Z kolesom sej zhromadnje wulećeli

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:
Wjesne towarstwo Noweje Wjeski je minjenu njedźelu swojich čłonow na kolesowanski wulět přeprosyło. Prěni puć 25 wulětnikarjow wjedźeše k Miłočanskej žabje (na wobrazu), hdźež so dźěći přeswědčichu, zo so žaba woprawdźe njehiba. Na to wopytachu mjezynarodnu rězbarsku dźěłarničku w Miłočanskej skale, hdźež móžachu sej nowe twórby wuměłcow wobhladać a rozjasnić dać. Poslednja přestawka bě piknik w Lipju w Pančicach-Kukowje, hdźež šofer dypkownje ze słódnej jědźu a napojemi čakaše. Foto: Jana Hiccyna

Zhonić, što je Serbam wažne

Mittwoch, 05. September 2018 geschrieben von:

Domowina chce naprašowanje towarstwow a zwjazkow přewjesć

Narć (SN/JaW). Wuběrk Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny za zjawnostne a lobbyjowe dźěło chce so hač do 14. oktobra čłonow wšitkich serbskich towarstwow a zwjazkow wo serbskim žiwjenju a skutkowanju Domowiny naprašować. To je gremij na posedźenju minjeny pjatk w Narćanskim woby­dlerskim domje wobzamknył. „Chcemy zhonić, što je Serbam wažne, a přede­wšěm nas zajimuje, kak woni skutkowanje třěšneho zwjazka posudźuja“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik.

Analyzu nachwatać?

Mittwoch, 05. September 2018 geschrieben von:
Ze swojim wot kónca septembra wotměwacym so naprašowanjom spyta Domowina analyzu nachwatać, na kotruž serbska zjawnosć znajmjeńša dźesać lět čaka. Hižo do rozsuda pod třěchu Załožby za serbski lud, hdźež běštej dźěłowej skupinje wo najkmańšim puću za zastupowanje serbskich zajimow rozmyslowałoj, by tajke naprašowanje přewšo wunošne było. Tehdy přesadźi so mysl Domowinu skrućić. Ideja korporacije zjawneho prawa njebu zwoprawdźena. Nětko předležace naprašowanje wěnuje so hłownje nutřkownemu žiwjenju towarstwa. Nimo čłonow třěšnemu zwjazkej přisłušacych cyłkow pak móža so tež Njedomowinjenjo wobdźělić. Hač pak budu woni poskitk wužiwać? Tajkej łoskosćiwej temje, hač a kak čuja so Serbja – ći jedni kaž ći tamni – wot Domowiny scyła politisce zastupowani, so naprašnik bohužel njewěnuje. Runje tak wobšěrniše móžnosće sobupostajowanja za politiske gremije žanu rólu njehraja. Škoda. Axel Arlt

Kandidatow namjetować

Dienstag, 04. September 2018 geschrieben von:

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny namołwja serbske towarstwa a zwjazki, namjetować kandidatow za wólby nowe­je rady Załožby za serbski lud za do­bu wot lěta 2019 do 2023.

Narć (SN/JaW). Na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 19. oktobra chce gremij wólbny porjad za wu­zwolenje přichodnych serbskich čłonow rady Załožby za serbski lud ze Sakskeje schwalić. To su čłonojo na swojim posedźenju minjeny w pjatk w Narćanskim wobydlerskim domje wobzamknyli. Wólby serbskich zastupnikow do rady chcedźa 14. decembra wotměć, připowědźi předsyda Domowiny Dawid Statnik.

Přihoty derje běža

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Přihoty na Domowinsku konferencu wo strukturnym wuwiću we Łužicy 13. a 14. septembra we Złym Komorowje stejachu mjez druhim w srjedźišću pjatkowneho wuradźowanja Zwjazkoweho předsyda Domowiny w Narću.

250. serbsku namšu swjećili

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:
Ze serbsko-němskej Božej słužbu su wčera w Choćebuskej Němskej cyrkwi 250. serbske kemše a zdobom 30lětne wobstaće dźěłoweje skupiny Serbska namša wo­swjećili. Chór Łužyca je swjatočnosć wobrubił. Na njej prezentowachu tež digitalne wudaće Delnjoserbskeje biblije z lěta 1868 (prědku), kotrež su wědomostnikaj Choćebuskeje wotnožki Serbskeho instituta a čłonojo Spěchowanskeho towarstwa serbska rěč w cyrkwi pjeć lět zdźěłowali. Pod hesłom „Bohu k česći a Serbam k wužitku“ so čestnohamtska dźěłowa skupina Serbska namša prócuje, serbšćinu w cyrkwjach Delnjeje Łužicy wožiwić. Foto: Michael Helbig

Koncert do wody njepadnył

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Worklecy (CRM/SN). Dešća dla wšak njemóžeše chór Lipa sobotu swój nócny koncert we wosebitej atmosferje cunjo woswětleneho parka za Worklečanskej hrodowej kapałku přewjesć. Ale jako dobra alternatiwa wopokaza so kapałka sama, do kotrejež wosebje rady tež Serbja z blišeje wokoliny na Bože mšě chodźa. Tak bu tam derje přihotowany koncert pod dirigatom Jadwigi Kaulfürstoweje tohorunja wot šwarneje ličby připosłucharjow dźakliwje přijaty.

Z pěsnju połnej lyriki „Nóc je k nam postupiła“ zahajichu Lipjenjo swoju nócnu hodźinu serbskeje wokalneje hudźby. Z někotrymi sadźbami našich słowjanskich susodow a tohorunja serbskimi literarnymi přinoškami ju hišće rozšěrichu a skulojćichu. Tak woni zdobom zwuraznichu, zo njeńdźe jim jenož wo někajkužkuli prostu, mjenje abo bóle připadnu zestawu woblubowanych serbskich spěwow, ale poskića ze swojeho staršeho a nowšeho repertoira to nócnemu koncertej so skerje hodźace. Na klawěrje přewodźeše Jan Brězan a sola spěwaštej Weronika Mětowa a Michaela Melcerowa, mjeztym zo přewza Andrea Henichowa moderaciju.

Pućowali, swjećili a rejwali

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

Swójbne popołdnjo ewangelskeho towarstwa zaso wulki wothłós žnjało

Wuježk (rm/SN). Mjeztym 14. raz po­da so sobotu připołdnju nimale połsta Serbow, mjez nimi wjele dźěći, na swójbne pućowanje, organizowane wot Serbskeho ewangelskeho towarstwa a Krygarjec swójby. Z Wuježka nóžkowachu při lětnym wjedrje na Čornobóh. Na wjeršku móžachu so wšitcy ze swójskeho nachribjetnika zesylnić, sej wuhlad z wěže na Łužicu lubić dać a na hrajkanišću so počumpać. Wróćopuć po hinašej šćežce zahajichu ze zhromadnym spěwom „Što radosć rjeńšu dawa“.

Wšitcy rejwarjo strowi a čili

Freitag, 17. August 2018 geschrieben von:

Arequipa (SN/JaW). Wšitcy čłonojo Serbskeje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca, kotřiž přebywaja tuchwilu w peruskim měsće Arequipa na mjezynarodnym festiwalu Festidanza, kaž tež jich přewodźacy łužiscy hudźbnicy su strowi a čili. To zdźěli na naprašowanje našeho wječornika čłon rejwanskeje skupiny Stefan Cuška. „Nam so na zbožo derje dźe. Nimo někotrych wjetšich a mjeńšich módrych blakow a bolosćow je wšitko w porjadku“, zdźěli wón dźensa rano via WhatsApp.

Wuměłcam přihladować

Freitag, 17. August 2018 geschrieben von:

Miłoćicy (SN/MiR). Wuměłske kubłanje na hinaše wašnje hač na šulskej ławce dožiwić móža wšitcy šulerjo wot 1. lětnika zaso w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju. Wot přichodneje póndźele móža woni tam přihladować, kak z hrubeho zornowca, ze železa abo drjewa zdźěla dosć filigrane wuměłske twórby nastawaja. 13 wuměłcow z Čěskeje, Ukrainy, Danskeje, Bołharskeje a Němskeje – mjez nimi budu tež serbscy wobdźělnicy – chce w Miłoćicach swoje duchowne ideje zmaterializować. Šule móža so na połdrahodźinske wodźenje „po ateljeju pod hołym njebjom“ hišće pod přizjewić. Witani su wězo tež dalši zajimcy. Na lětušej 12. mjezynarodnej wuměłskej dźěłarničce hraje nastawacy centrum za permakulturu tohorunja wulku rólu. Na wodźenju po dźěłanišću a wustajenišću zhonja šulerjo wo kołoběhu přirody a wo postupowacym projekće.

Anzeige