Na stawizny wokoliny zhladowali

Dienstag, 28. März 2017 geschrieben von:

Pěskecy (JK/SN). Zo móže před wjace hač 30 lětami spisany roman tež dźensa hišće ludźi zahorić, pokaza so na spodobne wašnje zawčerawšim w Pěskečanskim sportowym domje. Nimale 50 wjesnjanow a hosći z wokolnych wsow je přeprošenje Pěskečanskeje sportoweje jednotki na čitanje Křesćana Krawca sćěhowało. Spisowaćel z Hrubjelčic bě so hižo před dlěšim časom z čłonom sportoweje jednotki Křesćanom Žurom na to dojednał, ze swojeho romana „Wočakńmy nalěćo“ w Pěskecach čitać. Pozadk bě, zo hraje roman tež bjesposrědnje w Pěskecach a wokolinje. Čiły zajim za čitanje zbudźichu přidatnje wobrazy ze stawiznow Pěskec, kotrež běštaj Siegfried Althaus a Jurij Pjetaš zestajałoj. Před wobrazowej sćěnu stejo sej wjesnjenjo dopomnjenki wuměnichu, wuwědomjejo sej wažnosć tajkich dokumentow.

Dźěći najlěpši byli

Montag, 27. März 2017 geschrieben von:
Dawid Statnik nawjeduje tež přichodne štyri lěta Domowinu. To mam za jednu z dobrych powěsćow sobotneje hłowneje a wólbneje zhromadźizny we Wojerecach. Dalši pozitiwum je, zo njeje so Domowina wotmjezowała, ale pokazała, zo je jej, kaž sama stajnje potwjerdźa, dialog wažny. Tak mějachu tež iniciatiwnicy składnosć so wuprajić. Njedobry signal pak je, zo přednjese mysle iniciatiwy „němsce rěčacy Serb“, kaž Měrćin Krawc sam wo sebi praji. Mnozy so prašachu, što je poprawom słowo­ „serbski“ w zapřijeću Serbski sejm hódne, hdyž tola swoje mysle hižo nětkole němsce předstajeja. Prašenje dale steji. Wšako błyšćachu so iniciatorojo sejmi­koweje mysle z njepřitomnosću. Najlěpša powěsć­ z Wojerec pak za mnje je, kak derje dźěći zakładneje šule „Handrij Zejler“ serbšćinu wobknježa! Bě wulkotne jich program sćěhować. Wulka chwalba přede­wšěm jich wučerkam! Janek Wowčer

Za wobstaće so jasnje wuprajili

Montag, 27. März 2017 geschrieben von:

Na pjatkownym rozmołwnym zetkanju Koła serbskich spisowaćelow (KSS) informowaše jeho předsyda Benedikt Dyrlich přitomnych čłonow spočatnje wo połoženju Zwjazka serbskich wuměłcow a jeho kołow.

Budyšin (SN/DoŠ). Tak njeje bracha kruteje přistajeneje mocy dla organizacija projektow zwjazka tuchwilu zaručena. Tohodla leži mjez druhim čitanski projekt „na lodźe“, a cyle wohroženy je lětuši 39. swjedźeń serbskeje poezije na česć Jurja Chěžki. „Přiwšěm je so přihotowanski wuběrk swjedźenja trójce zetkał, wjacore rozmołwy z mnohimi partnerami wjedł. Koncept je Załožbje za serbski lud zapodaty“, rjekny Dyrlich.

Přidatny serwis k „hłownej“

Freitag, 24. März 2017 geschrieben von:

Wšitkim na dźěle Domowiny zajimowanym skići třěšny zwjazk serbskich towarstwow přidatny serwis. Jutřiša 18. hłowna a wólbna zhromadźizna budźe přez livestream wusyłana.

Namjety župow a towarstwow

Donnerstag, 23. März 2017 geschrieben von:

Zajutřišim wuzwola delegaća 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny we Wojerecach nowe zwjazkowe předsydstwo třěšneho zwjazka. Čłonske župy a towarstwa su tychle kandidatow namjetowali:

Župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ z. t. 

1. Manfred Hermaš

2. Diana Maticowa

3. Stephanie Bierholdtec

4. Maria Pěčkec

Župa Delnja Łužica z. t.  

1. William Janhoefer

2. Jenifer Dünnbierowa

3. Maximilian Hassatzky

4. Kito Ela

5. Kathrin Šwjelina

6. Collett Šampatisowa

Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy  

1. Enrico Šołta

2. Marcel Brauman

Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin

Jana Pětrowa

Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc   1. Zala Cyžowa

2. Bjarnat Cyž

3. Marko Kliman

Maćica Serbska/Maśica Serbska z. t.

Marka Cyžowa

Serbske młodźinske towarstwo Pawk z. t.

1. Franciska Grajcarekec

2. Alena Pawlikec

Serbske šulske towarstwo z. t.

Marlis Młynkowa

Serbski Sokoł z. t.  

Milan Funka

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. 

dr. Fabian Jacobs

Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla z. t.

Katrin Suchec-Dźisławkowa

Towarstwo Cyrila a Metoda z. t.

1. Marja Michałkowa

2. Jan Nuk

32 kandidatow

Donnerstag, 23. März 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Domowinje přisłušace župy a towarstwa namjetuja 18 kandidatkow a 14 kandidatow, kotřiž nastupja zajutřišim, sobotu, na 18. hłownej zhromadźiznje we Wojerecach k wólbam noweho zwjazkoweho předsydstwa třěšneho zwjazka. Połojca kandidatow požada so prěni raz wo mandat. Stajnje třoch nowačkow namjetujetej župje „Jakub Lorenc-Zalěski“ a Delnja Łužica. Dweju noweju nominuja Kamjenska župa „Michał Hórnik“, Serbske młodźinske towarstwo Pawk z.t. a Zwjazk serbskich studowacych – župa „Jan Skala“. Z nowym wobličom chcedźa tohorunja Maćica Serbska, Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t., Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow z.t. zastupjene być.

Delegaća hłowneje zhromadźiny rozsudźa wo 27 čłonach zwjazkoweho předsydstwa, wo předsydźe a městopředsydomaj. Wotpowědnje čłonstwu změje župa Kamjenc porno minjenej wólbnej periodźe dwaj přidatnej mandataj, župje Delnja Łužica a „Jakub Lorenc-Zalěski“ kóžda jedyn. Woteběraceho čłonstwa dla změje Budyska župa mandat mjenje.

Zbožopřeća Siegfriedej Albertej

Donnerstag, 23. März 2017 geschrieben von:
Serbski superintendent na wuměnku Siegfried Albert swjećeše wčera doma w Budyšinje­ 80. narodniny. Jeho naslědnik Jan Malink a Měrćin Wirth (2. a 1. wot­lěwa) kaž tež předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa Mato Krygaŕ (naprawo) wupřachu jemu Bože žohnowanje a strowotu. Jubilar bě farar w Hrodźišću a w Budyskej Michałskej wosadźe, wot lěta 1984 do 2002 bě wón serbski superintendent. Foto: SN/Maćij Bulank

Dwaj kandidataj za europeadu 2020

Mittwoch, 22. März 2017 geschrieben von:

Flensburg (SN/JaW). Za wuhotowanje mjeztym štwórteje europeady – koparskich mišterstwow narodnych mjeńšin Europy – w lěće 2020 staj so zajimcaj přizjewiłoj. Tole zdźěla Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) jako zarjadowar wubědźowanja.

Němsko-danski namjezny region Søn­derjylland-Schleswig kaž tež Korutanscy Słowjency – team Koroška – prócuja so wo to, wuhotować 4. koparsku europeadu, kotraž budźe za tři lěta. Tole zhonichu čłonojo prezidija FUEN na njedawnym wuradźowanju w Berlinje.

Němsko-danski namjezny region chce ze swojimi štyrjomi tam zasydlenymi mjeńšinami europeadu wuhotować a sta­ja swoje požadanje pod hesło „EUROPEADA 2020 mjez Sewjernym a Baltiskim morjom – mjezy překročacy koparski swjedźeń“. Korutanscy Słowjency nastupja pod hesłom „EUROPEADA 2020 w Korutanskej/Korošce – TOGETHER UNIQUE/SKUPNO ENKRATNI swjećimy jónkrótnosć našeje mnohotnosće“.

Wjacore lajske spěwne cyłki – mjez nimi cyrkwinske chóry z Ralbic, Chrósćic, Njebjelčic a Wotrowa, Radworska Meja, chóraj Lipa a Budyšin kaž tež muski chór Delany – hotuja so na dalšej předstajeni oratorija „Serbske jutry“. Minjenu sobotu su spěwarjo pod nawodom cyrkwinskohudźbneho direktora a kantora Friedemanna Böhmy (stejo) druhi króć zhromadnje w Chrósćicach zwučowali. Oratorij z pjera Chrysty Meškankoweje a Jana Cyža zanjesu 6. a 7. meje w Drježdźanach a Budyšinje. Foto: Feliks Haza

Porjedźenka

Freitag, 17. März 2017 geschrieben von:
Zmylk je so stał w přinošku „W RBB tež serbski pěskowčik?“ we wudaću SN ze 14. měrca. Prěnju sadu „Trjebamy tajki ćišć wotdeleka“ je předsyda Domowiny Dawid Statnik rjekł a nic Měto Nowak, referent w ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Braniborskeje. Redakcija so zamołwja.

Anzeige