Krótkopowěsće (11.06.15)

Donnerstag, 11. Juni 2015 geschrieben von:

„Pingufant za Pawla“ wušoł

Budyšin. Znaty ilustrator Thomas Binde­r je za dźěći znowa fantastisku powědku spisał a k tomu lóštne barbne ilustra­cije stworił. Jeho kniha „Pingufant za Pawla“, za dźěći wot 6 lět, je nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Lektor LND Michał Nuk bě sta­wiznu přełožił. Thomas Binder ma tež mjez Serbami dobre mjeno.

Sakska chce kruće zakročić

Drježdźany. Po wospjetnych randalach w Lipsku chce Sakska přećiwo ekscesam namocy pozdatnych lěwicarskich ekstremistow w měsće kruće zakročić. To je nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) dźensa w krajnym sejmje připowědźił. Jako posledni rěčnik emocionalneje debaty warnowaše wón před zrelatiwizowanjom njeskutkow runje tak kaž před přechwatanymi reakcijemi na nje.

Tuńšo parkować a kofej pić

Policija (11.06.15)

Donnerstag, 11. Juni 2015 geschrieben von:

Lěskej. Mustwo wobchad wobstražowanskeje słužby Zhorjelskeje policajskeje direkcije je zawčerawšim na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej z kedźbliwym wóčkom wobchad wobkedźbowało. W běhu třihodźinskeje kontrole lepichu zastojnicy jědnaće šoferow, kotřiž spěšnišo hač dowolene přez wjes jědźechu. W negatiwnym zmysle wusahowaše při tym 57lětny muž z BMWjom, w Pólskej při­zjewjenym. Při dowolenych 50 km/h smaleše wón ze 121 km/h po dróze. Na njeho čaka nětko najwyše chłostanje, kotrež­ pokutny katalog za tajke pady předwidźi, mjenujcy pokuta 680 eurow a třiměsačny zakaz jězdźenja w Němskej. Wotpowědne pismo ma nětko pokutny wotrjad krajnoradneho zarjada zestajeć a smalakej posrědkować.

W Domje Měrćina Nowaka w Njechornju přewjedźe župa „Jan Arnošt Smoler“ přichodnu sobotu wot 10 do 17 hodź. dźeń wotewrjenych­ duri. Wopytowarjam poskića wodźenja a pokazaja jim wubrane originale Njechorńskeho. Suweněry z motiwami wuměłca­ budu­ na předań. Domowinska skupina Worcyn-Njechorń-Běła Hora chce kofej a tykanc porjedźeć. Přistajenaj Załožby­ za serbski lud Roberto Krawc a Jens Šołta (wotprawa) staj so tam dźensa wo porjad starałoj. Foto: SN/Maćij Bulank

Hara nima připołdniši měr mylić

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:

Łazowska gmejna ma nětko nowe policajske wustawki, kotrež su gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli. Wšitcy přiwšěm z rjadowanjemi přezjedni njejsu. Předewšěm prašenje připołdnišeho měra je diskusiju wuwabiło.

Łaz (AK/SN). Nowe policajske wustawki Łazowskeje gmejny wotpowěduja nětko aktualnym zakonjam, rozłoži zamołwity za twarstwo a porjad w gmejnje Sven Koppen. Zapisali mjez druhim su, zo ma wot 12 do 14 hodź. připołdniši měr knježić a zo njeje w tym času z priwatneje strony žana hara dowolena. Wuwzaće su přemysłowe zawody. Dale zapisana je winowa­tosć wobsedźerjow psow, swoje štyrinohače na zjawnych hrajkanišćach a sportnišćach za powjazom dźeržeć. Tež dźiwje zwěrjata, kaž wokoło dundace kóčki a hołbje, picować je zakazane. „Pozadk su wušparanja z dźiwimi swinjemi před někotrymi měsacami. Wotpadki na kom­postowych hromadach běchu je přiwabili“, Sven Koppen rjekny.

Nuzowe přenocowanja dróše

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:

Zaměstnjenje bjezdomnych je winowatostny nadawk komunow. 170 000 ­eurow město Budyšin za to lětnje ­wudawa. Nuzowe přenocowanja pak su­ nětko dróše.

Budyšin (CK/SN). Jedna třećina nuzoweho kwartěra za bjezdomnych ludźi na Budyskej Wonkownej Lawskej 23 je wućežena. Zarjadnišćo ma kapacitu dwanaće łoži. W nadawku města stara so towarstwo Móst wo wobhospodarjenje domu. K zarunanju wobhospodarjenskich kóštow je měšćanska rada nětko projektowe spěchowanje 130 000 eurow přizwo­liła. Z pjenjezami financuja wěcne kóšty a personalne wudawki za třoch sobudźěłaćerjow dohlada.

Wobrazy wo zničenej wsy

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:

11. Njeswačanski muzejowy swjedźeń mnohich ludźi přiwabił

Njeswačidło (ML/SN). Něhdźe 250 zajimcow wobhlada sej minjeny kónc tydźenja w Njeswačanskim domizniskim muzeju wustajeńcu wo wojowanjach před 70 lětami we a wokoło wsy. Nawoda muzeja Arnd Lehmann bě zajimawu přehladku wo surowych podawkach kónc apryla a spočatk meje 1945 zestajał. Tehdy howrješe tule krawna bitwa mjez pólskimi a sowjetskimi wojakami a jich nadbě­howaceje SSowskeje tankoweje diwizije „Großdeutschland“ a diwizije tankowych grenaděrow „Brandenburg“. W běhu 13 dnjow je fronta w Njeswačidle šěsć króć měnjała a tři štwórćiny domow a cyłe srjedźišćo wsy dospołnje zničiła.

Transporter do Mercedesa zrazył

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:
Ćežke wobchadne njezbožo stało je so dźensa připołdnju na statnej dróze S 111 pola Worcyna­. Tam chcyše žona z Mercedesom přez hłownu dróhu, přewidźa pak bližacy­ so transporter. Jeho šofer njemóžeše hižo zastać a zrazy do Mercedesa. Wo­bě­ awće­ zajědźeštej do přirowa, wobaj wodźerjej so zraništaj. Foto: Christian Essler

Krótkopowěsće (10.06.15)

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:

Nowa cityjowa managerka

Budyšin. Wot 1. julija budźe so Gunhild Mimuß jako cityjowa managerka wo dóńt Budyskeho srjedźišća starać. 40lětna je so přećiwo mnohim kwali­fi­kowanym požadarjam přesadźiła. Jeje dźěło ma k tomu přino­šować, zo so wikowanska kultura nutřkowneho města Bu­dyšina polěpši. Wčera je so Mimuß oficialnje předstajiła.

Aktiwity lěpje koordinować

Budyšin. Wozjewjenje wšitkich serbskich terminow w internetnej protyce Domowiny bě ćežišćo wčerawšeho koła serbskich institucijow. Na nje bě třěšny zwjazk tež serbskich zastupjerjow rady Załožby za serbski lud přeprosył. Kwartalne zetkanja słuža předewšěm tomu, so informować a aktiwity koordinować kaž tež poměr institucijow k załožbowej radźe polěpšić.

Z busom do Berlina

Policija (10.06.15)

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:

Bukecy. W nocy na wčerawšu wutoru, krótko po połnocy, zadobychu­ so njeznaći do wobchoda na B­ukečanskej Diesterwegowej. Tam pokradnychu motorsku piłu w hódnoće něhdźe 500 eurow. Dobre štyri hodźiny pozdźišo wuhlada policajski zastojnik oranžobarbnu motorsku piłu w přirowje na kromje Jenkec. Kaž so wukopa, jednaše so wo mjenowanu pokradnjenu mašinu. Čehodla ju paduch hižo měć nochcyše, njeje znate.

Wjesnjanosta pomhać dyrbjał

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:
Poslednju njedźelu róžownika přewjedźechu Smječkečenjo swoje mejemjetanje. Štyri pory dźěći a wosom porow młodostnych wokoło meje rejwaše. Jurij Smoła jich na akordeonje přewodźeše. Jako chcychu štom powalić, wšak mějachu mały problem, dokelž so to z prěnim pospytom njeporadźi. Tak dyrbješe samo wjesnjanosta Franc Brusk sobu pomhać, zo by štom skónčnje ležał. Najspěšniši při wjeršku bě mjez dźěćimi Manuel Šiman­ a mjez młodostnymi Benjamin Greger. Wobaj mejskej porikaj podaštej so z konjacym zapřahom po wsy, tamne pory kaž tež wjesnjenjo a mnozy hosćo jej přewodźachu. Ze zhromadnej rejku a serbskim spěwom rjane popołdnjo wuklinča. Christina Hejdušcyna

Anzeige