Měrja so na třěchu šule

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Wotrow (SN/MWj). Ze srědkami ze sakskeho zakonja wo přisporjenju inwesticiskeje mocy komunow chce gmejna Pančicy-Kukow klětu třěchu Šule Ćišinskeho saněrować. Na to su so gmejnscy radźićeljo wčera dojednali. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) zdźěli, změja hromadźe ze swójskim podźělom nimale 230 000 eurow k dispoziciji. Spěchowanje rozklučuje so na podźělej Zwjazka a Sakskeje. Zwjazkowy podźěl maja za energetiske saněrowanje twarjenjow wužić, sakski za šulske twarjenja. W padźe šulskeje třěchi hodźałoj so tak wobaj dźělej spěchowanja do jednoho projekta zwjesć, wjesnjanosta rozłoži. Hač do 13. meje dyrbi gmejna nětko wokrjesej zdźělić, za čo chce pjenjezy wužić.

Ponowjenje třěchi Šule Ćišinskeho ma něhdźe 320 000 eurow wučinjeć. Zo by gmejna tole financować móhła, budu dalše swójske srědki k tomu trjebać. Problematiska móhła solarna připrawa na třěše być. Ju bychu za čas twarskich dźěłow wjacore tydźenje wotewzać dyrbjeli, štož pak w zrěčenju zapisane njeje.

Krótkopowěsće (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Wokrjes ma daty wozjewić

Drježdźany/Choćebuz. Zhorjelski wo­krjes ma wobswětowe daty přirodoškitneje kónčiny wozjewić, kotraž bu wot Wochožanskeje brunicoweje jamy zničena. Tole rozsudźi dźensa Drježdźanske zarjadniske sudnistwo. Skoržiła bě Choćebuska wobswětowa skupina. Vattenfall je wjele lět tomu zadźěwać spytał. Po wšěm zdaću prócuje so šwedske předewzaće zatajeć, kelko škody je wotbagrowanje brunicy načiniło.

Gauck do Zhorjelca a Žitawy

Zhorjelc/Žitawa. Zwjazkowy prezident Joachim Gauck chce přichodny štwórtk, 28. apryla, do Zhorjelca a Žitawy přijěć, zo by so wo němsko-čěsko-pólskim zhromadnym dźěle informował. Wón so tón dźeń z komunalnymi politikarjemi, čestnohamstce skutkowacymi a młodźinskimi kulturnymi towarstwami zetka. Tole zdźěli Zwjazkowy prezidialny zarjad.

Schlaraffia tola přežiwi? 

Policija (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Wopity a rozwólny

Budyšin. Definitiwnje wopačne městno za swoje worakawstwo je sej zawče­raw­šim wječor młody muž w Budyšinje wupytał. Před tudyšim policajskim rewěrom blisko dwórnišća zalěze 20lětny na třěchu parkowaceho policajskeho awta a da so wot swojeho kumpla fotografować. Tale rozwólnosć njewosta wězo njewob­kedźbowana. Jako wobsadka dalšeho policajskeho awta nimo přijědźe, młodaj mužej ćeknyštaj. Zastojnicy pak 20lětneho dosahnychu. Při tesće namě­richu zastojnicy 1,6 promilow alkohola w kreji. Krimi­nalna policija so nětko z tymle padom dale zaběra a mjez druhim pruwuje, hač jedna so wo wobškodźenje wěcow.

Na zbožo bjez zranjenych sta so wobchadne njezbožo wčera wječor w Malešecach. Tam so na statnej dróze S 109 při nakładnym awće zepěra krana wusuny a sahaše do napřećiwneje jězdnje. Runje w tym wokomiku přijědźe linijowy bus napřećo, do kotrehož zepěra zrazy a jón na cyłym lěwym boku wobškodźi. Šofer busa a třo sobujěducy wuńdźechu ze stróželemi. Škoda wučinja wjacore dźesaćitysacy eurow. Foto: Christian Essler

Chcedźa nowu pěstowarnju

Donnerstag, 21. April 2016 geschrieben von:

Prócowanje wosady bjez wuspěcha – nětko ma město pomhać

Salow (AK/SN). Město Kulow prócuje so wo nowotwar pěstowarnje. K tomu je so měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju w Salowje wuznała. Měšćanosta Markus Posch (CDU) ma nětko nadawk, za kmanym městnom a za móžnosćemi financowanja pytać.

Pozadk je wulka ličba porodow w měsće a wokolnych wsach. Z tym stej Krabatowa zakładna a wyša šula „Korla Awgust Kocor“ zawěsćenej. „Trjebamy pak runje tak dołhodobnje zawěsćene zastaranje dźěći w pěstowarni a w horće“, podšmórny Markus Posch. „Nimo toho je naša winowatosć, zo zaručamy hladanje dźěći předšulskeje staroby a dale hač do 4. lětnika.“

Staršich do dźěła zapřijeć

Donnerstag, 21. April 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Kak a w kotrej měrje móhli so starši w šuli angažować, bě wčera hłowna tema zeńdźenja wokrjesneje staršiskeje přirady w Budyšinje. Tam předstajichu maćerje, skutkowace jako moderatorki (EEM) swoje dźěło. Zaměr jich dźěła je, staršich posylnjeć a prawa a nadawki staršiskim přiradam wuja­snjeć. Tež třeća kubłanska konferenca lětsa w juniju wěnuje so staršiskemu skutkowanju na šulach. Jens Frühauf z wo­krjesneho wuwićoweho zarjada je přitomnych hižo nětko namołwił, zo bychu so na njej wobdźělili.

Zrěčenje nimale spjelnjene

Donnerstag, 21. April 2016 geschrieben von:

Trjebin (AK/SN). Vattenfall je w lěće 2008 podpisane zrěčenje z gmejnu Trjebin w dalokej měrje spjelnił. Tole płaći tež za wobłuki wjesne wuwiće, komunalne rjadowanje a komunalnu jednansku koncepciju. „Trjebinske zrěčenje je hač na dowutwar pućow z přisłušnymi naprawami sadźenja štomow spjelnjene“, podšmórny wjesnjanostka Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) zawčerawšim na wobydlerskej zhromadźiznje. Wjace hač 40 zajimcow z Trjebina a Miłoraza je bilancu wjesnjanostki sćěhowało.

Wšitke wsy gmejny zesylnić

Donnerstag, 21. April 2016 geschrieben von:

Wjace bliskosće k wobydlerjam a wjace wotewrjenosće w gmejnskej radźe, we wuběrkach a w zarjadnistwje – tole stej wažnej zaměraj Ronalda Woschicka. Za wolerske zjednoćenstwo za Łazowsku wulkogmejnu nastupi wón 24. apryla k wólbam wjesnjanosty. Wot 2014 přisłuša wón gmejnskej radźe a je nimo toho předsyda towarstwa Łazowska strowota.

40lětny Łazowčan je powołanje zawodneho hospodarja nawuknył a pozdźišo w tymle směrje studował. Tuchwilu dźěła wón w Drježdźanskej imobilijowej firmje Impro. Bjez dźiwa, zo jemu hospodarske spěchowanje na wutrobje leži. „Po wućeženej přemysłowej přestrjeni G2 měli so dalše płoniny za zasydlenje firmow wupisać“, praji Woschick.

Krótkopowěsće (21.04.16)

Donnerstag, 21. April 2016 geschrieben von:

Koncepciji přihłosowali

Berlin. Rada Załožby za serbski lud je na swojim wurjadnym posedźenju dźensa w Berlinje koncept polěpšeneho nałožowanja serbskeje rěče w nowych medijach za lěta 2016 do 2018 schwaliła. Na tymle zakładźe su nětko tež w zwjazkowym etaće předwidźane srědki we wysokosći 765 000 eurow přizwolene, rjekny předsyda załožboweje rady Jan Budar.

Rezolucija schwalena

Freiberg. Sakscy kulturnicy a politikarjo SPD, Zwjazka 90/Zelenych a Lěwicy su na zetkanju njedawno w Freibergu rezoluciju nastupajo zakoń kulturneho ruma schwalili. Woni žadaja sej sprawne mzdy za na kulturnym polu skutkowacych, woprawdźitu ewaluaciju zakonja ze zaměrom, zo móhli so kulturne rumy načasnje wuwiwać, a dynamizaciju přiražkow.

Podpěru EU sej žadali

Policija (21.04.16)

Donnerstag, 21. April 2016 geschrieben von:

Diesel kradnyli

Lejno. Tři skowanske nastroje kaž tež 1 300 litrow diesela pokradnychu njeznaći w nocy na wutoru z twarnišća w Lejnom w gmejnje Halštrowska Hola. Škoda wučinja něhdźe 13 000 eurow.

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson