lětanišću je wčera popołdnju sportowe lětadło znjezbožiło. Pilot ćehnješe krótko po 16 hodź. ze swojej jednomotorowej mašinu typa Robin připowěsnjene płujadło do powětra, jako po starće z dotal njewujasnjeneje přičiny naraz kontrolu nad lětadłom zhubi. 44lětny padny z nim z połsta metrow wysokosće na polo, při čimž so ćežko zrani. Z helikopterom dowjezechu jeho do chorownje. 71lětny pilot płujadła móžeše na łuce blisko lětanišća přizemić, poćerpje pak šok. Foto: Rico Löb

Wikowarjo hornčerjej rady poboku

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:

Hózk (UH/SN). Daloko znata je hornčernja Gleinig, kotraž w bywšim Hózkowskim młynje nad Klóšterskej wodu swoje wudźěłki produkuje. Prawidłownje staj Gunda Gleinig a jeje žiwjenski partner Christian Schmidt po puću, zo byštaj na hermankach, wikach a swjedźenjach swoju keramiku poskićałoj a předawałoj. Před tydźenjomaj na přikład běštaj w Jenje na wikach. Jónu wob lěto, tradicionelnje druhi kónc tydźenja w awgusće, pak twaritaj sej doma swoje stejnišćo – na idyliskim štyristronskim statoku. To wědźa tež daloko za mjezami wsy, a tak je sej na lětušu přehladku tež wjele ludźi z Chrósćic, Ralbic a Wotrowa do Hózka dojěło.

Přiražka zawěsćena

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:

Gmejna transNaturalu z 8 800 eurami spěchuje

Hamor (AK/SN). Komuna Hamor lětuši swěco-zwukowy festiwal transNaturala při Bjerwałdskim jězoru z 8 800 eurami z gmejnskeho etata spěchuje. To su radźićeljo wčera jednohłósnje wobzamknyli. Přiražka słuži prěnjorjadnje tomu, zachować kwalitny narok zarjadowanja, štož je w zjawnym zajimje. Z přiražku chcedźa atraktiwnu laserowu show na Hamorsku milinarnju kaž tež tradicionalny wohnjostroj zawěsćić. Pjenjezy maja so nimo toho za zwukowe elementy w swjedźenskim stanje a w Dźiwadle we wuchu nałožić. Cyłkownu spěchowansku sumu přewostaja zarjadowarjej festiwala, Drježdźanskej firmje foundation-entertainment. Zakład zrěčenja firmy z Hamorskej gmejnu wo spěchowanju je wobzamknjenje gmejnskeje rady z 15. januara 2015. Tehdy je so gmejnski parlament k transNaturali wuznał a organizowanje festiwala Drježdźanskej firmje přepodał. „Mjeztym smy tójšto pjenježnych darow a sponsorskich srědkow dóstali“, wujasni Roman Krautz. Wot lěta 2010 je wón koordinator projekta Bjerwałdski jězor.

Krótkopowěsće (14.08.15)

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:

Derje hospodarili

Drježdźany. Sakske města, wjesne gmejny a wokrjesy steja na krutym financnym zakładźe. Wone zwoprawdźichu loni cyłkownje 326 milionow eurow nadbytka, potajkim 81 eurow na woby­dlerja. Po cyłej Němskej je jenož Bayerska hišće wjace nahospodariła. Z nadbytkom hodźa so wšelake trěbne inwesticije derje zwoprawdźić.

Karpy za powětrom łója

Chrjebja. Tuchwilna horcota načinja łužiskim karpam widźomne ćeže. Wyšich wodowych temperaturow dla spaduje podźěl kislika we wodźiznach. W mnohich hatach łužiskich rybarjow samo woda pobrachuje. Zo njebychu ryby přidatnemu stresej wustajili, su w Chrjebjanskim rybarskim zawodźe započeli rybam mjenje picy dawać.

Financny zakład steji

Neugersdorf. Sponsorske zrěčenje lutowarnje Hornja Łužica-Delnja Šleska z koparskim mustwom FC Hornja Łužica Neugersdorf je podlěšene. Po postupje mustwa do regionalneje ligi su zdobom nowe kondicije wujednane. Wažny financny zakład za hospodarjenje koparskeho kluba je tuž zawěsćene.

Dynamo nětko načolnik

Policija (14.08.15)

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:

Großnaundorf. W gmejnje Großnaundorf je so hižo zaso paliło. Šesty raz w krótkim času dyrbjachu wohnjowe wobory wčera popołdnju woheń hašeć, dokelž steješe mjez Mittelbachom a Oberlichtenauwom 20 kwadratnych metrow łuki w płomjenjach. Wobydlerjo tukaja, zo je mjez nimi zapaler, a wokolinu nětko stražuja. Instalowali su wobydlerjo přidatnje pohibowy wozjewjak, zo móhli skućićela lěpje lepić.

Biskopicy. Kriminalna policija je wujasniła, štó je zašłu njedźelu na Stołpinskej dróze w Biskopicach hromadu wobručow zapalił. Na zakładźe hamtskeho čisła wuslědźichu zastojnicy 60lětneho wobsedźerja VWja. Muž z Biskopičanskeje wokoliny je njeskutk přiznał.

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Wotrowsku.

Prěni raz pisomnje mjenowany je Wo­trow 1319 jako Oztrow. Hač do reformacije słušeše wjes do Hodźijskeje a po tym 200 lět do Chróšćanskeje wosady. Jakub Jan Józef Wóski, biskop a Budyski tachant, kupi 1755 Pjelcec kubło we Wotrowje, kotrež bě so lěto do toho na swjatoh Měrćina wotpaliło. Wóski so wo to postara, zo buchu dwuposchodowe domske jako farski dom, bróžeń, hródźe a kólnja zaso natwarjene. Wot 1758 hač k dotwarej cyrkwje 14 lět pozdźišo swjećachu wosadni w farskim domje Bože mšě. Jako prěnjeho duchowneho we Wotrowje zasadźi biskop Jurja Běra, kiž bě do toho druhi kapłan w Chrósćicach, a to jako administratora. Po nim bě tam Jan Kral sydom lět administrator, zemrě pak hakle 34lětny. Wón je 1764 Wotrowsku šulu dotwarił. Hižo šěsć lět do toho wšak běchu započeli cyrkej twarić, štož po wjacorych ćežach 1772 dokónčichu.

18 požadarjow azyla – 17 Syričanow a jedyn Irakčan – wot póndźele we Wojerowskim domje ćěkancow stawkuje a wjac njejě. Tak skedźbnjeja na swoje njeznjesliwe połoženje.

Wojerecy (KD/SN/JaW). Wjacori syriscy mužojo, mjez nimi Ahmad Quedir, čakaja hižo dlěje hač lěto na rozsud, hač smědźa w Němskej wostać abo nic. Ahmad je swoju domiznu wójny dla wopu­šćił. Jeho­ swójba wosta doma, wón Serbskim Nowinam wčera powědaše.

Štož na mnohich ćěkancow w Němskej čaka, je měsacy trajaca njewěstosć, hač smědźa wostać abo nic. Wo tym rozsudźa Zwjazkowy zarjad za migraciju a ćěkancow. Přilubjeny čas wobdźěłanja próstwow, dwaj tydźenjej, su runje pola jednoho dodźerželi, praješe Ahmad Quedir. Njeznjesliwa situacija bě tuž přičina, zo wobdźěli so sydom Syričanow kónc zašłeho měsaca na protestnym campje w Kamjenicy, zo bychu wobdźěłanje próstwow wo azyl pospěšili.

Uwe Schwarz stara so jako přistajeny Běłowodźanskeje nadróžneje mištrownje wo to, zo maja nowe štomy při zwjazkowej dróze mjez Běłej Wodu a Krušwicu přeco dosć wody a zo njebychu při tuchwilnych tropiskich temperaturach wuschnyli. Podłu B 156 je nadróžna mištrownja loni połsta lipow nasadźała. Foto: Joachim Rjela

Wobornicy wjele přiwuknyli

Donnerstag, 13. August 2015 geschrieben von:

Wysoki niwow sakskeho cupa Blunjanskich kameradow přeswědčił

Łuty (AK/SN). Dwanaće mustwow z cyłeje Sakskeje je so njedawno při tłóčacej horcoće na sportnišću we Łutach k wohnjowobornemu sakskemu cupej hašenja zetkało. Po Haynje pola Schkeuditza a Blunju bě to třeće z cyłkownje štyrjoch wubědźowanjow.

Anzeige