Čita wo Krabaće

Donnerstag, 01. November 2018 geschrieben von:
Łaz. Kulowski swójbny, stawizniski a namrěwstwowy slědźer Hans-Jürgen Schröter předstaji jutře, pjatk, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja manuskript swojeje němskorěčneje knihi­ „Jan Šadowic, Krabat Hornjeje Łužicy – zběrka faktow“. Kniha je wuslědk wjelelětnych slědźenjow awtora wo pozadkach powěsće wo Krabaće a ma klětu wuńć. Zajimcy su na čitanje wutrobnje přeprošeni.

Štož na Budyšanow a jich hosći přichodnu sobotu čaka, dožiwichu Kulowčenjo hižo minjeny pjatk, mjenujcy nakupowanski wječor w swětle swěčkow, smólnicow a lěhwowych wohenjow. Tójšto ludźi je składnosć wužiwało a po měsće dundało, je so wot přitulneje atmosfery zakuzłać dało a do toho abo tamneho wobchoda pohladało. Foto: Gernot Menzel

Nowa gratownja nastawa

Dienstag, 30. Oktober 2018 geschrieben von:

Delnja Kina (UM/SN). Dołho dyrbjachu kameradojo Delnjokinjanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory na swoju nowu gratownju čakać, nětko pak su jeje kontury hižo jasnje spóznajomne. Minjeny pjatk swjećachu na twarnišću zběhanku. „Do toho smy projekt tři lěta planowali a w tym času tež někotružkuli rozrěč měli“, dopominaše so nawoda wo­bory Hagen Teichert. Hnydom pak wón doda: „Do planowanja pak běchmy stajnje wusko zapřijeći.“

Kak ma wjes wupadać?

Dienstag, 30. Oktober 2018 geschrieben von:

Na wobydlerskim dialogu plany za nowy Miłoraz předstajili

Miłoraz (CK/SN). Wona přeje sej ručež móžno přesydlenje, praji Liesbeth Fabian. To měješe so hižo před pjeć lětami stać. 74lětna chce „skónčnje wědźeć, kak dale póńdźe.“ Tuchwilne połoženje je ćežke dosć. Rodźena Miłoražanka a jeje syn André, kiž w swojim staršiskim domje bydli, běštaj dwaj z wjace hač 80 zajimcow tele dny na wobydlerskim dialogu w Miłorazu. Slepjanska gmejna bě k tomu na žurlu Miłoraskeho hosćenca „K wočerstwjenju“ přeprosyła. Tam móžachu so ze zastupjerjemi gmejny, ­zarjadnistwow, LEAG a z planowarjemi rozmołwjeć, sej naćisk twarskeho plana za nowy Miłoraz wobhladać a so wo znowana­twarje towarstwoweho domu, kupjele a wo wjele dalšim wobhonić. Wužiwali su to mnozy Miłoraženjo, ale tež wobydlerjo Slepoho, kotřiž mějachu wjele prašenjow wo přichodnym susod­stwje, zwěsći Sten Kowalick z přirady za přesy­dlenje.

Sobu najlěpša chorownja kraja

Dienstag, 30. Oktober 2018 geschrieben von:

Klinikum łužiskeje jězoriny 120. jubilej wobstaća swjećił

Wojerecy (SiR/SN). Dlěje hač 120 lět maja we Wojerecach mjeztym chorownju. W oktobru 1898 započachu w dźensnišim bydlenskim a wikowanskim domje mjez Frenclowej a Liebknechtowej medicinske zastaranje centralizować. Tehdy započachu tam z dwaceći łožemi, operaciskej žurlu, lěkarjom, dwěmaj hladarjomaj a wulkim problemom. Hladajo na ličbu wobydlerjow bě chorownja wot wšeho spočatka přemała, zo móhli lěkarske zastaranje za wšitkich pacientow dołhodobnje zaručić. 1964 połožichu tuž zakładny kamjeń za dźensniši Klinikum łužiskeje jězoriny na Hasy dr. Marje Grólmusec 10, kotryž 1968 jako tajki wote­wrěchu.

Dźensa ma stacionarny wobłuk klinikuma w nošerstwje Sana AG 650 łožow, hdźež kóžde lěto wjace hač 64 000 pacientow lěkarsce zastaruja. Něhdźe 800 sobudźěłaćerjow stara so w 14 wotrjadach a třoch institutach wo profesionalne a moderne hladanje.

Krótkopowěsće (30.10.18)

Dienstag, 30. Oktober 2018 geschrieben von:

Pozitiwny trend traje

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je nětko­ kónc oktobra 17 862 bjezdźěłnych, 401 wosoba mjenje hač w septembrje a 1 509 mjenje hač před lětom. „Zwólniwosć předewzaćow, ludźi přistajić, je wulka a wužadanja, zo bychu městna wob­sadźili, přiběraja“, rjekny nowinarjam dźensa Thomas Berndt, předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło.

Z Gorbačowom festiwal zahajili

Lipsk. Podawki lěta 1968, kaž Praske nalěćo, protesty přećiwo wójnje we Vietnamje a studentske zběžki su ćežišćo lětu­šeho 61. filmoweho festiwala DOK Lipsk. Prěni raz nałožowana kwota za­ruča, zo je 40 procentow přinoškow pod režiju žonow nastał. Na wčerawšim wotewrjenju pokazachu jako zazběh dokumentaciju Wernera Herzoga „Zetkanje z Gorbačowom“.

Nowaj sobudźěłaćerjej w SI

Policija (30.10.18)

Dienstag, 30. Oktober 2018 geschrieben von:

Přez kružny wobchad jěła

Prěčecy. Alkoholizowana rentnarka je zawčerawšim wječor něhdźe we 18 hodź. přez kružny wobchad na statnej dróze S 100 pola Prěčec zajěła. Při tym zrazy VW Golf 70lětneje do wobchadneho znamjenja. Wěcna škoda wučinja po prěnim trochowanju něhdźe 5 500 eurow. Při wobdźěłanju njezboža žona policiji powědaše, zo bě wot swětłomjetakow druheho jězdźidła slepjena. Zastojnicy Budyskeho policajskeho rewěra pak tohorunja zwěsćichu, zo wona hižo cyle strózba njebě­. Z alkoholowym testom woni zwěsćichu, zo měješe jedyn promil alkohola w kreji. Tuž jej dalšu jězbu wězo zaka­zachu a přewodźachu ju na wotewzaće kreje do Budyskeje chorownje.

Předstajenje SLA wupředate

Dienstag, 30. Oktober 2018 geschrieben von:

Budyšin. Přidatne předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla „Naša Hanka w’ wěncu steji“ jutře, srjedu, w 17 hodź. na žurli SLA je wupředate. Wšitkim přećelam baleta poskića z dwudźělnym baletnym kruchom „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ štwórtk, 8. nowembra, w 19.30 hodź. dalšu móžnosć, balet SLA dožiwić.

Poswjeća Hronowske pomniki

Kamjenej. Swjatočne poswjećenje pomnikow blisko Kamjeneje, kotrež na zhubjenu wjes Hronow dopominaja, budźe jutře, srjedu, w 14 hodź. Nyšpor zahaji so pola Haja při wopomnjenskimaj kamjenjomaj při pućowanskej šćežce z Kamjeneje do Chrósta. Přizamknje so procesion k třećemu a štwórtemu pomnikej, kotrejž stejitej při hłownej dróze z Kamjeneje do Wulkeje Dubrawy kaž tež w bliskim lěsku. Chór Meja nyšpor wob­rubi. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Za „dźeń serbskeho witanja“

Montag, 29. Oktober 2018 geschrieben von:

„Serbsko-němska mjezsobnosć w Budyšinje“ rěkaše titl idejoweje konferency minjeny pjatk w Kamjentnym domje sprjewineho města. Podate nastorki zjimaja do kataloga, kotryž ma skutkowanje dźěłoweho kruha za serbske naležnosće a kaž tež měšćanskeje rady w nowej wólbnej periodźe wopłodźeć.

Budyšin (SN/at). Impulsy za lěpšu mjezsobnosć je sej dr. Susanne Hozyna, měšćanska radźićelka w frakciji CDU a rěčnica dźěłoweho kruha za serbske naležnosće města Budyšina, na spočatku nimale třihodźinskeje wuměny myslow přała. A někotre zajimawe su wobdźělnicy za třomi blidami zrodźili. Woni diskutowachu w kołach „komunalne zarjadnistwo a politika“, „wobydlerki a wobydlerjo“ kaž tež „kultura a kreatiwne hospodarstwo“. Mjez přitomnymi běchu tež wyši mě­šćanosta Alexander Ahrens (SPD), měšćanostaj dr. Robert Böhmer a Juliane Naumann, předsyda Domowiny Dawid Statnik,­ załožbowy direktor Jan Budar, měšćanscy radźićeljo, zastupjerjo měšćanskich zawodow towarstwow a serbskich zarjadnišćow.

Překwapjaca mysl

Montag, 29. Oktober 2018 geschrieben von:
Ze sobu rěčeć je wo wjele wunošnišo hač wo sebi rěčeć. Pjatkowna idejowa konferenca Dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Budyskeje měšćanskeje rady bě dawno trěbna prěnja kročel. Wotewrjenosć rozmołwow za třomi blidami bě wočerstwjaca a nadźiju budźaca. Wuslědk běchu namjety, kotrež móhli serbsko-němskej mjezsobnosći w sprjewinym měsće woprawdźity pohon być. Z lětnym „dnjom serbskeho witanja“ hodźeli so měšćenjo za dwurěčnosć sensibilizować. Najbóle překwapiła je mje wosobinsce mysl, w Budyskej měšćanskej radźe wuběrk za serbske naležnosće wutworić. Zrodźerjo namjeta chcedźa tak docpěć, zo nowy gremij předłohi za měšćansku radu pod aspektom zakonskich serbskich rjadowanjow přepruwuje. Njewotpowěduja-li jim, maja so polěpšić. Zo měła tajkemu wuběrkej přirada poboku być, je cyle praktiskeho razu: Wěcywustojnosć serbskich wobydlerjow by na kóždy pad zapřijata była. To je mjezsobnosć. Axel Arlt

Anzeige