Temy, nadawki, diskusija

Freitag, 28. Dezember 2018 geschrieben von:

Zwjazkowe předsydstwo a přihoty klětušeje hłowneje zhromadźizny

Chrósćicy (JK/SN). Hłowna zhromadźi­zna Domowiny, klětu 30. měrca w Chrósćicach, ma derje přihotowana być. Tójšto je so w minjenym času nahromadźiło, štož měli delegaća tam diskutować abo rozsudźić. To měnjachu tež čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny na minjenym posedźenju w Chrósćicach.

K tomu informowaše spočatnje předsyda Domowiny Dawid Statnik čłonow předsydstwa wo tym, zo wobdźěli so narodna organizacija wot nětka stajnje na wuradźowanjach komisije k strukturnej změnje we Łužicy. Tale informacija je dóšła z Drježdźanskeje statneje kenclije. Tak je zaručene, zo serbske naležnosće w komisiji tež narěča a po potrjebje wo nich wuradźuja. Rozsud čłonow strukturneje komisije, Domowinu jako stajneho wobdźělnika zapřijeć, Statnik jako gestu do praweho směra wita.

Wjace hač 150 zajimcow, mjez nimi znowa stajni hosćo z Waršawy a Minska, je wčera w Nukničanskej barace koncert pod hesłom­ „Hody nimo – punk rock fever“ wopytało. Tam wustupichu skupiny Universum z Njebjelčic (na wobrazu), Ponys auf Pump z Drježdźan a Purity Law z Niskeje. Towarstwo barakka je rjad lětsa 6. raz wuhotowało. Foto: Feliks Haza

Přikładne wustupowanje přeswědča

Donnerstag, 27. Dezember 2018 geschrieben von:

Mjez lětušimi počesćenymi z Čestnym znamješkom Domowiny bě tohorunja Delnjoserbowka, wo kotrejž praja, zo je wažny stołp w skutkowanju tradiciskeho towarstwa w Kózlem (Casel). Rěč je wo Sybili Bertramowej.

Hižo wot časa dźěćatstwa wobdźěla so wona „z cyłej wutrobu na Kózlanskim janskim jěchanju“, zwurazni čłonka Myto­wanskeho wuběrka Domowiny Uta Henšelowa na oktoberskim wuznamjenjenskim zarjadowanju w Budyšinje. „Najprjedy bě jako holca a młoda žona w tradicionalnej młodźinskej drasće pó­dla, po tym mnohe lěta jako aktiwna čłonka towarstwa. Mjez druhim staraše so jako pokładnica wo likwidnosć cyłka a zběraše při tym wjele nazhonjenjow, z kotrymiž je nětko swojemu synej Marcelej, amtěrowacemu pokładnikej tra­diciskeho towarstwa Kózle, poradźujcy poboku“, Henšelowa wuzběhny.

Skawtska zaběra

Freitag, 21. Dezember 2018 geschrieben von:
Worklecy (SN). Serbscy skawća přepro­še­ja wšitkich něhdyšich a nětčišich skawtow, wšitkich zajimcow, podpěrarjow a młodostnych kaž tež swójby z dźěćimi sobotu, 29. decembra, na skawtsku hodowničku do Worklečanskeho Don Bosko­weho domu. W 15 hodź. ju z nyšporom w kapałce zahaja. Přizamknje so zabawa z rozprawami wo podawkach minjeneho lěta a z programom wjelčeje skupiny. Kónc ma tworić spěwny wječork něhdźe we 18.30 hodź. Wšitcy lubowarjo serbskeho spěwa su přeprošeni so přidružić.

Haji čiłe čěsko-serbske styki

Donnerstag, 20. Dezember 2018 geschrieben von:

Hakle njedawno je wón w Budyšinje był a w Serbskim muzeju swoju nowu trojorěčnu němsko-serbsko-čěsku zběrku přisłowow zjawnosći předstajił. Rěču wo čěskim basniku, spisowaćelu, přełožowarju, kulturnym organizatorje a přećelu Serbow – a móhł z wopisowanjom pokročować – z Varnsdorfa Milanje Hra­balu. Jeho je Domowina lětsa z Čestnym znamješkom wuznamjeniła.

Prěni kontakt ze Serbami měješe Milan­ Hrabal hi­žo jako dźěćo. Často zetkawa so z Varnsdorskimi Serbami, předewšěm ze znatej molerku Hanku Krawcec, wo kotrejež dźěle a žiwjenju je pozdźišo knihu­ napisał. Wot swojeho nana, kiž sćěhowaše serbske rozhłosowe wu­syłanja, běše wo Serbach słyšał. „We wusyłanjach słyšeše pěsnje w jemu nje­znatej słowjanskej rěči a so nana stajnje zaso prašeše, što je to do spo­dźiwneje čě­šći­ny“, rjekny předsydka Mytowan­skeho wuběrka Domowiny Leńka Thomasowa na lětušim počesćenju w Budyskim Serbskim domje.

Wužadanja zmištrowali

Dienstag, 18. Dezember 2018 geschrieben von:

Rada Załožby za serbski lud je Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny na posedźenju minjeny pjatk w Chrósćicach dźěławosć swojeje aktualneje doby skutkowanja předstajiła.

Chrósćicy (JK/SN). Předsydka załožboweje rady Susann Šenkec zjima wuspěšne a spomóžne dźěło gremija z jadriwymi, ale přeswědčiwymi słowami. Wone wotbłyšćowachu spokojnosć a woprawnjenu hordosć na docpěte, ale tež přeća a wočakowanja na přichodnu dobu. Jako bytostne předsydka wuzběhny, zo je so pora­dźiło dać direktorej załožby do rukow zakład­ny instrumentarij jednanja. Z nim hodźi so institucionelne spěchowanje efektiwnje přihotować a zwoprawdźić. Direktor załožby Jan Budar ma nětko organowy status, štož rěka, zo smě rozsudy na zakładźe poručenjow jeje rady tworić. Prěni wuskutk toho bě nadawk, namakać za Serbski institut nowe stejnišćo a tak zaru­čić dalšu dźěławosć předewšěm Serbskeho kulturneho archiwa.

Swětleško na kóncu tunla

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:

Serbski muski chór Delany čerapa nowu­ nadźiju. Byrnjež dotal hišće žanoh­o nowe­ho wuměłstwoweho nawo­du abo nawodnicu njenamakali, su wuhlady na dirigenta dobre.

Šunow (SN). Serbski muski chór Delany ma dobre wuhlady, noweho wuměłstwoweho nawodu dóstać. To wozjewi předsyda towarstwa Janek Wowčer na pjatkownej hłownej zhromadźiznje spěwneho ćělesa w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. „Tuchwilu z móžnym nowym dirigentom jednamy, wón pak móhł chór hakle za něhdźe poł lěta přewzać. Rozsud budźe najzašo klětu w februarje. Přiwšěm mam to za swětleško na kóncu tunla“, rozłoži Wowčer našemu wječornikej. Do­kelž­ hišće jednaja, no­chcyše wón rjec, wo koho so při tym jedna­.

Na pjatkownej zhromadźiznje, kotraž bě zdobom adwentnička delanskeho chóra, bilancowachu mužojo dźěławosć lońšeho lěta. „Njejasneho wuměłstwoweho nawodnistwa dla smy lětušu hłownu zhromadźiznu wot januara stajnje zaso­ přestorkowali w nadźiji, zo tola hišće prjedy noweho dirigenta namakamy“, Janek­ Wowčer wujasni.

Kontinuita dale trěbna

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:
Z hornjoserbskeje strony je kontinuita za skutkowanje­ noweje załožboweje rady zaručena. Třom jeje tuchwilnym rjadnym čłonam je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny minjeny pjatk w Chrósćicach znowa dowěru wuprajiło. Tež mjez zastupowa­cy­mi radźićelemi je wosoba, kotraž so jako prosta započatkarka do wólbneje periody 2019–2023 njepodawa. Štyrjom nazhonitym čłonam steji tuž samsna ličba nowych napřećo. Spomóžne to wuchadźišćo, zo móža Serbja dotalny, pod aktualnej předsydku rady Susann Šenkec, kročeny kurs dale wjesć. Wosebje z widom na trěbne nowe financowanske zrěčenje Zwjazka z krajomaj Sakskej a Braniborskej je to jara wažne. Za dalše palace wužadanja předewšěm nastupajo našu maćeršćinu, rěčne rumy abo prašenja digitalizacije maja radźićeljo sobu rozrisanja zdźěłać. Za to je wěda nazhonitych hromadźe z čerstwymi myslemi radźićelow-nowačkow płódny zakład.­ Wšako trjebamy kontinuitu, a to tworićelsku. Axel Arlt

Wudospołnjenje

Freitag, 14. Dezember 2018 geschrieben von:

Chrósćicy (SN/at). Z namjetom wo wudospołnjenje dnjoweho porjada za posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dźensa w Chrósćicach chce Marcel Brauman, čłon prezidija a nawoda wuběrka za kubłanje, tam aktualnu temu rozjimać, kotraž je serbsku zjawnosć tola tróšku překwapiła. „Serbski institut resp. serbske institucije do stareje póstownje w Budyšinje?“ rěka prašenje, z kotrymž měło so předsydstwo we wobłuku dypka 4 dnjoweho porjada – Rezimej dźěławosće załožboweje rady w dobje 2015–2019 a wuhlad na nadawki w nowej wólbnej periodźe 2019–2023 – zaběrać.­ Tak bychu tuchwilni radźićeljo, kandidaća za hornjoserbske městna w załožbowej radźe, ale tež zajimowani hosćo šansu měli so k tomu wuprajić, kaž piše Marcel Brauman w swojim blogu. Wšako wuzwoli zwjazkowe předsydstwo w přichodnym dypku dnjoweho porjada štyrjoch rjadnych čłonow a jich zastupjerjow załožboweje rady.

Dohodowne pěsnje zanjesli

Donnerstag, 13. Dezember 2018 geschrieben von:
Rakečanska Serbska bjesada je wčera wječor na zarjadowanje „žiwy adwent“ do farskeje bróžnje přeprosyła. Nimo wosadnych běchu mjez wobdźělnikami tež někotři čłonojo Domowinskeje skupiny Komorow/Rakecy/Trupin a dalši zajimcy. Po tym zo je dr. Günter Holder (nalěwo) wšitkich postrowił, spěwachu woni zhromadnje dohodowne kěrluše. Andreja Langerowa to na gitarje přewodźeše. Horce wino a čaj so k poprjančkam derje hodźeštej. Wjeselo wobradźi runje tak hódančko, kotrež mějachu wuhódać. Prawa wotmołwa rěkaše „božodźěsćowy štom“. Dźensa wječor budźe w Bukecach serbski „žiwy adwent“ tamnišeje Bjesady. Foto: Feliks Haza

Anzeige