Krótkopowěsće (11.09.18)

Dienstag, 11. September 2018 geschrieben von:

Dwaceći namjetow dóšło

Budyšin. Nominowanska faza za 23. hornjołužiske předewzaćelske myto je nimo. A Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zdźěla, zo je 20 namjetow předewzaćow z wokoliny dóšło. 18. septembra chce jury wo mytach rozsudźić. We wobłuku Hornjołužiskeho hospodarskeho dnja 8. nowembra w Lubiju budźe myto spožčene.

Wotewru nowu přehladku

Budyšin. Nowu stajnu wustajeńcu „Jatba pod hokatym křižom. Budyšin I a Budyšin II 1933 – 1945“ chcedźa jutře za tydźeń w Budyskim wopomnišću wotewrěć. W srjedźišću steja wopory režima nacijow, zajate tehdy w sprjewinym měsće. Z přehladku ma so tež na stawi­zny jastwa na Weigangowej pokazać, ­kotrež su w zjawnym wědomju dotal hłownje z NDRskim časom zwjazane.

Ben Foster jako Žižka

Policija (11.09.18)

Dienstag, 11. September 2018 geschrieben von:

Grat z awtow kradnyli

Malećicy. Na awtach twarskich firmow składowany grat bě minjeny kónc tydźenja cil paduchow w Malećicach (Maltitz) pola Wósporka. Gratowe kašćiki skućićeljo namócnje wočinichu a pokradnychu z nich wšelake elektriske mašiny w cyłkownej hódnoće něhdźe 5 000 eurow. Nastatu wěcnu škodu na awtach trochuja na něhdźe 300 eurow, kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli.

Literarna rozmołwa

Dienstag, 11. September 2018 geschrieben von:

Budyšin. Z diskusiju wo knize „Łójerjo sonow“ z pjera Jěwy-Marje Čornakec pokročuje Zwjazk serbskich wuměłcow z rjadom wuměłskich rozmołwow pod titulom „tracTare“ štwórtk, 13. septembra, we 18 hodź. w hosćencu „Tiroler ­Stuben“ na Lessingowej 1 w Budyšinje. Na zarjadowanje njejsu jenož čłonojo ZSW přeprošeni, ale wšitcy zajimcy.

Informuja wo hladanju

Kulow. Informaciske zarjadowanje wo hladanju dźěći w swójbje wotměje so zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. w Kulowskim Forellowym centrumje na Kolpingowym naměsće 8. Tam móža so zajimcy wobhonić, kotre wuměnjenja su trěbne, zo móže swójba dźěćo nachwilnje abo dlěšodobnje hladać. W Budyskim wokrjesu tajke swójby nuznje pytaja. Dalše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 5251 - 513 75.

Tež w Hornjej Łužicy běchu wčera na mnohich městnach najwšelakoriše pomniki přistupne, kotrež to hewak njejsu. Mnozy ­dojědźechu sej na přikład do Minakała, hdźež sej tamniši hród a park wobhladachu. Něchtóžkuli dopominaše so při tym na čas, jako bě tam hišće serbska rěčna šula zaměstnjena. Foto: SN/Maćij Bulank

Pjenjezy za wjesne srjedźišćo

Montag, 10. September 2018 geschrieben von:

Dźěwin (AK/SN). Wot Swobodneho stata Sakskeje přizwolene srědki za zesylnjenje wjesneje kónčiny chce gmejna Dźěwin (Groß Düben) zmysłapołnje wužiwać. Hač do lěta 2020 dóstanje wona nětko lětnje 70 000 eurow. Wotpowědnje ličbje wobydlerjow chcedźa sumu tak rozdźělić, zo dóstawa Dźěwin po 38 000 eurach a Brězowka po 32 000 eurach. To je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła.

W Dźěwinje móža pjenjezy jako swójski podźěl za nowowuhotowanje wjesneho srjedźišća trjebać. Tam dyrbja při wohnjowobornej gratowni parkowanske městna wutworić. Nastać matej dale ­wotpočnišćo za kolesowarjow a mała pěc, kaž gmejnski radźićel Harald Rösch z Dźěwina rozłoži. Dohromady płaći předewzaće něhdźe 150 000 eurow, kotrež Sakska ze 113 000 eurami spěchuje.

Wiki, wobchody a pomniki wabili

Montag, 10. September 2018 geschrieben von:
Hotowa mjerwjeńca ludźi knježeše wčera popołdnju w Kamjencu. Tam njeběchu jenož wotewrjene pomniki přistupne, ale tež wobchody wočinjene. Tež w črijowym wobchodźe Lucije Cyžoweje, kotryž wobsteji mjeztym 25 lět, móžachu wona, Monika Matcyna, Karin Šěrakowa a Kerstin Čornakowa (wotlěwa) tójšto zajimowanych kupcow witać. Nimo toho wuhotowachu w Lessingowym měsće wčera čaporowe wiki, hdźež sy někotružkuli zajimawostku wuhladał. Foto: Feliks Haza

Hišće lětsa šulu přetwarja

Montag, 10. September 2018 geschrieben von:

Swójski podźěl gmejny za wohnjoškit mjeńši hač planowany

Chrósćicy (JK/SN). Wo stawje přihotow, přetwarić Chróšćansku staru šulu na zetkawanske a gmejnske srjedźišćo, informowaše wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) Chróšćanskich gmejnskich radźićelow na zašłym posedźenju w Nuknicy. Nazornje a z pomocu twarskich podłožkow je tam architekt Marko Dźisławk radźićelam planowane naprawy rozjasnił. Kaž wón zdźěli, su dźěła wupisane. Byrnjež twarske firmy tučasnje z nadawkami derje wućežene byli, gmejna po měnjenju Dźisławka dosć poskitkow dóstanje. Te wočakuja w přichodnymaj tydźenjomaj, tak zo móže gmejnska rada nadawki w oktobru rozdawać. Twarske naprawy měli so w nowembru započeć a klětu w februaru zakónčene być. Wulki dźěl trěbnych wudawkow financuje gmejna z pomocu spěchowanskich srědkow. Předpołožene plany architekta radźićelow pohnuchu, tu a abo tamnu ideju dodać abo wobmyslenja wuprajić.

Krótkopowěsće (10.09.18)

Montag, 10. September 2018 geschrieben von:

Mjezynarodne pěsnje w parku

Wochozy. Z 1. němsko-serbskim chórowym festiwalom zakónči so wčera we Wochožanskim parku błudźenkow tamniše hudźbne lěćo. Serbski muski chór Delany a Błótowski žónski chór Lubin stej něhdźe sto wopytowarjow z łužiskimi a słowjanskimi spěwami zabawjałoj. Nimo toho předstaji so Wojerowski wokalny ansambl Kontrapunkt.

Nowy wobsedźer ze Słowakskeje

Niska. Wagonownja w Niskej ma noweho wobsedźerja. Słowakski koncern Tatrawagonka je łužiski zawod přewzał, zaručejo dale něhdźe 300 dźěłowych městnow a pjećlětne dalewobstaće Nišćanskeho stejnišća. Předewzaće Tatrawagonka je ze zawodami w Němskej, Pólskej, Serbiskej a Indiskej najwjetši twarc nakładnych wagonow.

„Disidentsku šćežku“ wotewrěli

Policija (10.09.18)

Montag, 10. September 2018 geschrieben von:

Padušnu cwólbu zajeli

Nadźanecy. Štyri wosoby wopřijacu padušnu cwólbu je policija minjeny pjatk w Nadźanecach (Nadelwitz) pola Budyšina zajała. Swědcy běchu do toho podhladne awto na parkowanišću kupnicy wobkedźbowali. Jako tam zastojnicy přijědźechu, zwěsćichu woni štyri wosoby, kotrež pod swojej drastu a w tobołach rubiznu z wokolnych wobchodow k awtu njesechu. Při tym jednaše so wo elektroniku a kosmetiku w hódnoće něhdźe 600 eurow. Někajku kupnu kwitowanku za to třo mužojo w starobje 31, 42 a 45 lět kaž tež 21lětna žona předpołožić njemóžachu. We wokolnych wobchodach so nimo toho podhlad wobkrući, zo tam pokradnjene wěcy pobrachowachu. Wšěch štyrjoch na to zajachu a awto za dalše přepytowanja sćazachu.

Terminy přizjewić

Montag, 10. September 2018 geschrieben von:

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ namołwja młodźinske kluby, towarstwa a skupiny, swoje terminy za lěto 2019 při­zjewić, zo móhli je do přichodneje ­młodźinskeje protyki zapřijeć. Terminy hodźa so e-mailnje pod protyka2019@ gmx.de abo na Facebooku pod protyka 2019 zapodać.

W stolicy serbować

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 13. septembra, w 16 hodź. w hosćencu „Einstein Kaffee“ na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by w cuzbje maćeršćinu hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć.

Kamjenje postajić dać

Kamjenc. Štóž chce wědźeć, kotre wo­sebite kamjenje wón doma ma, zhoni to jutře, wutoru, wot 17 hodź. w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy. Muzejowy geologa Jens Czoßek přewjedźe tam kamjenjowu rěčnu hodźinu.

Anzeige