Žylowčenjo w Choćebuzu rejwali

Mittwoch, 21. Juni 2017 geschrieben von:
Choćebuska měšćanska hala bě minjenu sobotu wulki rejwanski palast. Něhdźe 130 čłonow Choćebuskeho dźiwadła Piccolo a dalšich ansamblow je tam najwšelakoriše reje wot moderny přez folkloru hač k rock’n’rollej prezentowało. Mjez hóstnymi ćělesami bě tež Žylowski Němsko-Serbski ansambl (hlej wobraz). Wuměłcy předstajichu kermušnu reju, za kotruž bě Mia Faccinelli ze Serbskeho ludoweho ansambla­ choreografiju spisała. Foto: Michael Helbig

Zajimcy na live- wusyłanju witani

Dienstag, 20. Juni 2017 geschrieben von:

Budyšin/Chrósćicy (SN). Jutře, 21. junija, je sćelak Deutschlandfunk z hosćom w Chrósćicach. Kaž Domowina zdźěli, wusyła Deutschlandfunk dźeń do zahajenja XII. mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica“ z farskeho dwora live-přinošk „Länderzeit“ (10.10–11.30 hodź.).

Rozhłosownicy chcedźa pokazać, kak wobydlerjo we Łužicy swoju kulturu, wuměłstwo a rěč haja a što to za jich zwja­zanosć z domiznu woznamjenja. Tule temu ma redakcija tež za připosłucharjow w druhich zwjazkowych krajach za zajimawu. Nimo toho chcedźa wuwědomić, kak je móžno wohroženu rěč zachować a přichodnym generacijam dale dawać kaž tež, kak maja so etniske mjeńšiny škitać.

Rozmołwni partnerojo budu jutře mjez druhim Chróšćanski farar Měrćin Deleńk, direktorka Budyskeho Serbskeho muzeja Christina Boguszowa, młodostni Antonija Wjeselic, Pětr Dźisławk a Lukaš Kólca kaž tež předsyda Domowiny Dawid Statnik. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni, so jutře jako hosćo live-wusyłanja wobdźělić.

Wo Njechorńskim wjele zhonili

Montag, 19. Juni 2017 geschrieben von:

Njechorń (CS/SN). Dom Měrćina Nowaka-Njechorńskeho móžeš sej poprawom jenož po přizjewjenju wobhladać. Mjeztym 80lětna Róžamarja Pinkawina je zajimcow dotal po domje wodźiła. Nětko pak je jeje wnučk Florian Kießlich tónle nadawk přewzał. Zo by sej zjawnosć muzej zaso bóle wuwědomiła, wuhotowachu tam sobotu dźeń wotewrjenych duri. Ideju, tole prawidłownje přewjesć, běchu před lětomaj zrodźili. Do toho bu muzej ponowjeny. Kaž regionalna rěčnica Domowiny za teretorij Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ Sonja Hrjehorjowa zdźěli, je župa zarjadowanje organizowała. Wona sama kaž tež Jana Pětrowa z dźowku Juliju pokazachu w domje Njechorńskeho wuměłstwo wušiwanja. Regionalna rěčnica zajimcam zdobom rozłožowaše, zo běštej dwě kuzinje Měrćina Nowaka jeho rysowane motiwy z jehłu a nitku wušiwałoj. Mjenowane tři žony je nětko napodobnjachu.

20lětne wobstaće woswjeća w oktobrje

Donnerstag, 15. Juni 2017 geschrieben von:

Takrjec „dźěćo“ swjatočnosćow składnostnje 750lětneho wobstaća Ćiska pola Wojerec je tamniša serbska rejwanska skupina. Wona wobsteji mjeztym 20 lět. To bě přihódna přiležnosć Hance Zahrodnikec, praktikantce w redakciji SN, so z předsydku kulturneho cyłka Gabrielu Linakowej rozmołwjeć.

Wy sće nětko hižo 20 lět z čłonku Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny. Kotre dopomnjenki maće na jeje załoženje?

G. Linakowa: Nastała je naša skupina před 20 lětami, w zwisku ze 750. róčnicu naspomnjenja Ćiska. Tehdy chcychmy jónkrótnje k jubilejej ludowe reje předstajić. Dokelž pak je nam to telko wjesela wobradźało, prajachmy sej: Chcemy rejwansku skupinu załožić. A tak smy sej choreografku pytali, zo by nam choreografije k znatym serbskim spěwam wuwiwała. Tak smy dale činili, a tuchwilu přisłuša skupinje 34 čłonow.

Zawěsće sće tež tójšto kuriozneho dožiwili?

Manfred Hermaš wostanje župan

Montag, 12. Juni 2017 geschrieben von:

Župa „Jakub Lorenc – Zalěski“ Slepo so dale prócuje serbskosć w Slepjanskej kónčinje zachować a dale wuwiwać. Zdobom podpěruje próstwy a prócowanja ludźi na městnje, tež hdyž dyrbjała raz přećiwo prudej płuwać.

Slepo (SN/JaW). Manfred Hermaš wostanje na čole Domowinskeje župy „Jakub Lorenc Zalěski“. Na hłownej a wólbnej zhromadźiznje minjeny pjatk w Slepjanskim kulturnym centrumje je jemu 33 ze 34 přitomnych delegatow dowěru wuprajiło a jeho jako župana wobkrućiło. Za městožupanku wuzwolichu z 32 hłosami Dianu Maticowu. Jednaćelske předsydstwo tworja Ingrid Lejnikowa, Kathleen Reichertowa (wobě dóstaštej 32 hłosow) a Hartmut Hančo (31 hłosow). Rozšěrjenemu předsydstwu přisłuša jědnaće wosobow, mjez kotrymiž su Stephanie Bierholdtec, Wolfgang Kotisek a Petra Rübesamowa.

Jónu na wjesnej šulskej ławce sedźeć

Montag, 12. Juni 2017 geschrieben von:
Žaneje prócy njejsu so čłonojo a čłonki domizniskeho towarstwa Radiška bojeli, zo bychu dźeń wotewrjenych duri sobotu popołdnju w Stróžanskim šulskim muzeju „Korla Awgust Kocor“, gmejna Malešecy, přihotowali. Sieghard Kozel (na foće) bě rólu­ wjesneho wučerja přewzał. Zamołwita za muzej Marlis Konjechtec staraše so wo dźěći. Wona swoje přesłapjenje njezamjelča: „Smy wjace ludźi wočakowali.“ Rjane­ wjedro bohužel njeje bohatemu wopytej šulskeho muzeja polěkowało. Foto: Jurij Helgest

Nowy předsyda

Montag, 12. Juni 2017 geschrieben von:

Nowa Wjeska (CŠ/SN). Damian Dyrlich je nowy předsyda župy „Jan Skala“ – Zwjazka serbskich studowacych (ZSS). Předsydstwo bě čłona Lipšćanskeje Sorabije na swojim posedźenju sobotu w Nowej Wjesce wuzwoliło. Zastojnstwo městopředsydy dowěrichu Romanej Kralej z Drježdźanskeho studentskeho towarstwa „Bjarnat Krawc“.

Dale zaběrachu so sobotu z přihotami lětušeho proboweho lěhwa wot 22. do 24. septembra w Namysłowje. Wšitkich, kotřiž w studentskim chórje spěwaja abo přinošk za schadźowanku planuja, na wuprawu přeprošuja. Městna su na 35 wobmjezowane. Přizjewić móža so zajimcy pola Damiana Dyrlicha abo přez Facebookowu stronu towarstwa hač do 15. julija. Rejzka Krügerowa rozprawješe wo tučasnje nastawacej młodźinskej přiradźe, kotraž ma so 12. awgusta skon­stituować. Jako zastupjerja studentow w gremiju wuzwoli předsydstwo ZSS tohorunja Damiana Dyrlicha.

Zastupjer Serbskeje murje předstaji tučasne aktiwity a zhromadnje z předsydstwom ZSS wuradźowachu wo móžnym zhromadnym dźěle.

Zamóže ludźi zahorić

Montag, 12. Juni 2017 geschrieben von:
Manfred Hermaš wostanje na čole Slepjanskeje župy. To je tež derje tak. Z jeho mjenom je w Slepom a wokolinje mjenujcy tójšto zwjazane. Wón je jedyn z tych, kotřiž zamóža ze swojim skutkowanjom, wšojedne hač na cyrkwinskim, narodnym abo dalšich polach žiwjenja ludźi motiwować, jich za serbskosć zahorić a do dźěła zapřahnyć. Bjez Hermaša njeby to serbske w Slepjanskim regionje zawěsće tak připóznate a wuspěšne było, kaž nětkle je. Wšako hlada wón domoródnym na hubu, a z nimi wo wšěm, štož jich zaběra, bjez ćežow diskutuje. Bjez dźiwa tuž, zo běchu wólby župana – Hermaš drje bě jenički kandidat – skerje formalita a z nimale sto procentami wěsta naležnosć. Derje, zo maja Slepjenjo z nim wojowarja za swoje zajimy. Zabyć pak njeměli, nazběrane nazhonjenja tež młodym dale dać. Zawěsće přińdźe tež čas po Manfredźe Hermašu. Janek Wowčer

Festiwalne powěsće

Freitag, 09. Juni 2017 geschrieben von:

Chrósćicy. Za XII. mjezynarodny folklorny festiwal pyta přihotowanski wuběrk pomocnikow wot 16 lět, kotřiž chcyli hłownje jewišća sobu na- a wottwarjeć. To płaći za čas wot wutory, 20., do póndźele, 26. junija. Zajimcy njech so w regionalnym běrowje Domowiny w Chrósćicach přizjewja, a to pod tele­foniskim čisłom 035796/ 96 254 abo e-mailnje­ pod .

Dale přihotowanski wuběrk a Radworske Šmitec wozydłownistwo planujetej, zarjadować wosebity shuttlowy bus za wopytowarjow folklorneho festiwala sobotu, 24. junija, do Chrósćic. Tohodla proša zajimcow, hač do 14. junija zdźělić, z kotrych wsow a městow bychu sej rady do Chrósćic dojěli.

Hač do pjatka, 16. junija, předawaja za folklorny­ festiwal w Chrósćicach kartki w předpředani, a to w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji, pola časnikarja Jürgena Njeka w Chrósćicach a w Ralbičanskej kwětkarni „Kostorjanc“. Za wotewrjenske zarjadowanje 22. junija w Budyšinje předawaja kartki přez dźiwa­dłowu kasu.

Młodostni su přichod rejwanskeho ćělesa

Donnerstag, 08. Juni 2017 geschrieben von:

Na probje dorosta Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor

Je sobotu po 16 hodź. W sportowni Chróšćanskeje „Jednoty“ dorostowa skupina Serbskeho folklorneho ansambla Wu­dwor intensiwnje probuje. Wona zwučuje za 12. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2017“, wotměwacy so kónc junija mjez druhim tež w serbskej wsy nad Satkulu.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019