Sensibelny wid na stawizny

Montag, 22. Februar 2016 geschrieben von:

Na wčerawšim swětowym dnju wodźerjow hosći organizowaše Wojerowski měšćanski muzej wosebite wodźenje po měsće. A na nim wěnowachu so dobje załožićelstwa.

Wojerecy (AK/SN). Stare město Wojerec je połne napjatych historiskich nadrobnosćow z doby załožićelstwa wot lěta 1870 hač do 1914. Tole podšmórny wědomostna nawodnica Wojerowskeho měšćanskeho muzeja Elke Roschmann wčera we wobłuku wodźenja po měsće na swětowym dnju wodźerjow hosći 2016. Na nim so muzej hižo wjacore lěta wobdźěla a dobre nazhonjenja zběra.

„Dwórnišćo je takrjec symbol załožićelstwa w měsće. Tu bě wuchadźišćo industrializacija“, Elke Roschmann rozłoži. 1873 je prěnja železnica do města přijěła. 1. junija 1874 započa so jeje regularny wobchad. Železniske dźěłarnje běchu najwjetši dźěłodawar města. Něhdźe 300 ludźi bě tam přistajenych. Znajmjeńša runje telko bě jich w bliskej škleńčerni Strangfeld & Hannemann. Něhdy wu­znamny zawod pak w swětowej hospodarskej krizy zbankrotowa.

Budyšin/Biskopicy (SN/mwe). Wot spočatka lěta hač do srjedź februara su hłownje w Budyskej chorowni 17 pacientow z diagnozu gripalneho infekta lěkowali, w Biskopičanskej runje telko. K tomu přińdźe pjeć pacientow w Budyskej chorowni z diagnozu wirusowa gripa. Generelnje běchu wšitke starobne skupiny potrjechene, wot małeho dźěsća hač k staršemu čłowjekej. Najstarša pacientka bě 83 lět. W Biskopičanskej chorowni je ličba ludźi, kotřiž běchu na zahorjenje płucow abo na bronchitis schorjeli, minjene dny přiběrała. Ličba chabła mjez pjeć do dźesać pacientami na dźeń. ­Čujomne znamjo normalneho wirusoweho infekta su drapanje w šiji, šnupa, kašel a třichanje. K tomu přińć móže ­často tež hłowybolenje. Infekt wupřestrěwa so relatiwnje pomału a so spěšnje zaso zhubi. Po něhdźe dwěmaj do třoch dnjach je wjeršk docpěty a pacientej so zaso lěpje dźe.

Krótkopowěsće (22.02.16)

Montag, 22. Februar 2016 geschrieben von:

Wjace mortwych na dróhach

Podstupim. Ličba smjertnych woporow na dróhach Braniborskeje je loni wo nimale třećinu přiběrała. Cyłkownje je 179 ludźi při wobchadnych njezbožach žiwjenje přisadźiło, 29 procentow wjace hač 2014, nutřkowny minister Karl-Heinz Schröter (SPD) dźensa při předstajenju bilancy wobchadnych njezbožow zdźěli. Cyłkownje zličichu 80 723 njezbožow.

Awtowe wiki drje wotpraja

Lipsk. Awtomobilowe wiki AMI w Lipsku drje dyrbja lětsa wotprajić. Tole piše mjez druhim Leipziger Volkszeitung. Zamołwita towaršnosć wikow chcyše so popołdnju na nowinarskej konferency dokładnišo tomu wuprajić. Hakle minjeny pjatk běchu wjacori wuznamni awto­twarcy z Azije a Francoskeje swoje wobdźělenje na wikach wotprajili.

Hojernja dale woblubowana

Policija (22.02.16)

Montag, 22. Februar 2016 geschrieben von:

Dwójce tobołku kradnyli

Kamjenc. Zo njeznaći we wulkich kupnicach dźeń a časćišo ludźom tobołki kradnu, dyrbještej sobotu dopołdnja žonje w Kamjencu a Wojerecach nazhonić. W Lessingowym měsće bě wobydlerka w kupnicy na Hasy Willyja Muhleho nakupować a powěsny swoju tobołku na nakupowanski wozyčk. Tole paduch wuži a ju w njewobkedźbowanym wokomiku spakosći. W tobołce bě nimo wupokaza, jězbneje dowolnosće a mobilneho telefona sto eurow.

Podobny pad sta so něhdźe w samsnym času we Wojerowskej kupnicy při Kamjenskej dróze. Tež tam bě žona tobołku na wozyčk powěsnyła. Jej pobrachuja nětko samo dwaj mobilnej telefonaj, wupokaz, EC-kartka kaž tež 140 ­eurow. Policija za paduchomaj slědźi.

Wuběrnu wustajeńcu wopytali

Montag, 22. Februar 2016 geschrieben von:

Katolske zjednoćenstwo kubłarjow Sakskeje organizuje hižo wjele lět za wšitkich sobustawow w małym róžku tradicionalny kulturny dźeń. Tón wjedźeše jich lětsa, 6. februara, do cyle zažnych stawiznow archeologije.

Wjetšina sobustawow wopyta w Drježdźanach „Zeitenströmung“ – wuběrnu wustajeńcu hoberskeho rownišća staro- egyptowskeho faraona Tutanchamuna, kiž bě před wjace hač 3 300 lětami zemrěł. Napodobnjenje jeho rownišća je hakle docyła móžne, dokelž je britiski archeologa Howard Carter row faraona 1922 w dole kralow blisko egyptowskeho města Luxor wuslědźił. Wuznamnu namakanku je fotograf Harry Burton dokumentował. Na zakładźe jeho 2 800 wulkoformatnych škleńčanych negatiwow, kotrež wšitke objekty a jich połoženje w rownišću jasnje pokazuja, su němscy egyptologojo a egyptowscy wuměłcy rownu komoru ze sarkofagom, amuletami, sćěnowymi mólbami a pozłoćanymi figurami Bohow natwarili.

Wobraz torhošća w muzeju

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Njeswačidło (LR/SN). Njeswačanam a jich hosćom skići so nětko cyle nowa perspektiwa, dokelž při torhošću wulke twarjenje torhaja. W něhdyšej Bartkec pjekarni běchu hižo do Druheje swětoweje wójny a hišće po njej hač do srjedź 1950tych lět chlěb a całty pjekli. Tež znaty zubny lěkar dr. Jesinghaus je wěsty čas w domje praktikował. We wobchodźe poskićachu zeleninowe a rybjace speciality. Tež bydleni něhdy w domje běštej. Na­pohlad torhošća je so w běhu lětdźesatkow dospołnje změnił.

Twarja dalši dom za ćěkancow

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Wojerecy (AK/SN). Wojerecy bórze dalšich požadarjow azyla přiwozmu. We wotnožce powołanskošulskeho centruma „Konrad Zuse“ dom 2 na Hasy Liselotty Hermann nastawa w nadawku Budyskeho wokrjesa přebywanišćo za 200 ćěkancow. „Planujemy prěnich ludźi w jědnatym kalendrowym tydźenja srjedź měrca přiwzać“, informuje Gernot Schweitzer, nowinski rěčnik wokrjesa na naprašowanje, „dźěłamy po planje.“

Tuchwilu da wokrjes twarjenje přihotować. Techniske wobłuki kaž tepjenje, wětrjenje a sanitarne kaž tež elektrika su w kónčnej montaži. Hruby twar, kachlicarske a suchotwarske dźěła měli tón tydźeń wotzamknjene być. „Durje su w minjenym tydźenju zatwarili“, Gernot Schweitzer zdźěla. Nimale hotowi su tež kładźerjo špundowanja a molerjo. Pincu chcedźa hač do kónca februara wutwarić. Wšitke dźěła maja 4. měrca zakónčene być.

Kamjenska tafla zaso na městnje

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Kamjenska tafla je zaso do swojeho stareho domicila zaćahnyła. Po tym zo bě woheń halu na Garnizonowym naměsće loni w januaru jara wobškodźił, dyrbjachu­ ju wobšěrnje saněrować.

Kamjenc (UM/SN). Nětko je hala znowa wužiwajomna a tafla zaso w njej zaměstnjena. Gabriele Tenne je dźakowna. „Zwólniwosć, nam po wohenju pomhać, bě jara wulka. Wšitcy su za jedyn postronk ćahnyli, sobu zapřimnyli a tež darili“, nawodnica wudawanišća a zastupowaca předsydka towarstwa Kamjenska tafla wujasnja. Při tym njebě po grawoćiwym wohenju scyła jasne, hač a kak dyrbi z wudawanjom zežiwidłow potrěbnym w Kamjencu dale hić. Tola hižo w februaru 2015 je mustwo wokoło Gabriele Tenne alternatiwu namakało a taflu přechodnje w njeposrědnjej bliskosći wobškodźeneje hale zaměstniło. A ludźo běchu za to jara dźakowni.

Krótkopowěsće (19.02.16)

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

„Přewšo wohańbjace“

Freiberg. Sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) zasudźa blokady přećiwnikow­ azyla před kwartěrom ćěkancow w gmejnje Rechenberg-Bienen­mühle. To je „přewšo wohańbjace“, kak su tam z ludźimi wobchadźeli, wón dźensa rjekny. Nimale 100 ludźi je wčera wječor spytało, přijězdej busa z prěnimi woby­dlerjemi noweho domu za požadarjow azyla zadźěwać. Awta zaraćichu dróhu.

Bjez přirosta w turizmje

Drježdźany. Prěni raz po šěsć lětach njeje turizm w Sakskej přirost docpěł. 18,7 milionow přenocowanjow loni je porno lětu 2014 nimale procent mjenje, 7,4 miliony hosći zaručichu čornu nulu, nastupajo přichad hosći zwěsćichu plus, kaž krajny turistiski zwjazk dźensa wozjewi. Wuwiće pak je rozdźělne, Hornja Łužica je přirost docpěła.

Centrumaj policije zesylnić

Policija (19.02.16)

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Plesternaki na dom mjetał

Budyšin. W Budyšinje je njeznaty w ćmowej drasće dźensa rano wokno něhdyšeje dźěćaceje kliniki rozbił. W twarjenju su požadarjo azyla zaměstnjeni. Policija mozaikowe plesternaki zawěsći. Budyski operatiwny wotwobaranski škit za skućićelom slědźi.

Wopity swoje nawoči pytał

Wojerecy. Kedźbliwy Wojerowski pěšk je srjedu wječor policiju informował, dokelž bě widźał, kak muž na Sputnikowej hasy poštyrjoch łazy. Na městnje so wukopa, zo bě mócnje wopity swoje nawoči zhubił, za kotrymiž nětko pytaše.

Seniorka pječeń čuła

Rěčicy. Srjedu popołdnju je w Rěčicach trikoweho wobšudnika koza liznyła, dokelž njebě so 90lětna zjebać dała. Njeznaty chcyše jej 20 000 eurow wulišćić, powědajo, zo je přećel jeje wnučki. Žona pak zawoła hnydom policiju.

Anzeige