Zhromadnosć je jej wažny element skutkowanja

Montag, 14. Mai 2018 geschrieben von:

W Nowej Jaseńcy je Monika Cyžowa wčera 65. narodniny swjećiła. W Serbach znata je wona mjez druhim jako wjele­lětna předsydka Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP). ­Nimale runje tak dołho zastupuje swoje towarstwo w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny.

Jako załoži horstka horliwcow-předewzaćelow 1997 swoje towarstwo w Chrósćicach, wuzwolichu sej Moniku Cyžowu za předsydku. W krutej prawidłownosći čłonojo ZSRP jej tele zastojnstwo kaž tež tamne w zwjazkowym předsyd­stwje zas a zaso dowěrjachu. Měnjachu, zo „nima firmu nawjedować“, a móže so tohodla lěpje hač mnozy druzy wo nawod towarstwa starać.

Na prěnim zhromadnym wulkim zarjadowanju ZSRP w Chróšćanskej „Jednoće“ ze Serbskim ludowym ansamblom citowachu baseń Jakuba Barta-Ćišinskeho „Lećće z časom“ a Jurja Brězanowu „My to mamy w ruce“. To bě spomóžny započatk, wšako zwurazništej basni na swoje wašnje programatiku zwjazka rjemjeslnikow a předewzaćelow.

Nadźijeja so podpěry gmejny

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Z mnohostronskimi, originelnymi zarjadowanjemi chce spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja a Smolerja Łaz kulturne žiwjenje regiona dale wobohaćić. „Naš najnuzniši nadawk wostanje nowych čłonow zdobyć“, podšmórny předsyda Reinhardt Schneider srjedu na hłownej zhromadźiznje towarstwa z 41 čłonami.

Łaz (AK/SN). W rozprawje wo zdokonjanym dźěle w minjenymaj lětomaj skedźbni Reinhardt Schneider na předźěłanu trajnu ekspoziciju „Domizniske stawizny Łazowskeje gmejny“. Loni wotewrjena wjedźe wona po Domje Zejlerja a Smolerja, po wučbnej šćežce „Stacije žiwjenja Handrija Zejlerja“ kaž tež do cyrkwje. Dalši wjeršk bě składnostnje lětušeho serbskeho wječorka poswjećene napo­dobnjenje originalneje połpostawy Zejlerja z lěta 1931. Intensiwnje wobswětliło je towarstwo wotměnjate stawizny Zejlerjoweho pomnika při torhošću.

Wědomje dale njesć

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:
Bjezdwěla je Łazowske spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja ­a Smolerja swětłownja serbskeje kultury wuchodnje Wojerec. To je 41 čłonow wopřijacy cyłk srjedu na swojej hłownej zhromadźiznje znowa nazornje dopokazał. Za trajne skutkowanje na tajkim niwowje pak trjebaš angažowanych podpěraćelow. A tajkich přez nóc njenamakaš. Woni rostu ze swojimi nadawkami w to­war­stwje samym. Sobustawstwo je najwažniše žórło, zo by so dźěłakmane předsydstwo do přichoda zaručiło. Atraktiwne dźěło móže hišće zwonkastejacym dobre wabjenje być, sam do towarstwa zastupić a so tam sobu angažować. Hdyž je předsyda Reinhardt Schneider we Łazu pod­šmórnył, zo „wostanje naš nanajnuzniši nadawk nowych čłonow zdobyć“, da dźe jemu wo přichod cyłka. Nowych čłonow zdobyć zdobom rěka młódšu generaciju zapřijeć, kotraž wědomje za serbsku rěč a kulturu w regionje dale njese. Axel Arlt

Delanske starožitnosće widźeli

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:
Domowinska skupina Pančicy-Kukow je sej zawčerawšim zdźěla z kolesami do Konječanskeho muzeja Jakuba Šołty (srjedźa) wulećała. Něhdźe 30 ludźi, mjez nimi młode swójby z dźěćimi, sej tam wobhladachu, kotre starožitnosće z ratarstwa, ale tež z domjaceje nadoby zašłych lětdźesatkow bě Konječan zezběrał. Wosebje starši wopytowarjo wědźachu so dopomnić, zo tón abo tamny nastroj hišće sami doma wužiwachu. Na dompuću pozastachu w Nowej Wjesce, hdźež při praženej kołbasce a słódnej kapce hišće bjesadowachu. Foto: Marian Wjeńka

Nowe směrnicy a dotalna praksa

Dienstag, 08. Mai 2018 geschrieben von:

Spěchowanske směrnicy Załožby za serb­ski lud buchu loni w aprylu přiměrjene. Zo su z wida Maśicy Serbskeje móžnosće podpěry nastupajo serbske kulturne pomniki w jednym dypku nětko nimale wuzamknjene, běše tema na njedawnej hłownej zhromadźiznje.

Poslednju njedźelu jutrownika docpě Róžeń­­čanow njewočakowana a chětro zrudna powěsć, zo je bywši nawoda dobrowólneje wohnjoweje wobory, něhdyši wjesnjan a wjelelětny křižer Frank Pjech na prawdu Božu wotešoł.

Po dopołdnišej Božej mši bě sej Frank z motorskim hišće kusk wujěł a chcyše wot připołdnja na beneficnym koncerće we Łazku pomhać. We wsy nad Klóšterskej wodu njeboćički mjenujcy hižo dlěje bydleše, dokelž buštaj wobaj Pjechec swójbnej domaj w Róžeńće – tón Pjechec staršeju a Frankowy – předatej. Tola do Łazka so Frank hižo njenawróći. Mjez Póckowami a Biskopicami prasny ze swojim motorskim z dotal njeznateje přičiny do bóčneje planki a hišće na městnje njezboža wudycha.

Łušćanski: „Što je potom naša župa?“

Donnerstag, 03. Mai 2018 geschrieben von:

Namjet Křesćana Korjeńka na hłownej wólbnej zhromadźiznje Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ 9. měrca, hač njeměli regionalny zwjazk na „Serbski kraj“ přemjenować, zbudźi w serbskej zjawnosći diskusiju. Tež na wuradźowanju zwjazkoweho předsydstwa bě to tema.

Budyšin (SN/JaW). Pisomnu rozprawu wo skutkowanju Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ předstajištaj minjeny pjatk čłonam zwjazkoweho předsydstwa w Budyšinje regionalna rěčnica za Budyski region Katja Liznarjec a čłon župneho předsydstwa Jurij Łušćanski. Při tej składnosći witaše předsyda Domowiny Katju Liznarjec z maćerneho dowola wróćo do zarjada. Ju bě zašłej lěće Sonja Hrjehorjowa derje zastupowała.

Zajimawa přehladka wo Maśicy Serbskej

Donnerstag, 03. Mai 2018 geschrieben von:

Choćebuz (SN/at). Maśica Serbska wo­bohaća 25. róčnicu swojeho nowozało­ženja z přehladku „Maśica Serbska mjez tra­diciju a modernu“. Zajimowany wopytowar zhoni wo załoženju delnjoserbskeho wotrjada Maćicy Serbskeje w lěće 1880 runje tak kaž wo jeje skutkowanju w štwórćlětstotku 1993–2018. Třinaće taflow­ je tematisce rozrjadowane. Mjez druhim su wšitcy předsydźa Maśicy naličeni a wu­znam towarstwa za kubłanje wjesneje ludnosće derje předstajeny. Teksty­ su hłownje w němskej rěči, dokelž chcedźa z njej tež mnohich němskich zajim­cow docpěć, kaž předsyda Maśicy Serbskeje dr. Pětš Šurman rjekny.

Štož wupada kaž rozestajenje

Montag, 30. April 2018 geschrieben von:

Do wozjewjenja wólbneje namołwy iniciatiwa kritikarja wotwołała

Njebjelčicy/Choćebuz (SN/at). Demokratisce wolene serbske ludowe zastupnistwo ma z listowymi wólbami w nowem­brje nastać. Hižo jutře chcedźa na Krabatowym swjedźenju w Čornym Chołmcu wólbnu namołwu wozjewić. Hač do 13. awgusta je móžno wólbne namjety po­dać, hač do 27. oktobra so jako woler abo wolerka registrować, to zhonichu Serbske Nowiny z kruha iniciatiwy.

Tele postupowanje kritizuja delnjoserbscy čłonojo rady starostow. Po njedawnym zetkanju w Choćebuzu potwjerdźichu Renej Kochan, Hartmut Leipner, dr. Fryco Libo, Maxmilian Hasacki, Till Vogt a Měto Cerna wonu poziciju, kotruž je rěčnik rady dr. Hartmut Leipner hižo w měrcu zjawnje wuprajił. Woni paruja wothłosowanje ze Zwjazkom kaž tež z krajomaj Sakskej a Braniborskej runje tak kaž přihotowacu zjawnu diskusiju. Delnjołužiscy starosća boja so, zo „so wokomiknje jeničce z čłonow iniciatiwy wobstejace zastupnistwo wuzwoli“.

Wěsty přizynk

Montag, 30. April 2018 geschrieben von:
„Štóž njeje z nami, je přećiwo nam“, rěka w powójnskej serbskej pěsni „Z młodej mocu“. Móžeš wuprajenje na rozsud iniciatiwy Serbski sejm nałožować, z Delnjeje Łužicy pochadźaceho kritiskeho rěčnika rady starostow jako čłona gremija wotwołać. A to krótko do wozjewjenja wólbneje namołwy. Mějachu čłonojo iniciatiwy za Serbski sejm swój wulki zaměr zasadnje za wohroženy hižo njewobstejaceje přezjednosće z někotrymi pozicijemi nětko wotwołaneho dla? A što budźe, hdyž so tón po jemu napołoženym wusudźe nima? „Rada starostow ‚je njewotwisny gremij‘, t.r. njewotwisny tež wot iniciatiwy“, rěka w pisomnych zasadach gremija, naprawy disciplinowanja ze stron iniciatiwy njewobsahuje. Tohodla ma wony rozsud wěsty přizynk njedemokratiskeho postupowanja. Poprawom měli čłonojo rady starostow sami wo tym wothłosować, hač chcedźa ze swojim dotalnym rěčnikom dale dźěłać abo nić. Axel Arlt

Anzeige