Přećiwo wustawowym principam

Mittwoch, 29. November 2017 geschrieben von:

Njebjelčicy/Budyšin (SN/JaW). Towarstwo Smy z.t. – iniciatiwa za serbske ludowe zastupnistwo Serbski sejm – sej dale žada, zo ma Załožba za serbski lud prawólby do serbskeho sejma financować. To wuchadźa ze zjawneho lista, z kotrymž je so towarstwo spočatk tydźenja na jednotliwych čłonow rady Załožby za serbski lud krótko do jutřišeho nazymskeho wuradźowanja w Budyšinje wobroćiło. Tam dźě chcedźa mjez druhim klětuši etat załožby wobzamknyć.

Z podawanjom njeličomnych argumentow a z nadběhami na tuchwilu w politice sylnje připóznate zastupnistwo Serbow – Domowinu – prócuja so čłonojo towarstwa Smy z.t. w spisu, kotryž redakciji SN předleži, wo přizwolenje srědkow ze stron załožby, zo njetrjebali prawólby přestorkować. W awgusće bě towarstwo załožbje próstwu wo spěchowanje we wobjimje 350 000 eurow zapodało. Wo tym w lisće žana konkretna rěč njeje, jeničce to, zo je „trěbny financny ramik wotwisny wot woprawdźiteho wólbneho wobdźělenja. ... By-li stat ze swojimi wobydlerskimi zarjadami pomhał, móhli jón na jenož někotre dźesaćitysacy eurow znižić.“

Kaž do lěsa wołaš ...

Mittwoch, 29. November 2017 geschrieben von:
Štóž wjele rěči abo wjele pisa, tomu často scyła wědome njeje, što z mnóstwom swojich słowow adresatej přicpěwa. Krótko a jadriwje so zwuraznić je woprawdźite wuměłstwo. To pak dyrbiš zwjetša hakle nawuknyć, dokelž njeje ći tajke něšto přinarodźene. A su tež ludźo mjez nami, kotrymž su – tak so znajmjeńša zdawa – adresaća smorže. Zjawny list iniciatiwy Serbski sejm radźićelam Załožby za serbski lud je za to aktualny přikład. Štóž sej mysli, radźićelow na tajke wašnje zdobyć móc, zo bychu srědki za financowanje prawólbow Serbskeho parlamenta přewostajili, tón drje je w hinašim swěće žiwy. Jasne wuprajenja, čehodla iniciatiwa kotru konkretnu pod­pěru wot załožby wočakuje, podarmo pytaš. Čitaš kanonadu žadanjow. Ta pak skerje wottraša a stare předsudki wožiwja. „Kaž do lěsa wołaš, tajki je wothłós“, rěka přisłowo. Hač su spisarjo zjawneho lista na to myslili? Axel Arlt

Ma spomóžny wliw na ludźi

Freitag, 24. November 2017 geschrieben von:

Hižo před pjeć lětdźesatkami běše wón jako šuler-serbšćinar do Domowiny zastupił – Hartmut Škoda z Wósporka. Wón pochadźa ze Škodźic młyna na Běłej Horje. A mjeztym wón tež dobre třiceći lět Wósporski zawod Schkade Landhandel nawjeduje.

Wot časa młodosće wustupuje Hartmut Škoda jako wědomy Serb. Tak spyta stajnje serbske zwiski nawjazować a podpěruje prócu wo serbskosć w regionje. Wulka zepěra bě Škoda Domowinje, jako je sobu pomha staršich regiona přeswědčić swoje dźěći na wučbu serbšćiny słać. Swojeje pozicije jako­ předewzaćel a zdobom jako wědomje wustupowacy Serb ma wón spomóžny wliw na ludźi we a wokoło Wósporka. Wopyty serbskich zarjadowanjow, kaž nalětnje a nazymske koncerty, zarjadowanja w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho abo ptači kwas, słušeja ke krutym terminam Wósporčana, rěkaše w lawdaciji Domowiny na lětušim spožčenju Čestneho znamješka.

Spiritus rector poćahow Wendlanda ze Serbami był

Donnerstag, 23. November 2017 geschrieben von:

Do Łužicy je dóšła zrudźaca powěsć z wendlanskeho Łuchowa (Lüchow). Hakle­ njedawno z najwyšim wuznamjenjenjom třěšneho zwjazka serbskich towarstwow­ Mytom Domowiny poče­sćeny swěrny přećel Serbow dr. Karl Kowa­lewski nětko w 95. žiwjenskim lěće­ zemrěł.

Dr. Kowalewski bě spiritus rector a mjeztym tež nestor poćahow Wendlanda ze Serbami. Na moje naprašowanje – tehdy jako referent za serbske naležnosće wokrjesa Wojerecy – z lěta 1991 k móžnosćam, nawjazać styki mjez Wendlandom a Serbami we Łužicy, je wón hnydom pozitiwnje reagował. Zakład za tónle jeho rozsud běchu słowjanske korjenje Wendlanda. Nimo toho je so tež stajnje za to zasadźał, tele słowjanske předstawizny wobydlerjam Wendlanda jako wobohaćenje wuwědomić. Jako te­hdyši předsyda Towarstwa k zachowanju kulowcow w Hannoverskim Wendlandźe organizowaše wón z nami kulturnu wuměnu mjez jeho domiznu a Serbami.

Wobohaća wjesne žiwjenje

Dienstag, 21. November 2017 geschrieben von:

Njebjelčicy (SN/JaW). Na 60. róčnicu załoženja Sportoweje jednotki Njebjelčicy zhladowachu minjeny pjatk w tamnišej „Bjesadźe“ jeje čłonojo.

W swjedźenskej narěči wuwědomi prezident Bjarnat Deleńk bohatstwo sportoweho cyłka za wjesne žiwjenje a gmejnu. Zdobom rozjasni wón přitomnym čłonam, přećelam towarstwa a sponsoram, zo njewjedźe puć tež w sporće jenož horu horje, ale zo maš tam runje tak doły přewinyć. Nazornje předstaji Deleńk angažement w běhu šěsć lětdźesatkow wobstaća towarstwa, na přikład wo trawnikowe hrajnišćo w Njebjelčicach, kotrež móžachu tam 1992 přepo­dać. Ale tež za hakle njedawno přepodate dospołnje ponowjene hrajnišćo­ w Serbskich Pazlicach so wón entuziastam, předewšěm Frankej Ričlej a Frankej Domšej, za zasadźenje dźakowaše. „Tak mamy wulkotnu arenu za naš koparski dorost. A wona njepřiwabja jenož dorost z našeje gmejny, ale tež z blišeje wokoliny.“ Zdobom skedźbni na njezapomnite dopomnjenki, kaž na wulěty a jězby z towarstwowym busom, kotryž mějachu tam hač do lěta 1998, a na partnerske styki do čěskich Roztok.

Wjac młodych ludźi docpěć

Dienstag, 21. November 2017 geschrieben von:

Domowina kooperaciske zrěčenje ze župu Delnja Łužica podpisała

Wojerecy (SN/JaW). Jenož kóždy dźesaty je zwólniwy podpisać wobydlersku inici­atiwu Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority Safe­Pack (MSPI) a tak skrućenje mjeńšinowych prawow na europskej runinje podpěrać. To zwěsći předsyda Domowiny Dawid Statnik na zašłym posedźenju zwjazkoweho předsydstwa we Wojerecach. Tohodla chcył wšitkim serbskim towarstwam hišće raz namołwu wo podpěru napisać.

Swoje přesłapjenje nad dotal zezběranymi podpismami zwurazni Jan Bělk. „Kóždy hospodar by rjekł, zo to njefunguje.“ Bělk přizna, zo tuchwilu tež wupuć nima, přiwšěm pak „dyrbimy po hinašich pućach kročić. Mamy akciju bóle w digitalnych medijach šěrić, zo bychmy wjac młodych ludźi docpěli.“ Kito Ela přihłosowaše­ a wuzběhny, kak lochko je iniciatiwu w interneće podpisać.

Serbšćina za cyłu swójbu

Dienstag, 21. November 2017 geschrieben von:

Na zabawnym popołdnju ze wšědnej rěču so zaběrali

Hodźij (CK/SN). Palc horje – za Jasmin bě tale gesta jasna. Wona njetrjebaše dołho rozmyslować, kak je so jej minjenu sobotu w Hodźijskim towarstwowym domje lubiło. Z dźědom a wowku bě sydomlětna na swójbne popołdnjo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ přichwatała. Kaž Jasminina mać Christin Weltherowa rjekny, je so němska swójba z Budyšina cyle wědomje rozsudźiła, zo ma Jasmin Hodźijsku zakładnu šulu wopytać a tam tež serbšćinu wuknyć.

Z podpěru Rěčneho centruma WITAJ a ze Spěchowanskim kruhom za serbsku ludowu kulturu bě Budyska župa popoł­dnjo přihotowała. Na jednotliwych stacijach móžachu so dźěći zaběrać. Jasmin na přikład bě cyle zahorjena, jako móžeše z pomocu kompjuteroweho programa zwěrjatam na burskim statoku serbske pomjenowanja přirjadować. Tamne dźěći molowachu, paslachu adwentne hwězdy, hodowne karty a małe serbske słowniki, abo pospytachu so we wušiwanju.

Na něhdyše koncerty nawjazali

Dienstag, 21. November 2017 geschrieben von:

Grodk (JoS/SN). „Kermušny kulturny kofej“ rěkaše hesło přeprošenja Domowinskeje župy Delnja Łužica zawčerawšim do Grodkowskeho hosćenca „Schweizergarten“. „Z tymle zarjadowanjom chcemy Domowinjanam w regionje składnosć skićić, so po dlěšim času zaso raz zetkać. Runočasnje chcemy z popołdnjom dołhu tradiciju serbskich nazymskich koncertow w Grodku wožiwić spytać“, rozłoži regionalna rěčnica Heike Apeltowa. Wjacori čłonojo Grodkowskeje Domowinskeje skupiny pod nawodom Petry Koarkoweje su poskitk rady přiwzali.

Wótru diskusiju wo wuměnje nazhonjenjow mjez serbskimi wučerjemi je 2. fachowy dźeń 2plus mjez čłonami zwjazkoweho předsydstwa zbudźił. Gremij potwjerdźi na swojim minjenym wuradźowanju we Wojerecach, zo njeměli wučerjow samych wostajić.

Wojerecy (SN/JaW). Swětowa kofejownja na fachowym dnju 2plus, kotryž bě Rěčny centrum WITAJ zhromadnje z kubłanskej agenturu a sakskim ministerstwom za kultus 21. oktobra w Chrósćicach přewjedł, bě wulki wuspěch. To potwjerdźi nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa minjeny pjatk we Wojerecach Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny. Informujo z wobrazowymi impresijemi wo dnju pak nawodnica rěčneho centruma hnydom přizna, zo njemóže jednotliwe wuslědki a wuskutki mjenować, za kotrymiž běchu so wjacori čłonojo naprašowali. Wšako jedna so wo „proces, kotryž so wobstajnje dale wuwiwa“. Zdobom pak wona zwurazni, zo je nuznje trjeba so na přikład ze zasadami a ramikowymi wuměnjenjemi wokoło teamteachinga rozestajeć. „Byrnjež teamteaching hižo dlěje znaty był, bě runje dźěłarnička z tejle temu jara požadana“, dr. Brězanowa wu­zběhny.

Muzej z nowej prezencu

Mittwoch, 15. November 2017 geschrieben von:

Towarstwo Serbski kulturny turizm dalše informaciske łopjeno wudało

Slepo (SN/mwe). W swojim najnowšim informaciskim łopjenu rozprawja towarstwo Serbski kulturny turizm (SKT) wo tym, zo ma Choćebuski Serbski muzej nowu internetnu prezencu. Tak bě zamołwita za serbske naležnosće města Choćebuza Anna Kosacojc-Kozelowa na njedawnej měšćanskej zhromadźiznje „na nowu, jara atraktiwnu a derje poradźenu internetnu prezencu“ pokazała. Tuchwilu drje muzej hišće přetwarjeja, „po wobšěrnym saněrowanju wustajenskich rumnosćow kaž tež po bjezbarjernym wutwarje wita wopytowarjow, a to po wšěm zdaću klětu, moderna a načasna wustajeńca ke kulturnym stawiznam Serbow w Delnjej Łužicy“, kaž w infor­maciskim łopjenu SKT rěka. Hač do toho su zarjadowanja a wosebite wustajeńcy Serbskeho muzeja dale w Choćebuskim měšćanskim muzeju.

Anzeige