Wjelelětnym čłonam gratulowali

Freitag, 08. Dezember 2017 geschrieben von:

Budyska župa je wčera Moniku Justec, Ernu Wincarjowu, Rejzu Hazynu, Klawsa Pětrenca, Měrćina Krawca, Měrćina Wornarja a Hinca Cušku počesćiła. Wšitcy sedmjo su dlěje hač sydom lětdźesatkow z čłonom Domowiny.

Budyšin (LTh/SN). Wjednistwo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ je na wčerawšej adwentničce na žurli Budyskeho Serbskeho domu, kotraž bě zdobom hłowna zhromadźizna, swojim čłonam za aktiwne skutkowanje w běhu lěta dźakowało a zdobom wšěm składnosć dało, mjez sobu serbować a sej nazhonjenja kaž tež mysle wuměnjeć.

Po witanju županki Jany Pětroweje rozprawješe regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa z mnohimi fotami wo lětušich aktiwitach župy, kaž na přikład wo župnym wulěće do Žitawy a do čěskeho Hrádeka nad Nisou a wo swójbnym swjedźenju w Hodźiju. Při skibce wosuška a słódnych poprjančkach słuchachu přitomni wčerana čitanje basnicy Dorotheje Šołćineje a na słuchohru klankodźiwadźelnika Měrćina Krawca.

Witaja wobzamknjenje rady

Donnerstag, 07. Dezember 2017 geschrieben von:

Wojerecy (SN/JaW). Předsydstwo Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ wita wobzamknjenje rady Załožby za serbski lud, přistajić projektoweho managera, kiž ma župy a towarstwa podpěrać. Tak rozmyslowachu na swojim wčerawšim wuradźowanju tež hnydom wo tym, kak móhli managera za swoje předewzaća zapřahnyć, zdźěli rěčnica župy Christina Šołćina.

Rozjimali su wčera we Wojerowskim Domowinskim domje tež plan klětušich projektow. Mjez druhim planunja za 14. junij dźeń wotewrjenych duri na tamnišej ležownosći Domowiny, zo bychu dwurěčnym šulam, pěstowarnjam a towarstwam župy składnosć skićili so předstajić. „Dale budźemy podpěrać wuhotowanje serbskeho domizniskeho dnja, kotryž wotměje so 17. junija w Blunju. A za kónc awgusta planujemy swójbne popołdnjo pola nas w Domowinskim domje“, zjima Christina Šołćina najwažniše projekty lěta 2018.

Europsku iniciatiwu podpisali

Donnerstag, 07. Dezember 2017 geschrieben von:
Nimale 60 čłonow Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow je so wčera w tamnišej Starej hospodźe k swojej adwentničce zetkało. Tradicionelnje je to poslednje zarjadowanje skupinarjow w běhu lěta, na kotrymž su sej k dujerskej hudźbje zhromadnje zaspěwali. Kaž bě so skupinske předsydstwo dojednało, wupołožichu wčera lisćiny, na kotrychž móžachu zajimcy europsku iniciatiwu Minority SafePack podpisać. Jeje zaměry čłon skupiny Clemens Škoda skrótka předstaji. Dohromady 24 wosobow, kaž tule Lucija Žurowa (nalěwo), je składnosć wužiło a ze swojim podpismom žadanja europskich narodnych mjeńšin podpěrało. Foto: Marian Wjeńka

Nowe ideje za wabjenje

Mittwoch, 06. Dezember 2017 geschrieben von:
Kak najlěpje za sebje wabić a z čim? Prašenje to, z kotrymž so mnozy kreatiwni rady zaběraja. Na kóncu pak je rozsudne, zo ideje zwoprawdźa. Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) je to zaso jónu zdokonjał. K swojemu 20lětnemu wobstaću je předsydka Mónika Cyžowa zańdźenu sobotu w Hórkach swojim čłonam přepodała drjewjane připowě­šatko, kotrež předstaja siluetu Budyšina ze serbskorěčnym napisom. Někotři rjemjeslnicy chcedźa sej za swojich sobudźěłaćerjow dalše skazać, jako drje mały ale wosebity dar. Tež zwonka towarstwa chce ZSRP je předawać. Nadźijomnje su pře­dawanišća zwólniwe serbski produkt do swojeho sortimenta přiwzać. Potom hodźi so tež dalši zaměr docpěć. Wšako chcedźa pjenjezy, kotrež tón abo tamny kupc wjace za připowěšatko wuda hač žadane, za rěč spěchowacy projekt wužiwać. A to je dalša dobra ideja. Milenka Rječcyna

Rjemjeslnicy zhromadnje rězali

Montag, 04. Dezember 2017 geschrieben von:
Swoje 20lětne wobstaće je sobotu Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow swjećił. Prjedy hač so jeho čłonojo pola Šołćic w Hórkach k tomule jubilejej zetkachu, mějachu Sćěpan Dej, Marko Ryćer, Jan Wjesela, Pětr Šołta, Volkmar Šołta, Marcel­ Hoza a Ferdinand Rječka (wotlěwa) ruce połne dźěła, zo bychu kulinariske słódnosće ze swinjorězanja spřihotowali. Foto: Feliks Haza

Zachowuje serbski duch

Donnerstag, 30. November 2017 geschrieben von:

Hižo wot młodych lět skutkuje wona w Spalowskej Domowinskej skupinje – Carola Holdtowa. We wobkrućenju k spožčenju Čestneho znamješka Domowiny Wojerowska župa piše, zo je dźěło Spalowčanki nastupajo přihot wjesnych swjedźenjow a dalšich kulturnych zarjadowanjow njeparujomne, kaž su to na přikład camprowanje, stajenje a mjetanje meje, jěchanje po šćernišću a kermuša. To pak njeje jeničke polo, na kotrymž so Spalowčanka we Wojerowskej župje za serbskosć angažuje. Stajnje je zwólniwa župne projekty a akcije na dobro Serbow sobu organizować a je tohorunja přewodźeć. Kaž zastupnicy župy wobkrućichu, je tež jeje zasłužba, zo maja w Spalach aktiwnu Domowinsku skupinu.

Přećiwo wustawowym principam

Mittwoch, 29. November 2017 geschrieben von:

Njebjelčicy/Budyšin (SN/JaW). Towarstwo Smy z.t. – iniciatiwa za serbske ludowe zastupnistwo Serbski sejm – sej dale žada, zo ma Załožba za serbski lud prawólby do serbskeho sejma financować. To wuchadźa ze zjawneho lista, z kotrymž je so towarstwo spočatk tydźenja na jednotliwych čłonow rady Załožby za serbski lud krótko do jutřišeho nazymskeho wuradźowanja w Budyšinje wobroćiło. Tam dźě chcedźa mjez druhim klětuši etat załožby wobzamknyć.

Z podawanjom njeličomnych argumentow a z nadběhami na tuchwilu w politice sylnje připóznate zastupnistwo Serbow – Domowinu – prócuja so čłonojo towarstwa Smy z.t. w spisu, kotryž redakciji SN předleži, wo přizwolenje srědkow ze stron załožby, zo njetrjebali prawólby přestorkować. W awgusće bě towarstwo załožbje próstwu wo spěchowanje we wobjimje 350 000 eurow zapodało. Wo tym w lisće žana konkretna rěč njeje, jeničce to, zo je „trěbny financny ramik wotwisny wot woprawdźiteho wólbneho wobdźělenja. ... By-li stat ze swojimi wobydlerskimi zarjadami pomhał, móhli jón na jenož někotre dźesaćitysacy eurow znižić.“

Kaž do lěsa wołaš ...

Mittwoch, 29. November 2017 geschrieben von:
Štóž wjele rěči abo wjele pisa, tomu často scyła wědome njeje, što z mnóstwom swojich słowow adresatej přicpěwa. Krótko a jadriwje so zwuraznić je woprawdźite wuměłstwo. To pak dyrbiš zwjetša hakle nawuknyć, dokelž njeje ći tajke něšto přinarodźene. A su tež ludźo mjez nami, kotrymž su – tak so znajmjeńša zdawa – adresaća smorže. Zjawny list iniciatiwy Serbski sejm radźićelam Załožby za serbski lud je za to aktualny přikład. Štóž sej mysli, radźićelow na tajke wašnje zdobyć móc, zo bychu srědki za financowanje prawólbow Serbskeho parlamenta přewostajili, tón drje je w hinašim swěće žiwy. Jasne wuprajenja, čehodla iniciatiwa kotru konkretnu pod­pěru wot załožby wočakuje, podarmo pytaš. Čitaš kanonadu žadanjow. Ta pak skerje wottraša a stare předsudki wožiwja. „Kaž do lěsa wołaš, tajki je wothłós“, rěka přisłowo. Hač su spisarjo zjawneho lista na to myslili? Axel Arlt

Ma spomóžny wliw na ludźi

Freitag, 24. November 2017 geschrieben von:

Hižo před pjeć lětdźesatkami běše wón jako šuler-serbšćinar do Domowiny zastupił – Hartmut Škoda z Wósporka. Wón pochadźa ze Škodźic młyna na Běłej Horje. A mjeztym wón tež dobre třiceći lět Wósporski zawod Schkade Landhandel nawjeduje.

Wot časa młodosće wustupuje Hartmut Škoda jako wědomy Serb. Tak spyta stajnje serbske zwiski nawjazować a podpěruje prócu wo serbskosć w regionje. Wulka zepěra bě Škoda Domowinje, jako je sobu pomha staršich regiona přeswědčić swoje dźěći na wučbu serbšćiny słać. Swojeje pozicije jako­ předewzaćel a zdobom jako wědomje wustupowacy Serb ma wón spomóžny wliw na ludźi we a wokoło Wósporka. Wopyty serbskich zarjadowanjow, kaž nalětnje a nazymske koncerty, zarjadowanja w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho abo ptači kwas, słušeja ke krutym terminam Wósporčana, rěkaše w lawdaciji Domowiny na lětušim spožčenju Čestneho znamješka.

Spiritus rector poćahow Wendlanda ze Serbami był

Donnerstag, 23. November 2017 geschrieben von:

Do Łužicy je dóšła zrudźaca powěsć z wendlanskeho Łuchowa (Lüchow). Hakle­ njedawno z najwyšim wuznamjenjenjom třěšneho zwjazka serbskich towarstwow­ Mytom Domowiny poče­sćeny swěrny přećel Serbow dr. Karl Kowa­lewski nětko w 95. žiwjenskim lěće­ zemrěł.

Dr. Kowalewski bě spiritus rector a mjeztym tež nestor poćahow Wendlanda ze Serbami. Na moje naprašowanje – tehdy jako referent za serbske naležnosće wokrjesa Wojerecy – z lěta 1991 k móžnosćam, nawjazać styki mjez Wendlandom a Serbami we Łužicy, je wón hnydom pozitiwnje reagował. Zakład za tónle jeho rozsud běchu słowjanske korjenje Wendlanda. Nimo toho je so tež stajnje za to zasadźał, tele słowjanske předstawizny wobydlerjam Wendlanda jako wobohaćenje wuwědomić. Jako te­hdyši předsyda Towarstwa k zachowanju kulowcow w Hannoverskim Wendlandźe organizowaše wón z nami kulturnu wuměnu mjez jeho domiznu a Serbami.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.